Zákon o pobytu cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb.)

§ (1-189)ČÁST TŘETÍ

Novela zákona o správních poplatcích

§ 186
Správní poplatky

Příloha k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb. a zákona č. 223/1999 Sb., se mění takto:

1. V položce 99 písm. a) se zrušují slova "nebo cestovního průkazu totožnosti".

2. V položce 99 osvobození zní:

"Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno vydání cestovní přílohy dětem do 15 let.".

3. V položce 99 se doplňuje poznámka, která včetně nadpisu zní:

"Poznámka:

Správní orgán nevybere poplatek za vydání cestovního dokladu z moci úřední.".

4. Položka 100, včetně poznámky zní:

"Položka 100
a) Povolení k pobytu cizinci Kč 1 000,-
b) Povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let Kč
500,-
c) Prodloužení platnosti průkazu povolení k pobytu pro
cizince Kč 1 000,-
d) Provedení změny v průkazu povolení k pobytu pro
cizince (za každou změnu) Kč 300,-
e) Vydání průkazu povolení k pobytu pro cizince náhradou
za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený Kč 1
000,-

Poznámka:

Správní orgán nevybere poplatek za vydání průkazu povolení k pobytu náhradou za rozhodnutí o povolení k pobytu a za vydání tohoto průkazu náhradou za potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu.".

5. Položka 101, včetně osvobození, zmocnění a poznámky zní:

"Položka 101
a) Udělení českého víza k pobytu na území České
republiky na hraničním přechodu České republiky Kč 1 500,-
b) Udělení víza k pobytu nad 90 dnů na území České
republiky Kč 1 000,-
c) Udělení průjezdního víza jednosměrného, výjezdního
víza, víza za účelem strpění pobytu na území České republiky Kč
200,-
d) Prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu do 90 dnů
uděleného na hraničním přechodu České republiky nebo českým zastupitelským
úřadem Kč 200,-
e) Prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů,
včetně prodloužení jeho platnosti Kč 1 000,-
f) Prodloužení platnosti víza za účelem strpění pobytu
Kč 200,-
g) Ověření pozvání cizince do České republiky Kč
200,-

Osvobození:

Od poplatků podle této položky je osvobozeno:
a) Udělení, prodloužení platnosti nebo doby pobytu na české vízum z důvodů zdravotnické pomoci.

b) Udělení nebo prodloužení platnosti českého víza cizinci mladšímu 15 let. Za udělení českého víza se považuje i zapsání dítěte mladšího 15 let narozeného na území České republiky do víza zákonného zástupce. Od poplatku podle této položky je osvobozeno i prodloužení doby pobytu na české vízum pro cizince mladšího 15 let.

c) Udělení českého víza na hraničním přechodu České republiky cizinci, který požádal o dočasnou ochranu, a udělení českého víza opravňujícího cizince k pobytu za účelem dočasné ochrany, o které požádal na území České republiky, včetně prodloužení jeho platnosti.

Zmocnění:

1. Správní orgán může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, je-li zachována vzájemnost.

2. Správní orgán může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o udělení českého víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo je-li cizinec vrácen zpět na území České republiky orgány cizího státu.

Poznámka:

Správní orgán vybere poplatek podle písmene e) této položky i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.

Správní orgán nevybere poplatek, pokud provádí zpoplatňovaný úkon podle této položky z moci úřední.".

6. Položka 132 bod 1 zní:

"1. Udělení
a) Víza k pobytu do 90 dnů jednorázového, průjezdního
víza jednosměrného, letištního víza jednosměrného Kč 800,-
b) Víza k pobytu do 90 dnů vícenásobného Kč 3
000,-
c) Víza k pobytu nad 90 dnů Kč 1 500,-
d) Průjezdního víza obousměrného, letištního víza
obousměrného Kč 1 200,-
e) Průjezdního víza bez omezení počtu cest Kč 3
000,-".

7. V položce 132 osvobození zní:

"Osvobození:

Od poplatků podle této položky je osvobozeno

- udělení diplomatického víza nebo zvláštního víza, je-li zachována vzájemnost,

- udělení českého víza významným osobám, osobám mladším 15 let nebo z důvodů zdravotnické a humanitární pomoci,

- udělení víza za účelem převzetí povolení k pobytu,

- udělení víza za účelem studia, je-li zachována vzájemnost.".

8. Položka 153 písmeno a) zní:

"a) o vydání Povolení k pobytu Kč 200,-".

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582