Zákon o pobytu cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb.)

§ (1-189)

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb.)

Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb.ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999

o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

v platném znění


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný právní předpis Evropských společenství 1) podmínky vstupu cizince na území České republiky (dále jen "území") a vycestování cizince z území, stanoví podmínky pobytu cizince na území a vymezuje působnost Policie České republiky (dále jen "policie"), Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo") a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní správy.

(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, 1a) včetně občana Evropské unie. 1b)

(3) Úprava vstupu, pobytu a vycestování občana Evropské unie 1b) se vztahuje i na občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím 1c) a na občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, 1d) pokud tato smlouva nestanoví jinak.


právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582