Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

§ (1-39)

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§39
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení.

Poznámky:

[1] Např. §39 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), §3 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb.

[2] §2 a 62 a násl. zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

[3] §38 občanského soudního řádu.

[3a]Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

[4] Hlava třetí části páté občanského soudního řádu.

[5] §163a trestního řádu.

[6] §307 a násl. trestního řádu.

[7] §309 a násl. trestního řádu.

[8] §172 odst. 2 trestního řádu.

[9] §179 zákoníku práce.

[10]§448 občanského zákoníku.

[11]§449 občanského zákoníku.

[12]Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582