Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců

§ (1-19)

523/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. října 1992
o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
České republiky
Změna: 170/2004 Sb.
Změna: 284/2004 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Tento zákon upravuje
a) poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech
daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb (dále jen
"daně"), jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí
(dále jen "daňové poradenství"),
b) vznik, postavení a působnost Komory daňových poradců České
republiky (dále jen "komora") v souladu s právem Evropských
společenství1).
1) Směrnice Rady 89/48/EHS ze dne 21. prosince 1988 o obecném
systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po
ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy.
Směrnice Rady (EHS) 92/51 ze dne 18. června 1992 o druhém
obecném systému uznávání odborného vzdělávání, která doplňuje
směrnici 89/48/EHS (92/51/EHS).
Smlouva o založení Evropského společenství ze dne 25. března
1957, ve znění Jednotného evropského aktu, Maastrichtské
smlouvy, Amsterodamské smlouvy a Niceské smlouvy.

§ 2
Tímto zákonem nejsou dotčena oprávnění advokátů, komerčních
právníků a auditorů, popřípadě jiných osob a orgánů, upravená
zvláštními předpisy.1a) Dotčeno není ani právo fyzické nebo
právnické osoby požádat o právní pomoc a finančně ekonomickou radu
ve věcech daní a ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí,
i jinou fyzickou osobu než je daňový poradce; tato jiná osoba však
nesmí poskytovat uvedenou pomoc nebo rady soustavně za účelem
dosažení zisku,2) nejde-li o osoby uvedené ve větě první.
1a) Např. zákon České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii,
zákon České národní rady č. 209/1990 Sb., o komerčních
právnících a právní pomoci jimi poskytované.
2) § 2 obchodního zákoníku.

ČÁST DRUHÁ
Daňové poradenství
§ 3
Základní ustanovení
(1) Daňové poradenství fyzické nebo právnické osobě (dále jen
"klient") poskytuje daňový poradce.
(2) Daňovým poradcem se rozumí fyzická osoba, zapsaná
v seznamu daňových poradců (dále jen "seznam") podle § 4 odst.
2 a 3 nebo fyzická osoba zaregistrovaná v seznamu podle § 4 odst.
4; seznam vede komora.
(3) Daňové poradenství se poskytuje na základě smlouvy
uzavřené mezi daňovým poradcem a klientem. Za poskytnutí daňového
poradenství náleží daňovému poradci odměna, jejíž výši si obě
smluvní strany dohodnou. Dohoda, kterou je odměna za poskytnutí
daňového poradenství sjednána jako podíl na docíleném snížení
daně, daňové úspoře nebo daňové úlevě, popřípadě jako podíl na
ukazatelích výsledku činnosti, nebo je sjednána formou věcného
plnění, je neplatná.
(4) Činí-li daňový poradce právní úkony jménem klienta, má
postavení zástupce podle zvláštních předpisů.3)
3) Např. § 10 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků.

§ 4
Oprávnění k výkonu daňového poradenství
(1) Právo vykonávat daňové poradenství nabývá fyzická osoba
dnem zápisu do seznamu nebo registrace v seznamu. K tomuto dni se
vydá daňovému poradci osvědčení o zápisu do seznamu nebo osvědčení
o registraci v seznamu (dále jen "osvědčení").
(2) Fyzickou osobu, pokud není zapsána podle odstavce 3 nebo
zaregistrována podle odstavce 4, je komora povinna zapsat do
seznamu po složení kvalifikační zkoušky nejpozději však do konce
měsíce následujícího po měsíci, v němž fyzická osoba zkoušku
složila.
(3) Do seznamu komora zapíše také
a) občana jiného státu než členského státu Evropské unie, pokud
prokáže, že je oprávněn poskytovat daňové poradenství ve státě,
s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu, která ji
zavazuje zajistit daňovým poradcům tohoto státu přístup
k poskytování daňového poradenství, a
b) usazeného daňového poradce za podmínek stanovených v § 8c a 8d.
(4) Do seznamu komora zaregistruje hostujícího daňového
poradce za podmínek stanovených v § 8e a 8f.
(5) Právo vykonávat daňové poradenství daňový poradce pozbývá
a) dnem, ke kterému je daňový poradce ze seznamu vyškrtnut, nebo
b) dnem, ke kterému je daňovému poradci výkon daňového poradenství
pozastaven,
nejdříve však dnem, kdy bylo daňovému poradci doručeno rozhodnutí
podle písmene a) nebo b).

§ 5
Kvalifikační zkouška a rozdílová zkouška
(1) Kvalifikační zkoušku je oprávněna skládat fyzická osoba
podle § 4 odst. 2, která
a) má plnou způsobilost k právním úkonům,
b) je bezúhonná,
c) nevykonává zaměstnání, funkci nebo činnost, vedle nichž
zvláštní právní předpis nepřipouští podnikání,
d) nemá pracovněprávní, služební nebo jiný obdobný poměr ke
státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, do jehož
působnosti patří kontrola a rozhodování ve věcech daní,
e) získala vysokoškolské vzdělání nejméně v rámci akreditovaného
bakalářského studijního programu,3a)
f) nebyla v posledních pěti letech před podáním žádosti o vykonání
kvalifikační zkoušky vyškrtnuta ze seznamu daňových poradců
disciplinárním opatřením podle § 12 odst. 1 písm. d).
(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten,
kdo byl pravomocně odsouzen
a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
daňového poradenství,
b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k
povaze daňového poradenství a osobě, která se tohoto činu
dopustila, je obava, že se dopustí stejného nebo obdobného činu
při výkonu daňového poradenství.
(3) Řízení ve věci kvalifikační zkoušky nebo rozdílové
zkoušky je zahájeno dnem, v němž byla žádost o vykonání
kvalifikační zkoušky nebo rozdílové zkoušky doručena komoře.
V žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky se uvede jméno
a příjmení, rodné číslo, nebylo-li přiděleno, datum narození,
bydliště a vlastnoruční podpis žadatele. K žádosti o vykonání
kvalifikační zkoušky se připojí výpis z rejstříku trestů ne starší
šesti měsíců a doklady nebo jejich úředně ověřené opisy či kopie
prokazující splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. e)
a čestné prohlášení prokazující splnění podmínek uvedených
v odstavci 1 písm. c) a d). Je-li žádost o vykonání kvalifikační
zkoušky neúplná, vrátí ji komora k doplnění. Vzniknou-li při
posuzování žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky pochybnosti
o splnění podmínek uvedených v odstavci 1, vyzve komora žadatele,
aby se v určené lhůtě k těmto pochybnostem vyjádřil.
(4) Komora po posouzení žádosti
a) žádost o vykonání kvalifikační zkoušky zamítne, pokud žadatel
nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1; písemné vyhotovení
rozhodnutí o zamítnutí žádosti musí být odůvodněno, musí
obsahovat poučení o právu podat opravný prostředek a musí být
žadateli doručeno do vlastních rukou, nebo
b) uvědomí žadatele písemně nejméně 30 dnů předem o místu a čase
konání zkoušky.
(5) Kvalifikační zkouška nebo rozdílová zkouška se koná před
zkušební komisí. Zkušební komise je složena z poloviny ze zástupců
státních finančních orgánů jmenovaných ministerstvem financí České
republiky (dále jen "ministerstvo") a z poloviny zejména
z daňových poradců a dalších odborníků z ekonomické, daňové či
právní teorie a praxe jmenovaných komorou. Předseda zkušební
komise je vždy zástupce státních finančních orgánů jmenovaných
ministerstvem. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna
nadpoloviční většina všech jejích členů.
(6) Obsah kvalifikační zkoušky a rozdílové zkoušky, jakož
i složení zkušební komise, musí odpovídat účelu zkoušky, kterým je
zjistit úroveň znalostí žadatele, potřebných k výkonu daňového
poradenství, zejména úroveň znalostí z oboru finančního,
správního, občanského a obchodního práva, financí a ekonomiky
a účetnictví. Rozdílová zkouška se koná pouze z oblastí, jejichž
znalost není prokázána doklady o splnění kvalifikačních
předpokladů (§ 8b). Pokud je doklady o splnění kvalifikačních
předpokladů prokázána znalost všech oblastí, považuje se rozdílová
zkouška za složenou. Kvalifikační zkouška i rozdílová zkouška se
konají v jazyce českém.
(7) O výsledku kvalifikační zkoušky nebo rozdílové zkoušky
rozhoduje zkušební komise hlasováním. Žadatel složí kvalifikační
zkoušku nebo rozdílovou zkoušku, hlasuje-li pro to nadpoloviční
většina přítomných členů zkušební komise. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy.
(8) Za vykonání kvalifikační zkoušky se platí poplatek, který
je příjmem komory. Poplatek je splatný předem, nejpozději před
začátkem kvalifikační zkoušky. Nezaplatí-li žadatel poplatek ve
lhůtě splatnosti, kvalifikační zkoušku nekoná; jakmile poplatek
zaplatí, komora jej uvědomí o novém termínu kvalifikační zkoušky.
(9) Podrobnosti o obsahu a průběhu kvalifikační zkoušky nebo
rozdílové zkoušky, vyhlášení výsledku a jeho doručení upraví
komora ve zkušebním řádu. Ve zkušebním řádu se stanoví rovněž výše
poplatku za vykonání kvalifikační zkoušky.
(10) Rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o vykonání
kvalifikační zkoušky, je komora povinna vydat nejpozději do tří
měsíců počítaných od konce měsíce, v němž bylo řízení ve věci
kvalifikační zkoušky zahájeno. Kvalifikační zkoušku ukončí
zkušební komise nejpozději do osmi měsíců počítaných od konce
měsíce, v němž bylo řízení ve věci kvalifikační zkoušky zahájeno.
Do uvedených lhůt se nezapočítává doba, po kterou je žádost o
vykonání kvalifikační zkoušky vrácena k doplnění a doba, po kterou
žadatel od termínu určeného komorou k vykonání kvalifikační
zkoušky nezaplatil poplatek za její vykonání.
(11) Pokud žadatel kvalifikační zkoušku nebo rozdílovou
zkoušku nesloží, může ji konat znovu, nejdříve však po šesti
měsících počítaných od konce měsíce, v němž byla zkouška ukončena.
V tomto případě se v žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky uvede
pouze jméno a příjmení, rodné číslo a datum ukončení předchozí
zkoušky; další údaje upravené v odstavci 3 se v žádosti uvedou jen
tehdy, došlo-li oproti předchozí žádosti k jejich změně.
V ostatním platí ustanovení předchozích odstavců o řízení ve věci
kvalifikační zkoušky a rozdílové zkoušky.
(12) Náklady řízení ve věci kvalifikační zkoušky nebo
rozdílové zkoušky, které vznikly komoře, hradí komora, náklady
vzniklé žadateli hradí žadatel.
3a) § 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

§ 6
Práva a povinnosti daňového poradce
(1) Daňový poradce je oprávněn a povinen chránit práva a
oprávněné zájmy svého klienta. Je povinen jednat čestně a
svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a
uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu klienta
pokládá za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákony a dalšími
obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích příkazy
klienta.
(2) Daňový poradce je oprávněn odmítnout uzavření smlouvy o
poskytnutí daňového poradenství. Daňový poradce, který v
posledních třech letech před zahájením řízení ve věci kvalifikační
zkoušky byl pracovníkem státního orgánu nebo orgánu územní
samosprávy, do jehož působnosti patří kontrola a rozhodování ve
věcech daní, nesmí po dobu tří let od vydání osvědčení uzavřít
smlouvu o poskytnutí daňového poradenství s klientem, o jehož
záležitostech jako pracovník uvedeného státního orgánu nebo orgánu
územní samosprávy rozhodoval nebo jehož záležitosti projednával.
(3) Daňový poradce je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy
o poskytnutí daňového poradenství, dojde-li k narušení důvěry mezi
ním a klientem, neposkytuje-li klient potřebnou součinnost nebo
nesložil-li klient bez závažného důvodu přiměřenou zálohu na
odměnu za poskytnutí daňového poradenství. Daňový poradce je
povinen do 15 dnů ode dne, kdy oznámil klientovi odstoupení od
smlouvy o poskytnutí daňového poradenství
a) učinit všechny neodkladné úkony, pokud klient neučinil jiné
opatření,
b) zúčtovat s klientem zálohu na odměnu a výdaje, pokud ji klient
zaplatil.
(4) Daňový poradce má právo, aby mu klient ve smluvených
lhůtách zaplatil
a) přiměřenou zálohu na odměnu a výdaje,
b) smluvenou výši odměny za poskytnutí daňového poradenství nebo
její odpovídající část, pokud daňový poradce odstoupil od
smlouvy za podmínek upravených v odstavci 3 nebo pokud od
smlouvy o poskytnutí daňového poradenství odstoupil klient,
c) výdaje účelně vynaložené při poskytování daňového poradenství
nebo v souvislosti s ním.
(5) Daňoví poradci mohou vykonávat daňové poradenství též
společně. Právní vztahy vyplývající ze společného výkonu daňového
poradenství si daňoví poradci upraví písemnou smlouvou. Při
společném výkonu daňového poradenství však klientům odpovídá každý
daňový poradce samostatně; jde-li o společného klienta a není-li
dohodnuto jinak, odpovídají daňoví poradci tomuto klientovi
společně a nerozdílně.
(6) Daňový poradce se při poskytování daňového poradenství
podle smlouvy může dát zastoupit jiným daňovým poradcem. Při
jednotlivých úkonech může daňového poradce zastoupit i jeho
pracovník. Zastoupení v těchto případech není možné, pokud klient
se zastoupením vyjádří nesouhlas.
(7) Daňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v
souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji
způsobil daňový poradce, jeho zástupce nebo pracovník. Daňový
poradce se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl
zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm
požadovat.
(8) Daňový poradce, jeho pracovník nebo zástupce, jakož i
osoba, která pozbyla oprávnění k výkonu daňového poradenství, jsou
povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž
se dozvěděli v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Této
povinnosti je může zprostit pouze klient svým prohlášením, avšak i
v tomto případě je daňový poradce nebo jeho zástupce povinen
zachovat mlčenlivost, pokud je to v zájmu klienta. Povinnost
mlčenlivosti se nevztahuje na případy zákonem uložené povinnosti
překazit a oznámit spáchání trestného činu. Porušením povinnosti
mlčenlivosti není plnění povinností vůči příslušné organizační
složce Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu.3a)
(9) Daňový poradce je dále povinen
a) před zahájením výkonu daňového poradenství uzavřít smlouvu o
pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v
souvislosti s výkonem daňového poradenství, a být takto
pojištěn po celou dobu, po kterou vykonává daňové poradenství,
b) umístit osvědčení nebo jeho úředně ověřený opis či kopii na
viditelném místě ve své kanceláři nebo v pobočce své kanceláře
anebo osvědčení na požádání klienta předložit,
c) ke dni, k němuž byl daňový poradce vyškrtnut ze seznamu nebo k
němuž mu byl pozastaven výkon daňového poradenství, odevzdat
osvědčení komoře,
d) uvádět název, pod nímž vykonává daňové poradenství, evidenční
číslo osvědčení a své sídlo na všech písemnostech, jimiž činí
úkony při výkonu daňového poradenství nebo v souvislosti s ním,
e) neprodleně oznámit komoře zejména sídlo kanceláře a jejích
poboček, den zahájení výkonu daňového poradenství, uzavření
smlouvy o společném výkonu daňového poradenství, skutečnosti
rozhodné pro pozastavení výkonu daňového poradenství nebo pro
vyškrtnutí daňového poradce ze seznamu, jakož i další změny v
údajích uvedených daňovým poradcem v žádosti o vykonání
kvalifikační zkoušky nebo uvedených v seznamu,
f) platit komoře členský příspěvek, a to ve výši a lhůtě stanovené
ve stanovách komory, dodržovat stanovy komory a jiné řády
vydané komorou.
(10) Název, pod nímž daňový poradce vykonává daňové
poradenství, tvoří jméno a příjmení, popřípadě vysokoškolský titul
a vědecká hodnost, jakož i slova "daňový poradce". Odkazy na
bývalou úřední, vědeckopedagogickou a obdobnou funkci, hodnost
nebo činnost nelze v tomto názvu používat.
(11) Sídlem daňového poradce je místo, v němž má daňový
poradce kancelář. Nemá-li daňový poradce kancelář mimo byt, v němž
trvale bydlí, považuje se za kancelář tento byt. Daňový poradce
nebo daňoví poradci, kteří vykonávají daňové poradenství společně,
mohou mít jen jedno sídlo. Pobočkou kanceláře je místnost mimo
sídlo daňového poradce, v níž daňový poradce rovněž vykonává
daňové poradenství.
3a) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 7
Seznam daňových poradců
(1) Do seznamu komora zapisuje jméno a příjmení, popřípadě
vysokoškolský titul a vědeckou hodnost daňového poradce, jeho
sídlo, adresu místa trvalého pobytu, adresu pro doručování, datum
registrace hostujícího daňového poradce a číslo osvědčení
o registraci, uložené disciplinární opatření, pozastavení výkonu
daňového poradenství a vyškrtnutí ze seznamu, a to i když nejde
o disciplinární opatření. Komora může stanovit, že do seznamu se
zapisují i další potřebné údaje. Komora neprodleně provádí změny
v údajích obsažených v seznamu, jakmile jsou jí známy. Komora
rovněž stanoví, v jakém rozsahu se uvedou údaje ze seznamu při
zveřejňování seznamu.
(2) Komora vyškrtne ze seznamu daňového poradce, jestliže
a) u něho pominuly skutečnosti uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až
d),
b) mu bylo uloženo disciplinární opatření vyškrtnutí ze seznamu,
c) písemně požádal o vyškrtnutí ze seznamu,
d) nevykonává-li déle než tři roky daňové poradenství,
e) zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.
(3) Komora může vyškrtnout ze seznamu daňového poradce,
jestliže byl pravomocně odsouzen za jiný úmyslný trestný čin, než
který je uveden v § 5 odst. 2 písm. b).
(4) Rozhodnutí o vyškrtnutí ze seznamu musí být řádně
zdůvodněno a doručeno daňovému poradci a musí obsahovat poučení o
právu podat opravný prostředek soudu proti tomuto rozhodnutí.
(5) O vyškrtnutí ze seznamu podle odstavce 2 písm. a) až d)
nebo odstavce 3 komora informuje příslušný orgán jiného členského
státu, ve kterém daňový poradce poskytuje daňové poradenství.

§ 8
Pozastavení výkonu daňového poradenství
(1) Komora může pozastavit daňovému poradci výkon daňového
poradenství, jestliže
a) bylo zahájeno řízení o omezení nebo zbavení jeho způsobilosti k
právním úkonům,
b) bylo proti němu zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný
čin,
c) nesplnil povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za
škodu podle § 6 odst. 9 písm. a).
(2) Komora daňovému poradci výkon daňového poradenství
pozastaví, jestliže mu bylo uloženo disciplinární opatření
pozastavení výkonu daňového poradenství.
(3) Pro rozhodnutí o pozastavení výkonu daňového poradenství
platí obdobně ustanovení § 7 odst. 4.
(4) Výkon daňového poradenství je pozastaven
a) v případech podle odstavce 1 písm. a) a b) do doby pravomocného
ukončení řízení,
b) v případě podle odstavce 1 písm. c) do doby uzavření pojistné
smlouvy,
c) v případě podle odstavce 2 do doby uvedené v rozhodnutí
komory.
(5) O pozastavení výkonu daňového poradenství podle odstavce
1 nebo 2 komora informuje příslušný orgán jiného členského státu,
ve kterém daňový poradce poskytuje daňové poradenství.
§ 8a
Poskytování daňového poradenství státními
příslušníky jiných členských států Evropské unie
(1) Daňové poradenství může v České republice poskytovat za
podmínek stanovených tímto zákonem též státní příslušník členského
státu Evropské unie (dále jen "členský stát")
a) soustavně jako usazený daňový poradce, kterého komora zapsala
do seznamu, nebo
b) dočasně nebo příležitostně jako hostující daňový poradce,
kterého komora zaregistrovala v seznamu.
(2) Činnost usazeného daňového poradce nebo hostujícího
daňového poradce na území České republiky se řídí právním řádem
České republiky.
(3) Na hostujícího daňového poradce se obdobně vztahují též
stanovy a jiné řády vydávané komorou.
§ 8b
Posuzování kvalifikačních předpokladů
(1) Pro umožnění přístupu k výkonu daňového poradenství se
v České republice v souladu se zvláštním právním předpisem3b)
uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o odborné kvalifikaci,
jakož i odborná praxe.
(2) Uznávacím orgánem je komora, která posuzuje splnění
kvalifikačních předpokladů a provádí další úkony nezbytné pro
řádné zjištění skutečností rozhodných pro uznání kvalifikačních
předpokladů, zápis do seznamu nebo registraci v seznamu.
(3) Komora je orgánem, který vydává svým členům doklady pro
účely prokázání jejich kvalifikačních předpokladů v ostatních
členských státech.
3b) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.
§ 8c
Usazený daňový poradce
(1) Státní příslušník členského státu může požádat o uznání
odborné kvalifikace a zápis do seznamu, pokud
a) získal odbornou kvalifikaci k poskytování daňového poradenství
v jiném členském státě, pokud tento stát požaduje pro
poskytování těchto služeb odbornou kvalifikaci, nebo
b) poskytoval po dobu 2 let během bezprostředně předcházejících
10 let ode dne podání žádosti daňové poradenství v jiném státě,
pokud tento stát nepožaduje pro poskytování těchto služeb
odbornou kvalifikaci.
(2) Žádost se podává v českém jazyce a obsahuje jméno
a příjmení žadatele, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum
narození a dále bydliště, místo podnikání včetně všech států, ve
kterých poskytuje daňové poradenství a dobu jeho poskytování,
obchodní firmu, je-li odlišná od jména a příjmení žadatele,
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, státní příslušnost
a adresu pro doručování na území České republiky.
(3) Žadatel současně s žádostí předkládá
a) průkaz totožnosti žadatele,
b) doklad o odborné kvalifikaci podle odstavce 1 písm. a) nebo
doklad o odborné praxi podle odstavce 1 písm. b),
c) doklad o zaplacení poplatku ve výši 3 000 Kč a
d) doklad o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou
v souvislosti s poskytováním daňového poradenství uzavřeném
tak, aby výše pojistných částek byla úměrná možným škodám,
které lze v rozumné míře předpokládat.
(4) Doklady podle odstavce 3 musí být předloženy v originále,
ověřeném opise nebo ověřené kopii.3c) U cizojazyčných dokladů se
předkládá též jejich překlad do českého jazyka; v případě
pochybností je komora oprávněna požadovat úředně ověřený překlad.
(5) Poplatky podle odstavce 3 písm. c) jsou příjmem komory.
3c) Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání
potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č.
15/1997 Sb.
§ 8d
Rozhodnutí o žádosti
(1) Žadatele, který podal žádost podle § 8c odst. 2, prokázal
splnění kvalifikačních předpokladů předložením dokladů podle § 8c
odst. 3 a složil rozdílovou zkoušku, komora ve lhůtě podle § 4
odst. 2 zapíše do seznamu a vydá žadateli osvědčení o zápisu.
(2) Pokud má komora odůvodněné pochybnosti o pravosti dokladů
podle § 8c odst. 3, požádá příslušný orgán členského státu, ve
kterém byly doklady vydány, o potvrzení jejich pravosti.
(3) Pokud žadatel řádně nedoloží své kvalifikační
předpoklady, a to ani ve stanovené náhradní lhůtě, která nesmí být
kratší šedesáti dnů, nebo nesloží rozdílovou zkoušku, komora
rozhodne o odmítnutí zápisu do seznamu, sdělí žadateli důvody
tohoto odmítnutí a poučí jej o právu podat opravný prostředek.
§ 8e
Hostující daňový poradce
(1) Státní příslušník členského státu, který splňuje některý
z kvalifikačních předpokladů podle § 8c odst. 1 písm. a) nebo
b) a má v úmyslu dočasně nebo příležitostně poskytovat daňové
poradenství na území České republiky, je povinen oznámit tuto
skutečnost komoře.
(2) Oznámení se podává v českém jazyce a obsahuje
a) jméno a příjmení oznamovatele, rodné číslo, nebylo-li
přiděleno, datum narození, bydliště, místo podnikání, obchodní
firmu, je-li odlišná od jména a příjmení oznamovatele,
identifikační číslo, bylo-li přiděleno a státní příslušnost,
b) předpokládanou dobu poskytování daňového poradenství na území
České republiky a
c) adresu pro doručování na území České republiky.
(3) Oznamovatel současně s oznámením předkládá
a) průkaz totožnosti oznamovatele,
b) doklad o odborné kvalifikaci podle § 8c odst. 1 písm. a) nebo
doklad o odborné praxi podle § 8c odst. 1 písm. b),
c) doklad o tom, že oznamovatel vykonává předmětnou činnost
v členském státě v souladu s jeho právními předpisy,
d) doklad o zaplacení poplatku ve výši 3 000 Kč a
e) doklad o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou
v souvislosti s poskytováním daňového poradenství uzavřeném
tak, aby výše pojistných částek byla úměrná předpokládané době
poskytování daňového poradenství na území České republiky
a možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat.
(4) Doklady podle odstavce 3 musí být předloženy v originále,
ověřeném opise nebo ověřené kopii.3b) U cizojazyčných dokladů se
předkládá též jejich překlad do českého jazyka; v případě
pochybností je komora oprávněna požadovat úředně ověřený překlad.
(5) Poplatky podle odstavce 3 písm. d) jsou příjmem komory.
3b) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.
§ 8f
Osvědčení o registraci
(1) Oznamovatele, který podal oznámení podle § 8e odst. 2,
prokázal splnění kvalifikačních předpokladů předložením dokladů
podle § 8e odst. 3, komora bezodkladně zaregistruje do seznamu
a vydá oznamovateli osvědčení o registraci, ve kterém uvede dobu
jeho platnosti.
(2) Pokud má komora odůvodněné pochybnosti o pravosti dokladů
podle § 8e odst. 3, požádá příslušný orgán členského státu, ve
kterém byly doklady vydány, o potvrzení jejich pravosti.
(3) Pokud oznamovatel řádně nedoloží své kvalifikační
předpoklady, a to ani ve stanovené náhradní lhůtě, která nesmí být
kratší 60 dnů, komora rozhodne o odmítnutí registrace do seznamu,
sdělí oznamovateli důvody tohoto odmítnutí a poučí jej o právu
podat opravný prostředek.

ČÁST TŘETÍ
Komora daňových poradců České republiky
§ 9
Komora
(1) Zřizuje se Komora daňových poradců České republiky se
sídlem v Brně.
(2) Komora
a) sdružuje všechny daňové poradce,
b) rozhoduje podle tohoto zákona ve věcech oprávnění k výkonu
daňového poradenství a o disciplinárních opatřeních.
(3) Komora je právnickou osobou.
(4) Komora může vytvářet územní sekce.
(5) Členství v komoře vzniká zápisem daňového poradce do
seznamu.

§ 10
Orgány komory
(1) Komora má tyto orgány:
a) valnou hromadu členů komory (dále jen "valná hromada"),
b) presidium,
c) dozorčí komisi,
d) disciplinární komisi,
e) zkušební komise.
(2) Komora může podle potřeby vytvářet i další orgány.
(3) Funkce v orgánech komory jsou čestné. Za jejich výkon
náleží daňovému poradci jen náhrada výdajů.
(4) Nejvyšším orgánem komory je valná hromada. Valná hromada
volí orgány komory uvedené v odstavci 1 písm. b) až d). Člen
dozorčí komise nemůže být členem orgánů komory uvedených v
odstavci 1 písm. b), d) a e). Podrobnosti o volbách orgánů komory
stanoví volební řád.
(5) Právo zúčastnit se jednání valné hromady mají všichni
členové komory. Člen komory může písemně pověřit jiného člena
komory, aby ho zastupoval na valné hromadě; takto zastoupený člen
se považuje za přítomného na valné hromadě.
(6) Valná hromada se může platně usnášet jen tehdy, je-li
přítomna nadpoloviční většina všech členů komory. K platnosti
usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů
komory.
(7) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, přezkoumává valná
hromada rozhodnutí orgánů komory.
(8) Podrobnosti o organizaci komory, o jejích orgánech a
jejich působnosti, jakož i podrobnosti o počtu členů presidia,
dozorčí komise a disciplinární komise, stanoví stanovy komory.

§ 11
Působnost komory
Komora zejména
a) chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců v České
republice,
b) vytváří předpoklady pro zvyšování kvalifikace a profesionální
úrovně daňových poradců,
c) dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost
daňových poradců v souladu s obecně závaznými právními
předpisy,
d) vydává stanovy, volební řád a disciplinární řád,
e) po dohodě s ministerstvem vydává zkušební řád,
f) vede seznam a zajišťuje zveřejňování potřebných údajů,
g) vydává fyzickým osobám osvědčení,
h) rozhoduje o žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky nebo
rozdílové zkoušky a provádí kvalifikační zkoušku a rozdílovou
zkoušku,
i) rozhoduje o sankcích podle tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ
Sankce
§ 12
Disciplinární opatření
(1) Za závažné nebo opětovné porušení povinnosti podle tohoto
zákona daňovým poradcem (dále jen "disciplinární provinění") může
komora daňovému poradci uložit, nejde-li přitom o trestný čin,
některé z těchto disciplinárních opatření:
a) písemné napomenutí,
b) pokutu až do výše 100 000 Kčs,
c) pozastavení výkonu daňového poradenství až na dobu jednoho
roku,
d) vyškrtnutí ze seznamu.
(2) Za závažné porušení povinnosti se považuje rovněž,
uvedl-li daňový poradce v žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky
vědomě nepravdivé nebo neúplné údaje, na základě nichž byl ke
kvalifikační zkoušce připuštěn.
(3) Za disciplinární provinění lze uložit pouze jedno
disciplinární opatření.
(4) Výnos z pokut připadá komoře.

§ 13
Řízení o sankcích
(1) O uložení disciplinárního opatření rozhoduje
disciplinární komise komory v řízení zahájeném na návrh dozorčí
komise komory. Návrh na zahájení řízení může být podán do tří
měsíců ode dne, kdy se dozorčí komise komory o disciplinárním
provinění dozvěděla, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k
disciplinárnímu provinění došlo.
(2) V řízení musí být daňový poradce vždy slyšen a musí mu
být poskytnuta možnost se hájit.
(3) Rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření musí být
písemné a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravném
prostředku.
(4) Podrobnosti o řízení o sankcích stanoví disciplinární
řád.

§ 14
Odvolání
(1) Proti rozhodnutí disciplinární komise komory, jímž bylo
uloženo disciplinární opatření podle § 12 odst. 1 písm. a) a b),
může daňový poradce nebo dozorčí komise komory podat do 15 dnů od
jeho doručení odvolání; odvolání má odkladný účinek.
(2) O odvolání rozhoduje presidium komory, které
přezkoumávané rozhodnutí potvrdí, změní nebo zruší. Zruší-li
presidium komory napadené rozhodnutí, vrátí je disciplinární
komisi komory zpět k novému projednání a rozhodnutí; při novém
rozhodování je disciplinární komise komory vázána právním názorem
presidia komory.
(3) Rozhodnutí disciplinární komise podle § 12 odst. 1 písm.
c) a d) přezkoumává soud podle zvláštních předpisů.4)
4) § 250l a násl. občanského soudního řádu.

ČÁST PÁTÁ
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 15
(1) Rozhodnutí komory podle § 5 odst. 4 písm. a), § 7 odst.
4, § 8 odst. 3, § 8d odst. 3 a § 8f odst. 3 přezkoumává soud podle
zvláštních právních předpisů.5)
(2) Zůstává-li komora nečinná v případech, kdy podle tohoto
zákona je povinna rozhodnout, má fyzická osoba dotčená její
nečinností právo domáhat se ochrany návrhem u soudu.
5) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších
předpisů.

§ 16
Na rozhodování komory podle tohoto zákona se vztahuje správní
řád, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 17
Všechny fyzické osoby, které poskytují daňové poradenství na
základě registrace podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém
podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinny do
jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona složit kvalifikační
zkoušku a požádat o zápis do seznamu podle tohoto zákona, jinak
jejich oprávnění k tomuto dni zaniká.

§ 18
(1) Do ustanovení orgánů komory vykonává jejich působnost
přípravný výbor jmenovaný ministrem financí České republiky.
(2) Přípravný výbor svolá ustavující valnou hromadu do šesti
měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.
(3) Ministerstvo dohlíží na řádný výkon činnosti přípravného
výboru. Rozhodnutí nebo opatření přípravného výboru vydaná v
rozporu s tímto zákonem může ministerstvo zrušit nebo změnit nebo
jejich výkon pozastavit.

§ 19
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1992.
Uhde v.r.
Klaus v.r.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II zákona č. 170/2004 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení bodu 8 tohoto zákona [§ 5 odst. 1 písm. e)
zákona č. 523/1992 Sb.] se nevztahuje na daňové poradce, kteří
jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsáni v seznamu
daňových poradců.
2. Veškerá řízení zahájená komorou přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, včetně řízení ve věci kvalifikační
zkoušky, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.Podmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582