Zákon o České národní bance

§ (1-61)

Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č.
442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod č. 278/2001 Sb., zákonem č. 482/2001 Sb., zákonem č. 127/2002 Sb. zákonem č. 257/2004 Sb. a zákonem č. 377/2005 Sb.
ZÁKON
o České národní bance
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky.
(2) Česká národní banka je právnickou osobou, která má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze; nezapisuje se do obchodního rejstříku.
(3) České národní bance jsou svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném
tímto zákonem a zvláštními právními předpisy. 1)
(4) Česká národní banka hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl
svěřen státem.

§ 2
(1) Hlavním cílem České národní banky je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády
vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu. Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství.
__________
1) Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
219/1995 Sb., devizový zákon.
(2) V souladu se svým hlavním cílem Česká národní banka
a) určuje měnovou politiku,
b) vydává bankovky a mince,
c) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a
podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji,
d) vykonává bankovní dohled nad činností bank, poboček zahraničních bank a konsolidačních celků, jejichž součástí je banka se sídlem v České republice, a pečuje o bezpečné fungování a
účelný rozvoj bankovního systému v České republice,
e) provádí další činnosti podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů. 1) (3) Česká národní banka při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními bankami jiných zemí, orgány dohledu nad bankami a finančními trhy jiných zemí a s mezinárodními finančními organizacemi a mezinárodními organizacemi zabývajícími se dohledem nad bankami a
finančními trhy.

§ 3
(1) Česká národní banka je povinna podávat Poslanecké sněmovně Parlamentu nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji. Usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna, Česká národní banka předloží nejpozději do 30 dnů mimořádnou zprávu o měnovém vývoji.
V usnesení Poslanecké sněmovny musí být uvedeno, co má mimořádná zpráva obsahovat. (2) Zprávu o měnovém vývoji předkládá Poslanecké sněmovně guvernér České národní
banky, který je v tomto případě oprávněn účastnit se schůze Poslanecké sněmovny a musí mu být
uděleno slovo.
1a) (3) Poslanecká sněmovna zprávu o měnovém vývoji vezme na vědomí nebo si vyžádá její
doplnění.
(4) Vyžádá-li si sněmovna doplnění zprávy, je Česká národní banka povinna do 6 týdnů předložit zprávu doplněnou podle požadavku Poslanecké sněmovny. (5) Česká národní banka je povinna informovat nejméně jednou za tři měsíce o měnovém vývoji veřejnost.
(6) Česká národní banka je povinna zaslat Komisi pro cenné papíry kopii nebo opis
rozhodnutí podle zvláštního zákona. 17)
__________
1a) § 52 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. 17) § 16 odst. 2 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších
zákonů.
(7) Česká národní banka je povinna podle zvláštního zákona
18) informovat Komisi
pro cenné papíry o obchodech s investičními nástroji, a bude-li požádána, provést kontrolu peněžních transakcí spojených s těmito obchody.
(8) Česká národní banka je povinna podle zvláštního zákona
19) informovat Komisi pro cenné papíry a Ministerstvo financí o zahájení řízení a jeho průběhu, jehož předmětem je uložení opatření k nápravě a sankcí.

ČÁST DRUHÁ ORGANIZACE ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
§ 4
Českou národní banku tvoří
a) ústředí se sídlem v Praze;
b) pobočky; c) účelové organizační jednotky.

§ 5
(1) Nejvyšším řídícím orgánem České národní banky je bankovní rada České národní
banky (dále jen "bankovní rada"). Bankovní rada určuje měnovou politiku a nástroje pro její
uskutečňování a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních České národní banky.
(2) Bankovní rada dále zejména
a) stanoví zásady činnosti a obchodů České národní banky,
b) schvaluje rozpočet České národní banky,
c) stanoví organizační uspořádání a působnost organizačních jednotek České národní banky,
d) stanoví druhy fondů České národní banky, jejich výši a použití,
e) vykonává práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům
České národní banky. Těmito úkony může pověřit jiné osoby z řad zaměstnanců,
f) uděluje souhlas k podnikatelské činnosti zaměstnanců České národní banky,
g) stanoví mzdové a další požitky guvernéra; mzdové a další požitky viceguvernérů a dalších
členů bankovní rady stanoví guvernér.

§ 6
(1) Bankovní rada je sedmičlenná. Jejími členy jsou guvernér České národní banky, 2 viceguvernéři České národní banky a další 4 členové bankovní rady České národní banky.
(2) Guvernéra, viceguvernéry a ostatní členy jmenuje a odvolává prezident republiky. (3) zrušen.
__________
18) § 17 odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb.
19) § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 15/1998 Sb.
4 (4) Nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát.
(5) Členové bankovní rady jsou jmenováni na dobu 6 roků.
6) S členstvím v bankovní radě je neslučitelná funkce poslance zákonodárného sboru,
člena vlády a členství v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech jiných bank a podnikatelských subjektů a výkon samostatné výdělečné činnosti, s výjimkou činnosti vědecké, literární, publicistické, umělecké a pedagogické a s výjimkou správy vlastního majetku. Členství
v bankovní radě je dále neslučitelné s jakoukoliv činností, která může způsobit střet zájmů mezi prováděním této činnosti a členstvím v bankovní radě.
(7) Členem bankovní rady může být jmenován občan České republiky, který
a) je plně způsobilý k právním úkonům, b) má ukončené vysokoškolské vzdělání,
c) je bezúhonný,
d) je v měnových a bankovních záležitostech uznávanou a zkušenou osobností.
(8) Bezúhonnou se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která nebyla
pravomocně odsouzena pro trestný čin.
(9) Členové bankovní rady jsou zaměstnanci České národní banky.
(10) Výkon funkce člena bankovní rady končí : a) uplynutím jeho funkčního období,
b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemného odvolání z funkce nebo písemně učiněného vzdání se funkce a nebo pozdějším dnem uvedeným v doručeném
odvolání nebo vzdání se funkce.
(11) Prezident republiky odvolá člena bankovní rady
a) při porušení odstavce 6 nebo odstavce 7 písm. c),
b) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jímž byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena. (12) Prezident republiky může odvolat člena bankovní rady, nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců.
(13) Guvernéra odvolá prezident republiky v případě, jestliže již nesplňuje podmínky požadované pro výkon jeho funkce, nebo dopustil-li se vážného pochybení. Prezident republiky může odvolat guvernéra též, nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců. Odvolaný guvernér nebo Rada guvernérů Evropské centrální banky se mohou domáhat přezkoumání
rozhodnutí o odvolání guvernéra z funkce u Evropského soudního dvora, a to v případě, že se domnívají, že tímto rozhodnutím došlo k porušení Smlouvy o založení Evropského společenství
nebo jiného právního předpisu vydaného k jejímu provedení.

§ 7
(1) Jednání bankovní rady předsedá guvernér, v jeho nepřítomnosti jím pověřený
viceguvernér. Bankovní rada přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů. Bankovní rada je usnášeníschopná, je-li přítomen guvernér, nebo jím pověřený předsedající viceguvernér a alespoň další tři její členové. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. (2) Jednací řád bankovní rady schvaluje bankovní rada.

§ 8
Jménem České národní banky jedná navenek guvernér. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje jím pověřený viceguvernér.

ČÁST TŘETÍ VZTAH K VLÁDĚ A DALŠÍM ORGÁNŮM
§ 9
(1) Česká národní banka a bankovní rada při plnění hlavního cíle České národní banky a
při výkonu dalších činností nesmějí přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky,
Parlamentu, vlády, správních úřadů ani od jakéhokoliv jiného subjektu.
(2) Česká národní banka a vláda se vzájemně informují o zásadách a opatřeních měnové a
hospodářské politiky

§ 10 (1) Česká národní
banka zaujímá stanovisko k návrhům, předkládaným k projednání vládě, které se dotýkají působnosti České národní banky.
(2) Česká národní banka plní poradní funkce vůči vládě v záležitostech měnově politické povahy a bankovnictví.

§ 11 (1) Ministr financí nebo jiný pověřený člen vlády je oprávněn zúčastnit se s hlasem poradním zasedání bankovní rady a může jí předkládat návrhy k projednání.
(2) Guvernér České národní banky nebo jím určený viceguvernér je oprávněn
účastnit se s hlasem poradním schůze vlády.

ČÁST ČTVRTÁ EMISE BANKOVEK A MINCÍ
§ 12
Česká národní banka má výhradní právo vydávat bankovky a mince, jakož i mince
pamětní (dále jen "bankovky a mince").

§ 13 Peněžní jednotkou v České republice je koruna česká, zkratka názvu je "Kč". Koruna
česká se dělí na sto haléřů.

§ 14 Česká národní banka spravuje zásoby bankovek a mincí a organizuje dodávky bankovek a mincí od výrobců v souladu s požadavky peněžního oběhu.

§ 15 Česká národní banka sjednává tisk bankovek a ražbu mincí a dozírá na ochranu a
bezpečnost do oběhu nevydaných bankovek a mincí a na úschovu a ničení tiskových desek, razidel a neplatných a vyřazených bankovek a mincí.

§ 16 (1) Platné bankovky a mince vydané Českou národní bankou jsou zákonnými penězi ve
své nominální hodnotě při všech platbách na území České republiky. (2) Mince z drahých kovů, pamětní mince a mince ve zvláštním provedení určené ke sběratelským účelům mohou být prodávány za ceny odlišné od jejich nominální hodnoty.

§ 17
(1) Česká národní banka vyměňuje na požádání poškozené bankovky a mince, které
vydala, za bankovky a mince nepoškozené.
(2) Česká národní banka může odmítnout vyměnit bankovky nebo mince, jejichž obrazec
nebo reliéf je nečitelný nebo proděravělý, a zbytky bankovek menší než čtvrtina původní
plochy bankovek. Takové bankovky a mince se předložiteli odeberou bez náhrady a zničí; v
odůvodněných případech může Česká národní banka výjimečně náhradu poskytnout.
(3) Česká národní banka neposkytuje náhrady za bankovky a mince, které byly zničeny
nebo ztraceny. Bez náhrady mohou být odebrány bankovky, jejichž vzhled byl pozměněn, zejména bankovky, které byly popsány, pomalovány, přetištěny, potištěny, perforovány, nebo které byly zamazány barvou, lepidlem nebo jiným podobným materiálem.

§ 18 Bankovky a mince opotřebované oběhem Česká národní banka stahuje z oběhu, ničí je
a nahrazuje bankovkami a mincemi novými.

§ 19 (1) Česká národní banka může prohlásit za neplatné a stáhnout z oběhu bankovky a
mince, které vydala. Jejich nominální hodnotu uhradí výměnou za jiné nově vydané bankovky a mince. Doba, po kterou je možno výměnu provádět, nesmí být kratší pěti roků, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
(2) Na konci období stanoveného pro výměnu se úhrnná částka bankovek a mincí prohlášených za neplatné, ale nepředložených k výměně, odečte od množství peněz v oběhu v účtech České národní banky. Tato částka je příjmem České národní banky.

§ 20 Jakékoliv reprodukce bankovek, mincí, šeků, cenných papírů nebo platebních karet
znějících na koruny české nebo na cizí měnu (dále jen "symboly peněz"), nebo předměty úpravou je napodobující, mohou být zhotoveny pouze za podmínek stanovených Českou národní bankou
právním předpisem.

§ 21 Padělané nebo pozměněné bankovky a mince znějící na koruny české nebo na cizí měnu, nebo bankovky a mince, u kterých vznikne důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné (dále jen "padělané bankovky a mince"), odebírají banky a právnické osoby (dále
jen "právnické osoby") bez náhrady a předávají je České národní bance. Právnické osoby jsou oprávněny požadovat od osoby, která padělané bankovky a mince předložila, aby věrohodným způsobem prokázala svou totožnost. Odebrání padělaných bankovek a mincí oznámí právnická
osoba, která je odebrala, orgánům činným v trestním řízení.

§ 22 Česká národní banka stanoví vyhláškami a) nominální hodnoty, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti bankovek a mincí
a jejich vydání do oběhu,
b) postup fyzických a právnických osob při příjmu zákonných peněz a nakládání s nimi, včetně postupu při odebírání padělaných bankovek a mincí, c) poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince,
d) ukončení platnosti bankovek a mincí a způsob a dobu jejich výměny za jiné bankovky a
mince, e) podmínky, za kterých lze reprodukovat symboly peněz nebo vyrábět předměty, které je
úpravou napodobují.

ČÁST PÁTÁ NÁSTROJE MĚNOVÉ REGULACE ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
§ 23 Česká národní banka stanoví úrokové sazby, rámce, splatnosti a další podmínky
obchodů, které provádí podle tohoto zákona a zvláštních zákonů. 1)

§ 24 Česká národní banka stanoví a) opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky pravidla obezřetného podnikání bank a poboček zahraničních bank, b) vyhláškou pravidla obezřetného podnikání dalších osob na peněžním trhu a podmínky, za kterých lze obchodovat na peněžním trhu.

§ 25 (1) Česká národní banka může požadovat, aby banky měly na účtě u České národní banky
uloženu stanovenou část svých zdrojů (dále jen "povinné minimální rezervy“).
(2) Povinné minimální rezervy mohou činit nejvýše 30 % celkových závazků banky snížených o závazky banky vůči jiným bankám.

§ 26 (1) Pokud banka neudržuje stanovenou povinnou minimální rezervu, je Česká národní banka oprávněna účtovat jí z částky, o kterou není stanovená povinná minimální rezerva naplněna, úrok ve výši odpovídající dvojnásobku platné diskontní sazby.
(2) Při zvýšení úrovně povinných minimálních rezerv určí Česká národní banka lhůtu,
ve které se banka musí se zvýšením vyrovnat.

ČÁST ŠESTÁ
OBCHODY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Obchody s bankami
§ 27 Česká národní banka vede účty bank a přijímá jejich vklady.

§ 28 Česká národní banka může od bank nakupovat, popřípadě jim prodávat
a) směnky splatné do šesti měsíců ode dne nákupu Českou národní bankou a opatřené alespoň dvěma podpisy, z toho alespoň jedním podpisem za banku;
b) státní dluhopisy nebo jiné cenné papíry se státní zárukou, které však může nakupovat na dobu nejvýše jednoho roku.

§ 29 (1) Česká národní banka může poskytnout bankám na dobu nejvýše tří měsíců úvěr
zajištěný cennými papíry uvedenými v § 28, popřípadě státními dluhopisy nebo jinými cennými
papíry se státní zárukou nebo skladištními listy pro zboží hromadného charakteru plně pojištěné proti ztrátě a poškození, jakož i jinými majetkovými hodnotami.
(2) V zájmu zachování likvidity banky může Česká národní banka výjimečně poskytnout bance krátkodobý úvěr, a to na dobu nejvýše tří měsíců. Při poskytnutí tohoto úvěru Česká národní banka požaduje odpovídající zajištění.
Obchody s Českou republikou

§ 30 (1) Česká národní banka vede účty podle zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.
(2) Česká národní banka nesmí poskytovat návratné finanční prostředky ani jinou finanční
podporu České republice ani jejím orgánům, územním samosprávným celkům, veřejnoprávním
subjektům a právnickým osobám pod kontrolou státu, územního samosprávného celku nebo veřejnoprávního subjektu, s výjimkou bank, a to ani nákupem dluhopisů od těchto subjektů, jsou- li tyto subjekty jejich emitenty. Stejně tak s těmito subjekty nesmí provádět obchody, v důsledku
kterých by mohly vzniknout pohledávky České národní banky vůči těmto subjektům.

§ 31 (1) Česká národní banka dává do prodeje podle zvláštního zákona
3) státní dluhopisy a
v dohodě s Ministerstvem financí může z jeho pověření a za dohodnutou úplatu vykonávat i
činnosti spojené se správou, splácením a převody státních dluhopisů, s výplatou úroků z
těchto dluhopisů, popřípadě další požadované činnosti.
(2) Česká národní banka je oprávněna vést evidenci cenných papírů vydávaných Českou
republikou a splatných do jednoho roku, evidenci cenných papírů vydávaných Českou národní
bankou (§ 33) a evidenci dluhopisů s dobou splatnosti do jednoho roku a je oprávněna
provozovat systém vypořádání obchodů s těmito investičními nástroji.
_________
3) § 19 odst. 2 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech.
§ 31a Česká národní banka může na žádost Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla
3a)
sjednávat obchody s investičními nástroji.
3b) Tím
není dotčeno ustanovení § 31 odst. 1.

Jiné obchody České národní banky
§ 32 Česká národní banka může k usměrnění peněžního trhu kupovat a prodávat cenné papíry,
pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 33 Česká národní banka může vydávat krátkodobé cenné papíry se splatností do šesti
měsíců a obchodovat s nimi.

§ 34 (1) Česká národní banka může za podmínek obvyklých v bankovním sektoru vést účty svých zaměstnanců a poskytovat jim další bankovní služby. Vést účty a poskytovat bankovní
služby může i právnickým osobám. Seznam těchto právnických osob zveřejňuje Česká národní
banka v roční zprávě o výsledku hospodaření. (2) Pro provádění činností uvedených v odstavci 1 platí zvláštní zákon 4) obdobně.

ČÁST SEDMÁ
PRAVOMOC ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V DEVIZOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ § 35
Česká národní banka
a) stanoví, po projednání s vládou, režim kurzu české měny k cizím měnám, přičemž však
nesmí být ohrožen hlavní cíl České národní banky,
b) vyhlašuje kurs české měny k cizím měnám; c) stanoví cenu zlata v bankovních operacích České národní banky; d) má v úschově a spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizových prostředcích a disponuje s
nimi.
--------------------
3a) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
3b) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 4) Zákon č. 21/1992 Sb.

§ 36 Česká národní banka
a) obchoduje se zlatem a devizovými hodnotami a provádí všechny druhy bankovních
obchodů s tuzemskými a zahraničními bankami a platební styk se zahraničím;
b) vydává cenné papíry znějící na cizí měnu; c) vydává devizové licence a zvláštní povolení a provádí devizovou kontrolu podle zvláštního
zákona. 6)

ČÁST OSMÁ DALŠÍ ČINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
§ 37
(1) Česká národní banka předkládá vládě návrhy zákonných úprav v oblasti měny, peněžního oběhu, peněžního trhu, platebního styku a zákonných úprav týkajících se působnosti a postavení ústřední banky. (2) Česká národní banka spolu s ministerstvem financí předkládá vládě návrhy
zákonných úprav devizového hospodářství a návrhy zákonných úprav v oblasti bankovnictví.

§ 38 (1) Česká národní banka je oprávněna provozovat systémy pro mezibankovní platební styk. Účastníky těchto systémů mohou být vedle bank, spořitelních a úvěrních družstev 4a) a
poboček zahraničních bank i osoby, které plní úlohu ústřední protistrany, zúčovatele nebo zúčtovací instituce ve vypořádacím systému podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, 3b) nebo ve vypořádacím systému uvedeném v seznamu Komise Evropských společenství, a které při své účasti v systému České národní banky odpovídají za
splnění finančních závazků vyplývajících z jejich příkazů přijatých tímto systémem. Uvedeným osobám je veden v systému České národní banky účet obdobný účtu mezibankovního platebního styku podle zvláštního právního předpisu, 4) uzavře-li Česká národní banka s těmito osobami smlouvu o vedení účtu platebního styku a předávání dat mezibankovního platebního styku.
(2) Smlouva podle odstavce 1 obsahuje vždy
a) místo, způsob a čas předávání dat platebního styku,
b) náležitosti, formát a strukturu dat platebního styku a způsob jejich zajištění proti zneužití,
c) odpovědnost smluvních stran,
d) podmínky úročení účtu platebního styku a
e) stanovení cen za provádění mezibankovního platebního styku. __________
4a) Zákon č. 21/1992 Sb.
Zákon č. 87/1995 Sb.
6) Devizový zákon.
(3) Česká národní banka stanoví k zajištění jednotného platebního styku a zúčtování v České republice vyhláškou a) způsob provádění platebního styku mezi bankami a spořitelními a úvěrními družstvy a
zúčtování na účtech u bank a spořitelních a úvěrních družstev; b) způsob používání platebních prostředků bankami a spořitelními a úvěrními družstvy v
platebním styku.

§ 39 Česká národní banka provádí registraci zastoupení zahraničních bank a finančních institucí vykonávajících bankovní činnost,
7) působí-li tato zastoupení na území České republiky. Zahraniční banka nebo finanční instituce je povinna přihlásit své zastoupení k registraci před počátkem jeho působení. Zastoupení nepodniká a nezapisuje se do obchodního rejstříku.

§ 40 Česká národní banka sjednává v rámci své působnosti podle tohoto zákona platební a
jiné dohody se zahraničními bankami a mezinárodními finančními institucemi.

§ 41 (1) Česká národní banka koordinuje rozvoj bankovního informačního systému v České republice. Za tím účelem právním předpisem stanoví zásady bankovního informačního systému. (2) Česká národní banka vyžaduje k zabezpečení svých úkolů potřebné informace a podklady od a) bank a poboček zahraničních bank,
b) jiných osob, které náleží do sektoru finančních institucí podle práva Evropských společenství 8) nebo v nichž má banka kvalifikovanou účast,
9) nebo osob, zahrnutých do konsolidačního celku, nad nímž je vykonáván bankovní dohled, nebo osob ve finančním konglomerátu 9b) , anebo osob, které disponují informacemi potřebnými pro sestavení platební bilance České republiky.
(3) Česká národní banka stanoví vyhláškou okruh jiných osob uvedených v odstavci 2 písm. b) a obsah, formu, termíny a způsob předkládání od nich vyžadovaných informací a
podkladů. Česká národní banka stanoví opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky
obsah, formu, termíny a způsob předkládání informací a podkladů vyžadovaných od bank a poboček zahraničních bank a závaznou metodiku k sestavování a organizační a komunikační
podmínky pro předávání veškerých informací a podkladů.
_______
6a)Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů .
7) § 1 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb.
8) Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a
regionálních účtů ve Společenství.
(4) Pokud předložené informace a podklady neodpovídají stanoveným pravidlům podle
odstavce 3 nebo pokud vzniknou důvodné pochybnosti o jejich správnosti nebo úplnosti, je
Česká národní banka oprávněna vyžádat si odpovídající upřesnění nebo vysvětlení. Jestliže
banka, pobočka zahraniční banky nebo jiná osoba uvedená v odstavci 2 písm. b) požadované informace a podklady nepředloží nebo tyto informace a podklady jsou opakovaně neúplné nebo nesprávné, postupuje Česká národní banka podle zvláštního právního předpisu
4)
vůči bankám a pobočkám zahraničních bank a vůči jiným osobám zahrnutým do konsolidačního celku nebo finančního konglomerátu v případě, jde-li o povinnost těchto osob poskytovat informace pro
účely bankovního dohledu na konsolidovaném základě nebo doplňkového dozoru podle
zvláštního právního předpisu 9b) .. Vůči jiným osobám postupuje Česká národní banka podle § 46.
(5) Česká národní banka stanoví vyhláškou podmínky pro označování účelu úhrad potřebných pro sestavování platební bilance České republiky.

§ 42 Česká národní banka je oprávněna provádět investiční a obchodní činnost v rozsahu nezbytném pro zajištění jejích činností.

§ 43 Vydávání cenných papírů Českou národní bankou, obchodování s cennými papíry a
dalšími investičními nástroji, jejich evidence a provozování systému vypořádání obchodů s nimi, prováděné Českou národní bankou, nepodléhají povolení ani výkonu státního dozoru.

ČÁST DEVÁTÁ
DOHLED
§ 44 (1) Česká národní banka vykonává dohled nad
a) činností bank, poboček zahraničních bank a konsolidačních celků, jejichž součástí je banka se
sídlem v České republice, a nad bezpečným fungováním bankovního systému (bankovní
dohled) podle § 2 odst. 2 písm. d),
b) činností jiných osob než bank, které mají povolení podle zvláštních právních předpisů,
5) c) bezpečným, spolehlivým a efektivním fungováním platebních systémů.
(2) Dohled zahrnuje
a) posuzování žádostí o udělení licencí a povolení podle zvláštních právních předpisů, 9a) b) dohled nad dodržováním podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními,
__________
5) Devizový zákon.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
9a) Například zákon č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
c) kontrolu dodržování zákonů, jestliže je k této kontrole Česká národní banka tímto zákonem
nebo zvláštními právními předpisy
1)
zmocněna, a kontrolu dodržování vyhlášek a opatření
vydaných Českou národní bankou,
d) ukládání opatření k nápravě a pokut při zjištění nedostatků podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu.
4)
(3) Česká národní banka vykonává doplňkový dozor nad bankami a jinými osobami ve finančních konglomerátech v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem 9b) .

§ 45 Při výkonu dohledu a doplňkového dozoru nad bankami a jinými osobami ve finančních konglomerátech v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem 9b) formou kontroly na místě se vztahy mezi Českou národní bankou a kontrolovanými osobami řídí základními pravidly kontrolní činnosti, stanovenými zvláštním zákonem
10) pro orgány státní správy s výjimkou ustanovení o spolupráci v oblasti kontroly. 11)

§ 46 (1) Zjistí-li Česká národní banka nedostatky při činnosti vykonávané jinými osobami než bankami na základě povolení podle zvláštních zákonů,
5) může uložit těmto osobám a) opatření směřující k nápravě zjištěných nedostatků, zejména přikáže upustit od nesprávného postupu nebo ukončit činnost; b) pokutu podle závažnosti zjištěných nedostatků až do výše 1 000 000 Kč.
(2) Nedostatky podle odstavce 1 se rozumí porušení podmínek stanovených v povolení
podle zvláštních zákonů, 5) jakož i porušení tohoto zákona, zvláštního zákona, 4) právních předpisů a opatření vydaných Českou národní bankou.
(3) Pokutu podle odstavce 1 písm. b) uloží Česká národní banka rovněž
a) osobám, které vykonávají bez povolení činnosti, k nimž je třeba povolení podle zvláštních zákonů;
5)
b) osobám, které porušily povinnosti vyplývající z § 41 odst. 2 až 4; c) osobám, které porušily pravidla a podmínky stanovené podle § 24 písm. b).
(4) Uložením pokuty není dotčena odpovědnost podle jiných právních předpisů.
(5) Na řízení o uložení pokuty podle odstavce 1 písm. b) se vztahují předpisy o
správním řízení. 12) O rozkladu proti rozhodnutí o uložení pokuty rozhoduje bankovní rada.
(6) Uložené pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.
(7) Česká národní banka může uložit pokutu podle odstavce 1 písm. b) do jednoho roku ode dne zjištění nedostatků, nejpozději do deseti let ode dne, ve kterém tyto nedostatky vznikly.
__________________
9b) Zákon č. 377/2005., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními
družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve
finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních
konglomerátech).
10) Část třetí zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.
11) § 21 až 23 zákona č. 552/1991 Sb.
12) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DESÁTÁ
HOSPODAŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
§ 47 (1) Česká národní banka hospodaří podle rozpočtu, který musí být členěn tak, aby z něj
byly zřejmé výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní banky. (2) Česká národní banka ze svých výnosů hradí nezbytné náklady na svoji činnost.
Vytvořený zisk používá k doplňování rezervního fondu a dalších fondů vytvářených ze zisku a k ostatnímu použití zisku v rozpočtované výši. Zbývající zisk odvádí do státního rozpočtu.
(3) Roční zprávu o výsledku svého hospodaření Česká národní banka předkládá
nejpozději do 3 měsíců po skončení kalendářního roku k projednání Poslanecké sněmovně.
Součástí této zprávy je i informace o platech členů bankovní rady České národní banky. (4) Poslanecká sněmovna může zprávu o výsledku hospodaření České národní banky a) schválit,
b) vzít na vědomí, nebo
c) odmítnout. (5) Odmítne-li Poslanecká sněmovna zprávu o výsledku hospodaření České národní
banky, je Česká národní banka povinna do 6 týdnů předložit zprávu zpřesněnou a doplněnou podle požadavků Poslanecké sněmovny.

§ 48 (1) Česká národní banka vede účetnictví podle zvláštního právního předpisu. 12a)
(2) Účetní závěrka České národní banky je ověřována jedním nebo více auditory,
kteří jsou určeni po dohodě bankovní rady s ministrem financí. (3) Jakmile je účetní uzávěrka schválena a ověřena auditory, bankovní rada ji předá
Poslanecké sněmovně a zveřejní.
(4) Česká národní banka vydává za účelem zveřejnění výroční zprávu, která obsahuje základní údaje o měnovém vývoji.
(5) Česká národní banka zpracovává a poskytuje dekádně ke zveřejnění výkaz o své
finanční pozici.
____________ 12a) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST JEDENÁCTÁ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 49 Na všechny bankovní operace České národní banky včetně stavů na účtech, které vede, se
vztahuje bankovní tajemství.
§ 49a
zrušen § 49b (1) Česká národní banka vydává opatření České národní banky (dále jen „opatření“), je-li k tomu zákonem zmocněna. Tato opatření jsou pro banky a pobočky zahraničních bank závazná. (2) Opatření podepisuje guvernér České národní banky. (3) Opatření nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení ve Věstníku České národní banky (dále jen
„Věstník“). (4) Opatření nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven. Nejdříve však nabývá opatření účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Věstníku, kterým je den vydání příslušné částky Věstníku.
(5) Opatření jsou ve Věstníku označena pořadovými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.
(6) Věstník je vydáván v postupně číslovaných částkách, označených pořadovými čísly,
jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.

§ 50 (1) Zaměstnanci České národní banky jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve
služebních věcech. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu nebo jiného obdobného vztahu. Povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámí
při výkonu své funkce, platí i pro členy poradních orgánů a auditory.
(2) Zaměstnanci České národní banky a členové poradních orgánů mohou být
zproštěni této povinnosti z důvodu veřejného zájmu guvernérem.
(3) Zaměstnanci České národní banky mohou vykonávat podnikatelskou činnost jen
s předchozím souhlasem bankovní rady.

ČÁST DVANÁCTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 51 Česká národní banka vzniká rozdělením Státní banky československé. 13)

§ 52 Pro celkový stav úvěrů poskytovaných České republice podle § 30 odst. 2 se výjimečně pro rok 1993 stanoví 7% limit příjmů státního rozpočtu v uplynulém roce.

§ 53 Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů Státní banky československé s pracovníky, kteří mají pracoviště na území České republiky, přecházejí na Českou národní
banku.

§ 54 Na Českou národní banku přechází majetek Státní banky československé v rozsahu
stanoveném podle zvláštního zákona. 14)

§ 55 (1) Je-li v právních předpisech vydaných před účinností tohoto zákona a recipovaných do právního řádu České republiky a v opatřeních uvedena Státní banka československá, rozumí
se tím ode dne účinnosti tohoto zákona Česká národní banka.
(2) Opatření vydaná Státní bankou československou platná ke dni účinnosti tohoto zákona, se považují za opatření vydaná Českou národní bankou.
(3) Právní úkony učiněné Státní bankou československou vůči osobám se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky se považují ode dne účinnosti tohoto zákona za
právní úkony učiněné Českou národní bankou.

§ 56 zrušen __________
13) Čl. 14 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších
předpisů.
14) Ústavní zákon č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské Federativní
Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou
republiku a Slovenskou republiku.

§ 57 Účty, které vedla ke dni svého zániku Státní banka československá na území
České republiky, se považují za účty vedené Českou národní bankou v souladu s tímto
zákonem.

§ 58 (1) Do dne jmenování členů bankovní rady České národní banky podle § 6 odst. 2 a 3 vykonávají jejich funkci dosavadní vedoucí pracovníci Státní banky československé, kteří byli
do svých funkcí jmenováni prezidentem České a Slovenské Federativní Republiky z řad občanů České republiky podle § 6 zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé.
(2) Výjimku z ustanovení § 6 odst. 5 může pro rok 1993 povolit bankovní rada.

§ 59 Na Českou národní banku se vztahují rozpočtová pravidla republiky 16) s výjimkou ustanovení upravujících povinnosti ústředních orgánů státní správy a ustanovení upravujících kontrolu rozpočtového hospodaření.

§ 60 Tímto zákonem se zrušuje zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé.
§ 60a
Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí a Komisí pro cenné papíry vypracují nejpozději do tří měsíců od účinnosti zvláštního zákona
20)
systém vzájemné spolupráce v oblasti kapitálového trhu.

§ 61 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
__________
16) Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve
znění pozdějších předpisů.
20) Zákon č. 15/1998 Sb.
x x x Čl. II zákona č. 442/2000 Sb.,
kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 127/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 1. Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost a) podporuje Česká národní banka, aniž by byl dotčen její hlavní cíl, obecné hospodářské politiky
v Evropském společenství se záměrem přispět k dosažení cílů Evropského společenství,
b) je Česká národní banka součástí Evropského systému centrálních bank podle Smlouvy o
založení Evropského společenství a podle Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen "Statut") a je povinna dodržovat ustanovení Statutu v rozsahu požadavků na členské státy Evropské unie, kde dosud nebylo zavedeno euro jako jejich národní měna; při plnění úkolů vyplývajících z tohoto postavení je Česká národní banka povinna
postupovat v souladu s právními akty Evropské centrální banky,
c) nesmějí Česká národní banka ani členové její bankovní rady při výkonu pravomocí a plnění
úkolů a povinností svěřených jim tímto zákonem, Smlouvou o založení Evropského společenství a Statutem vyžadovat ani přijímat pokyny od orgánů Evropského společenství, od vlád členských
států Evropské unie nebo od jakéhokoli jiného subjektu,
d) nesmí Česká národní banka poskytovat návratné finanční prostředky ani jinou finanční
podporu Evropskému společenství, jeho orgánům, členským státům Evropské unie, územním samosprávným celkům, veřejnoprávním subjektům a právnickým osobám pod kontrolou
některého z členských států Evropské unie, jeho územního samosprávného celku nebo veřejnoprávního subjektu.
2. Zákaz uvedený v bodu 1 písm. d) se nevztahuje na banky a další úvěrové instituce ve
vlastnictví subjektů uvedených v bodu 1 písm. d), s nimiž Česká národní banka zachází
v souvislosti s poskytováním peněžních prostředků stejně jako se soukromými úvěrovými institucemi. Čl. II zákona č. 1272002 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Opatřeními vydanými po dni účinnosti tohoto zákona mohou být zrušována i opatření České národní banky, vyhlášená do data účinnosti tohoto zákona ve Sbírce zákonů České republiky
podle zákona č. 545/1992 Sb., o Sbírce zákonů České republiky nebo podle zákona č. 309/1999
Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv uveřejněním jejich plného znění.
Čl. III zákona č. 127/2002 Sb. Zmocnění Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 6/1993.,
o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších zákonů a z nálezu Ústavního soudu.
Poznámky :
Zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny nabyl účinnosti dnem 3. února 1993.
Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1998 Zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění
pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Čl. II zákona č. 442/2000 Sb., ve znění zákona č. 127/2002 Sb., nabývá účinnosti dnem
vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001, vyhlášený pod č. 278/2001 Sb., nabyl
účinnosti dnem 3. srpna 2001.
Zákon č. 482/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů,
nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Zákon č. 127/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve
znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem 1. května 2002 s výjimkou § 6 odst. 13 zákona č. 6/1993 Sb., ve znění zákona č. 127/2002 Sb., které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (odvolání guvernéra z titulu vážného pochybení), tj. dnem 1. května 2004. Zákon č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech nabývá
účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, (odvolání guvernéra z titulu vážného pochybení), tj. dnem 1. května 2004.
Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními
družstvy, institucemi ellektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)nabyl účinnosti dne 29. září 2005.Podmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582