Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání)

§ (1-81)

Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání)Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb.

ZÁKON
ze dne 2. října 1991

o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon)

v platném znění


Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

Všeobecná ustanovení

HLAVA I

Předmět úpravy

§ 1

Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen "živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním.

Živnost
§ 2

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.§ 3

(1) Živností není:

a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,

b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory, 2)

c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu, 2a)

d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, 2b)

e) provádění archeologických výzkumů. 2c)

(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:

a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 2d), nelékařských zdravotnických pracovníků 2e) při poskytování zdravotní péče a přírodních léčitelů,

b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat, 3)

c) advokátů, 4) notářů 5a) a patentových zástupců 6) a soudních exekutorů, 6a)

d) znalců a tlumočníků, 7)

e) auditorů 8) a daňových poradců, 8a)

f) burzovních dohodců 8b),

g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů 9) a rozhodců při rozhodování majetkových sporů, 9a)

h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, 10)

i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři, 10a)

j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání 10b).

(3) Živností dále není:

a) činnost bank 11), poskytování platebních služeb 11a), vydávání elektronických peněz 11a), provozování platebních systémů 11a), směnárenská činnost 11d), činnost pojišťoven 12), zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných pojistných matematiků 12), penzijních fondů 12a), spořitelních a úvěrních družstev 12b), komoditních burz 8b), organizátorů regulovaných trhů 13b), obchodníků s cennými papíry 13b) a jejich vázaných zástupců 13b) a činnost osob zabývajících se kolektivním investováním 13) a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry 13a), činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem 13b) a jejich vázaných zástupců 13b), činnost ratingových agentur 13c),

b) pořádání loterií a jiných podobných her, 14)

c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, 15)

d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu, 16)

e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče,

f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami,

g) námořní doprava a mořský rybolov, 17)

h) provozování dráhy a drážní dopravy, 18)

i) vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu, 19)

j) výzkum, výroba a distribuce léčiv, 20)

k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona, 21)

l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví, 22)

m) zahraniční obchod s vojenským materiálem, 22a)

n) výkon inspekce práce 22b),

o) provozování rozhlasového a televizního vysílání, 23)

p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb,

r) zprostředkování zaměstnání, 23a)

s) provozování stanic technické kontroly, 23c)

t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu, 23d)

u) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, 23e)

v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací a poskytování leteckých služeb, 23f)

x) činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů 23h) vykonávaná v souladu s účelem, pro který byly zřízeny,

y) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu, 23i)

z) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států, 23j)

aa) provozování pohřebišť, 23k)

ab) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu, 23l)

ac) nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem, 23m)

ad) provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního prostředí, 23n)

ae) archivnictví, 23o)

af) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu 23p),

ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání dílčí kvalifikace podle zvláštního zákona 23q),

ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.§ 4
zrušenHLAVA II

Provozování živnosti

§ 5
Subjekty oprávněné provozovat živnost

(1) Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem (dále jen "podnikatel"); státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v případech vymezených tímto zákonem.

(2) Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky (dále jen „zahraniční osoba“), může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pro účely tohoto zákona se za českou osobu považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území. 24)

(3) Pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladu včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků, 24a) pokud tento doklad nebyl vydán v českém jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena.

(4) Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka podle odstavce 3 se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.

(5) Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona 24b) povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Povinnost doložit doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky svého podniku 24c).

(6) Fyzická osoba, jíž byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, a její rodinní příslušníci mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako česká osoba.§ 6
Všeobecné podmínky provozování živnosti

(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou:

a) dosažení věku 18 let,

b) způsobilost k právním úkonům,

c) bezúhonnost.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena 25a).

(3) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u zahraničních fyzických osob doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b). Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu 25b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Pro účely posouzení bezúhonnosti je živnostenský úřad oprávněn vyžádat si od soudu opis pravomocného rozhodnutí. Pokud rozhodnutí neobsahuje skutečnosti rozhodné pro posouzení bezúhonnosti, je živnostenský úřad oprávněn nahlížet do těch částí trestního spisu, které tyto skutečnosti obsahují.

§ 6a
zrušen§ 7
Zvláštní podmínky provozování živnosti

(1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.

(2) V případě změny nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost po vzniku živnostenského oprávnění se nepožaduje prokázání praxe u podnikatele, kterému trvá živnostenské oprávnění pro provozování dotčené živnosti, a u osoby, která vykonává funkci odpovědného zástupce pro dotčenou živnost, jestliže ji vykonávala již před touto změnou.

(3) Nelze-li odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem vydaným jedné fyzické osobě, lze odbornou způsobilost prokázat dokladem vydaným podnikateli příslušným odborným orgánem v souladu se zvláštními předpisy. 22b)

(4) Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní vztah“). Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

(5) Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie prokázat též doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie

a) po dobu 6 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,

b) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

c) po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

d) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,

e) po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně 3 roky v odborné funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení podniku, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

f) po dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,

g) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,

h) po dobu 5 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

i) po dobu 6 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

j) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,

k) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

l) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 3 roky v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, nebo

m) po dobu 3 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
pokud tak stanoví § 21 odst. 2 u řemeslných živností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu nebo u jednotlivých vázaných nebo koncesovaných živností přílohy č. 2 nebo 3 k tomuto zákonu; při posuzování odborné způsobilosti se použije zákon o uznávání odborné kvalifikace 25c).

(6) Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou v této příloze stanoveny. Zvláštní právní předpisy stanovující odbornou způsobilost fyzických osob pro výkon určité živnosti nejsou tímto ustanovením dotčeny. Podnikatel vede o osobách splňujících podmínky odborné způsobilosti evidenci a uchovává kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činností těmito osobami; přitom je povinen dodržovat povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem. 25d)

§ 7a
zrušen§ 8
Překážky provozování živnosti

(1) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, ode dne

a) prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty v době běhu lhůty podle zvláštního právního předpisu 26),

b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování podniku nebo ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování podniku.

(2) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Živnost dále nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu. Živnostenský úřad může prominout překážku uvedenou ve větě první nebo druhé, jestliže dlužník prokáže, že u něho jsou splněny předpoklady pro řádné plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění finančních závazků.

(3) Jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou, může taková osoba učinit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem předběžného insolvenčního správce.

(4) V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, činit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.

(5) Fyzická osoba, které byl soudem nebo správním orgánem uložen trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru (§ 7 odst. 4), nemůže po dobu trvání tohoto zákazu tuto živnost provozovat. Jedná-li se o živnost volnou, nemůže tato osoba provozovat činnost v rámci živnosti volné, na kterou se vztahuje trest nebo sankce zákazu činnosti, a to po dobu trvání tohoto zákazu; provozování ostatních činností v rámci živnosti volné zůstává nedotčeno.

(6) Živnost nemůže provozovat podnikatel, kterému bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 až 4. Podnikatel může ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat o udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, jedná-li se o zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 3 věty poslední. Žádost o udělení koncese v jiném oboru může podnikatel podat nejdříve po uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.§ 9
Rozdělení živností

Živnosti jsou:
a) ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení,

b) koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese.§ 10
Živnostenské oprávnění

(1) Oprávnění provozovat živnost (dále jen "živnostenské oprávnění") vzniká s výjimkou uvedenou v odstavci 5 právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují, a fyzickým osobám:

a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení; to však neplatí v případech uvedených v § 47 odst. 5 větě druhé a v § 47 odst. 6,

b) u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

(2) Právnickým osobám vzniklým podle zvláštního právního předpisu, 28b) které se zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vzniku, vzniká živnostenské oprávnění podle odstavce 1 písmen a) a b).

(3) Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění

a) výpisem ze živnostenského rejstříku s údaji podle § 60 odst. 4 písm. a), b) nebo c) (dále jen „výpis“),

b) do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy 28c) nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese.

(4) Živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním výpisu zahraničním fyzickým osobám, které nejsou státními příslušníky členských států Evropské unie, nebo zakladatelům, popřípadě orgánům nebo osobám, oprávněným podat návrh na zápis české právnické osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena, nebo zahraničním právnickým osobám; ode dne doručení výpisu začíná běžet lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku podle obchodního zákoníku 28).

(5) Osobám uvedeným v odstavci 4 vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení výpisu nebo není-li návrhu vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nesplnil.

(6) Vzniká-li živnostenské oprávnění fyzické osobě, která je podnikatelem podle § 2 odst. 2 obchodního zákoníku a dosud jí nebylo přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí jí živnostenský úřad identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob 28d).

(7) Živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. Jiná osoba je může vykonávat, jen stanoví-li to tento zákon.Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce

§ 11

(1) Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

(2) Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a 7.

(3) Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby, dále fyzická osoba, u níž trvá překážka provozování živnosti podle § 8. Odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru živnosti nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 až 4, a to po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu, že živnost nebyla provozována po dobu delší než 4 roky.

(4) Odpovědného zástupce je povinen ustanovit

a) podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7),

b) podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (§ 7). Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba osobu, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho členem a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Zahraniční právnická osoba ustanoví do funkce odpovědného zástupce vedoucího organizační složky podniku umístěné na území České republiky, který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.

(5) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.

(6) Odpovědný zástupce pro živnost ohlašovací může vykonávat svoji funkci ode dne ustanovení, splňuje-li podmínky vyžadované tímto zákonem.

(7) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podnikatel oznámí živnostenskému úřadu do 15 dnů od ukončení výkonu funkce. Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.

(8) Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. To neplatí, je-li provozování živnosti pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že provozování živnosti je dočasně přerušeno (§ 31 odst. 11).

(9) Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i v případech, kdy to tento zákon nevyžaduje. Na jeho ustanovení se vztahuje § 11 obdobně s výjimkou odstavce 8.§ 12

(1) Jménem a na účet fyzické osoby, která z důvodu nedostatku věku nebo rozhodnutí soudu nemá plnou způsobilost k právním úkonům, může být živnost provozována se souhlasem soudu, navrhne-li to její zákonný zástupce. Živnost ohlásí nebo o koncesi požádá jménem zastoupeného zákonný zástupce.

(2) Zákonný zástupce ustanoví odpovědného zástupce podle § 11 se souhlasem soudu. 28b)§ 13
Pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele

(1) Zemře-li podnikatel, mohou v živnosti pokračovat až do skončení řízení o projednání dědictví:
a) správce dědictví 29),

b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,

c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner 28a), i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti,

d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu 26); nejdéle však do skončení insolvenčního řízení, nebo

e) pozůstalý manžel nebo partner 28a) splňující podmínku uvedenou v písmenu c), pokud v živnosti nepokračují dědicové.

(2) Pokud osoby uvedené v odstavci 1 písm. b), c) a e) hodlají pokračovat v provozování živnosti, jsou povinny oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele. Správce dědictví nebo insolvenční správce je povinen oznámit pokračování v provozování živnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven. Nesplňuje-li osoba podle odstavce 1 písm. b), c) a e) podmínky stanovené v § 6 a 7 nebo jsou-li u ní překážky podle § 8 anebo nemá-li pobyt na území České republiky, pokud jej tento zákon vyžaduje, musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

(3) Nesplňuje-li správce dědictví 29) podle odstavce 1 písm. a) nebo insolvenční správce podle odstavce 1 písm. d) podmínky stanovené v § 7, musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

(4) Po skončení řízení o dědictví mohou pokračovat v živnosti osoby uvedené v odstavci 1 písm. b), c) a e), pokud nabyly majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti; tuto skutečnost musí do 1 měsíce od skončení dědického řízení oznámit živnostenskému úřadu. Živnostenský úřad provede zápis těchto osob do živnostenského rejstříku a vydá pro ně výpis s tím, že živnostenské oprávnění má v tomto případě platnost omezenou na dobu 6 měsíců od skončení řízení o dědictví; tuto skutečnost uvede též ve výpisu.

(5) Pro náležitosti oznámení podle odstavců 2 a 4 platí § 45, 46 a 50 obdobně.§ 14


Při fúzi nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva nebo při převodu jmění na společníka postupem podle zvláštního právního předpisu 29a) může nástupnická obchodní společnost nebo družstvo, která dosud nemá příslušné živnostenské oprávnění, pokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění zaniklé nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva za předpokladu, že do 15 dnů ode dne právních účinků fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka písemně oznámí pokračování v živnosti živnostenskému úřadu a současně ohlásí ohlašovací živnost nebo podá žádost o koncesi podle tohoto zákona. Právo pokračovat v provozování živnosti podle věty první zaniká dnem vzniku vlastního živnostenského oprávnění právnímu nástupci nebo právní mocí rozhodnutí živnostenského úřadu podle § 47 odst.5 a 6, § 51 odst. 2 nebo § 53 odst. 2.§ 15
zrušen§ 16
zrušenProvozovny

§ 17

(1) Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat“) a mobilní provozovna.

(2) Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

(3) Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má vlastnické nebo užívací právo. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50 a pro automaty a mobilní provozovny. V oznámení podnikatel uvede údaje podle odstavce 5.

(4) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů 29b) a byla řádně označena. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny; to neplatí pro automaty.

(5) V oznámení podle odstavce 3 podnikatel uvede

a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,

b) identifikační číslo osoby,

c) sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání; zahraniční osoba adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, a umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

d) adresu provozovny, identifikační číslo provozovny, bylo-li přiděleno, a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti,

e) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.

(6) Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 3 přidělí provozovně identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob 28d), nebylo-li již přiděleno,, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu a přiděleném identifikačním čísle provozovny informuje podnikatele.

(7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby a identifikačním číslem provozovny. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.

(8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům 29c) musí být trvale a zvenčí viditelně označena také

a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,

b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,

c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

(9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

(10) Podnikatel může prodávat zboží nebo poskytovat služby, pokud prodej zboží nebo poskytování služeb nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem. Prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy 29e).§ 18

(1) Obec může v přenesené působnosti 29f) vydat tržní řád formou nařízení obce. Pro nabídku, prodej zboží (dále jen "prodej") a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 29g) tržní řád vymezí:

a) místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště (dále jen "tržiště"), a jejich rozdělení (např. podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby),

b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť,

c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,

d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,

e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu.

(2) Tržní řád se s výjimkou odstavce 1 písm. a), b) a c) vztahuje i na prodej zboží a poskytování služeb na tržištích majících charakter stavby podle zvláštního zákona. 29c)

(3) Obec může nařízením obce vydaným podle odstavce 1 stanovit, že se toto nařízení obce nevztahuje na některé druhy prodeje zboží a poskytování služeb prováděné mimo provozovnu, a stanovit, že některé druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu v obci nebo její části jsou zakázány.ČÁST DRUHÁ

DRUHY ŽIVNOSTÍ

HLAVA I

ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ

§ 19

Ohlašovacími živnostmi jsou

a) živnosti řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22,

b) živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 k tomuto zákonu, není-li dále stanoveno jinak,

c) živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena.Díl 1
Živnosti řemeslné

§ 20

Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.Odborná způsobilost

§ 21

(1) Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem 30) v příslušném oboru vzdělání,

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou 31) v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,

c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání 31) v příslušném oboru vzdělání,

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání 31a) v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,

e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace 25c), nebo

f) ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 23q).

(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost též

a) u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),

b) u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo

c) u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).§ 22

Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání 31) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání 31a) v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,

e) řádném ukončení rekvalifikace30a) pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo

f) vykonání šestileté praxe v oboru.Díl 2
Živnosti vázané

§ 23

Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu.§ 24
Odborná způsobilost

(1) Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.Díl 3
Živnost volná

§ 25

(1) Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1).

(2) Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.HLAVA II

ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ

§ 26

Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu.§ 27
Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti

(1) Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

(3) Živnostenský úřad stanoví nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních právních předpisů.ČÁST TŘETÍ

Rozsah živnostenského oprávnění§ 28

(1) Rozsah živnostenského oprávnění (dále jen „rozsah oprávnění“) se posuzuje podle předmětu podnikání uvedeného ve výpisu s přihlédnutím k ustanovením této části. Živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu činností uvedených v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(2) Je-li provozování živnosti podle příloh č. 2 a 3 vázáno na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního právního předpisu, je rozsah živnostenského oprávnění vymezen uvedeným dokladem.

(3) V pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne na žádost podnikatele živnostenský úřad.

§ 29
zrušen§ 30
zrušen§ 31
Povinnosti podnikatele

(1) Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce (§ 11), je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu.

(2) Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), sídlo a zahraniční osoba organizační složku podniku, pokud ji zřizuje. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektu nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), sídlo a zahraniční osoba organizační složku podniku.

(3) Podnikatel je povinen prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb.

(4) Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází.

(5) Identifikací předmětu smluvního vztahu se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na výrobku uvedeny, jinak stručný popis výrobku, umožňující jeho dostatečnou identifikaci.

(6) Identifikační údaje podle odstavců 4 a 5 je podnikatel povinen evidovat a uchovávat po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy.

(7) Jestliže se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci, nebo není-li možné identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout ho do zástavy nebo zprostředkovat jeho nákup.

(8) Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka. Pokud má živnostenský úřad pochybnosti, může zkoumat splnění této podmínky pohovorem, při kterém posuzuje, zda je tato osoba schopna plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání a zda umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku.

(9) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis podmínku bezúhonnosti zaměstnanců vyžaduje.

(10) Podnikatel a fyzické osoby provozující činnost, která je předmětem živnosti, osoby jednající jejich jménem a odpovědný zástupce jsou povinni pracovníkům živnostenského úřadu prokázat totožnost.

(11) Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. V době přerušení provozování živnosti se na podnikatele vztahují povinnosti uložené tímto zákonem kromě povinností stanovených v odstavcích 2, 9 a 17, v § 17 odst. 4 a 8 a povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.

(12) Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno podle odstavce 11, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

(13) Na základě oznámení podle odstavců 11 a 12 živnostenský úřad zapíše tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

(14) Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(15) Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda živnost provozuje, a doložit doklady prokazující provozování živnosti.

(16) Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy podle věty první po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.

(17) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné činnosti, odpovídá i za to, že se zaměstnanci opakovaně účastní prohlídek podle zvláštních právních předpisů. 33)

(18) Podnikatel, který připravuje mládež na povolání, je povinen řídit se zvláštními právními předpisy. 23d)

(19) Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.

§ 31a
zrušen§ 32
zrušen

§ 33
zrušen

§ 34

(1) Podnikatel provozující živnost, která spočívá v obchodní činnosti, je oprávněn, zůstane-li zachována povaha živnosti, také

a) pronajímat zboží,

b) zprostředkovávat koupi a prodej zboží v jednotlivých případech,

c) provádět na zboží drobné změny, jimiž zboží přizpůsobuje potřebám kupujícího na jeho žádost,

d) provádět montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud může být provedena jednoduchými operacemi bez zvláštních odborných znalostí,

e) provádět výměnu vadných součástí u dodaného zboží, pokud může být provedena jednoduchým způsobem bez zvláštních odborných znalostí.

(2) Podnikatel je rovněž oprávněn provádět servis dodaného zboží za předpokladu, že k tomu použije odborně způsobilých osob.

(3) Vyžadují-li činnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 koncesi, může je podnikatel provádět, jen pokud koncesi má.

(4) Podnikatel má právo přijímat objednávky na zhotovení, zpracování nebo úpravy zboží, k jehož prodeji je oprávněn, a dát tyto práce provést oprávněným výrobcem.§ 35
zrušen§ 36
zrušen§ 37
zrušen§ 38
zrušen§ 39
zrušen§ 40
zrušen§ 41
zrušen

§ 42


(1) Podnikatel provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti má právo v rámci živnostenského oprávnění výrobky vyrábět a dále prodávat a opravovat, zůstane-li zachována povaha živnosti.

(2) Podnikatel má dále právo:
a) nakupovat za účelem dalšího prodeje a prodávat výrobky i jiných výrobců a příslušenství, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní výroby, nebo v jednotlivých případech zprostředkovávat prodej cizích výrobků a příslušenství,

b) vyrábět a potiskovat obaly, etikety a jiné pomocné prostředky umožňující prodej výrobků, které vyrábí,

c) pronajímat výrobky vlastní výroby i výrobky jiných výrobců stejného druhu, jakož i příslušenství,

d) provádět montáž, seřízení a údržbu výrobků.

(3) Nákup, prodej, zprostředkování prodeje a pronájem cizích výrobků podle odstavce 2 písm. a) a c) může být prováděn jen v rozsahu, při kterém zůstane zachována povaha výrobní živnosti.

§ 43

Ustanovení § 42 odst. 2 a 3 se vztahuje přiměřeně na podnikatele, který provozuje živnost, při níž poskytuje opravy nebo údržbu věcí, přepravu osob nebo věcí, ubytování, hostinskou činnost, zastavárenskou činnost a jiné práce a výkony k uspokojování dalších potřeb, zůstane-li zachována povaha živnosti.§ 44


Podnikatel oprávněný k přepravě osob a zboží může vykonávat činnosti související se zajištěním bezpečnosti a pohodlí cestujících, překládat, skladovat a balit zásilky, provozovat úschovu a poskytovat pohostinství v dopravních prostředcích.ČÁST ČTVRTÁ

VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ, ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK

HLAVA I

OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI§ 45

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu.

(2) Fyzická osoba v ohlášení uvede

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení,

b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení písmene a) obdobně, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,

c) zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, dále bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen), označení a umístění organizační složky podniku v České republice (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a údaje uvedené pod písmenem a) týkající se vedoucího organizační složky podniku 36a) (s výjimkou rodného příjmení a údaje o místu narození). Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky podniku osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,

d) místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo),

e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,

f) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

g) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,

h) dobu povoleného pobytu, jedná-li se o osobu, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt podle § 5 odst. 5.

(3) Právnická osoba v ohlášení uvede

a) obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy,

b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení odstavce 2 písm. a) obdobně, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,

c) označení a umístění organizační složky podniku v České republice a údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) týkající se vedoucího organizační složky podniku 36a) (s výjimkou rodného příjmení a údaje o místu narození), jde-li o zahraniční právnickou osobu. Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky podniku osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,

d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,

f) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

(4) Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou určitostí a jednoznačností. U ohlášení živnosti volné ohlašovatel uvede obory činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2 k tomuto zákonu v úplném nebo částečném rozsahu.

(5) Údaje uváděné podle odstavců 2 a 3 ohlašovatel není povinen uvést v případě, že tyto údaje jsou již evidovány v živnostenském rejstříku, s výjimkou jeho identifikačních údajů.

§ 45a

(1) Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném živnostenském úřadu též

a) podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení 36b),

b) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti 36c),

c) podat přihlášku k důchodovému pojištění 36d),

d) podat přihlášku k nemocenskému pojištění 36e),

e) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení 36f),

f) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění 36g).

(2) Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném živnostenském úřadu též

a) podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení 36b),

b) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení 36d).

(3) Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

(4) Živnostenský úřad předá příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daní z příjmů údaje získané podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a), příslušnému orgánu sociálního zabezpečení údaje získané podle odstavce 1 písm. b) až d), příslušnému úřadu práce údaje podle odstavce 1 písm. e) a podle odstavce 2 písm. b) a příslušné zdravotní pojišťovně údaje získané podle odstavce 1 písm. f).

(5) Podnikatel může na živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů podle odstavců 1 a 2, pokud tak učiní v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti podle tohoto zákona.

(6) Údaje podle předchozích odstavců, včetně oznámení jejich změn, živnostenský úřad předá příslušným orgánům do 5 pracovních dnů; tato lhůta počíná běžet ode dne vzniku živnostenského oprávnění nebo ode dne, kdy byly odstraněny závady ohlášení nebo ohlášeny změny. Tyto údaje mohou být předávány v elektronické podobě, a to též způsobem umožňujícím dálkový přístup.§ 46

(1) Fyzická osoba připojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak,

a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto bodu může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,

b) je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu a), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

c) je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, předkládá doklady podle písmene a); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

d) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,

e) je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, doklad prokazující, že má tento podnik mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o provozování podniku nedokládá státní příslušník členského státu Evropské unie,

f) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí; má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním místa podnikání v jeho sídle,

g) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,

h) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu 36i).

(2) Právnická osoba připojí k ohlášení

a) je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, doklady podle odstavce 1 písm. a); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

b) doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,

c) doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování podniku v zahraničí; doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,

d) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí,

e) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí,

f) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,

g) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu. 36i)

(3) Podává-li ohlášení zákonný zástupce osoby, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům, doloží též souhlas příslušného soudu (§ 12).

(4) Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu, 31d) v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu. 31e)

(5) Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání podle odstavce 4 se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu Evropské unie nebo předkládané osobou z tohoto státu.

§ 47

(1) Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

(2) Ve výpisu vydaném fyzické osobě se uvede

a) jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození podnikatele a jeho bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, označení a umístění organizační složky podniku v České republice, byla-li zřízena, a jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a bydliště, popřípadě místo pobytu v České republice jejího vedoucího,

b) obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

c) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst. 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění, pokud je podnikatel v ohlášení uvedl,

d) místo podnikání,

e) doba platnosti živnostenského oprávnění; u osoby, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt podle § 5 odst. 5, se touto dobou rozumí doba povoleného pobytu,

f) den vzniku živnostenského oprávnění,

g) datum a místo vydání výpisu.

(3) Ve výpisu vydaném právnické osobě se uvede

a) obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby označení a umístění organizační složky podniku v České republice a jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a bydliště, popřípadě místo pobytu v České republice jejího vedoucího,

b) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst. 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění, pokud je podnikatel v ohlášení uvedl,

c) doba platnosti živnostenského oprávnění,

d) den vzniku živnostenského oprávnění,

e) datum a místo vydání výpisu.

(4) Nemá-li ohlášení náležitosti podle § 45 a 46, vyzve živnostenský úřad ohlašovatele ve lhůtě podle odstavce 1 k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na žádost podnikatele prodloužit lhůtu i opakovaně. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a vydání výpisu.

(5) Odstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě prodloužené, považuje se ohlášení od počátku za bezvadné. Neodstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo; jedná-li se o ohlášení osob uvedených v § 10 odst. 4, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel před vydáním rozhodnutí závady odstraní a živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, řízení ukončí zápisem do živnostenského rejstříku a vydá výpis.

(6) Nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené tímto zákonem, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. Jedná-li se o ohlášení osoby podle § 10 odst. 4, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.

(7) Jedná-li se o ohlášení zahraniční fyzické osoby, která je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5 a která prokázala splnění všech podmínek s výjimkou podmínky povolení k pobytu, vydá živnostenský úřad zahraniční fyzické osobě pro účely řízení o povolení k pobytu potvrzení o tom, že k datu vydání tohoto potvrzení splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Toto potvrzení neopravňuje k provozování živnosti.

(8) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 7 doklad o povolení k pobytu podle zvláštního právního předpisu 24b) do 6 měsíců ode dne vydání potvrzení podle odstavce 7, živnostenský úřad do 5 dnů vydá výpis podle § 10 odst. 4. Nedoloží-li tato osoba doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě, nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění; živnostenský úřad ohlášení odloží.

(9) Nemůže-li živnostenský úřad ze závažných důvodů provést zápis do živnostenského rejstříku a vydat výpis ve lhůtě podle odstavce 1 a nejedná-li se o postup podle odstavce 4, požádá nadřízený orgán o prodloužení lhůty k jeho vydání. Ohlašovatele živnosti je povinen o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení informovat.

(10) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis do živnostenského rejstříku na základě ohlášení byl proveden v rozporu se zákonem, zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění. Řízení ukončí provedením nového zápisu a vydá nový výpis nebo vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění a vydá výpis.

(11) Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v zápisu v živnostenském rejstříku nebo ve výpisu z něj živnostenský úřad kdykoli opraví provedením opravného zápisu a podnikateli vydá nový výpis.§ 48

(1) Živnostenský úřad zašle výpis, případně jiným způsobem (§ 60 odst. 5) sdělí údaje o živnosti a o podnikateli místně příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daně z příjmů, Českému statistickému úřadu, správě sociálního zabezpečení místně příslušné podle bydliště nebo sídla podnikatele, u zahraniční osoby podle místa povoleného pobytu, místa podnikání nebo umístění organizační složky podniku zahraniční osoby, příslušné zdravotní pojišťovně, je-li mu známa, orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění, a rejstříkovému soudu u osob, které se zapisují do obchodního rejstříku. Tato povinnost živnostenského úřadu se vztahuje i na změny v živnostenském rejstříku, včetně změn živnostenského oprávnění při pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele, na přerušení a pozastavení provozování živnosti, na rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, na rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, a na opatření vydané podle § 47 odst. 10 a 11.

(2) Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí příslušným orgánům cizinecké policie vydání potvrzení zahraniční fyzické osobě podle § 47 odst. 7, vznik živnostenského oprávnění, pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění a rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo, že ohlášení živnosti bylo odloženo, přerušení provozování živnosti, skutečnost, že ohlašovatel nebo žadatel o koncesi nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, rozhodnutí o zastavení řízení o udělení koncese a rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení koncese.

(3) Živnostenský úřad plní povinnosti uvedené v odstavci 1 ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení zápisu do živnostenského rejstříku, pokud tento zákon nestanoví jinak.§ 49


(1) Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech 28d), v obchodním rejstříku 31f) nebo v informačním systému evidence obyvatel 38e), pokud je podnikatel státním občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců 31g), pokud je podnikatel cizincem.

(2) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu. Není-li oznámená změna nebo doplnění doložena doklady podle odstavce 1, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů, stanoví lhůtu pro splnění této povinnosti, která činí nejméně 15 dní, a zápis do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede. Týká-li se změna rozsahu předmětu podnikání a není-li doložena doklady podle tohoto zákona, rozhodne živnostenský úřad v samostatném řízení, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo.

(3) Jedná-li se o změnu odpovědného zástupce, podnikatel je povinen doložit k oznámení doklady podle § 46 a živnostenský úřad v případě, že podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce splňuje podmínky provozování živnosti, provede zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele. Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti.HLAVA II

ŘÍZENÍ O KONCESI

§ 50
Náležitosti žádosti o koncesi

(1) Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu.

(2) Pro náležitosti žádosti o koncesi platí ustanovení § 45 odst. 2 až 5 a § 46 obdobně. Předmět podnikání je třeba v žádosti o koncesi uvést v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3.

(3) Jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, k žádosti o koncesi přiloží:
a) fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost, popřípadě doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce,

b) právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce.

(4) Žadatel v žádosti o koncesi je povinen uvést též údaje podle zvláštních předpisů a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy podle § 52 odst. 1 tohoto zákona.§ 51

(1) Zjistí-li živnostenský úřad, že nejsou splněny náležitosti žádosti o koncesi, vyzve žadatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na základě písemného podnětu žadatele lhůtu i opakovaně prodloužit. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě se řízení o udělení koncese přerušuje.

(2) Odstraní-li žadatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad zahájí projednání žádosti. Neodstraní-li žadatel závady ve lhůtě, živnostenský úřad řízení zastaví.§ 52
Projednání žádosti

(1) Je-li k provozování živnosti podle zvláštních předpisů nebo přílohy č. 3 zákona nutné oprávnění nebo souhlas nebo povolení nebo vyjádření orgánu státní správy, živnostenský úřad mu předloží žádost o koncesi, spolu se všemi doklady předloženými žadatelem o koncesi, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska; tento orgán je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od doručení žádosti, pokud v příloze č. 3 není stanoveno jinak. Jeho stanoviskem je živnostenský úřad vázán. Toto stanovisko živnostenský úřad nevyžaduje v případě, že orgán uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu vydal rozhodnutí o udělení souhlasu s podnikáním podle zvláštního právního předpisu.

(2) Vyžaduje-li to povaha živnosti nebo v pochybnostech, může si živnostenský úřad vyžádat i vyjádření dalších orgánů, které jsou povinny je zaslat nejpozději ve lhůtě podle odstavce 1.

(3) Podala-li žádost o koncesi zahraniční fyzická osoba, která je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5, postupuje živnostenský úřad podle § 47 odst. 7 a 8 přiměřeně.§ 53
Rozhodování o koncesi

(1) Před rozhodnutím o koncesi živnostenský úřad zjišťuje, zda jsou splněny všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti a zda netrvá překážka provozování živnosti.

(2) Není-li splněna některá z podmínek podle odstavce 1 nebo nesouhlasí-li s udělením koncese orgán státní správy příslušný podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, živnostenský úřad žádost zamítne.

(3) Je-li současně se žádostí o udělení koncese předkládáno živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce a splňuje-li navržená osoba podmínky stanovené zákonem, rozhodne živnostenský úřad o ustanovení odpovědného zástupce v rozhodnutí o udělení koncese.

(4) Osobě uvedené v § 5 odst. 5 živnostenský úřad udělí koncesi na dobu povoleného pobytu.

(5) Pro náležitosti rozhodnutí o udělení koncese se použije ustanovení § 47 odst. 2 písm. a) až e) a § 47 odst. 3 písm. a) až c) obdobně. V rozhodnutí o udělení koncese živnostenský úřad stanoví podmínky provozování živnosti podle § 27 odst. 3.§ 54


(1) Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

(2) Pro vydání výpisu se použije ustanovení § 47 odst. 2, 3 a 11 obdobně.§ 55


(1) Informační povinnosti živnostenského úřadu podle § 48 platí obdobně.

(2) Živnostenský úřad zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, o její změně nebo o jejím zrušení, údaje o přerušení nebo o pozastavení provozování živnosti, výpis, popřípadě jiným dohodnutým způsobem sdělí údaje o koncesované živnosti a o podnikateli též orgánu, který k udělení koncese vydával stanovisko podle § 52 odst. 1.§ 56
Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi

(1) Podnikatel je povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud se jedná o změny a doplnění již zapsané v základních registrech 28d), v obchodním rejstříku 31f) nebo v informačním systému evidence obyvatel 38e), pokud je podnikatel státním občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců 31g), pokud je podnikatel cizincem.

(2) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad podle okolností případu změní rozhodnutí o udělení koncese, provede zápis změn do živnostenského rejstříku, vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu nebo rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění

(3) Změny týkající se rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti provede živnostenský úřad změnou rozhodnutí o udělení koncese z vlastního nebo jiného podnětu. Následně provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpis se změněnými údaji ve lhůtě podle § 54 odst. 1.

(4) Na řízení o změně rozhodnutí o udělení koncese se vztahuje přiměřeně ustanovení § 52 a 53. Řízení o změně podmínek uložených v rozhodnutí o udělení koncese podle § 27 odst. 3 zahajuje živnostenský úřad z vlastního nebo jiného podnětu.HLAVA III

Zánik živnostenského oprávnění

§ 57

(1) Živnostenské oprávnění zaniká:
a) smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové, správce dědictví nebo insolvenční správce; oprávnění však zanikne nejpozději uplynutím lhůty uvedené v § 13 odst. 4,

b) zánikem právnické osoby, nejde-li o případy podle § 14,

c) uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou,

d) výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku,

e) stanoví-li tak zvláštní právní předpis,

f) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.

(2) Živnostenské oprávnění nezaniká uplynutím doby podle odstavce 1 písm. c), pokud podnikatel před uplynutím doby, na kterou bylo živnostenské oprávnění omezeno, oznámí, že hodlá v provozování živnosti pokračovat, nebo požádá o změnu rozhodnutí o udělení koncese vydané na dobu určitou. Zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky, je povinna k oznámení doložit nové povolení k pobytu. Nedoloží-li toto povolení, živnostenský úřad ji vyzve, aby tak učinila, a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, a to minimálně na dobu povoleného pobytu. Není-li povolení doloženo ve stanovené lhůtě, živnostenské oprávnění zaniká posledním dnem této lhůty, pokud již uplynula doba, na kterou bylo živnostenské oprávnění omezeno. Pokud tato doba ještě neuplynula, živnostenské oprávnění zaniká uplynutím doby podle odstavce 1 písm. c).

(3) Zanikne-li živnostenské oprávnění, je tuto skutečnost živnostenský úřad povinen oznámit orgánům uvedeným v § 48 a v § 55 odst. 2.§ 58

(1) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže

a) podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo c), ledaže v případě § 6 odst. 1 písm. b) je živnost provozována se souhlasem soudu podle § 12,

b) nastanou překážky podle § 8, nejedná-li se o překážku podle § 8 odst. 5 u živnosti volné,

c) podnikatel o to požádá, nebo

d) zápis do živnostenského rejstříku na základě ohlášení byl proveden v rozporu se zákonem (§ 47 odst. 10).

(2) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění nebo pozastaví provozování živnosti na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko podle § 52 odst. 1 z důvodu, že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Obdobně živnostenský úřad postupuje v případě, že zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky (§ 5 odst. 5), tuto podmínku nesplňuje.

(3) Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit též na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu. Živnostenský úřad může zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky; to neplatí, pokud podnikatel oznámil přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 11.

(4) V případě, že bylo zastaveno užívání nebo provoz zařízení nebo části zařízení 38) a podnikateli bylo uloženo odstranit závady, může živnostenský úřad v odpovídajícím rozsahu zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit provozování živnosti, jestliže podnikatel neodstraní závady do 1 roku od uplynutí stanovené lhůty, a nebyla-li lhůta stanovena, do 1 roku od rozhodnutí.

(5) Zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 1 písm. a) a b), odstavců 2, 3, 4 živnostenský úřad neprodleně oznámí na úřední desce obecního úřadu příslušného podle sídla, místa podnikání nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky. V oznámení uvede obchodní firmu nebo název právnické osoby nebo obchodní firmu nebo jméno a příjmení fyzické osoby, její identifikační číslo, sídlo, místo podnikání, umístění organizační složky podniku zahraniční osoby na území České republiky, předmět podnikání a datum, k němuž bylo živnostenské oprávnění zrušeno. Oznámení musí být na úřední desce zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů.

(6) V rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti podle odstavců 2 až 4 živnostenský úřad stanoví dobu, po kterou nelze živnost provozovat. Doba pozastavení živnosti nesmí být delší než 1 rok.§ 59

Živnostenský úřad je oprávněn uložit podnikateli provozujícímu živnost "Provozování cestovní agentury" nebo "Provozování cestovní kanceláře" zákaz protiprávního jednání 40a) při provozování těchto živností, které porušuje nebo může porušit společný zájem spotřebitelů 40b) a kterého se dopustil na území Evropských společenství nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor. Porušení tohoto zákazu je důvodem pro zrušení nebo pozastavení živnostenského oprávnění.HLAVA IV

Živnostenský rejstřík

§ 60

(1) Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy 38c), jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady v rozsahu stanoveném odstavci 2 až 5 a krajské živnostenské úřady v rozsahu stanoveném odstavci 3 a 4. Živnostenský úřad České republiky do tohoto informačního systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živností. Za tím účelem mohou být sdružovány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů.

(2) Do rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn:

a) u fyzické osoby jméno, příjmení, státní občanství, bydliště, u zahraniční fyzické osoby též místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, identifikační číslo, popřípadě obchodní firma a místo podnikání, u odpovědného zástupce jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, a u zahraniční osoby též označení a adresu organizační složky podniku umístěné v České republice a u vedoucího organizační složky podniku umístěné v České republice jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození; u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo a u fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, u odpovědného zástupce a u vedoucího organizační složky podniku zahraniční osoby jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a dále označení a adresa organizační složky podniku umístěné v České republice; státní občanství se nezapisuje u fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy,

b) předmět podnikání,

c) druh živnosti,

d) provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována, s údaji podle § 17 odst. 5 písm. d) a písm. e); to neplatí pro mobilní provozovny a automaty,

e) doba platnosti živnostenského oprávnění,

f) datum vzniku živnostenského oprávnění,

g) pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,

h) datum zániku živnostenského oprávnění,

i) datum doručení výpisu podle § 10 odst. 4,

j) rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu,

k) vstup právnické osoby do likvidace,

l) překážky provozování živnosti podle § 8,

m) pokuty uložené živnostenskými úřady a sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut,

n) další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění [§ 45 odst. 2 písm. e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst. 4],

o) adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně.

(3) Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 2 písm. m) a rodných čísel, které živnostenský úřad sděluje pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

(4) Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává v listinné nebo elektronické podobě

a) podnikateli výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3,

b) úplný výpis, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 3,

c) částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 3,

d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

(5) Živnostenský úřad poskytuje údaje z rejstříku orgánům uvedeným v § 48 v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup anebo prostřednictvím příslušné adresy centrálního registru. Při předávání údajů podle § 45a odst. 4 se postupuje obdobně.

(6) Údaje vedené v rejstříku s výjimkou údajů uvedených v odstavci 2 písm. m) a rodných čísel Živnostenský úřad České republiky 39) zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům. V rozsahu podle věty první se z rejstříku vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zvláštního právního předpisu 38d).

(7) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Živnostenskému úřadu České republiky pro potřeby vedení rejstříku

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.“.

(8) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

d) adresa místa pobytu,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(9) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) adresa místa trvalého pobytu,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(10) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) druh a adresa místa pobytu,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého prohlášen jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(11) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(12) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

ČÁST PÁTÁ

ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A SPRÁVNÍ DELIKTY

HLAVA I

Živnostenská kontrola

§ 60a

Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese. Při kontrole plnění povinností, které vyplývají podnikateli pro provozování živnosti ze zvláštních předpisů, může živnostenský úřad vyžadovat od podnikatele doklady o splnění těchto povinností.

§ 60b

Kontrolní činnost v rámci živnostenské kontroly vykonávají zaměstnanci živnostenských úřadů. Při kontrolní činnosti mohou zaměstnanci provádějící kontrolu pořizovat též zvukové a obrazové záznamy. Ke kontrole mohou být přizváni zástupci dalších orgánů a osob určených zvláštními právními předpisy. Výkon živnostenské kontroly se řídí zvláštním zákonem. 38b)

§ 60c

Podnikatel je oprávněn přizvat v průběhu kontroly jím zvolenou třetí osobu. Nepřítomnost třetí osoby není důvodem k přerušení kontroly.

§ 60d

(1) Živnostenský úřad může rozhodnutím uložit podnikateli odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti.

(2) V rozhodnutí podle odstavce 1 stanoví k odstranění nedostatků přiměřenou lhůtu.

(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladné účinky.

§ 60e
zrušenHLAVA II

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 61
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 13 odst. 2
1. jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. a) až d) neoznámí, že hodlá pokračovat v provozování živnosti, nebo
2. jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b) až d) neprodleně neustanoví odpovědného zástupce, nebo

b) jako správce dědictví nebo insolvenční správce neustanoví odpovědného zástupce podle § 13 odst. 3, nebo

c) jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e), která nabyla majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti, pokračuje v provozování živnosti po skončení řízení o dědictví bez oznámení živnostenskému úřadu podle § 13 odst. 4.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že předloží nepravdivé čestné prohlášení o bezúhonnosti podle

a) § 46 odst. 1 písm. a), je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, nebo

b) § 46 odst. 1 písm. b), je-li občanem jiného státu než členského státu Evropské unie.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je

a) živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,

b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, nebo

c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),

d) do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b),

e) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. c).

(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč; přestupky podle odstavců 2 a 3 nelze projednat v blokovém řízení.Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

§ 62

(1) Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti nebo nevede a neuchovává po zákonem stanovenou dobu o těchto osobách evidenci a nebo neuchovává po zákonem stanovenou dobu kopie dokladů o jejich odborné způsobilosti,

b) neoznámí živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací nebo ukončení výkonu jeho funkce podle § 11 odst. 5,

c) v rozporu s § 11 odst. 7 nepředloží živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo neoznámí živnostenskému úřadu ukončení výkonu jeho funkce,

d) neustanoví nového odpovědného zástupce podle § 11 odst. 8,

e) v rozporu s § 17 odst. 3
1. neprokáže na žádost živnostenského úřadu vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny, nebo oprávněnost umístění mobilní provozovny, nebo
2. neoznámí předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,

f) v rozporu s § 17 odst. 4 nezajistí, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti, nebo neustanoví osobu odpovědnou za činnost provozovny,

g) neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7, 8 nebo 9,

h) v rozporu s § 17 odst. 10 umožní prodejem zboží nebo poskytováním služeb pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy,

i) poruší některou z podmínek stanovených nebo změněných živnostenským úřadem pro provozování koncesované živnosti podle § 27 odst. 3,

j) v rozporu s § 31 odst. 2 neoznačí místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku, nebo na žádost živnostenského úřadu neprokáže vlastnické nebo užívací nebo jiné obdobné právo k objektům nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku,

k) neprokáže kontrolnímu orgánu způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu podle § 31 odst. 3,

l) v rozporu s § 31 odst. 4 neidentifikuje účastníka smluvního vztahu nebo předmět smluvního vztahu, nebo nevede evidenci o účastnících nebo předmětu smluvního vztahu, nebo nemá tuto evidenci přístupnou v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází,

m) neeviduje nebo neuchovává identifikační údaje podle § 31 odst. 6,

n) v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo zprostředkuje jeho nákup,

o) nezajistí, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka podle § 31 odst. 8,

p) nezajistí, aby jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti podle § 31 odst. 9,

q) neoznámí živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti podle § 31 odst. 12,

r) nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, nebo na dokladu neuvede zákonem stanovené údaje podle § 31 odst. 14,

s) v rozporu s § 31 odst. 15 nesdělí na žádost živnostenského úřadu, zda provozuje živnost, nebo nedoloží doklady prokazující provozování živnosti,

t) v rozporu s § 31 odst. 16 neoznámí při ukončení činnosti v provozovně živnostenskému úřadu adresu místa, kde lze vypořádat případné závazky,

u) v rozporu s § 31 odst. 17 zaměstnává zaměstnance, kteří nemají způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy nebo znalost bezpečnostních předpisů anebo předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví,

v) v rozporu s § 49 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, nebo nepředloží doklady o nich, s výjimkou neoznámení změny oboru činnosti u živnosti volné, nebo

w) v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, nebo nepředloží doklady o nich.

(2) Podnikající fyzická osoba uvedená v § 69a odst. 1 se při dočasném poskytování služeb dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb,

b) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, nebo

c) v rozporu s § 69a odst. 5 uznávacímu orgánu neoznámí poskytování služeb v činnosti, která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7.

(3) Právnická osoba uvedená v § 69a odst. 2 se při dočasném poskytování služeb dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb,

b) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, nebo

c) v rozporu s § 69a odst. 5 neoznámí uznávacímu orgánu poskytování služeb v činnosti, která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), k), l), m), n), r), t), u),

b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), i), j), o), p), s), nebo podle odstavce 2 nebo podle odstavce 3,

c) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),

d) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. v), w),

e) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. q).

(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do výše 5 000 Kč v blokovém řízení. Na blokové řízení podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení o blokovém řízení podle zvláštního zákona 40).§ 63

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu dále tím, že provozuje činnost, která je

a) živností volnou,

b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, nebo

c) předmětem živnosti koncesované,
aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

b) do 750 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),

c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).

§ 63a

Více správních deliktů spáchaných touž osobou, které je příslušný projednat týž správní orgán, se projedná ve společném řízení a sankce se uloží podle ustanovení vztahujícího se na správní delikt nejpřísněji postižitelný.§ 64
Společná ustanovení

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají obecní živnostenské úřady.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby41) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.HLAVA III

zrušena

§ 65
zrušenHLAVA IV

zrušena

§ 66
zrušenČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 67
zrušen§ 68
Součinnost orgánů státní správy

(1) Orgány, provádějící kontrolu podle zvláštních předpisů, vzájemně spolupracují, zasílají opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o závažném porušení zvláštních předpisů podnikatelem, příslušnému živnostenskému úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V téže lhůtě příslušnému živnostenskému úřadu oznamují i případy neoprávněného podnikání zjištěné při výkonu jejich činnosti. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti stanovená zvláštním zákonem. 42)

(2) Živnostenské úřady ve lhůtě 30 dnů ode dne zjištění informují jednotlivé specializované orgány, zejména orgány dozírající na dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a orgány České obchodní inspekce, o porušování příslušných zvláštních předpisů osobami provozujícími činnost, která je předmětem živnosti.§ 69
zrušen

§ 69a

(1) Státní příslušník členského státu Evropské unie, který je na území členského státu Evropské unie oprávněn provozovat podnikatelskou činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 49 a následujícími Smlouvy o založení Evropského společenství.

(2) Právnická osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právem členského státu Evropské unie a která má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti v některém z členských států Evropské unie a je na území členského státu Evropské unie oprávněna provozovat podnikatelskou činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 49 až 55 Smlouvy o založení Evropského společenství.

(3) Státní příslušníci dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, občané Švýcarské konfederace a právnické osoby se sídlem na území těchto států se považují pro účely tohoto ustanovení za osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2.

(4) Na poskytování služeb podle tohoto paragrafu se další ustanovení tohoto zákona nevztahují, s výjimkou

a) povinnosti prokázat při kontrole podle § 60a oprávněnost poskytování služeb, a to průkazem totožnosti, dokladem osvědčujícím státní příslušnost, dokladem o tom, že osoba poskytující služby je usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost, a

b) povinnosti osoby poskytující služby zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které tato příloha stanoví; podmínka odborné způsobilosti pro účely této přílohy se považuje za splněnou, doloží-li osoba poskytující služby zaosoby v závislém postavení vykonávající činnosti podle tohoto nařízení doklad o jejich vzdělání, které je v členském státě původu odborně připravuje pro výkon předmětné regulované činnosti, nebo není-li předmětná činnost v členském státě původu regulována, doklad o tom, že předmětnou činnost vykonávaly nejméně po dobu dvou let během předcházejících deseti let.

(5) Fyzické osoby uvedené v odstavci 1 poskytující služby v činnosti, která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7 (dále jen „regulovaná činnost“), jsou povinny písemně oznámit poskytování služeb na území České republiky uznávacímu orgánu, včetně doložení dokladů, podle zvláštního právního předpisu 43). Na právnické osoby uvedené v odstavci 2 se § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace vztahuje přiměřeně. Doklad o odborné kvalifikaci nebo praxi dokládá u právnické osoby jí ustanovená osoba, která odpovídá za řádné poskytování služby.

(6) U osob poskytujících služby v regulovaných činnostech, které jsou živnostmi, je živnostenský úřad oprávněn při kontrole podle § 60a kontrolovat splnění povinnosti písemně oznámit poskytování služby uznávacímu orgánu 44). Živnostenský úřad může kontrolovat též plnění povinnosti osoby poskytující služby zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti.§ 70


(1) Pro účely tohoto zákona se považuje za státního příslušníka členského státu Evropské unie i státní příslušník jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace, včetně jejich rodinných příslušníků 49), a státní příslušník třetí země, kterému bylo členským státem přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta 50), včetně jeho rodinných příslušníků, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky 51). Na osobu, které bylo přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, a jejího rodinného příslušníka se nevztahuje oprávnění podle § 69a. Za právnickou osobu se sídlem na území členského státu Evropské unie se pro účely tohoto zákona považuje právnická osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právním řádem členského státu Evropské unie, nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a která má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Za osobu podle předchozí věty se za podmínek a v rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou o volném pohybu osob považuje také právnická osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právním řádem Švýcarské konfederace a má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území Švýcarské konfederace.

(2) Pokud tento zákon požaduje předložení dokladů vydaných příslušným orgánem členského státu Evropské unie nebo výkon podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, rozumí se tím i doklady vydané příslušným orgánem smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a doklady vydané příslušným orgánem Švýcarské konfederace a výkon činnosti na území těchto států.§ 71
Místní příslušnost

(1) Podání podle tohoto zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. K postupu podle tohoto zákona je příslušný obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu.

(2) V řízení o správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob podle tohoto zákona a v řízení o zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle správního řádu; to neplatí, jedná-li se o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele. V řízení o přestupcích se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle zákona o přestupcích.

(3) Informační povinnost soudů a jiných orgánů vyplývající ze zvláštních právních předpisů se plní u živnostenského úřadu, který je místně příslušný podle odstavce 2. Tento úřad provede příslušný zápis do živnostenského rejstříku.

(4) Živnostenský úřad, který provede úkon, v jehož důsledku je třeba provést zápis do živnostenského rejstříku, je příslušný k provedení tohoto zápisu.§ 72
nadpis vypuštěn

(1) Podání podle tohoto zákona obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy 28c).

(2) Kontaktní místo veřejné správy přijaté podání neprodleně doručí obecnímu živnostenskému úřadu, který si podatel zvolí. Pokud si podatel obecní živnostenský úřad nezvolí, doručí se podání obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle místa podání. Je-li podání učiněno u zastupitelského úřadu a nezvolí-li si podatel obecní živnostenský úřad, určuje se příslušnost obecního živnostenského úřadu podle správního řádu.

(3) Pokud je pro podání stanovena lhůta, je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u kontaktního místa veřejné správy. Lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho doručením včetně příloh obecnímu živnostenskému úřadu.

(4) Podání se doručuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup s využitím komunikační infrastruktury živnostenského rejstříku, pokud to dovoluje povaha podání. Kontaktní místo veřejné správy zašle neprodleně obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle odstavce 2 listinnou podobu podání.§ 73
Mezinárodní smlouvy

Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí, stanoví-li něco jiného mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána a která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů.

§ 73a

Vláda nařízením stanoví obsahovou náplň jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné.HLAVA II

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 74
Zachování dosavadních oprávnění

(1) V podnikatelské činnosti, která je živností podle tohoto zákona, mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu jednoho roku ode dne, kdy zákon nabude účinnosti, na základě oprávnění k podnikatelské činnosti nebo podnikatelského oprávnění, které získaly před jeho účinností. Po uplynutí lhůty tato oprávnění zanikají.

(2) Fyzické osoby, kterým uplynutím lhůty podle odstavce 1 zanikne oprávnění k podnikatelské činnosti v živnosti volné nebo řemeslné, nabývají současně živnostenského oprávnění k těmto živnostem. Živnostenský list vydá živnostenský úřad ve lhůtě stanovené v odstavci 1.

(3) Fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti zákona mají oprávnění k podnikatelské činnosti v živnosti vázané nebo koncesované, předloží živnostenskému úřadu ve lhůtě 9 měsíců od účinnosti tohoto zákona doklady prokazující, že splňují podmínky stanovené zákonem nebo že ustanovily odpovědného zástupce, který podmínky splňuje. Za tohoto předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od předložení dokladů živnostenský list nebo koncesní listinu.

(4) Právnické osoby, které mají ke dni účinnosti zákona podnikatelské oprávnění k činnostem, které jsou živnostmi, předloží živnostenskému úřadu ve lhůtě 9 měsíců od účinnosti tohoto zákona doklady prokazující, že ustanovily odpovědného zástupce, který splňuje podmínky podle zákona. Za tohoto předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od předložení dokladů živnostenský list nebo koncesní listinu.

(5) Jestliže osoby uvedené v odstavcích 3 a 4 živnostenskému úřadu doklady nepředloží nebo jimi neprokáží splnění podmínek pro provozování živnosti, živnostenské oprávnění jim nevznikne. V pochybnostech rozhodne o tom, zda podmínky provozování živnosti splněny jsou, živnostenský úřad.§ 75

(1) Žádosti fyzických osob o registraci podnikatelské činnosti, která je živností, podané podle dosavadních předpisů, o nichž nebylo rozhodnuto před účinností tohoto zákona, se považují za ohlášení nebo za žádost o koncesi.

(2) Žádosti o oprávnění, povolení nebo průkaz způsobilosti k činnosti, o nichž nebylo rozhodnuto před účinností tohoto zákona, se podle obsahu považují za žádost o koncesi nebo za ohlášení živnosti vázané. Příslušný orgán státní správy je postoupí živnostenskému úřadu a k žádosti o koncesi připojí stanovisko jako podklad pro rozhodnutí.

(3) Fyzické osoby, které získaly oprávnění, povolení nebo průkaz způsobilosti a před účinností tohoto zákona nepožádaly o registraci, připojí je k žádosti o koncesi nebo k ohlášení živnosti vázané. Při rozhodování o koncesi nahrazují tyto doklady stanovisko příslušného orgánu státní správy.§ 76

Živnosti, které podle zvláštních předpisů mohou provozovat organizace, jsou ve stejném rozsahu a za stejných podmínek oprávněny provozovat i fyzické osoby.§ 77

Oprávnění k podnikatelské činnosti a podnikatelská oprávnění k činnostem, které nejsou živnostmi, zůstávají nedotčena, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.§ 78
zrušen§ 79
Likvidace majetku po předlužení

(1) Překážkou provozování živnosti vzniklou před nabytím účinnosti zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se rozumí likvidace majetku pro předlužení. 47)

(2) K likvidaci majetku pro předlužení, která byla provedena před 1. lednem 1990, se nepřihlíží.§ 80
Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti tohoto zákona se zrušuje:

1. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb., kromě § 12a až 12e,

2. § 2 dekretu prezidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, ve znění zákona č. 114/1948 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků,

3. § 4 zákona č. 114/1948 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků,

4. § 3 zákona č. 115/1948 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru, ve znění zákona č. 108/1950 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského,

5. § 3 zákona č. 120/1948 Sb., o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami,

6. § 1 odst. 2 zákona č. 121/1948 Sb., o znárodnění ve stavebnictví, ve znění zákona č. 58/1951 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví,

7. § 3 zákona č. 123/1948 Sb., o znárodnění polygrafických podniků,

8. § 8 zákona č. 124/1948 Sb., o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení.§ 81

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Havel v.r.
Dubček v.r.

Čalfa v.r.

Příloha 1
ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ

(K § 20)

Část A

Řeznictví a uzenářství

Mlékárenství

Mlynářství

Pekařství, cukrářství

Pivovarnictví a sladovnictví

Zpracování kůží a kožešin

Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi

Broušení a leptání skla

Zpracování gumárenských směsí

Zpracování kamene

Slévárenství, modelářství

Kovářství, podkovářství

Obráběčství

Zámečnictví, nástrojářství

Galvanizérství, smaltérství

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Hodinářství

Zlatnictví a klenotnictví

Truhlářství, podlahářství

Výroba a opravy hudebních nástrojů

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Zednictví

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel

Vodoinstalatérství, topenářství

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Izolatérství

Malířství, lakýrnictví, natěračství

Pokrývačství, tesařství

Klempířství a oprava karoserií

Kamnářství

Opravy silničních vozidel

Holičství, kadeřnictví

Část B

Barvení a chemická úprava textilií

Čištění a praní textilu a oděvů

Kominictví

Část C

Hostinská činnost

Kosmetické služby

Pedikúra, manikúra

Příloha 2
ŽIVNOSTI VÁZANÉ

(K § 23 a 24)


------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
1 2 3
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Diagnostická, zkušební pro diagnostickou, zkušební a poradenskou činnost v ochraně rostlin:
a poradenská činnost v ochraně odborná způsobilost podle § 85 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb.,
rostlin a ošetřování rostlin, o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů;
rostlinných produktů, objektů
a půdy proti škodlivým pro ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti
organismům přípravky na ochranu škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními
rostlin nebo biocidními přípravky:
přípravky a) odborná způsobilost podle § 85 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 131/2006 Sb., nebo
b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Geologické práce*) osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem životního *) s výjimkou geologických prací, které jsou
prostředí**) hornickou činností nebo činností prováděnou
hornickým způsobem podle § 2 a § 3 zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění zákona č. 128/1999 Sb. a zákona
č. 206/2002 Sb.

**) § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích, ve znění zákona
č. 3/2005 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Zpracování tabáku a výroba a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
tabákových výrobků zaměřeném na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 1 rok praxe ve znění pozdějších předpisů
v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném
na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 3 roky praxe v oboru,
nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 3 roky praxe v oboru,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Výroba a zpracování paliv a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
a maziv zaměřeném na chemii a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii
a 3 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Výroba nebezpečných chemických a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru *) § 2 odst. 2 zákona č. 356/2003 Sb.,
látek a nebezpečných chemických zaměřeném na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství, o chemických látkách a chemických přípravcích
přípravků a prodej chemických stavebnictví, elektrotechniku, požární ochranu, potravinářství, a o změně některých zákonů, ve znění
látek a chemických přípravků lékařství, veterinární lékařství, farmacii, přírodní vědy, pozdějších předpisů;
klasifikovaných jako vysoce zemědělství nebo lesnictví a 1 rok praxe v oboru, nebo pro výrobu chemické látky a chemického
toxické*) a toxické*) b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii, přípravku se nepožaduje živnostenské
hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, požární ochranu, oprávnění pro tuto živnost, pokud výroba
elektrotechniku, zdravotnictví, farmacii, veterinární vědy, chemické látky a chemického přípravku je
zemědělství nebo lesnictví a 3 roky praxe v oboru, nebo současně předmětem další živnosti uvedené
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném v této příloze nebo v příloze č. 3 zákona
na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, č. 455/1991 Sb., ve znění zákona
požární ochranu, elektrotechniku, zdravotnictví, farmacii, č. 130/2008 Sb.
veterinární vědy, zemědělství nebo lesnictví a 3 roky praxe
v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona;
pro prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných
jako vysoce toxické a toxické lze odbornou způsobilost prokázat též:
a) dokladem o nejméně pětileté nepřetržité praxi v oboru v postavení
podnikatele nebo vedoucího zaměstnance, nebo
b) dokladem o nejméně dvouleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o ukončeném
vzdělání v oboru, nebo
c) dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci
nebo jiným dokladem o kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu,
nebo
d) dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
zaměstnance a dokladem o ukončeném vzdělání v oboru, nebo
e) dokladem o čtyřleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o
kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Výroba a opravy sériově a) odborná způsobilost k výkonu povolání ortotik - protetik podle *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
zhotovovaných zvláštního právního předpisu*), nebo získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
- protéz, b) odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko- protetický nelékařských zdravotnických povolání
- trupových ortéz, technik podle zvláštního právního předpisu*) a 3 roky praxe a k výkonu činností souvisejících
- končetinových ortéz, v oboru, nebo s poskytováním zdravotní péče a o změně
- měkkých bandáží c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci některých zákonů (zákon o nelékařských
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným zdravotnických povoláních), ve znění
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným pozdějších předpisů
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Oční optika a) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
zvláštního právního předpisu*), nebo získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný oční optik nelékařských zdravotnických povolání
nebo diplomovaný oční technik, nebo a k výkonu činností souvisejících
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání oční optik s poskytováním zdravotní péče a o změně
nebo oční technik, nebo některých zákonů (zákon o nelékařských
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci zdravotnických povoláních), ve znění zákona
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným č. 125/2005 Sb.
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Podnikání v oblasti nakládání a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo § 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb.,
s nebezpečnými odpady b) vyšší odborné vzdělání v technickém nebo přírodovědném oboru o odpadech a o změně některých dalších
vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo zákonů
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém
nebo přírodovědném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Projektová činnost ve výstavbě a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona § 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb.,
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů o územním plánování a stavebním řádu
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve (stavební zákon)
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo
b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a
studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
a 3 roky praxe v projektování staveb, nebo
c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví
a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Provádění staveb, jejich změn a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona § 160 zákona č. 183/2006 Sb.
a odstraňování č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a
studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
a 3 roky praxe v provádění staveb, nebo
c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a
studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let
praxe v provádění staveb, nebo
d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví
a 5 let praxe v provádění staveb, nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na stavebnictví a 5 let praxe v provádění
staveb, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Nákup a prodej kulturních a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru *) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové
památek*) nebo předmětů kulturní zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství nebo dějiny umění, péči, ve znění pozdějších předpisů
hodnoty**) nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na výtvarné **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji
umění, restaurátorství, konzervátorství nebo výtvarnou a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve
a uměleckořemeslnou tvorbu a 1 rok praxe v oboru, nebo znění pozdějších předpisů
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství, výtvarnou a
uměleckořemeslnou tvorbu nebo obchodování se starožitnostmi a 1 rok
praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání
zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství nebo
výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu a 3 roky praxe v oboru, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Obchod se zvířaty určenými pro a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zájmové chovy zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární
lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství
zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky
praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na
chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a
4 roky praxe v oboru, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Činnost účetních poradců, vedení a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
účetnictví, vedení daňové b) vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo
evidence c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 5 let praxe v oboru
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
Poskytování nebo a) střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo
zprostředkování b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
spotřebitelského úvěru pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
c) 3 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Provádění dobrovolných dražeb a) vysokoškolské vzdělání, nebo zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
movitých věcí podle zákona b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v obchodní činnosti, nebo ve znění pozdějších předpisů
o veřejných dražbách c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v obchodní
činnosti, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Oceňování majetku pro*) pro oceňování věcí movitých a nemovitých: *) ohlašovatel vymezí předmět podnikání
- věci movité, a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru podle § 45 odst. 4 věty první zákona
- věci nemovité, zaměřeném na oceňování majetku, nebo č. 455/1991 Sb., ve znění zákona
- nehmotný majetek, b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání č. 130/2008 Sb., v souladu
- finanční majetek, podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 4 semestrů s předloženými doklady o odborné
- podnik zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo způsobilosti
c) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém
má být oceňování vykonáváno, a absolvování celoživotního vzdělávání
podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu 2 semestrů
zaměřeného na oceňování majetku, nebo
d) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém
má být oceňování vykonáváno,a absolvování pomaturitního
kvalifikačního studia v rozsahu nejméně 2 školních roků
zaměřeného na oceňování majetku, nebo
e) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém
má být oceňování vykonáváno, a 2 roky praxe v oceňování majetku, nebo
f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 5 let praxe v oceňování majetku;
pro oceňování nehmotného majetku, finančního majetku a podniku:
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zaměřeném na oceňování majetku, nebo
b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání
podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 4 semestrů
zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo
c) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání
podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 2 semestrů
zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie a 2 roky praxe
v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Výkon zeměměřických činností*) a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru *) zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a
zaměřeném na zeměměřictví a 1 rok praxe v oboru, nebo o změně
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví a doplnění některých zákonů souvisejících
a 3 roky praxe v oboru, nebo s jeho zavedením, ve znění pozdějších
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném předpisů
na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním**), **) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění
nebo zákona č. 186/2001 Sb.
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Zpracování návrhu a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zákon č. 309/2000 Sb., o obranné
katalogizačních dat zaměřeném na zpracování návrhu katalogizačních dat, nebo standardizaci, katalogizaci a státním
b) vyšší odborné vzdělání v příslušném oboru vzdělání a 3 roky praxe ověřování jakosti výrobků a služeb
v oboru, nebo určených k zajištění obrany státu
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání a o změně živnostenského zákona, ve
a 3 roky praxe znění zákona č. 413/2005 Sb.
v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci, nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost, vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Měření znečišťujících a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a pachových látek, ověřování zaměřeném na přírodní vědy, technické vědy a technologie, nebo a o změně některých dalších zákonů
množství emisí skleníkových b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na přírodní (zákon o ochraně ovzduší),
plynů a zpracování rozptylových vědy, technické vědy a technologie a 1 rok praxe v oboru, nebo ve znění pozdějších předpisů
studií c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na přírodní vědy, technické vědy a technologie a 1 rok praxe
v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 2 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Revize, prohlídky a zkoušky osvědčení vydané drážním správním úřadem § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
určených technických zařízení ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona
v provozu č. 191/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Restaurování děl z oboru a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru *) zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně
výtvarných umění, která nejsou zaměřeném na restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo sbírek muzejní povahy
kulturními památkami nebo jejich b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na a o změně některých dalších zákonů,
částmi, ale jsou uložena ve restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo ve znění pozdějších předpisů
sbírkách muzeí a galerií*) nebo c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném
se jedná o předměty kulturní restaurátorském, výtvarném nebo uměleckořemeslném oboru vzdělání a **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji
hodnoty **) 3 roky praxe v restaurátorství, nebo a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném uměleckořemeslném ve znění pozdějších předpisů
nebo výtvarném oboru vzdělání a 5 let praxe v restaurátorství, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 6 roků praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Speciální ochranná dezinfekce, pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci bez
dezinsekce a deratizace použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek
a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce,
- bez použití toxických nebo dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech:
vysoce toxických chemických a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
látek a chemických přípravků o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
s výjimkou speciální ochranné zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
dezinfekce, dezinsekce a b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
deratizace v potravinářských zákona;
a zemědělských provozech,
pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
- v potravinářských nebo v potravinářských nebo zemědělských provozech:
zemědělských provozech, a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb.,
ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
- toxickými nebo vysoce b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
toxickými chemickými látkami zákona;
nebo chemickými přípravky,
s výjimkou speciální ochranné pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce
v potravinářských nebo toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou
zemědělských provozech speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo
zemědělských provozech:
a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,
ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Průvodcovská činnost a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a dílčí kvalifikace pro *) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a
horská horskou průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu*),uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o
nebo změně některých zákonů (zákon o uznávání
b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci výsledků dalšího vzdělávání)
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Vodní záchranářská služba osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Technicko - organizační činnost a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
v oblasti požární ochrany zaměřeném na požární ochranu, nebo ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na požární
ochranu, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na požární ochranu, nebo
d) osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra,
nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 2 roky praxe v oboru

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Poskytování služeb v oblasti a) vysokoškolské vzdělání
bezpečnosti a ochrany zdraví při v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 1 rok praxe v *) § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.,
práci oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
nebo ochrany zdraví při práci, nebo vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oblasti zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným při práci), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.,
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným a § 8 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb.,
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo o podmínkách akreditace a provádění zkoušek
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je z odborné způsobilosti
živnost provozována, a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce
nebo ochrany zdraví při práci, nebo
e) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné
způsobilosti podle zvláštního právního předpisu*)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Poskytování tělovýchovných a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru *)ohlašovatel vymezí předmět podnikání podle
a sportovních služeb v oblasti*) zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo § 45 odst. 4 věty první zákona č. 455/1991
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb.,
kulturu, tělovýchovu a sport, nebo v souladu s předloženými doklady o odborné
c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci způsobilosti
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Provozování autoškoly profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem*) a 1 rok praxe *) § 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.,
v oboru o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění zákona
č. 478/2001 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Pořádání kurzů k získání odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
znalostí k výkonu speciální o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ochranné dezinfekce, dezinsekce ve znění zákona č. 392/2005 Sb.
a deratizace
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Péče o dítě do tří let věku odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
v denním režimu zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nebo záchranáře podle zvláštního právního předpisu*), nelékařských zdravotnických povolání a k
nebo odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka výkonu činností souvisejících s poskytováním
nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního zdravotní péče a o změně některých
předpisu**) souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.
**) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ službách
Psychologické poradenství vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru psychologie a v případě
a diagnostika jednooborového studia 1 rok praxe v oboru a v případě víceoborového
studia 3 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Drezúra zvířat a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární
lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství
zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky
praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na
chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a
4 roky praxe v oboru, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Činnosti, při kterých je a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře *) zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách
porušována integrita lidské kůže podle zvláštního právního předpisu*), nebo získávání a uznávání odborné způsobilosti
b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní a specializované způsobilosti k výkonu
asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického zdravotnického povolání lékaře, zubního
asistenta podle zvláštního právního předpisu**), nebo lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č.
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti,
při kterých je porušována integrita lidské
kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož působnosti
patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání
kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých
je porušována integrita lidské kůže, vydaný
zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti,
při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný
zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru kosmetické služby nebo v činnostech,
při kterých je porušována integrita lidskékůže
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Masérské, rekondiční a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona
a regenerační služby způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína č. 125/2005 Sb.
nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu*),
nebo **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
b) odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra č. 125/2005 Sb.
nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právního
předpisu**), nebo
c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
nebo
e) dílčí kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní ***) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
masáž podle zvláštního právního předpisu***);

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Provozování solárií a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona
podle zvláštního právního předpisu*) a osvědčení o rekvalifikaci č. 125/2005 Sb.
nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní
činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, č. 125/2005 Sb.
mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti
patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní
asistentky, ergoterapeuta, radiologického asistenta, asistenta
ochrany veřejného zdraví, zdravotnického záchranáře,
biomedicínského technika, biotechnického asistenta, radiologického
technika, fyzioterapeuta, radiologického fyzika, biomedicínského
inženýra, odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví nebo
zdravotnického asistenta podle zvláštního právního předpisu**)
a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
nebo
c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a osvědčení o
rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci pro nezdravotnické pracovníky nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří
odvětví, v němž je živnost provozována, a 1 rok praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------


Příloha 3

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
(K § 26 a 27)

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který se Poznámka
způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 vyžaduje podle vyjadřuje k žádosti
§ 27 odst. 3 o koncesi

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
1 2 3 4 5
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Výroba a úprava a) vysokoškolské vzdělání ve studijním Ministerstvo zemědělství zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o
kvasného lihu, programu a studijním oboru zaměřeném změně a doplnění zákona
konzumního lihu, na potravinářskou technologii, č. 455/1991 Sb., o živnostenském
lihovin a ostatních chemii, zemědělství, farmacii, podnikání (živnostenský zákon),
alkoholických nápojů (s lékařství nebo veterinární ve znění pozdějších předpisů, a
výjimkou piva, ovocných lékařství, nebo zákona č. 587/1992 Sb.,
vín, ostatních vín b) vyšší odborné vzdělání v oboru o spotřebních daních, ve znění
a medoviny a ovocných vzdělání zaměřeném na potravinářskou pozdějších předpisů, (zákon o
destilátů získaných technologii, chemii, zemědělství, lihu), ve znění pozdějších
pěstitelským pálením) farmacii nebo veterinární lékařství předpisů
a 3 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na potravinářskou technologii,
chemii, zemědělství, nebo v oboru
laborant pro farmaceutickou výrobu a
3 roky praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 3
roky praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
b), c), d) nebo e) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Výroba a úprava lihu a) vysokoškolské vzdělání ve studijním Ministerstvo průmyslu a obchodu zákon č. 61/1997 Sb., ve znění
sulfitového nebo lihu programu a studijním oboru zaměřeném pozdějších předpisů
syntetického na chemii, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na chemii a 3
roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na chemii a 3 roky praxe v oboru,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 3
roky praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
b), c), d) nebo e) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Výzkum, vývoj, výroba, pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování spolehlivost podnikatele nebo Český báňský úřad *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991
ničení, zneškodňování, výbušnin: vysokoškolské vzdělání statutárního orgánu nebo členů Sb., kterým se stanoví některé
zpracování, nákup ve studijním programu a studijním statutárního orgánu*) další předpoklady pro výkon
a prodej výbušnin oboru zaměřeném na technické vědy nebo některých funkcí ve státních
technologie; orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní
pro ničení a zneškodňování výbušnin: Republiky, České republiky
oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a Slovenské republiky
vydané obvodním báňským úřadem a věk
nejméně 21 let; **) § 23, 35, 36 zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické
pro nákup a prodej výbušnin: oprávnění činnosti, výbušninách a o státní
nebo průkaz pyrotechnika nebo báňské správě, ve znění zákona
střelmistra nebo odpalovače ohňostrojů č. 542/1991 Sb.
vydané obvodním báňským úřadem nebo
oprávnění technického vedoucího
odstřelů vydané Českým báňským úřadem

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Vývoj, výroba, opravy, pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy, spolehlivost podnikatele nebo pro vývoj, výrobu, ničení, *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991
úpravy, přeprava, znehodnocování a ničení zbraní: statutárního orgánu nebo členů znehodnocování střeliva Sb.
nákup, prodej, a) vysokoškolské vzdělání ve studijním statutárního orgánu*), Český úřad pro zkoušení
půjčování, uschovávání, programu a studijním oboru zaměřeném pro nabývání výbušnin zbraní a střeliva **) § 21 odst. 1 a 2 zákona č.
znehodnocování a ničení na technické vědy nebo technologie a a výbušných předmětů**) 61/1988 Sb. , ve znění zákona č.
zbraní a střeliva 3 roky praxe v oboru, nebo a provádění činností s nimi 542/1991 Sb.
b) vyšší odborné vzdělání v oboru musí podnikatel nebo odpovědný
vzdělání zaměřeném na technické vědy zástupce podnikatele splňovat ***) pro vývoj, výrobu, ničení a
nebo technologie a 3 roky praxe odbornou způsobilost znehodnocování střeliva
v oboru, nebo stanovenou pro obor výzkum, § 17 odst. 3 písm. k) zákona č. 156/2000 Sb.,
c) střední vzdělání s maturitní vývoj, ničení, zneškodňování, o ověřování střelných zbraní,
zkouškou v oboru vzdělání zpracování, nákup a prodej a o změně zákona č. 288/1995 Sb.,
s technickým zaměřením a 3 roky výbušnin, a to přiměřeně o střelných zbraních a střelivu (zákon
praxe v oboru, nebo rozsahu živnostenského o střelných zbraních), ve znění zákona
d) střední vzdělání s výučním listem oprávnění č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb.,
v oboru vzdělání puškař nebo o správních poplatcích, ve znění pozdějších
nástrojař a 3 roky praxe v oboru, předpisů, ve znění zákona č. 155/2010 Sb.
nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 4
roky praxe v oboru;
pro nákup, prodej, přepravu, půjčování
a uschovávání zbraní a střeliva:
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním
programu a studijním oboru zaměřeném
na ekonomii, vojenství, policii,
technické vědy nebo technologie a 1
rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na ekonomii,
vojenství, policii, technické vědy
nebo technologie a 2 roky praxe v
oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
s technickým, ekonomickým, vojenským
nebo policejním zaměřením a 2 roky
praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v
oboru vzdělání prodavač se
specializací na zbraně a střelivo
nebo v příbuzném oboru a 3 roky
praxe v obchodní činnosti se
zbraněmi a střelivem, nebo
e) střední vzdělání s výučním listem
v oboru vzdělání puškař nebo
nástrojař a 3 roky praxe v oboru
a nebo 1 rok praxe v obchodní
činnosti se zbraněmi a střelivem,
nebo
f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 4
roky praxe v oboru;

pro výrobu, opravy, úpravy,
znehodnocování a ničení střeliva:
odborná způsobilost stanovená pro
vývoj, výrobu, opravy, úpravy,
znehodnocování a ničení zbraní,
oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a
věk nejméně 21 let;

pro vývoj střeliva:
vysokoškolské vzdělání ve studijním
programu a studijním oboru zaměřeném
na technické vědy nebo technologie,
studijní obor teorie a technologie
výbušnin a 3 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Nákup a prodej, a) vysokoškolské vzdělání ve studijním bezúhonnost všech zaměstnanců souhlas krajského ředitelství § 3 odst. 2 zákona č. 310/2006 Sb.,
půjčování, vývoj, programu a studijním oboru zaměřeném (§ 6 odst. 2 zákona Policie České republiky o nakládání s některými
výroba, opravy, úpravy, na technické vědy, ekonomii, č. 455/1991 Sb., ve znění věcmi využitelnými k obranným a
uschovávání, vojenství nebo policii a věk nejméně zákona č. 155/2010 Sb.) bezpečnostním účelům na území
skladování, přeprava, 21 let, nebo České republiky a o změně
znehodnocování a ničení b) vyšší odborné vzdělání v oboru některých dalších zákonů (zákon
bezpečnostního vzdělání zaměřeném na technické o nakládání s bezpečnostním
materiálu vědy, ekonomii, vojenství nebo materiálem)
policii a věk nejméně 21 let, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou nebo výučním listem v oboru
vzdělání s technickým, ekonomickým,
vojenským nebo policejním zaměřením
a věk nejméně 21 let, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a l
rok praxe v oboru a věk nejméně 21
let
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Výroba tepelné energie a) vysokoškolské vzdělání ve studijním fyzická nebo právnická osoba, Státní energetická *) zákon č. 458/2000 Sb.,
a rozvod tepelné programu a studijním oboru zaměřeném která žádá o udělení koncese inspekce o podmínkách podnikání a o výkonu
energie, nepodléhající na technické vědy a 3 roky praxe v a není držitelem licence státní správy v energetických
licenci*) realizovaná oboru, nebo na výrobu tepelné energie odvětvích a o změně některých
ze zdrojů tepelné b) vyšší odborné vzdělání v oboru a licence na rozvod tepelné zákonů (energetický zákon), ve
energie s instalovaným vzdělání s technickým zaměřením energie,*) musí prokázat, že znění pozdějších předpisů
výkonem jednoho zdroje a 6 roků praxe v oboru, nebo má technické předpoklady
nad 50 kW c) střední vzdělání s maturitní k zajištění výkonu koncesované **) § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb.,
zkouškou v oboru vzdělání činnosti,**) a že touto o podrobnostech udělování licencí
s technickým zaměřením a 6 roků činností nedojde k ohrožení pro podnikání v energetických
praxe v oboru; života a činnosti osob, odvětvích
majetku či zájmu na ochranu
u zdrojů tepelné energie do životního prostředí. Fyzická
instalovaného výkonu 1 MW včetně a nebo právnická osoba, která
samostatného rozvodného zařízení žádá o udělení koncese, musí
tepelné energie s instalovaným výkonem mít uzavřeno pojištění
do 1 MW včetně postačuje: odpovědnosti.
a) střední vzdělání s výučním listem v
oboru vzdělání s technickým
zaměřením a 3 roky praxe v oboru,
nebo
b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
provozování malých energetických
zdrojů vydaný zařízením
akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je
živnost provozována

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Silniční motorová § 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravní úřad zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
doprava dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb. dopravě, ve znění pozdějších předpisů
- nákladní a zákona č. 130/2008 Sb.
vnitrostátní
provozovaná vozidly
o největší povolené
hmotnosti do 3,5 tuny
včetně,

- nákladní
vnitrostátní
provozovaná vozidly o
největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny,

- nákladní
mezinárodní provozovaná
vozidly o největší
povolené hmotnosti do
3,5 tuny včetně,

- nákladní
mezinárodní provozovaná
vozidly o největší
povolené hmotnosti nad
3,5 tuny,

- vnitrostátní
příležitostná osobní,

- mezinárodní
příležitostná osobní,

- vnitrostátní
veřejná linková,

- vnitrostátní
zvláštní linková,

- mezinárodní
linková,

- mezinárodní
kyvadlová,

- taxislužba
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Vnitrozemská vodní § 33a zákona č. 114/1995 Sb., Ministerstvo dopravy zákon č. 114/1995 Sb.,
doprava o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona o vnitrozemské plavbě, ve znění
č. 358/1999 Sb. pozdějších předpisů
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Kontrolní testování odborná způsobilost podle § 85 odst. 2 schválení provozovny Státní rostlinolékařská správa § 66 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.,
mechanizačních zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
prostředků na ochranu o rostlinolékařské péči a změně a o změně některých souvisejících
rostlin některých souvisejících zákonů, zákonů
ve znění zákona č. 131/2006 Sb.

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provádění oprávnění nebo průkaz pyrotechnika bez spolehlivost podnikatele nebo *) § 1 odst. 5 zákona
pyrotechnického rozlišení druhu pyrotechnického statutárního orgánu nebo členů č. 451/1991 Sb.
průzkumu oprávnění a věk nejméně 21 let statutárního orgánu*)------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provádění veřejných pro provádění veřejných dražeb Ministerstvo pro místní rozvoj § 6 zákona č. 26/2000 Sb.,
dražeb dobrovolných: o veřejných dražbách, ve znění
- dobrovolných a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok zákona č. 315/2006 Sb.
- nedobrovolných praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
b) vyšší odborné vzdělání a 3 roky
praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
c) střední vzdělání a 5 let praxe
v dražební nebo realitní činnosti,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 9
let praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j),
k), l) nebo m) živnostenského
zákona;

pro provádění veřejných dražeb
nedobrovolných:
a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky
praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
b) vyšší odborné vzdělání a 4 roky
praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
c) střední vzdělání a 6 let praxe
v dražební nebo realitní činnosti,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 10
let praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j),
k), l) nebo m) živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provozování cestovní a) vysokoškolské vzdělání ve Ministerstvo pro místní *) zákon č. 179/2006 Sb., o
kanceláře studijním programu a studijním oboru rozvoj**) ověřování a uznávání výsledků
zaměřeném na cestovní ruch, nebo dalšího vzdělávání a o změně
b) vyšší odborné vzdělání v oboru některých zákonů(zákon o uznávání
vzdělání zaměřeném na cestovní ruch, výsledků dalšího vzdělávání)
nebo
c) střední vzdělání s maturitní **) zákon č. 159/1999 Sb.,
zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném o některých podmínkách podnikání
na cestovní ruch, nebo v oblasti cestovního ruchu
d) vysokoškolské vzdělání a 1 rok a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
praxe v oboru, nebo občanský zákoník, ve znění
e) vyšší odborné vzdělání a 3 roky pozdějších předpisů, a zákona č.
praxe v oboru, nebo 455/1991 Sb., o živnostenském
f) střední vzdělání s maturitní podnikání (živnostenský zákon),
zkouškou a 6 let praxe v oboru, nebo ve znění pozdějších předpisů
g) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 6
let praxe v oboru, nebo
h) doklad o dílčí kvalifikaci pro
provozování cestovní kanceláře podle
zvláštního právního předpisu*) a 2
roky praxe v oboru
i) doklady podle § 7 odst. 5
písm. b),c), f), g), h) nebo i)
živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------

Ostraha a) vysokoškolské vzdělání, nebo spolehlivost podnikatele, *) zákon č. 179/2006 Sb.,
majetku a b) vyšší odborné vzdělání právnického, statutárního orgánu nebo ve znění pozdějších předpisů,
osob bezpečnostního nebo obdobného členů statutárního - **) § 1 odst. 5 zákona
zaměření, nebo orgánu**) a bezúhonnost - č. 451/1991 Sb.
c) střední vzdělání s maturitní všech osob, které pro -
zkouškou v oboru bezpečnostním podnikatele předmětnou -
nebo právním a 3 roky praxe činnost vykonávají -
v oboru, nebo (§ 6 odst. 2 zákona -
d) střední vzdělání s maturitní č. 455/1991 Sb., -
zkouškou, 3 roky praxe v oboru ve znění zákona č. -
a osvědčení o rekvalifikaci 155/2010 Sb.) -
nebo jiný doklad o odborné -
kvalifikaci pro příslušnou pracovní -
činnost vydaný zařízením -
akreditovaným podle zvláštních -
právních předpisů, zařízením -
akreditovaným Ministerstvem školství, -
mládeže a tělovýchovy, nebo -
ministerstvem, do jehož -
působnosti patří odvětví, v němž -
je živnost provozována, nebo -
e) střední vzdělání s maturitní -
zkouškou, 3 roky praxe v oboru a -
dílčí kvalifikace pro činnost -
strážný podle zvláštního právního -
předpisu*)

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Služby a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok spolehlivost podnikatele, - *) zákon č. 179/2006 Sb.,
soukromých praxe v oboru, nebo statutárního orgánu nebo - ve znění pozdějších předpisů
detektivů b) vyšší odborné vzdělání členů statutárního orgánu**) - **) § 1 odst. 5 zákona
právnického, bezpečnostního a bezúhonnost všech osob, - č. 451/1991 Sb.
nebo obdobného zaměření a které pro podnikatele -
1 rok praxe v oboru, nebo předmětnou činnost -
nebo právním a 3 roky praxe, nebo vykonávají -
c) střední vzdělání s maturitní (§ 6 odst. 2 zákona -
zkouškou v oboru bezpečnostním č. 455/1991 Sb., -
nebo právním a 3 roky praxe ve znění zákona č. -
v oboru, nebo 155/2010 Sb.) -
d) střední vzdělání s maturitní -
zkouškou, 3 roky praxe v oboru -
a osvědčení o rekvalifikaci nebo -
jiný doklad o odborné kvalifikaci -
pro příslušnou pracovní činnost -
vydaný zařízením akreditovaným -
podle zvláštních právních předpisů, -
zařízením akreditovaným Ministerstvem -
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo -
ministerstvem, do jehož působnosti -
patří odvětví, v němž je živnost -
provozována, nebo -
e) střední vzdělání s maturitní -
zkouškou, 3 roky praxe v oboru -
a dílčí kvalifikace pro činnost -
detektiv koncipient podle zvláštního -
právního předpisu*) -


------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Poskytování technických a) vysokoškolské vzdělání ve studijním bezúhonnost všech osob,
služeb k ochraně programu a studijním oboru zaměřeném které pro podnikatele
majetku a osob na strojírenství, elektrotechniku, předmětnou činnost vykonávají
telekomunikace nebo výpočetní (§ 6 odst. 2 zákona č.
techniku a 1 rok praxe v oboru, nebo 455/1991 Sb., ve znění
b) vyšší odborné vzdělání v oboru zákona č. 155/2010 Sb.)
vzdělání zaměřeném na strojírenství,
elektrotechniku, telekomunikace nebo
výpočetní techniku a 2 roky praxe
v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na strojírenství, elektrotechniku,
telekomunikace nebo výpočetní
techniku a 2 roky praxe v oboru,
nebo
d) střední vzdělání s výučním listem
v oboru vzdělání zaměřeném na
strojírenství, elektrotechniku,
telekomunikace nebo výpočetní
techniku a 3 roky praxe v oboru,
nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 4
roky praxe v oboru

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Vedení spisovny a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok schválení provozovny a Státní oblastní archiv § 68 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb.,
praxe v administrativě, nebo bezúhonnost všech zaměstnanců příslušný podle místa o archivnictví a spisové
b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky (§ 6 odst. 2 provozovny službě a o změně některých zákonů
praxe v administrativě, nebo zákona č. 455/1991 Sb.,
c) střední vzdělání s maturitní ve znění zákona č. 155/2010
zkouškou a 3 roky praxe Sb.)
v administrativě, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 4
roky praxe v administrativě
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provozování střelnic a) vysokoškolské vzdělání ve studijním spolehlivost podnikatele nebo *) § 1 odst. 5 zákona
a výuka a výcvik ve programu a studijním oboru zaměřeném statutárního orgánu nebo členů č. 451/1991 Sb.
střelbě se zbraní na vojenství, policii nebo tělesnou statutárního orgánu*)
kulturu, tělovýchovu a sport a 2
roky praxe v řízení střeleb nebo
provozování střelnic, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na vojenství,
policii nebo tělesnou kulturu,
tělovýchovu a sport a 2 roky praxe v
řízení střeleb nebo provozování
střelnic, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na vojenství nebo policii a 2 roky
praxe v řízení střeleb nebo
provozování střelnic, nebo
d) průkaz rozhodčího nebo trenéra
střeleb a 3 roky praxe v řízení
střeleb nebo provozování střelnic
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provádění trhacích a) oprávnění nebo průkaz střelmistra spolehlivost podnikatele nebo *) § 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.,
a ohňostrojných prací vydané obvodním báňským úřadem*) a statutárního orgánu nebo členů ve znění zákona 542/1991 Sb.
věk nejméně 21 let, nebo statutárního orgánu**)
b) oprávnění technického vedoucího **) § 1 odst. 5 zákona
odstřelů vydané Českým báňským č. 451/1991 Sb.
úřadem*) a věk nejméně 24 let, nebo
c) oprávnění nebo průkaz odpalovače
ohňostrojů vydané obvodním báňským
úřadem*)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provozování pohřební § 6 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o krajské hygienické § 6 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb.,
služby pohřebnictví a o změně některých stanice o pohřebnictví a o změně
zákonů některých zákonů, ve znění zákona
č. 67/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provádění balzamace § 10 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o krajské hygienické stanice § 10 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb.,
a konzervace pohřebnictví a o změně některých o pohřebnictví a o změně
zákonů některých zákonů, ve znění zákona
č. 320/2002 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provozování krematoria § 13 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o krajské hygienické stanice § 13 odst. 4 zákona
pohřebnictví a o změně některých č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
zákonů, a o změně některých zákonů, ve
ve znění zákona č. 67/2006 Sb. znění zákona č. 67/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------

Příloha 4
ŽIVNOST VOLNÁ

(K § 25 odst. 2)

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činností náležející do živnosti volné

1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

2. Činnost odborného lesního hospodáře

3. Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

8. Pěstitelské pálení

9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

17. Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

18. Výroba hnojiv

19. Výroba plastových a pryžových výrobků

20. Výroba a zpracování skla

21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

23. Broušení technického a šperkového kamene

24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů

27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

31. Výroba strojů a zařízení

32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

33. Stavba a výroba plavidel

34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

37. Výroba a opravy čalounických výrobků

38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

39. Výroba zdravotnických prostředků

40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

46. Sklenářské práce, rámování a paspartování

47. Zprostředkování obchodu a služeb

48. Velkoobchod a maloobchod

49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení

54. Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb

55. Ubytovací služby

56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

59. Pronájem a půjčování věcí movitých

60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

61. Projektování pozemkových úprav

62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

63. Projektování elektrických zařízení

64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

65. Testování, měření, analýzy a kontroly

66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

68. Fotografické služby

69. Překladatelská a tlumočnická činnost

70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

76. Poskytování technických služeb

77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Příloha 5
Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

(K § 7 odst. 6)


-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
1 2 3
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Obchod se zvířaty určenými a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a *) vyhláška č. 176/2009 Sb.,
pro zájmové chovy studijním oboru zaměřeném na veterinární lékařství a kterou se stanoví náležitosti
hygienu, chovatelství zvířat nebo zootechniku, nebo žádosti o akreditaci vzdělávacího
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném programu, organizace vzdělávání
na chovatelství zvířat, zootechniku nebo v rekvalifikačním zařízení a způsob
veterinářství, jeho ukončení
nebo **) zákon č. 18/2004 Sb.,
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru o uznávání odborné kvalifikace a
vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku jiné způsobilosti státních
nebo veterinářství, nebo příslušníků členských států
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání Evropské unie a o změně některých
zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku, zákonů (zákon o uznávání odborné
nebo kvalifikace), ve znění pozdějších
e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o předpisů
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku)
nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu**), nebo
h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
zákona
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Průvodcovská činnost a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a dílčí
horská kvalifikace pro horskou průvodcovskou činnost podle *) zákon č. 179/2006 Sb., o
zvláštního právního předpisu*), nebo ověřování a uznávání výsledků
b) osvědčení o rekvalifikaci**) nebo jiný doklad o dalšího vzdělávání a o změně
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost některých zákonů (zákon
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních o uznávání výsledků dalšího
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem vzdělávání)
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost **) vyhláška č. 176/2009 Sb.
provozována, nebo
c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) pozdějších předpisů
nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu***)

-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Vodní záchranářská služba a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních **) vyhláška č. 447/2001 Sb., o
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným báňské záchranné službě, ve znění
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo vyhlášky č. 87/2006 Sb.
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
b) doklad o specializaci báňský záchranář**) - potápěč, pozdějších předpisů
nebo
c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém
postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
právního předpisu***)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Poskytování tělovýchovných a) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
a sportovních služeb na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
v oblasti ... b) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, pozdějších předpisů
tělovýchovu a sport, nebo
c) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
d) doklad o odborné způsobilosti vydaný vzdělávací
institucí tělovýchovného zaměření (např. vzdělávací
instituce tělovýchovných svazů), nebo
e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení
(§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním
vztahu, nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu**)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Péče o dítě do tří let a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné *) zákon č. 96/2004 Sb., o
věku v denním režimu sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele podmínkách získávání a uznávání
nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo způsobilosti k výkonu nelékařských
všeobecného sanitáře podle zvláštního právního nebo zdravotnických povolání a k výkonu
předpisu,*) odborná způsobilost k výkonu povolání činností souvisejících
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních s poskytováním zdravotní péče
službách podle zvláštního právního předpisu,**) nebo a o změně některých souvisejících
b) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru zákonů (zákon o nelékařských
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zdravotnických povoláních), ve
zákoníku)nebo v pracovněprávním vztahu, nebo znění zákona č. 125/2005 Sb.
c) doklad o uznání odborné kvalifikace podle **) zákon č. 108/2006 Sb., o
zvláštního právního předpisu***) sociálních službách
***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Činnosti, při kterých je a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo *) zákon č. 95/2004 Sb., o
porušována zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu*), podmínkách získávání a uznávání
integrita lidské kůže nebo odborné způsobilosti
b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné a specializované způsobilosti k
sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře výkonu zdravotnického povolání
nebo zdravotnického asistenta podle zvláštního lékaře, zubního lékaře
právního předpisu**), nebo a farmaceuta, ve znění zákona č.
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru 125/2005 Sb.
vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci***)
nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění
činnosti, při kterých je porušována integrita lidské zákona č. 125/2005 Sb.
kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným ***) vyhláška č. 176/2009 Sb.
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří ****) zákon č. 18/2004 Sb., ve
odvětví, v němž je živnost provozována, nebo znění pozdějších předpisů
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání
kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci***) nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti,
při kterých je porušována integrita lidské kůže,
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad
o odborné kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti,
při kterých je porušována integrita lidské kůže,
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří
odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
právního předpisu****)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Masérské, rekondiční a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění
a regenerační služby specializovaná způsobilost v oboru specializace zákona č. 125/2005 Sb.
rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné
lékařství podle zvláštního právního předpisu*), nebo **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění
b) odborná způsobilost k výkonu povolání zákona č. 125/2005 Sb.
fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého
a slabozrakého maséra podle zvláštního právního ***) vyhláška č. 176/2009 Sb.
předpisu**), nebo
c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a ****) zákon č. 18/2004 Sb., ve
studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného znění pozdějších předpisů
zaměření, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad *****) zákon č. 179/2006 Sb.,
o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní ve znění pozdějších předpisů
činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
e) dílčí kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní
masáž podle zvláštního právního předpisu*****), nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu****)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Provozování solárií a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným pozdějších předpisů
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
b) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém
postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
c) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
právního předpisu**)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Kosmetické služby a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
kosmetička, nebo
b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy pozdějších předpisů
v příslušném oboru, nebo
c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička,
nebo
d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti studijního
programu a studijního oboru zaměřeném na oblast
živnosti, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém
postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
právního předpisu**), nebo
h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
zákona
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Pedikúra, manikúra a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
kosmetička, nebo
b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy pozdějších předpisů
v příslušném oboru, nebo
c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička,
nebo
d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti
studijního programu a studijního oboru zaměřeném
na oblast živnosti, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku)
nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu**), nebo
h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
zákona.
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Ostraha majetku a osob a) vysokoškolské vzdělání, nebo *) zákon č. 179/2006 Sb.,
b) vyšší odborné vzdělání právnického, ve znění pozdějších předpisů,
bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru **) zákon č. 18/2004 Sb.,
bezpečnostním nebo právním, nebo ve znění pozdějších předpisů,
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a
osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad
o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní
činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, zařízením
akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
e) dílčí kvalifikace pro činnost strážný
podle zvláštního právního předpisu*), nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního předpisu**)
Služby soukromých a) vysokoškolské vzdělání, nebo *) zákon č. 179/2006 Sb.,
detektivů b) vyšší odborné vzdělání právnického, ve znění pozdějších předpisů,
bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou **) zákon č. 18/2004 Sb.,
v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo ve znění pozdějších předpisů
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou ostrahy a služby
a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad
o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní
činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, zařízením
akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
e) dílčí kvalifikace pro činnost detektiv
koncipient podle zvláštního právního
předpisu*), nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu**)

-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------____________________

1) § 1 a 2 zákona č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon), ve znění zákona č. 86/1950 Sb. a zákona č. 88/1950 Sb.

2) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových prvků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.

2a) Zákon č. 121/2000 Sb.

2b) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

2c) § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

2d) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

2e) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

5a) Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.

6) Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb.

6a) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

7) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

8) Zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky.

8a) Zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

8b) Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 11 a § 13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 155/1995 Sb.

9a) Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

10) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

10a) § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

10b) § 144 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zákon č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti, ve znění zákona ČNR č. 127/1990 Sb., s působností pro Českou republiku.

Zákon ČNR č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), ve znění zákona ČNR č. 122/1989 Sb. a zákona ČNR č. 127/1990 Sb.

11) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

11a) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

11b) § 30 zákona č. 124/2002 Sb.

11c) § 2a zákona č. 124/2002 Sb., ve znění zákona č. 253/2008 Sb.

11d) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).

12a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

12b) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

13a) § 82 a 83 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

13b) Zákon č. 256/2004 Sb.

13c) Čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.

14) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.

15) § 2 a 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18) § 60 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

17) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.

19) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

20) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

21) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

22) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

22a) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

22b) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

23) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

23a) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

23c) Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.

23d) Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. § 45 až 47 a § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.

23e) Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

23f) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

23g) § 18 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

23h) § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

23i) § 4 odst. 2 písm. b) a § 48 až 50 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

23j) Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů.

23k) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.

23l) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).

23m) Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.

23n) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).

23o) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

23p) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

23q) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

24) § 7 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky. Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

24a) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

24b) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

24c) § 21 odst. 3 obchodního zákoníku.

25a) Například § 60, 60a, 70 trestního zákona.

25b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

25c) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

26) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

27) § 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

28) § 62 obchodního zákoníku.

28a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

28b) Například zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

28c) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

28d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

29) § 175e a 175f občanského soudního řádu.

§ 480a až 480e občanského zákoníku.

29a) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

29a) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

29b) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

29b) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

29c) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

29d) § 24 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

29d) Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

29e) Například zákon č. 79/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

29f) § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

29g) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

30) Například zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 31/1987 Sb., o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích, vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

30a) Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 324/1992 Sb.

Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.

Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

31) Například zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

31a) § 45, 46a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

31a) § 45, 46 a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

31b) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 226/2002 Sb.

31b) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 226/2002 Sb.

31c) Vyhláška Ministerstva hospodářství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zemědělství ČR č. 525/1992 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností.

31d) § 108 zákona č. 561/2004 Sb.

Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

31e) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

31f) § 27 a násl. obchodního zákoníku.

31g) § 158 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.

33) Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

36a) § 28 odst. 3 obchodního zákoníku.

36b) § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

36c) § 48 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

36d) § 48a zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

36e) § 145b odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.

36f) § 35 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.

36g) § 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.

36i) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

38) Např. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

38a) § 35 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

38b) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

38b) § 8 až 26 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.

38c) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

38d) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

38e) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

39) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

40) § 84 a 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

40a) Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

40b) Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

41) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

42) Např. zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

43) § 36a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států, a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

44) § 36a odst. 4 zákona č. 18/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008 Sb.

46) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.

47) § 352 až 354 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb.

49) Článek 23 a článek 24 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.

50) Článek 11 odst. 1 písm. a) a článek 21 odst. 1 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.

51) Článek 14 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.Podmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582