Zákon o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.)

§ (1-61)

§ 54 Smluvní zdravotní pojištění
(1) Zdravotní pojišťovny jsou vedle provádění zdravotního pojištění podle tohoto zákona oprávněny provádět rovněž smluvní zdravotní pojištění pro
a) osoby, které nejsou pojištěnci podle tohoto zákona,
b) pojištěnce ke krytí zdravotní péče přesahující rámec hrazené péče včetně léčení v cizině.
(2) K provádění smluvního pojištění podle odstavce 1 je třeba povolení podle zvláštního zákona.48)
(3) Provádění smluvního zdravotního pojištění podle odstavce 1 se řídí zvláštním zákonem.48) Ve věcech právní formy zdravotní pojišťovny, ustavování a složení jejích orgánů, účastí na vlastnických právech ke zdravotní pojišťovně a ve věcech zavedení nucené správy zdravotní pojišťovny se právní poměry zdravotní pojišťovny řídí ustanoveními zvláštních zákonů upravujících právní postavení zdravotních pojišťoven.43), 44)
(4) Pro účely provádění smluvního zdravotního pojištění podle odstavce 1 vytváří zdravotní pojišťovna samostatný fond smluvního zdravotního pojištění; na výši a způsob tvorby tohoto fondu se vztahují ustanovení zvláštního zákona o základním kapitálu pojišťovny.49)
(5) Prostředky získané prováděním smluvního zdravotního pojištění je zdravotní pojišťovna povinna vést odděleně od prostředků plynoucích z veřejného zdravotního pojištění.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582