Zákon o vlastnictví bytů

§ (1-38)

§ 38 Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1994.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.

Poznámky pod čarou
1) § 121 odst. 2 občanského zákoníku.
1a) § 121 odst. 1 občanského zákoníku.
2) § 136 a násl. občanského zákoníku.
3) § 5 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
3a) § 141 a 142 občanského zákoníku.
3b) § 150 občanského zákoníku.
4) § 43 a násl. občanského zákoníku.
5) § 27 a násl. obchodního zákoníku.
5a) § 33 odst. 2 a 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
7) § 54 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.
7a) § 139b odst. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb.
10) § 672 občanského zákoníku.
8) § 685 a násl. občanského zákoníku.
9) Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů.
10a) § 133 odst. 2 občanského zákoníku.
10b) § 151n a násl. občanského zákoníku.
11) § 872 odst. 7 a 8 občanského zákoníku.
14) § 9 zákona č. 102/1992 Sb.
15) § 10 zákona č. 102/1992 Sb.
16) § 39 a 43a občanského zákoníku.
§ 2 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
17) Zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 228/1992 Sb.
18) Např. vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášek č. 74/1989 Sb., č. 73/1991 Sb. a č. 398/1992 Sb.
19) Zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organizacích, ve znění zákonného opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 20/1956 Sb., a následující předpisy.
20) Zejména § 685 a násl. a § 871 občanského zákoníku.
21) § 85 zákona č. 50/1976 Sb.
22) § 36 občanského zákoníku.
23) § 503 odst. 3 obchodního zákoníku.
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.
24) § 45 zákona č. 21/1992 Sb.
25) Např. § 6 odst. 6 vyhlášky č. 136/1985 Sb.
26) Např. § 5 odst. 6 a 7 a § 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 136/1985 Sb.
27) § 28d zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.
27a) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
28) Zákon č. 526/1990 Sb.
Vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 580/1992 Sb.
29) § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
30) § 10 odst. 2 vyhlášky č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné finanční pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, ve znění vyhlášky č. 14/1969 Sb.
31) § 3 vyhlášky č. 137/1968 Sb.
32) § 3 vyhlášky č. 121/1980 Sb., o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví.
33) § 4 vyhlášky č. 121/1980 Sb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582