Zákon o investičních pobídkách (zákon č. 72/2000 Sb.)

§ (1-14)§ 5

(1) Na základě nabídky podle § 4 odst. 3 může zájemce o investiční pobídky předložit ministerstvu prostřednictvím určené organizace nejpozději do 3 měsíců od jejího doručení žádost o příslib investičních pobídek. Zájemcem může být osoba či osoby, které předložily záměr získat investiční pobídky, nebo jiná osoba, avšak jen za podmínky, že současně s podáním žádosti prokáže, že

a) byla založena v souvislosti s přijetím nabídky podle § 4 odst. 3 a že osoba či osoby, které předložily záměr získat investiční pobídky, mají v nově založené právnické osobě stoprocentní majetkovou účast, nebo

b) byla založena v souvislosti s přijetím nabídky podle § 4 odst. 3 dceřinou společností osoby, která předložila záměr získat investiční pobídky, a že tato dceřiná společnost má v nově založené právnické osobě stoprocentní majetkovou účast.

(2) Žádost podaná zájemcem o investiční pobídky musí obsahovat
a) výpis z obchodního rejstříku, právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující existenci této osoby, fyzická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti, zahraniční osoba předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než 3 měsíce a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni podání žádosti,,

b) potvrzení zájemce o investiční pobídky o pravdivosti údajů uvedených v záměru podle § 3 odst. 2,

c) souhlas zájemce s investičními pobídkami uvedenými v nabídce,

d) prohlášení zájemce, že nejpozději do 24 měsíců od doručení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek zahájí financování investiční akce vynaložením prostředků na pořízení hmotného či nehmotného majetku a že výrobu zahájí nejpozději do 3 let od doručení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek.

(3) Ministerstvo vydá rozhodnutí o příslibu investičních pobídek do 30 dnů od doručení žádosti podle odstavce 1.

(4) V rozhodnutí o příslibu investičních pobídek se uvede
a) označení zájemce o investiční pobídky,

b) druhy přiznaných investičních pobídek,

c) podmínky, za kterých lze investiční pobídky čerpat,

d) přípustná míra a hodnota veřejné podpory a

e) podmínky, za nichž se veřejná podpora poskytuje.

(5) Není-li placení částek na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku uvedeného v § 2 odst. 2 zahájeno do 24 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek nebo není-li zahájena výroba nejpozději do 3 let ode dne doručení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek, aniž byla lhůta podle § 2 odst. 2 písm. f) prodloužena, pozbývá rozhodnutí o příslibu investičních pobídek platnosti a vše, co bylo formou investiční pobídky získáno, musí být vráceno nebo odvedeno včetně příslušného penále nebo dalších sankcí 6) podle zvláštních právních předpisů, nejméně však ve výši úroků 5a) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se při kontrole, že nejsou plněny všeobecné podmínky stanovené v § 2. Zjistí-li se nesplnění zvláštních podmínek, postupuje se podle zvláštního právního předpisu. 1a), 3)

(6) Na žádost zájemce ministerstvo rozhodnutí o příslibu investičních pobídek pro tohoto zájemce zruší, pokud příjemce investiční pobídky ji nezačal dosud čerpat.

(7) Stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 6 ministerstvo zašle ministerstvům uvedeným v § 4 odst. 2 a místně příslušnému správci daně.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582