Zákon o investičních pobídkách (zákon č. 72/2000 Sb.)

§ (1-14)ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 14

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Příl.

1.
Údaje o žadateli

a) obrat za jednotlivé uplynulé 3 roky, a to v členění za Českou republiku, členské státy Evropských společenství, a dále za ostatní státy,

b) počet zaměstnanců v jednotlivých uplynulých 3 letech v členění jako v písmenu a),

c) objem prodaných výrobků v uplynulých 3 letech v členění jako v písmenu a),

d) vklady jednotlivých osob do základního jmění větší než 10 % s uvedením výše procenta a jmen vlastníků, včetně ekonomického a personálního propojení těchto osob,

e) v případě členství ve skupině ekonomicky a personálně propojených společností též konsolidované údaje za celou skupinu.

2.
Plánovaný zdroj financování rozdělený na první až pátý rok v členění

a) vlastní finanční prostředky,

b) kapitálové vklady,

c) půjčky,

d) veřejná pomoc (národní, regionální),

e) ostatní.

3.

Dosavadní druh podnikatelské činnosti a druh podnikatelské činnosti, k jejímuž uskutečňování je investice určena.

4.

Předpokládaný hospodářský výsledek v 5 letech následujících po zahájení výroby.

5.

Předběžné požadavky na dodávky zboží a dopravu jak při výstavbě, tak i po zahájení výroby.

6.

Plánovaný růst nové výroby, rok dosažení plánovaného rozsahu výroby v členění na plnění do České republiky a pro vývoz, kapacita výroby za rok v členění na jednotlivé výrobky.

7.

Předpokládané zahraniční trhy, kam bude dodáváno zboží z České republiky, a způsob zajištění odbytu.

8.

Předpokládané roční příjmy z prodeje v 5 letech následujících po zahájení výroby.

9.

Certifikáty kvality (ISO, DIN, JIS), pokud byly žadateli uděleny.

10.
Další údaje v tomto členění

a) zaměstnanost a vzdělávání
1. počet zaměstnanců v jednotlivých letech od zahájení investování a předpokládaný konečný stav zaměstnanců v členění na nově vytvořená pracovní místa a převody ze stávající výroby,
2. počet nových vytvořených pracovních míst a okres, ve kterém budou nová pracovní místa vytvořena, jakož i celkový vliv investice na zaměstnanost v České republice,
3. počet osob, které budou rekvalifikovány, druh rekvalifikace, předpokládané náklady na rekvalifikaci a místo jejího uskutečnění včetně data zahájení a ukončení rekvalifikace,

b) životní prostředí
1. chemické látky a přípravky používané při výrobě,
2. druhy a množství emisí do vod a ovzduší a vznikající odpady,
3. používané přírodní základní suroviny k výrobě,

c) kapacita a trhy
1. odhad podílu žadatele na trhu před zahájením projektu a po dokončení projektu,
2. předpokládané ovlivnění trhu budoucí produkcí,
3. vliv projektu na celkovou realizovatelnou kapacitu ve státech Evropských společenství,
4. forma a výše veřejné podpory poskytnutá jinými státy či mezinárodními organizacemi.
____________________

1) Nařízení Komise č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, publikované v Úředním věstníku EU L 302 ze dne 1. listopadu 2006.

1a) § 35a a 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 72/2000 Sb.

2) § 17 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb.

2a) § 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2b) § 11 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

3) § 111 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

4) Kapitoly 84, 85 a 90 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

4a) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5a) Čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES.

6) Například zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1999 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

8a) § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8b) § 83a zákoníku práce.

8c) Například zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

9) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

10) § 5a odst. 2 a § 6a odst. 2 zákona č. 9/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582