Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení

§ (1-16)

Část čtvrtá
Účinnost
§ 16
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části druhé bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 8. října 2004.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Poznámky

1) Nařízení Rady (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS), publikované v Úředním věstníku ES L 199 ze dne 31. 7. 1985, str. 1 - 9.
2) § 56 až 75 obchodního zákoníku.
3) § 76 až 92e obchodního zákoníku.
4) § 63 obchodního zákoníku.
5) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.
6) § 27 až 34 obchodního zákoníku.
§ 200a až 200d občanského soudního řádu.
7) § 28 odst. 4 obchodního zákoníku.
8) § 27a odst. 2 písm. b) a § 27a odst. 6 až 8 obchodního zákoníku.
9) Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů.
10) § 31a, § 194 odst. 7 obchodního zákoníku.
11) § 134, § 135 odst. 1, § 136, § 194 odst. 2 věta první až pátá a § 194 odst. 4 až 6 obchodního zákoníku.
12) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
13) § 117a obchodního zákoníku.
14) § 88 odst. 1 písm. e) obchodního zákoníku.
15) § 196a obchodního zákoníku.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582