Nařízení vlády kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku

§ (1-5)

Nařízení vlády č. 142/1994 Sb.,
kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku
Ve znění:
nařízení vlády č. 163/2005 Sb. (účinnosti od 28.4.2005, viz přechodná ustanovení)


Vláda k provedení § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., nařizuje:

§ 1
Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

§ 2
Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

§ 3
Došlo-li k prodlení s plněním peněžitého dluhu před nabytím účinnosti tohoto nařízení, řídí se výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení ode dne účinnosti tohoto nařízení tímto nařízením.

§ 4
Zrušují se § 1 odst. 1 a § 10 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku.

§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr spravedlnosti:
JUDr. Novák v. r.
spacerPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582