Vyhláška o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

§ (1-6)


Vyhláška 205/1999 Sb.
Ministerstva financí ze dne 15. září 1999

kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Ministerstvo financí stanoví podle § 3 odst. 1, § 6 odst. 3, § 13 odst. 1 a § 14 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědností z provozu vozidla):
§1
Náležitosti dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

1. Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen "doklad o pojištění odpovědnosti") obsahuje tyto náležitosti:
1. číslo dokladu o pojištění odpovědnosti
2. jméno a příjmení nebo obchodní jméno držitele vozidla podle technického průkazu vozidla a jméno, příjmení a místo trvalého nebo dlouhodobého pobytu vlastníka vozidla anebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla; jedná-li se o vozidlo, které nepodléhá evidenci silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu,1) pouze jméno, příjmení a místo trvalého nebo dlouhodobého pobytu vlastníka vozidla anebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla
3. rodné číslo nebo identifikační číslo osoby podle písmena b); v případě, že fyzické osobě nebylo přiděleno rodné číslo, uvede se datum jejího narození
4. obchodní jméno pojistitele a jeho sídlo
5. dobu platnosti pojištění
6. druh, tovární značku vozidla a jeho typ
7. mezinárodní identifikátor pro označování vozidla (Vehicle Identification Number); nebyl-li přidělen, číslo karoserie nebo podvozku vozidla
8. státní poznávací značku vozidla
9. číslo a sérii technického průkazu vozidla
10. datum vystavení dokladu o pojištění odpovědnosti, podpis osoby oprávněné jednat jménem pojistitele a razítko pojistitele
2. Vzor dokladu o pojištění a jeho rozměry jsou uvedeny v příloze č. 1.
3. U vozidla, kterému byla přidělena státní poznávací značka jako vozidlu zkušebnímu nebo státní poznávací značka trvale manipulační, se v dokladu o pojištění odpovědnosti neuvádějí údaje podle odstavce 1 písm. f), g) a i).
4. Údaje o držiteli vozidla a údaje podle odstavce 1 písm. f), g), h) a i) musí odpovídat údajům obsaženým v technickém průkazu vozidla. Ostatní údaje musí odpovídat údajům obsaženým v pojistné smlouvě. Doklad o pojištění odpovědnosti musí být vyplněn čitelně. V případě ručního vyplnění se zápis provádí perem nebo kuličkovým perem. .

§2
Náležitosti dokladu o hraničním pojištění

1. Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla na území České republiky (dále jen "doklad o hraničním pojištění") obsahuje tyto náležitosti:
1. číslo pojistné smlouvy
2. sídlo České kanceláře pojistitelů (dále jen "Kancelář"), její identifikační číslo a jméno, příjmení a místo trvalého nebo dlouhodobého pobytu nebo obchodní jméno a sídlo osoby, která je oprávněna jednat jménem Kanceláře
3. jméno a příjmení pojistníka, místo a stát trvalého nebo dlouhodobého pobytu, datum narození, číslo pasu a stát, ve kterém byl vystaven
4. jméno a příjmení fyzické osoby nebo obchodní jméno právnické osoby, která je vlastníkem vozidla
5. místo a stát trvalého nebo dlouhodobého pobytu fyzické osoby nebo místo a stát sídla právnické osoby, která je vlastníkem vozidla
6. druh vozidla, jeho státní poznávací značku a rozeznávací značku státu evidence vozidla, mezinárodní identifikátor pro označování vozidla, nebo nebyl-li přidělen, číslo podvozku nebo karoserie, tovární značku a typ vozidla, výkon a objem válců motoru, celkovou hmotnost vozidla a počet míst k sezení
7. limity pojistného plnění pro škodu na zdraví a pro věcnou škodu včetně ušlého zisku
8. začátek a konec pojištění
9. výši pojistného, den a způsob jeho zaplacení
10. číslo jednací, den nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byly Ministerstvem financí schváleny všeobecné pojistné podmínky hraničního pojištění, a den nabytí jejich účinnosti
11. razítko, datum a podpis osoby, která je oprávněna jednat jménem Kanceláře, a podpis pojistníka
2. Vzor dokladu o hraničním pojištění je uveden v příloze č. 2.
3. Doklad o hraničním pojištění je formátu A4 a musí být vyplněn čitelně. V případě ručního vyplnění se zápis provádí perem nebo kuličkovým perem.
4. Doklad o hraničním pojištění může být vydán v jiném než českém jazyce, zejména v jazyce anglickém, francouzském, německém a ruském.

§3
Náležitosti potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a škodném průběhu zaniklého pojištění

Potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") a škodném průběhu zaniklého pojištění obsahuje

1. jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození a místo trvalého nebo dlouhodobého pobytu fyzické osoby nebo obchodní jméno a sídlo právnické osoby jako vlastníka vozidla; není-li vlastník vozidla a jeho držitel podle technického průkazu vozidla osobou totožnou, obsahuje toto potvrzení i údaje o tomto držiteli
2. obchodní jméno a sídlo pojistitele
3. státní poznávací značku, mezinárodní identifikátor pro označování vozidla, nebo nebyl-li přidělen, číslo podvozku nebo karoserie a číslo motoru vozidla uvedeného v zaniklé pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti
4. číslo pojistné smlouvy a dobu trvání pojištění odpovědnosti
5. údaje o pojistných událostech vzniklých v době trvání pojištění odpovědnosti podle pojistné smlouvy uvedené pod písmenem d), zejména jejich počet, výši pojistných plnění z těchto jednotlivých pojistných událostí, a to zvlášť pro škody na zdraví nebo usmrcením a zvlášť pro škody na věci nebo ušlém zisku
6. údaje o slevách nebo přirážkách k pojistnému k datu zániku pojištění odpovědnosti
7. datum a důvod zániku pojištění odpovědnosti
8. podpis, datum vydání potvrzení a razítko pojistitele

§4
Seznam cizích států

Mimo území České republiky se pojištění odpovědnosti vztahuje na škody způsobené provozem tuzemských vozidel na území států Albánie, Andorry, Belgie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Bývalé svazové republiky Makedonie, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Jugoslávie, Kypru, Lichtenštejnska, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Moldavska, Monaka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska, Velké Británie, Německa, Španělska, Švédska, Švýcarska, Turecka, Ukrajiny a Vatikánu.

§5
Zrušovací ustanovení

Dnem 1. ledna 2000 se zrušují:

1. Vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
2. Vyhláška č. 582/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
3. Vyhláška č. 327/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb.
4. Vyhláška č. 246/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 492/1999 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb. a vyhlášky č. 327/1993 Sb.
5. Vyhláška č. 307/1995 Sb., kterou se mění vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb.,, vyhlášky č. 327/1993 Sb. a vyhlášky č. 246/1994 Sb.
6. Vyhláška č. 317/1996 Sb., kterou se mění vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb.,, vyhlášky č. 327/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1994 Sb. a vyhlášky č. 307/1995 Sb.
7. Vyhláška č. 321/1997 Sb., kterou se mění vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů. 8. Vyhláška č. 323/1998 Sb., kterou se mění vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6

(1) Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek.

(2) Pro účely tohoto zákona se soubor obchodního majetku a závazků vzniklých podnikateli, který je fyzickou osobou, v souvislosti s podnikáním označuje jako obchodní jmění (dále jen „jmění”). Jměním podnikatele, který je právnickou osobou, je soubor jeho veškerého majetku a závazků.

(3) Čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou osobou, nebo veškerých závazků, je-li právnickou osobou.

(4) Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv.Podmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582