Vyhláška o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

§ (1-6)

§2
Náležitosti dokladu o hraničním pojištění

1. Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla na území České republiky (dále jen "doklad o hraničním pojištění") obsahuje tyto náležitosti:
1. číslo pojistné smlouvy
2. sídlo České kanceláře pojistitelů (dále jen "Kancelář"), její identifikační číslo a jméno, příjmení a místo trvalého nebo dlouhodobého pobytu nebo obchodní jméno a sídlo osoby, která je oprávněna jednat jménem Kanceláře
3. jméno a příjmení pojistníka, místo a stát trvalého nebo dlouhodobého pobytu, datum narození, číslo pasu a stát, ve kterém byl vystaven
4. jméno a příjmení fyzické osoby nebo obchodní jméno právnické osoby, která je vlastníkem vozidla
5. místo a stát trvalého nebo dlouhodobého pobytu fyzické osoby nebo místo a stát sídla právnické osoby, která je vlastníkem vozidla
6. druh vozidla, jeho státní poznávací značku a rozeznávací značku státu evidence vozidla, mezinárodní identifikátor pro označování vozidla, nebo nebyl-li přidělen, číslo podvozku nebo karoserie, tovární značku a typ vozidla, výkon a objem válců motoru, celkovou hmotnost vozidla a počet míst k sezení
7. limity pojistného plnění pro škodu na zdraví a pro věcnou škodu včetně ušlého zisku
8. začátek a konec pojištění
9. výši pojistného, den a způsob jeho zaplacení
10. číslo jednací, den nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byly Ministerstvem financí schváleny všeobecné pojistné podmínky hraničního pojištění, a den nabytí jejich účinnosti
11. razítko, datum a podpis osoby, která je oprávněna jednat jménem Kanceláře, a podpis pojistníka
2. Vzor dokladu o hraničním pojištění je uveden v příloze č. 2.
3. Doklad o hraničním pojištění je formátu A4 a musí být vyplněn čitelně. V případě ručního vyplnění se zápis provádí perem nebo kuličkovým perem.
4. Doklad o hraničním pojištění může být vydán v jiném než českém jazyce, zejména v jazyce anglickém, francouzském, německém a ruském.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582