Zákon o cenných papírech (zákon č. 591/1992 Sb.)

§ (1-103)

§ 101

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Znění § 37 se označuje jako odstavec 1 a připojuje se odstavec 2 tohoto znění: "(2) Podnikatelé, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku, mohou účtovat, místo v soustavě jednoduchého účetnictví v soustavě podvojného účetnictví, pokud v ní budou účtovat po celé účetní období.".

2. V § 67 odst. 1 se vkládají za slovo "použít" slova "v rozsahu, v němž je vytvářen podle tohoto zákona povinně,".

3. V § 67 se nahrazuje odstavec 2 tímto zněním: "(2) Rezervní fond vytváří povinně společnost s ručením omezeným a akciová společnost z čistého zisku. Rezervní fond může být vytvořen již při vzniku společnosti příplatky společníků nad hodnotu vkladů.".

4. V § 124 se nahrazuje odstavec 1 tímto zněním: "(1) Společnost vytvoří rezervní fond (§ 67) v době a ve výši určené ve společenské smlouvě. Není-li rezervní fond vytvořen již při vzniku společnosti, je společnost povinna vytvořit jej z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty základního jmění. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však do výše 10 % základního jmění.".

5. V § 155 odst. 3 se připojuje věta tohoto znění: "Jiné druhy akcií, než které upravuje tento zákon, nesmějí být vydávány.".

6. V § 187 odst. 1 se za písmeno e) zařazuje nové písmenem f) tohoto znění: "f) rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako listinné cenné papíry na zaknihované cenné papíry a naopak,". Dosavadní ustanovení označené písmenem f) se označuje písmenem g) a ustanovení označené jako písmeno g) se označuje jako písmeno h).

7. V § 217 se nahrazuje dosavadní odstavec 1 tímto zněním: "(1) Společnost vytvoří rezervní fond (§ 67) v době a ve výši určené stanovami. Není-li rezervní fond vytvořen již při vzniku společnosti, je společnost povinna vytvořit jej z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního jmění. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou stanovami, nejméně však 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve stanovách, nejméně však do výše 20 % základního jmění.".

8. Do § 217 se vkládá odstavec 3 tohoto znění: "(3) Vytváří-li se rezervní fond splácením vyšší částky, než odpovídá upsané jmenovité hodnotě akcií (emisní ážio), a placená částka nestačí na zaplacení jmenovité hodnoty akcií i emisního ážia, započítává se nejprve na plnění povinnosti zaplatit emisní ážio.".

9. V § 261 odst. 3 se nahrazují písmena a), b) a c) tímto zněním: "a) mezi zakladateli obchodních společností , mezi společníkem a obchodní společností, jakož i mezi společníky navzájem, pokud jde o vztahy týkající se účasti na společnosti, jakož i vztahy ze smluv, jimiž se převádí podíl společníka,

b) mezi zakladateli družstva a mezi členem a družstvem, pokud vyplývají z členského vztahu v družstvu, jakož i ze smluv o převodu členských práv a povinností,

c) z burzovních obchodů a jejich zprostředkování (§ 642) a dále z úplatných smluv týkajících se cenných papírů.". V písmenu d) se nahrazují slova "smlouvy o uložení cenných papírů a jiných hodnot" slovy "smlouvy o bankovním uložení věci".

10. Název Dílu XXII, Hlavy II, ČÁSTI TŘETÍ obchodního zákoníku zní: "Smlouva o bankovním uložení věci"

11. V § 700 se dosavadní text nahrazuje zněním: "§ 700 Smlouvou o bankovním uložení věci se zavazuje banka převzít určité věci mimo cenných papírů (předmět uložení), aby je uložila a spravovala, a uložitel se zavazuje platit za to úplatu.".

12. V § 762 se nahrazují slova "smlouvu o uložení cenných papírů nebo jiných hodnot" slovy "smlouvu o bankovním uložení věci".

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582