Zákon o volbách do zastupitelstev krajů (zákon č. 130/2000 Sb.)

§ (1-72)§ 69

(1) Pro první volby do zastupitelstev krajů se stanovuje počet členů zastupitelstva kraje takto:
a) v kraji do 600 000 obyvatel 45 členů,
b) v kraji nad 600 000 obyvatel do 900 000 obyvatel 55 členů,
c) v kraji nad 900 000 obyvatel 65 členů.

(2) Pro stanovení počtu členů zastupitelstva kraje je rozhodující počet obyvatel kraje k 1. lednu roku, v němž se první volby do zastupitelstva kraje konají.

(3) Počet členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen, se zveřejní do 5 dnů po nabytí účinnosti tohoto zákona na úředních deskách obecních úřadů v příslušném územním obvodu kraje. Rovněž se zveřejní způsobem v místě obvyklým.

§ 69a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582