Zákon o volbách do zastupitelstev krajů (zákon č. 130/2000 Sb.)

§ (1-72)§ 42
Zjišťování výsledku voleb v kraji

(1) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla v kraji zaregistrována, sdělí nejpozději 15 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje kontaktní adresu krajskému úřadu. Český statistický úřad sdělí neprodleně těmto politickým stranám, politickým hnutím a koalicím parametry pro technické připojení k pracovišti na krajském úřadě za účelem předávání informací o výsledcích voleb na úrovni kraje v elektronické formě; připojení si zabezpečují politické strany, politická hnutí a koalice na vlastní náklady.

(2) Český statistický úřad na pracovišti u krajského úřadu zajistí převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky, ze kterých byly ve stanovené lhůtě odevzdány výsledky hlasování u pověřeného obecního úřadu (§ 41), a zpracování celkového výsledku voleb v kraji (§ 43).

(3) Český statistický úřad vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje a předá ho krajskému úřadu. Dále v takovém počtu stejnopisů, aby je obdržela každá politická strana, politické hnutí a koalice v kraji.

(4) V zápise o výsledku voleb do zastupitelstva kraje se uvede
a) počet volebních okrsků v kraji a počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování,

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů v kraji,

c) celkový počet voličů v kraji, kterým byly vydány úřední obálky,

d) počet odevzdaných úředních obálek za kraj celkem,

e) celkový počet platných hlasů odevzdaných v kraji pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice a celkový počet platných hlasů v kraji,

f) počet přednostních hlasů pro jednotlivé kandidáty,

g) jména a příjmení kandidátů, kteří byli zvoleni do zastupitelstva kraje, a kandidátů, kteří se stali jejich náhradníky, a to v členění podle politických stran, politických hnutí a koalic.

(5) Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje podepíše
a) ředitel krajského úřadu,

b) pověřený zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu,

c) pověřený zaměstnanec Českého statistického úřadu.

(6) Krajský úřad předá jeden stejnopis zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva kraje Státní volební komisi. Druhý stejnopis zápisu a ostatní volební dokumentaci uschová.

(7) Český statistický úřad zašle neprodleně zápis o výsledku voleb na úrovni kraje v písemné formě na adresu zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina byla v kraji zaregistrována, popřípadě jim předá informace v elektronické formě. Souhrnné informace musí zahrnovat i výsledky z jednotlivých okrskových volebních komisí.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582