Zákon o volbách do zastupitelstev krajů (zákon č. 130/2000 Sb.)

§ (1-72)§ 22
Projednání a registrace kandidátních listin

(1) Krajský úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje předložené kandidátní listiny. Nemá-li kandidátní listina náležitosti uvedené v § 21 nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve krajský úřad písemně prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, aby závady odstranila ve lhůtě, kterou zároveň určí; tato lhůta nesmí být kratší než 2 dny od doručení výzvy a nesmí přesahovat 50 dnů přede dnem voleb.

(2) Pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice ve lhůtě určené krajským úřadem závady neodstraní, rozhodne tento úřad o škrtnutí
a) kandidáta na kandidátní listině, pokud k ní není přiloženo prohlášení podle § 21 odst. 2, nebo toto prohlášení je nesprávné či neúplné,

b) kandidáta v případě, že je uveden na více kandidátních listinách, a to na kandidátní listině, k níž není připojeno prohlášení podle 21 odst. 2; podepsal-li kandidát prohlášení u více kandidátních listin, škrtne jej krajský úřad na všech kandidátních listinách,

c) kandidátů, kteří jsou na kandidátních listinách uvedeni nad nejvyšší stanovený počet (§ 21 odst. 3),

d) kandidáta, u něhož nejsou uvedeny údaje podle § 21 odst. 1 písm. c) a f), popřípadě jsou-li tyto údaje nesprávné nebo neúplné,

e) kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 5 odst. 1.

(3) Krajský úřad ve lhůtě od 50 do 48 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje rozhodne
a) o registraci bezvadné kandidátní listiny a seznam zaregistrovaných kandidátních listin zašle starostům všech obcí na území kraje nejpozději 48 dnů přede dnem voleb,

b) o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána v souladu s § 20 nebo kandidátní listina neobsahuje náležitosti podle § 21 a nápravy nelze dosáhnout postupem podle odstavců 1 a 2.

(4) Rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině krajský úřad neprodleně vyhotoví a zašle tomu, kdo je proti rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu (§ 52 odst. 1). Současně se rozhodnutí vyvěsí na úřední desce krajského úřadu. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení.

(5) Rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není třeba v případě rozhodnutí o provedení registrace. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede orgán, který rozhodnutí vydal, a datum vydání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být opatřeno úředním razítkem a podpisem s uvedením jména a příjmení zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu.

(6) Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona 16) rozhodne krajský úřad o registraci kandidátní listiny i po lhůtě stanovené v odstavci 3, nejpozději však 15 dnů přede dnem voleb. Takto zaregistrovaná politická strana, politické hnutí nebo koalice má právo delegovat své členy do okrskových volebních komisí nejpozději 10 dnů přede dnem voleb. Toto delegování nemá vliv na již uskutečněná losování předsedů a místopředsedů těchto komisí.

(7) Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582