Zákon o volbách do zastupitelstev krajů (zákon č. 130/2000 Sb.)

§ (1-72)§ 10
Český statistický úřad

(1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení pro účely zpracování a poskytování výsledků voleb do zastupitelstev krajů.

(2) Český statistický úřad dále
a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů, 12) stanovený v odstavci 1, na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů, u krajských úřadů a u Státní volební komise; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, krajskými úřady a obecními úřady,

b) vyhotovuje zápisy o výsledcích voleb do zastupitelstev krajů a předá je neprodleně krajským úřadům,

c) zpracuje celkové údaje o výsledcích voleb do zastupitelstev krajů a předá je neprodleně Státní volební komisi,

d) technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů,

e) pro jednotlivá pracoviště podle odstavce 2 písm. a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do zastupitelstev krajů a potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb a provádí jejich školení,

f) provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování výsledku hlasování,

g) na pracovišti u pověřených obecních úřadů zajišťuje vydání písemného dokladu ve formě počítačové sestavy okrskovým volebním komisím osvědčujícího, že výsledek hlasování z volebního okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně,

h) zabezpečuje předání souhrnných informací o výsledku voleb na úrovni kraje v písemné formě politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla pro volby do zastupitelstva kraje zaregistrována; v rámci technického řešení podle odstavce 1 také zabezpečuje předávání informací v elektronické formě,

i) zajišťuje předání zápisů o průběhu a výsledku hlasování, převzatých od okrskových volebních komisí, do úschovy krajskému úřadu nejpozději do 10 dnů od ukončení zpracování na úrovni pověřeného obecního úřadu,

j) vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic,

k) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení, použitých při zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů,

l) po vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí na vyžádání poskytuje informace o výsledcích voleb do zastupitelstev krajů v požadovaném územním členění.

(3) Být v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 38 odst. 1), převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém nosiči (§ 41 odst. 1), stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 41 odst. 2), vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise ve druhý den voleb (§ 41 odst. 3), zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky a zpracování celkového výsledku voleb v kraji (§ 42 odst. 2), vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje (§ 42 odst. 3 a 5) a zaslat souhrnné informace o výsledku voleb na úrovni kraje na adresu zmocněnců politických stran (§ 42 odst. 7) může pouze osoba, která má pověření podle odstavce 2 písm. e).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582