Zákon o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb.)

§ (1-82)§ 9
Český statistický úřad

(1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí, vyhotovuje příslušné programové vybavení pro účely zpracování výsledků voleb a poskytuje výsledky voleb do zastupitelstev obcí.

(2) Český statistický úřad dále
a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí 17) podle odstavce 1 na pracovištích vytvářených u Státní volební komise, u krajských úřadů, pověřených obecních úřadů, v hlavním městě Praze u úřadů městských částí a ve městech Brně, Ostravě a Plzni u úřadů městských částí a městských obvodů; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, krajskými úřady a obecními úřady,

b) vyhotovuje zápisy o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí,

c) zpracovává celkové údaje o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí,

d) technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí,

e) pro jednotlivá pracoviště podle písmene a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do zastupitelstev obcí a potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb a provádí jejich školení,

f) provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování výsledku hlasování,

g) vydává písemný doklad ve formě počítačové sestavy, který osvědčuje okrskovým volebním komisím, že výsledek hlasování z volebního okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně,

h) na pracovišti u pověřených obecních úřadů zabezpečuje předání souhrnných informací o výsledku voleb na úrovni obcí v písemné formě volebním stranám, jejichž kandidátní listina byla pro volby do zastupitelstva obce zaregistrována; v rámci technického řešení podle odstavce 1 také zabezpečuje předávání informací v elektronické formě u krajských úřadů nebo pověřených obecních úřadů,

i) vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a volebních stran,

j) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení použitých při zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí,

k) po vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí na vyžádání poskytuje informace o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí,

l) předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzatých od okrskových volebních komisí do úschovy nejpozději 10 dnů po ukončení zpracování příslušnému obecnímu úřadu.

(3) Pouze zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 2 písm. e), je oprávněn
a) zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 40 odst. 1),

b) převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém nosiči dat (§ 43 odst. 1),

c) stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 43 odst. 2),

d) vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise po převzetí bezchybného zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 43 odst. 3),

e) poskytovat předběžné výsledky voleb do zastupitelstva obce (§ 43 odst. 3),

f) vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (§ 46 odst. 1 a 3),

g) zaslat souhrnné informace o výsledku voleb na úrovni obce na adresu zmocněnců volebních stran a na adresu nezávislých kandidátů (§ 49).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582