Zákon o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb.)

§ (1-82)ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 82

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Příloha

Počty podpisů na peticích podle § 21 odst. 4

Obec, městská část, Potřebné počty podpisů voličů
městský obvod, zapsaných
v seznamech popřípadě
volební obvod

pro nezávislé pro sdružení
nezávislých kandidátů kandidáty

z počtu obyvatel obce,
městské části, městského obvodu,
popřípadě volebního obvodu


do 500 obyvatel 5 % 7 %
nad 500 do 3000 obyvatel 4 %, nejméně 25 7 %
nad 3000 do 10 000 obyvatel 3 %, nejméně 120 7 %
nad 10 000 do 50 000 obyvatel 2 %, nejméně 600 7 %
nad 50 000 do 150 000 obyvatel 1 %, nejméně 1000 7 %
nad 150 000 obyvatel 0,5 %, nejméně 1500 7 %.

____________________

1) Směrnice Rady 94/80/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky.

1a) § 15 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

§ 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

2) Čl. 102 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

3) § 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

4) § 16 zákona č. 128/2000 Sb. § 6 zákona č. 131/2000 Sb.

5) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

6) § 15 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 4 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.

7) § 10 a 855 občanského zákoníku.

8) § 5 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 4 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.

9) § 16 až 18 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

10) § 40 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

11)§ 64 zákona č. 128/2000 Sb.

11a) § 35 odst. 1 písm. h) zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

12) § 109 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 94 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb.

13) § 6 a násl. zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.

14) § 12 odst. 1 písm. l) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 130/2000 Sb. a zákona č. 239/2000 Sb.

15) § 9 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 340/2000 Sb.

16) § 72 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
Vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti), ve znění vyhlášky č. 427/2000 Sb.

17) § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 89/1995 sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.

18) § 113 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 84 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

Vyhláška č. 345/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 427/2000 Sb.

20) § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb.

21) § 58 a 200k občanského soudního řádu.

22) § 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb.
§ 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.

23) § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 273/2001 Sb.

24) Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ve znění zákona č. 154/1998 Sb.

25) § 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

26) § 5 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

27) § 81 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

28) § 19 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

29) § 89 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

30) § 200j zákona č. 99/1963 Sb.

31) § 200k zákona č. 99/1963 Sb.

32) § 200l zákona č. 99/1963 Sb.

34) § 1 až 20, § 51 až 89 a § 94 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 52/2001 Sb.

35) § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 301/1995 Sb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582