Zákon o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb.)

§ (1-82)§ 8
Ministerstvo vnitra

(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy na úseku voleb do zastupitelstev obcí. 14)

(2) Ministerstvo vnitra na úseku voleb do zastupitelstev obcí, nových, dodatečných nebo opakovaných voleb
a) metodicky řídí a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb,

b) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni kraje,

c) vydává seznam registrovaných politických stran a politických hnutí 15) a poskytuje ho krajským úřadům,

d) zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu s výjimkou Magistrátu hlavního města Prahy pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; ověření způsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu, 16)

e) poskytuje informace z evidence pobytu osob a z evidence pobytu cizinců pro účely vedení stálého seznamu voličů a dodatku stálého seznamu voličů,

f) zajišťuje tisk volebních materiálů a organizačně zajišťuje tisk hlasovacích lístků.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582