Zákon o vyvlastnění (z. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku...)

§ (1-33)ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

§ 33

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


____________________

1) Například zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

3) § 43 až 46 občanského zákoníku.

4) § 553 občanského zákoníku.

5) § 711 občanského zákoníku.

6) § 712 občanského zákoníku.

7) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

8) § 18 zákona č. 151/1997 Sb.

9) § 522 občanského zákoníku.

10) § 185a až 185h občanského soudního řádu.

11) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.

12) § 14 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 462 občanského zákoníku.

14) § 45 odst. 1 správního řádu.

15) § 244 až 250t občanského soudního řádu.

16) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

17) § 25 správního řádu.

18) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582