Zákon o správních poplatcích (zákon č. 634/2004 Sb.)

§ (1-14)

Zákon o správních poplatcích (zákon č. 634/2004 Sb.)Úplné znění zákona č. 634/2004 Sb.ZÁKON
ze dne 26. listopadu 2004

o správních poplatcích

v platném znění


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen "správní úřad").§ 2
Předmět poplatků

(1) Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen "úkon"). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen "sazebník"). Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.

(2) Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak.§ 3
Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.§ 4
Sazby poplatků a zaokrouhlování

Sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku vyjádřeného v penězích (dále jen "procentní poplatek"). Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru.§ 5
Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

(1) Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak.

(2) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.

(3) Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku.

(4) Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, postupuje správní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá rozhodnutí platnosti a správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise.

(5) Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku.

(6) Penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní, se neuplatňují.§ 6
Placení poplatku

(1) Poplatky se platí v české měně, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavce 2, 3 a 5).

(2) České zastupitelské úřady vyměřují procentní poplatky v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Vztahuje-li se předmět úkonu, prováděný českým zastupitelským úřadem, k peněžním prostředkům poplatníka a tyto prostředky má český zastupitelský úřad u sebe, může procentní poplatek vybrat srážkou z těchto prostředků.

(3) Poplatky stanovené pevnou částkou mohou české zastupitelské úřady vybírat rovněž

a) v měně státu, v němž mají své sídlo, nebo

b) v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován kurs devizového trhu této měny.

(4) Pro účely placení poplatku podle odstavců 2 a 3 provede český zastupitelský úřad přepočet na cizí měnu a naopak podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího lhůtám splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou nebo vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující kalendářní měsíc. Pro přepočet měn, jejichž kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, použije český zastupitelský úřad kurs amerického dolaru k místní měně vyhlášený centrální bankou státu, v němž má český zastupitelský úřad sídlo, a to rovněž k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, také po celý následující kalendářní měsíc.

(5) Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.

(6) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí správní úřad na českém hraničním přechodu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou, nebo dni splatnosti poplatku vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující týden. Přeplatek na poplatku (§ 7 odst. 2), který byl zaplacen v cizí měně, může správní úřad vrátit v české měně.

(7) Poplatky přepočítávané z české měny na cizí měnu a naopak se zaokrouhlují na celé měnové jednotky nahoru, nestanoví-li sazebník jinak.

(8) Poplatky vyměřované a vybírané správními úřady se sídlem na území České republiky, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných orgány územních samosprávných celků, poplatků vyměřovaných a vybíraných na českých hraničních přechodech a poplatků vyměřovaných a vybíraných Českou národní bankou, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. V ostatních případech, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady a orgány územních samosprávných celků, se poplatky platí na zvláštní účet státního rozpočtu. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky příslušný správní úřad se souhlasem Ministerstva financí. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí a způsob placení poplatků u orgánů územních samosprávných celků si určí tyto orgány podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.§ 7
Vracení poplatku

(1) Správní úřad vrátí poplatek v plné výši na žádost osoby, která poplatek zaplatila,

a) nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení,

b) byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku,

c) byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle tohoto zákona poplatníkem.

(2) Správní úřad vrátí na žádost poplatníka částku, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, než činí sazba stanovená v sazebníku (dále jen "přeplatek na poplatku").

(3) Proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odstavců 1 a 2 není přípustný opravný prostředek.

(4) Zaplatil-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci rozhodnutí správního úřadu o zastavení řízení podle § 5 odst. 4, vrátí správní úřad na žádost poplatníka nejvýše 50 % zaplaceného poplatku, a to jen přesahuje-li výše poplatku částku 100 Kč.

(5) O vrácení poplatku, jeho části nebo přeplatku na poplatku rozhoduje a poplatek, jeho část nebo přeplatek na poplatku vrací správní úřad, kterému byl poplatek zaplacen. Poplatek, který byl zaplacen kolkovou známkou, vrátí správní úřad ze zvláštního účtu státního rozpočtu. Nemá-li správní úřad tento zvláštní účet státního rozpočtu zřízen, vrátí poplatek, zaplacený kolkovou známkou, na základě jeho rozhodnutí, finanční úřad místně příslušný podle sídla správního úřadu, který o vrácení poplatku rozhodl.

(6) Odstavce 1 až 5 se při vracení poplatku nepoužijí, stanoví-li sazebník jinak.§ 8
Osvobození od poplatku

(1) Od poplatků jsou osvobozeny

a) státní orgány a státní fondy,

b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony

a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o sociální péči, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího zařízení a žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách,

b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,

c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku,

d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,

e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 1 písmeno l),

f) pro účely využití volebního práva,

g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,

h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,

i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení.

(3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, k němuž byl proveden.

(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.

(5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání.§ 9
zrušen§ 10
Dohled územních finančních orgánů na příjmy státního rozpočtu

(1) Územní finanční orgány kontrolují u správních úřadů, zda poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu vyměřovány, vybírány, placeny, popřípadě vraceny. Místní příslušnost územních finančních orgánů se řídí sídlem správního úřadu, u něhož se kontrola provádí.

(2) Zjistí-li územní finanční orgán nesprávný postup, upozorní v zápisu z kontroly správní úřad na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky na poplatcích a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.

(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uloží územní finanční orgán správnímu úřadu, rozhodnutím podle správního řádu, zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu, a to z rozpočtových prostředků tohoto správního úřadu.§ 11
Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.§ 12
Zmocňovací ustanovení

Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda nařízením na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu 1)

a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,

b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.§ 13
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška č. 81/1995 Sb., o osvobození od správních poplatků.

3. Vyhláška č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatku.§ 14
Účinnost

(1) Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.

(2) Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.

(3) Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.
Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.

Příloha
Sazebník

ČÁST I
Položka 1

1. Přijetí žádosti nebo návrhu
a) o prodloužení lhůty, o vyslovení
neúčinnosti doručení nebo navrácení
lhůty v předešlý stav Kč 300

b) o prodloužení lhůty pro podání daňového
přiznání, hlášení nebo vyúčtování Kč 300
c) o prominutí
příslušenství daně Kč 1 000
d) o povolení posečkání daně, zálohy na daň
nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení
ve splátkách Kč 400
e) na delegování místní příslušnosti
na jiného správce daně Kč 300
f) o vrácení daní při dovozu nebo
o prominutí celního nedoplatku Kč 300

g) o povolení úlevy na dani nebo cle Kč 1 000

h) o vydání zvláštního povolení na přijímání
a užívání vybraných výrobků osvobozených
od spotřebních daní nebo o vydání povolení
k provozování daňového skladu anebo vydání
povolení k přijímání vybraných výrobků
v režimu podmíněného osvobození
od spotřebních daní 2) Kč 1 000

i) o vydání povolení snížit zajištění
spotřebních daní nebo upustit od jeho
poskytnutí 2) Kč 200

j) o vydání povolení prodávat vybrané
výrobky za ceny bez spotřebních daní 2) Kč 2 000

k) o změnu povolení prodávat vybrané výrobky
za ceny bez spotřebních daní 2) Kč 200

l) o informaci pro účely exekučního řízení,
prováděného soudním exekutorem Kč 2 000

m) o vydání povolení k zastupování daňovým
zástupcem a daňovým zástupcem pro zasílání
vybraných výrobků 2a) Kč 1 000

n) o vydání povolení k nákupu zkapalněných
ropných plynů uvedených do volného daňového
oběhu 2a) Kč 1 000

o) o vydání povolení ke značkování a barvení
vybraných minerálních olejů 2a) Kč 1 000

p) o vydání povolení ke značkování některých
dalších minerálních olejů 2a) Kč 1 000

q) o změnu povolení vydaných podle písmen
h), m), n), o) a p) Kč 200
r) o vydání rozhodnutí o závazném
posouzení podle § 24a zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Kč 10 000
s) o vydání rozhodnutí o závazném
posouzení podle § 24b zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Kč 10 000
t) o vydání rozhodnutí o závazném
posouzení podle § 33a zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Kč 10 000
u) o vydání rozhodnutí o závazném
posouzení podle § 34a zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Kč 10 000
v) o vydání rozhodnutí o závazném
posouzení podle § 38nc zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Kč 10 000
w) o vydání rozhodnutí o závazném
posouzení podle § 47a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty Kč 10 000

2. Vydání potvrzení
a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního
daňového účtu Kč 300

b) tiskopisů vydaných v zahraničí nebo
o daňovém domicilu Kč 100
Předmětem poplatku není

1. Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) této položky, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.

2. Vydání potvrzení daňovému subjektu uvedené v bodě 2 písmenu a) této položky, je-li povinnost potvrzení předložit v řízení podle zvláštního právního předpisu.

3. Přijetí žádosti uvedené v bodě 1 písm. a) týkající se prodloužení lhůty, jde-li o první žádost a nejde-li o prodloužení lhůty stanovené zákonem.
Poznámky

1. Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, podle zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., nebo podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb. Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o žádosti nebo návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona rozumí příjmy státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

2. Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění (např. daň z nemovitostí).

3. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.

4. Poplatek podle bodu 1 písmene f) této položky vybírá správní úřad jen v případě řízení podle § 289 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb., jde-li o zboží, které má obchodní charakter.
Položka 2

a) Nahlédnutí do matriční knihy
nebo sbírky listin Kč 20
za každou matriční událost
b) Nahlédnutí do živnostenského
nebo leteckého rejstříku Kč 20
každý subjekt, do jehož zápisu
se nahlíží
c) Nahlédnutí do opisu z evidence
Rejstříku trestů Kč 20
d) Ohlášení změny místa trvalého
pobytu Kč 50
za osoby uvedené na jednom
přihlašovacím lístku
Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

2. Od poplatku podle písmene d) jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

Předmětem poplatku není
Nahlédnutí do archiválií, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst.
Položka 3
a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie,
fotokopie nebo výpisu z úředních
spisů, ze soukromých spisů v úřední
úschově, z rejstříků, z registrů,
z knih, ze záznamů, z evidencí,
z listin nebo z dalšího písemného
a obrazového materiálu, popřípadě
sdělení o negativním nálezu
Kč 50
za každou i započatou stránku
Kč 40
na technickém nosiči dat
Kč 15
za každou i započatou stránku,
je-li pořizována na kopírovacím
stroji nebo na tiskárně
počítače
b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího
nebo úmrtního listu nebo dokladu
o registrovaném partnerství 2b), Kč 100
anebo osvědčení o rodném čísle
c) Vydání kopie zpřístupněného
dokumentu bývalé Státní
bezpečnosti nebo jeho části 3) Kč 5
za každou i započatou stránku
d) Vydání ověřeného výstupu z informačního
systému veřejné správy Kč 100
za první stránku
Kč 50
za každou další i započatou stránku

e) Podání žádosti o zprostředkování kontaktu 2c)
za každou kontaktovanou osobu Kč 500
Osvobození

1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, 4) občanská sdružení a odborové organizace 5) a obecně prospěšné společnosti, 6) založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.
Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které poplatník - daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu.

2. Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti 6a), jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.

3. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob. 7)

4. Určení kódu bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) pro určitou plochu dané výměry.
Poznámky

1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká.

2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.


Položka 4
a) Ověření stejnopisu, opisu, kopie,
fotokopie nebo výpisu z úředních spisů,
ze soukromých spisů v úřední úschově,
z rejstříků, z registrů, z knih,
ze záznamů, z evidencí, z listin
nebo z dalšího písemného a obrazového
materiálu Kč 30
za každou i započatou stránku
b) Provedení autorizované konverze dokumentů
do elektronické podoby za každou i započatou
stránku konvertované listiny Kč 30
c) Provedení autorizované konverze dokumentů
do listinné podoby za každou i započatou
stránku konvertované listiny Kč 30
d) Opětovné vydání přístupových údajů k datové
schránce Kč 200
Osvobození

1. Od poplatku této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, 4) občanská sdružení a odborové organizace 5) a obecně prospěšné společnosti, 6) založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
Předmětem poplatku není

Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník - daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel od správního úřadu.
Položka 5

a) Ověření podpisu nebo otisku razítka
na listině nebo na jejím stejnopisu
Kč 30
za každý podpis nebo otisk
razítka
b) Ověření (apostila) podpisu a otisku
razítka na listině za účelem jejího
použití v zahraničí Kč 100
Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, 4) občanská sdružení a odborové organizace 5) a obecně prospěšné společnosti, 6) založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
Položka 6

a) Zápis zemědělského podnikatele
do evidence 8) Kč 1 000
b) Změna zápisu zemědělského podnikatele
v evidenci 8) Kč 500
c) Změna zápisu identifikačních údajů
v evidenci zemědělského podnikatele 8) Kč 100
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem. 8)
Předmětem poplatku není

Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.
Položka 7
Přijetí žádosti o vydání
a) osvědčení k výkonu zdravotnického
povolání bez odborného dohledu
podle zvláštních právních předpisů
o způsobilosti k výkonu
zdravotnických povolání 9) Kč 500
b) rozhodnutí o uznání způsobilosti
nebo o uznání odborné kvalifikace
k výkonu zdravotnického povolání
podle zvláštních právních předpisů
o způsobilosti k výkonu
zdravotnických povolání 9) Kč 2 000
c) rozhodnutí v akreditačním řízení
podle zvláštních právních předpisů
o způsobilosti k výkonu
zdravotnických povolání 9) Kč 1 000
d) rozhodnutí nebo osvědčení jiného
než uvedeného v písmenech a) až c)
podle zvláštních právních předpisů
o způsobilosti k výkonu
zdravotnických povolání 9) Kč 500

Položka 8
a) Vydání občanského průkazu se strojově Kč 500
čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem
b) Vydání občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc Kč 100
c) Vydání občanského průkazu bez strojově Kč 100
čitelných údajů s dobou platnosti
na 3 měsíce
c) Vydání občanského průkazu bez strojově Kč 100
čitelných údajů s dobou platnosti
na 3 měsíce
d) Vydání občanského průkazu občanu Kč 50
mladšímu 15 let
e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu Kč 100
15 let, který nemá trvalý pobyt na území
České republiky
f) Vydání občanského průkazu se strojově Kč 100
čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený,
ztracený, odcizený nebo za průkaz
obsahující neoprávněně provedené zápisy
g) Odblokování elektronické identifikace Kč 100
občanského průkazu
h) Vydání osvědčení nebo potvrzení
o státním občanství České republiky Kč 100
i) Vydání potvrzení o národnosti
nebo státním občanství Kč 100
j) Udělení státního občanství České
republiky Kč 10 000
Předmětem poplatku není

1. Vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.

2. Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.
Zmocnění

Správní úřad může, ve zvlášť odůvodněných případech státního zájmu, snížit poplatek podle písmene j) této položky až na částku 1 000 Kč.
Poznámka

Správní poplatek podle písmene a) se vybere vždy bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu.
Položka 9

a) Vydání průkazu mimořádných výhod
občanům s těžkým zdravotním postižením,
včetně vydání tohoto průkazu náhradou
za průkaz poškozený, zničený, ztracený,
odcizený nebo neupotřebitelný Kč 30
b) Přijetí žádosti o vydání povolení
k zaměstnání cizinci Kč 500
c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti
vydaného povolení k zaměstnání cizinci Kč 250
d) Vydání povolení ke zprostředkování
zaměstnání cizincům na území České
republiky Kč 10 000
e) Vydání povolení ke zprostředkování
zaměstnání do zahraničí Kč 10 000
f) Vydání povolení ke zprostředkování
zaměstnání na území České republiky Kč 5 000
Poznámka

Pro účely úkonů podle písmen b) až d) této položky se cizincem rozumí osoba, které k výkonu práce na území České republiky je vydáváno povolení k zaměstnání.
Položka 10


a) Přijetí žádosti o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů Kč 50
b) Vydání osvědčení o tuzemském právu Kč 2 000
c) Provedení identifikace a sepsání
veřejné listiny o identifikaci 9a) Kč 200
d) Uznání platnosti nebo vydání osvědčení
o uznání rovnocennosti dokladu
o dosažení základního, středního nebo
vyššího odborného vzdělání získaného
v zahraničí Kč 200
e) zápis do seznamu insolvenčních správců Kč 5 000
Poznámka

Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku.Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy 26), vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.
Položka 11
Vydání povolení změny
a) příjmení hanlivého, výstředního,
směšného, zkomoleného, cizojazyčného
nebo na dřívější příjmení Kč 100
b) jména nebo příjmení v ostatních případech Kč 1 000
Osvobození

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.

3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

4. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhého členského státu.
Poznámky

1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné.
Položka 12

a) Uzavření manželství mezi snoubenci
nebo vstup do registrovaného
partnerství osobami, nemají-li trvalý
pobyt na území České republiky Kč 3 000

b) Uzavření manželství mezi snoubenci
nebo vstup do registrovaného
partnerství osobami, z nichž pouze jeden
má trvalý pobyt na území České republiky Kč 2 000
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo
stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou
místnost Kč 1 000
d) Vydání povolení učinit prohlášení o
vstupu do registrovaného partnerství 2b)
před jiným než příslušným matričním
úřadem Kč 1 000
e) Vydání vysvědčení o právní
způsobilosti k uzavření manželství
nebo vysvědčení o právní způsobilosti
ke vstupu do registrovaného partnerství
v cizině nebo s cizincem Kč 500
Poznámky

1. Poplatek podle písmen a) až d) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.

2. Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu nebo povoluje-li se učinění prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem.
Osvobození od poplatku

Od poplatku podle písmen c) a d) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.
Položka 13
a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle
- na 1 den Kč 30
- na 5 dní Kč 50
- na 30 dní Kč 70
- na 6 měsíců Kč 100
- na 12 měsíců Kč 150
- na 12 měsíců pro žáky a posluchače
odborných škol a pro osoby, které
zajišťují myslivost v rámci svého
povolání nebo funkce Kč 75
b) Vydání loveckého lístku na dobu
neurčitou Kč 1 000
c) Zápis honebního společenstva
do Rejstříku
honebních společenstev Kč 500
d) Změna zápisu do Rejstříku honebních
společenstev Kč 200
Předmětem poplatku není

Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu.
Poznámka

Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.
Položka 14

a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti
- 1 rok Kč 100
- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo
studující rybářství nebo osoby,
které zajišťují rybářství
v rámci svého povolání nebo
funkce Kč 50
- 3 roky Kč 200
- 3 roky pro osoby mladší 15 let
nebo studující rybářství nebo osoby,
které zajišťují rybářství v rámci
svého povolání nebo funkce Kč 100
- 10 let Kč 500
- 10 let pro osoby studující rybářství
nebo osoby, které zajišťují
rybářství v rámci svého povolání
nebo funkce Kč 250

b) Povolení výkonu rybářského práva Kč 2 000
Poznámka

Poplatek podle písmene a) druhé, čtvrté a šesté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.
Položka 15

a) Vydání státního povolení k provozování
komoditní burzy 10) Kč 50 000
b) Vydání osvědčení odborné způsobilosti
pro vyhledávání nebo činnost v Oblasti
dna moří a oceánů a jeho podzemí
za hranicemi pravomoci států 11) Kč 200
c) Přijetí žádosti o vydání rozhodnutí
o předchozím souhlasu k činnosti v Oblasti
dna moří a oceánů a jeho podzemí


za hranicemi pravomocí států Kč 100 000
d) Vydání povolení k pobytu v Antarktidě Kč 5 000
e) Vydání povolení k provádění vědeckého
výzkumu nerostných zdrojů v Antarktidě,
k odběru nerostů nebo paleontologických
nálezů v Antarktidě a jejich vývozu,
k odběru zvláště chráněných antarktických
druhů rostlin a živočichů v Antarktidě,
k zasahování do populací nebo stavišť
geograficky původních rostlin a živočichů
v Antarktidě nebo ke vstupu na zvláště
chráněné antarktické území 13) Kč 200
f) Vydání povolení k výstavbě, přestavbě
nebo odstranění objektů v Antarktidě,
k dovozu geograficky nepůvodních druhů
rostlin, živočichů a mikroorganismů
do Antarktidy nebo k dovozu nebezpečných
látek a přípravků do Antarktidy Kč 200
Poznámka

Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydávaných jinými správními úřady podle předmětu burzovního obchodu, vybírá poplatek podle písmene a) této položky správní úřad, který jmenuje burzovního komisaře.
Položka 16
Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo
obdobné listiny náhradou za doklad,
průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu,
jsou-li poškozené, zničené, ztracené,
odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad,
průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu
obsahující neoprávněně provedené zápisy
(vydání duplikátu) Kč 100
Poznámky

1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.

2. Podle této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.
Položka 17

1. Vydání stavebního povolení
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty Kč 300
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty Kč 1 000
c) ke stavbě pro individuální rekreaci
nebo stavbě zemědělské účelové stavby,
nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m 2 Kč 300
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními Kč 300
e) ke stavbě řadových garáží Kč 300
a 150 Kč za čtvrté
a každé další stání,
nejvýše Kč 2 500
f) ke změně stavby (nástavby, přístavby
nebo stavební úpravy) uvedené
v písmenech a) až e), ke stavbě studny,
čistírny odpadních vod, přípojky
na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci
pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e) Kč 300
g) k drobným stavbám, a jejich změnám Kč 300
h) k dočasným stavbám zařízení staveniště Kč 300
i) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až h) Kč 3 000
- k její nástavbě a přístavbě Kč 2 500
- k její stavební úpravě nebo ke stavbě
přípojky na veřejnou rozvodnou síť
a na kanalizaci pro stavbu uvedenou
v tomto písmenu Kč 1 000

2. Vydání rozhodnutí o změně stavby
před dokončením (včetně změny podmínek
stavebního povolení) nebo o prodloužení
platnosti stavebního povolení 14) Kč 300
3. Vydání povolení informačního, reklamního
nebo propagačního zařízení 15) Kč 1 000
4. Vydání povolení terénních úprav 16) Kč 1 000
5. Podání žádosti o vydání osvědčení o jmenování
autorizovaným inspektorem Kč 10 000
Předmětem poplatku není

Písemné sdělení 17) stavebního úřadu k ohlášení drobné stavby, její změny ani k ohlášení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení.
Osvobození

Od poplatku podle bodu 1 písmene f) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP a ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.
Poznámky

1. Je-li jedním stavebním povolením povolováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Stavby ubytovacích zařízení stavby hromadných garáží, liniové stavby nebo stavby vodních děl se posuzují jako stavby uvedené v bodě 1 písmenu i) této položky.

3. Správním úřadem, příslušným k vybrání poplatku podle této položky, je i speciální stavební úřad ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 95/2000 Sb., zákona č. 96/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 59/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 405/2002 Sb., zákona č. 422/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

4. Zemědělskou účelovou stavbou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba pro drobné pěstitelství, stavba pro drobné chovatelství a stavba vinného sklepu. Zastavěná plocha těchto staveb se měří nad podnožím.

5. Za vydání dodatečného povolení stavby se vybírá poplatek podle bodu 1 této položky.
Položka 18
a) Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí
o změně využití území nebo rozhodnutí o změně stavby
a o změně vlivu stavby na využití území Kč 1 000
b) Vydání územního rozhodnutí o dělení
nebo scelování pozemků Kč 500
Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí uvedené v písmenu a) této položky, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jen stavební povolení.
Položka 19

a) Vydání povolení ke změně užívání stavby Kč 500
b) Vydání povolení k odstranění stavby Kč 100
Předmětem poplatku není

Změna dokončené stavby, je-li nový nebo změněný účel užívání stavby součástí výroku kolaudačního rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu. 17)
Poznámka

Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá za každou stavbu, jejíž odstranění je povoleno.
Položka 20

Místní šetření

a) za každou započatou hodinu v pracovní
době správního úřadu Kč 100
b) za každou započatou hodinu v mimo
pracovní dobu v pracovních dnech Kč 150
c) za každou započatou hodinu ve dnech
pracovního klidu Kč 300
Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky 18) a místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení, podaných podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.
Předmětem poplatku není

Místní šetření prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, 21 a 60, dále místní šetření při kolaudaci nezbytných úprav, které nařídil správní úřad, nebo místní šetření prováděné při kolaudaci ve lhůtě stanovené ve stavebním povolení.
Poznámky

1. Poplatek podle této položky se vybírá za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení, nebo pokud stavební úřad výslovně určil provedení kolaudace v dodatečném povolení stavby.

2. Poplatek podle této položky se vybírá i za místní šetření z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.

3. Poplatek podle této položky se vyměřuje po ukončení místního šetření.
Položka 21

Povolování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


a) Vydání povolení peněžité nebo věcné
loterie podle § 2 písm. a) zákona,
okamžité loterie podle § 2 písm. d)
zákona a tomboly podle § 2 písm. b) 10 %,
zákona nejméně Kč 200
nejvýše Kč 10 000 000
b) Vydání povolení číselné loterie
podle § 2 písm. c) zákona, sázkové
hry podle § 2 písm. f) zákona,
sázkové hry podle § 2 písm. h)
zákona, sázkové hry podle § 2
písm. j) zákona, sázkové hry podle
§ 2 písm. k) zákona, nebo loterie
a jiné podobné hry podle § 50
odst. 3 zákona za každý rok 10 %,
nejméně Kč 1 500
nejvýše Kč 10 000 000
c) Vydání povolení k provozování
sázkových her podle § 2 písm. e)
zákona, za každý výherní hrací
přístroj
- nejdéle na 3 měsíce v kalendářním roce Kč 10 000
- nejdéle na 6 měsíců v kalendářním roce Kč 16 000
- nejdéle na 1 kalendářní rok Kč 30 000

d) Vydání povolení k provozování
sázkové hry podle § 2 písm. g) zákona
nebo sázkové hry podle § 2 písm. i)
zákona za každý rok 10 %,
nejméně Kč 1 500
e) Vydání povolení změny stálého
umístění výherního hracího přístroje
podle § 19 odst. 4 zákona Kč 1 000
f) Změna povolení při výměně výherního
hracího přístroje za stejný model
v důsledku prokázaného zničení
požárem nebo jinou živelnou pohromou
podle § 19 odst. 4 zákona Kč 2 000
Poznámky

1. Základem poplatku podle písmene a) této položky, pokud jde o peněžité, věcné nebo okamžité stírací loterie, je rozdíl mezi úhrnnou cenou vydávané emise losů a předpokládanými vyplácenými výhrami. Základem poplatku, pokud jde o tomboly, je úhrnná cena vydaných losů.

2. Základem poplatku podle písmen b) a d) této položky je rozdíl mezi vsazenými částkami a výhrami vyplacenými sázejícím.

3. Poplatek podle písmen b) a d) této položky vyměřuje územní finanční orgán s přihlédnutím k podmínkám uvedeným ve vydaném povolení.
Položka 22
a) Přijetí žádosti o uznání odborné
kvalifikace 19) Kč 2 000
b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci
a výkonu předmětné činnosti 19) nebo
vydání 20) osvědčení o způsobilosti
k provozování odborné činnosti,
oprávnění k provádění nebo
provozování odborné činnosti
nebo opakovaně udělované povolení
nebo úřední oprávnění Kč 1 000
c) Udělení povolení k obnově kulturních
památek nebo jejich částí, které jsou
díly výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi ("povolení
k restaurování"), 21) udělení úředního
oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřických činností 22) nebo udělení
oprávnění k činnostem vybraných
pracovníků 23) Kč 500
d) Prodloužení platnosti dokladů
uvedených v písmenu b) Kč 50
e) Přijetí žádosti o udělení státního
souhlasu právnické osobě působit jako
soukromá vysoká škola 24) Kč 25 000
f) Přijetí žádosti o udělení akreditace
k působení jako akreditovaný poskytovatel
certifikačních služeb 25) Kč 100 000
g) Přijetí žádosti o vyhodnocení shody
nástrojů elektronického podpisu 25) Kč 10 000
h) Oznámení o rozšíření služeb akreditovaného
poskytovatele certifikačních služeb Kč 25 000
i) Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace,
o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení
souhlasu se změnou atestačních podmínek 26) Kč 10 000
j) Udělení autorizace 26a) (oprávnění ověřovat
dosažení odborné způsobilosti vyžadované
k získání dílčí kvalifikace nebo dílčích
kvalifikací) za každou kvalifikaci Kč 1 500
nejvýše však Kč 10 000
k) Prodloužení platnosti autorizace 26a)
uvedené v písmenu j) Kč 500
l) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího zařízení podle
zákona o sociálních službách 26b) Kč 1 000
m) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle
zákona o sociálních službách 26b) Kč 1 000
Položka 23

a) Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích 27)
1. na výrobu elektřiny, výrobu plynu
a výrobu tepelné energie do instalovaného
výkonu 1 MW včetně, na distribuci
elektřiny, distribuci plynu a rozvod
tepelné energie do přenosové kapacity
1 MW včetně Kč 1 000
2. na přenos elektřiny, přepravu plynu
a uskladňování plynu Kč 10 000
3. na výrobu elektřiny a distribuci
elektřiny, na výrobu plynu a distribuci
plynu, na výrobu tepelné energie
a rozvod tepelné energie od 1 MW výše Kč 10 000
4. na obchod s elektřinou a na obchod
s plynem Kč 100 000

b) Změna nebo zrušení licence pro podnikání
v energetických odvětvích
anebo udělení, prodloužení platnosti
nebo zánik státní autorizace 27)

1. změna licence na výrobu elektřiny,
přenos elektřiny a distribuci elektřiny,
obchod s elektřinou, výrobu plynu,
přepravu plynu, distribuci plynu,
uskladňování plynu, obchod s plynem
a na výrobu tepelné energie a rozvod
tepelné energie Kč 1 000
2. zrušení licence pro všechny skupiny
bez omezení výkonu nebo vydání duplikátu
licence v případě její ztráty, zničení
nebo odcizení Kč 500
3. autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
a zdrojů tepelné energie nebo autorizace
na výstavbu přímého vedení nebo
autorizace na výstavbu vybraných
plynových zařízení Kč 10 000
4. prodloužení platnosti udělené státní
autorizace nebo zánik státní autorizace
na výstavbu přímého vedení nebo výroby
elektřiny nebo zdrojů tepelné energie
(energetických zařízení) nebo na výstavbu
vybraných plynových zařízení Kč 500

c) Udělení licence k nakládání s vysoce
nebezpečnými látkami 28) Kč 1 000
Předmětem poplatku není

1. Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu.

2. Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
Položka 24

a) Ohlášení živnosti při vstupu
do živnostenského podnikání Kč 1 000

b) Další ohlášení živnosti Kč 500
c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu
do živnostenského podnikání Kč 1 000

d) Přijetí další žádosti o koncesi Kč 500

e) Změna rozhodnutí o udělení koncese Kč 500

f) Vydání rozhodnutí o schválení
odpovědného zástupce pro
koncesovanou živnost Kč 500

g) Vydání výpisu z živnostenského
rejstříku po provedení oznámené
změny Kč 100

h) Vydání úplného nebo částečného
výpisu z živnostenského rejstříku
na žádost Kč 20
za každou i započatou stránku

i) přijetí podání kontaktním místem
veřejné správy podle § 72
živnostenského zákona Kč 50
Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.

2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.

3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.

4. Změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.

5. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.
Poznámky

1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.

3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.
Položka 25

a) Vydání rozhodnutí o registraci k provozování
nestátního zdravotnického zařízení Kč 1 000
b) Změna rozhodnutí o registraci k provozování
nestátního zdravotnického zařízení Kč 500
c) Změna osobních údajů (jméno, příjmení,
trvalý pobyt) podnikatele v rozhodnutí
o registraci k provozování nestátního
zdravotnického zařízení včetně promítnutí
těchto změn do dalších údajů v rozhodnutí
o registraci Kč 100
d) Zrušení rozhodnutí o registraci
k provozování nestátního zdravotnického
zařízení Kč 150
Předmětem poplatku není

1. Změna zákonných podmínek v rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení a zrušení rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.

2. Změny uvedené v písmenech b) a c) této položky, které navazují na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo zrušení rozhodnutí o registraci uvedené v písmenu d) této položky, provádí-li se též zápisem v obchodním rejstříku.
Poznámka

Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) této položky.

ČÁST II
Položka 26

a) Zápis do registru vozidel, jde-li
- o motocykl do 50 cm 3 Kč 300
- o motocykl nad 50 cm 3 včetně motocyklu
s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo
motorové tříkolky, popřípadě motorové
čtyřkolky Kč 500
- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč 800
- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti
včetně Kč 500
- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti Kč 700

b) Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel Kč 100
c) Vydání tabulky registrační značky Kč 200
za každou tabulku
d) Vydání tabulky zvláštní registrační značky Kč 500
za každou tabulku
e) Zápis změny do technického průkazu
vozidla a do registru vozidel Kč 50
za každou změnu
f) Vydání řidičského průkazu Kč 50
g) Změna v řidičském průkazu nebo
v mezinárodním řidičském průkazu Kč 10
h) vydání paměťové karty vozidla Kč 700
i) vydání paměťové servisní karty Kč 700
j) vydání paměťové karty řidiče Kč 700
Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene f) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu. 29)

4. Od poplatku podle písmene d) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití.
Předmětem poplatku není

1. Vyřazení vozidla z registru v důsledku jeho odcizení, trvalé vyřazení vozidla z registru a odhlášení vozidla z registru.

2. Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu. 30)
Poznámky

1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo výpis technického osvědčení vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku.

2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla.

3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c) až e) této položky.

4. Poplatek podle písmene f) této položky se vybírá i za vydání řidičského průkazu po požadovaném rozšíření řidičského oprávnění nebo při ztrátě řidičského průkazu, jeho poškození, zničení nebo odcizení, jakož i za vydání mezinárodního řidičského průkazu.

5. Poplatek podle písmene g) této položky se vybírá, jde-li o změnu jména, příjmení nebo pobytu.
Položka 27

a) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti
- typu vozidla nebo samostatného
technického celku Kč 2 000
- systému vozidla, konstrukční části
vozidla nebo výbavy vozidla Kč 1 000
- při hromadné přestavbě vozidel Kč 500

b) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii
- vozidla nebo samostatného technického
celku Kč 2 000
- systému vozidla, konstrukční části
vozidla nebo výbavy vozidla Kč 1 000
- při hromadné přestavbě vozidel Kč 500

c) Schválení technické způsobilosti
jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě
dovezeného vozidla Kč 2 000
d) Schválení technické způsobilosti
jednotlivě dovozeného vozidla, jemuž
bylo uděleno osvědčení o homologaci ES Kč 1 500
e) Schválení technické způsobilosti vozidla
po přestavbě nebo schválení technické
způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo
dovezeného samostatného technického celku
anebo za schválení užití vozidla k výcviku
v autoškole Kč 1 000
f) Schválení technické způsobilosti vozidla
po přestavbě spočívající v úpravě
na alternativní palivo benzín - zkapalněný
plyn nebo propan-butan Kč 500
g) Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení
technické způsobilosti podle písmen
a) nebo b) Kč 50
za každý list
Osvobození

Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) této položky až o 50 %, vydává-li rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla na základě osvědčení o homologaci ES.
Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmen e) a f) této položky zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu.
Položka 28

a) Vydání registrace k provozování autoškoly Kč 2 000
b) Změna rozsahu registrace k provozování
autoškoly Kč 1 000
c) Vydání nebo rozšíření profesního osvědčení
učitele v autoškole Kč 300
d) Změna nebo prodloužení platnosti profesního
osvědčení učitele v autoškole Kč 100
e) Vydání nebo rozšíření pověření
k přezkušování řidičů Kč 1 000
f) Změna nebo prodloužení platnosti pověření
k přezkušování řidičů Kč 100
g) Vydání průkazu profesní způsobilosti
řidiče 30a) Kč 200
h) Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na
závěr vstupního školení 30b) Kč 700
i) Udělení akreditace k provozování výuky
a výcviku v rámci zdokonalování odborné
způsobilosti řidičů pro účely profesní
způsobilosti řidičů 30c) Kč 3 000
j) Udělení vyšší akreditace k provozování
školení bezpečné jízdy 30d) Kč 3 000
Položka 29

a) Udělení oprávnění k provozování
Stanice technické kontroly Kč 3 000
b) Vydání osvědčení k provozování
Stanice technické kontroly Kč 500
c) Udělení oprávnění k provozování
Stanice měření emisí Kč 1 500
d) Vydání osvědčení k provozování
Stanice měření emisí Kč 300
e) Změny v oprávnění nebo v osvědčení
k provozování Stanice technické kontroly
nebo Stanice měření emisí Kč 200
Položka 30

a) Vydání zbrojního průkazu za každou
skupinu rozsahu oprávnění Kč 500
b) Vydání zbrojní licence za každou skupinu
rozsahu oprávnění Kč 1 000
c) Vydání průkazu zbraně Kč 200
d) Rozšíření skupin zbrojního průkazu
za každou další skupinu rozsahu oprávnění Kč 500
e) Rozšíření skupin zbrojní licence
za každou další skupinu rozsahu oprávnění Kč 1 000
Zmocnění

1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmen a) nebo c) této položky, až na 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby.

2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmen b) nebo c) této položky až na 100 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby.

3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 300 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.

4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 50 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení.
Poznámky

1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.

2. Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.
Položka 31

a) Vydání povolení k provozování střelnice Kč 1 000
b) Vydání povolení ke znehodnocení, zničení
nebo výrobě řezu zbraně za každou zbraň Kč 200
c) Vydání povolení k nabytí vlastnictví,
držení nebo nošení zbraně kategorie B Kč 100
d) Vydání povolení k vystavování zbraní Kč 1 000
Položka 32

a) Vydání certifikátu o homologaci střelné
zbraně 31) Kč 10 000
b) Kusové a opakované kusové ověřování
zbraně 31) Kč 150
c) Ověřování zbraně 31) opatřené zkušební
značkou Kč 500
d) Vydání protokolu o kontrole zbraně
bez zkušební střelby a označení 31) Kč 100
e) Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně
nebo střeliva do kategorie 31) Kč 500
f) Vydání certifikátu o typové kontrole
střeliva 31) Kč 10 000
g) Vydání certifikátu o typové zkoušce
pyrotechnického výrobku 31) Kč 10 000
nebo certifikátu o posouzení shody
h) Prodloužení platnosti vydaných certifikátů
o homologaci střelné zbraně, vydání
rozhodnutí o potvrzení platnosti
certifikátu o posouzení shody 50 %
pyrotechnického výrobku ze sazby poplatků podle
písmen a), f) a g)
j) Kusové a opakované kusové ověřování
historické střelné zbraně Kč 300
j) Ověřování historické střelné zbraně
opatřené zkušební značkou 31) Kč 1 000
Položka 33

a) Vydání zbrojního průvodního listu
pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit
zbraně nebo střeliva Kč 500
b) Vydání jednorázového dokladu o povolení
přepravy zbraní nebo střeliva Kč 200
c) Vydání povolení přepravovat zbraně
nebo střelivo Kč 1 000
d) Vydání evropského
zbrojního pasu Kč 500
e) Zapsání zbraně do evropského
zbrojního pasu Kč 100
Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.
Položka 34

1. Vydání povolení 32) k provozování
silniční dopravy pro cizí potřebu, která
není živností, na dobu nejvýše
2 měsíců Kč 400
2. Vydání povolení 32) k provozování
silniční dopravy pro cizí potřebu, která
není živností, na dobu nejvýše
jednoho roku Kč 2 000

3. Vydání licence nebo změna licence 32)
a) k provozování vnitrostátní linkové
osobní dopravy
- za každou vnitrokrajskou linku
a linku městské autobusové dopravy Kč 300
- každou mezikrajovou linku Kč 500
b) k provozování mezinárodní linkové
osobní dopravy veřejné za každou linku Kč 5 000
c) k provozování mezinárodní linkové
osobní dopravy zvláštní za každou linku Kč 1 000

4. Vydání povolení 32) k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky
a) k provedení jedné přepravy Kč 1 000
b) k provedení 2 až 5 přeprav Kč 4 000
c) k provedení neomezeného počtu přeprav Kč 20 000

5. Vydání povolení 32) zahraničnímu
provozovateli k provozování příležitostné
nebo kyvadlové osobní silniční dopravy
nebo taxislužby Kč 5 000
6. Vydání vstupního povolení 32) k provozování
mezinárodní silniční nákladní dopravy
zahraničním provozovatelem k provedení
jedné přepravy Kč 5 000
7. Vydání náhradního povolení 32)
pro zahraničního provozovatele Kč 10 000
Zmocnění

Správní úřad může na základě vzájemnosti nebo na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, upustit od vybrání poplatku podle bodu 3 písmen b) a c) a bodů 4, 5, 6 a 7 této položky, popřípadě sazbu poplatku snížit nebo poplatek zvýšit až na pětinásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.
Předmětem poplatku není

1. Změna licence uvedená v bodě 3 této položky provedená z podnětu správního úřadu.

2. Vydání povolení nebo licence k provozování dopravy z humanitárních důvodů uvedené v této položce.

3. Vydání licence nebo její změna uvedená v bodě 3 této položky, přijme-li dopravce na předmětnou linku nebo její část závazek veřejné služby.
Položka 35

Vydání povolení 33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry, hmotnost na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity

A. Ve vnitrostátní dopravě
a) přesahuje-li pouze největší přípustné
rozměry Kč 1 200
b) největší povolenou hmotnost do 60 t
včetně Kč 2 500
c) největší povolenou hmotnost nad 60 t
a k provedení opakovaných přeprav
s největší povolenou hmotností do 60 t
(s platností povolení nejdéle na
3 měsíce od právní moci povolení) Kč 6 000

B. V mezinárodní dopravě
a) přesahuje-li pouze největší přípustné
rozměry a šířka nepřesáhne 3,5 m Kč 4 500

b) v ostatních případech
-------------------------------------------------------------------------------


největší povolená
hmotnost (v t) do 60 nad 60 nad 80 nad 100 nad 120 nad 150
včetně
-------------------------------------------------------------------------------
I
sazba v Kč 6 000 12 000 20 000 30 000 40 000 60 000
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
překročení největší povolené
hmotnosti na nápravu (v %) 3 - 10 11 - 20 21 - 30 nad 30
-------------------------------------------------------------------------------
II
sazba v Kč 5 000 15 000 30 000 60 000

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
celková šířka v mm nad 3 500 nad 4 000 nad 4 500 nad 5 000 nad 5 500
-------------------------------------------------------------------------------
III
sazba v Kč 3 000 6 000 10 000 15 000 20 000
-------------------------------------------------------------------------------
IV
v případě tranzitní dopravy Kč 25 000
-------------------------------------------------------------------------------
Celkový poplatek I + II + III + IV
-------------------------------------------------------------------------------


Osvobození
Od poplatků podle písmen A a B této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství.
Zmocnění

Správní úřad může upustit od vybrání poplatku podle písmene B této položky nebo sazbu poplatku snížit na základě vzájemnosti za účelem zabezpečení zásad dopravní politiky.
Poznámka

Stanovené limity rozměrů, hmotnosti na nápravu a hmotnost vozidla stanoví zákon č. 56/2001 Sb. a vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
Položka 36

a) Vydání povolení 33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti
- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní Kč 100
- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců Kč 500
- delší než 6 měsíců Kč 1 000

b) Vydání povolení 33) k připojení sousední
nemovitosti na odpočívku dálnice nebo
rychlostní silnice anebo na silnici
I. třídy Kč 1 000
c) Vydání povolení 33) k připojení sousední
nemovitosti na silnici II. třídy nebo
III. třídy anebo na místní komunikaci Kč 500
Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
Předmětem poplatku není

1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.

2. Vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu. 33)

ČÁST III
Položka 37

a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu
způsobilosti člena lodní posádky plavidla
nebo plavecké služební knížky Kč 200
b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu
způsobilosti vůdce malého plavidla Kč 150
c) Vydání nebo rozšíření platnosti
mezinárodního průkazu způsobilosti
vůdce rekreačního plavidla
ve vnitrozemské plavbě Kč 200
d) Vydání nebo rozšíření platnosti
mezinárodního průkazu způsobilosti
vůdce rekreačního plavidla
pro příbřežní plavbu na moři Kč 300
e) Vydání průkazu (duplikátu) náhradou
za platný průkaz nebo vydání průkazu
v důsledku změny nebo doplnění údajů
k žádosti poplatníka nebo v jeho zájmu Kč 100
f) Vydání nebo rozšíření průkazu inspektora
určeného technického zařízení na plavidle Kč 400
g) Vydání osvědčení o odborné způsobilosti
k provozování vodní dopravy pro cizí
potřeby Kč 500
Poznámky

1. Za vydání duplikátu průkazu se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.

2. Za vydání osvědčení o zvláštních znalostech pro přepravu nebezpečných věcí vodní dopravou (ADNR) se vybírá poplatek podle položky 22 písmeno b) tohoto sazebníku.
Položka 38

a) Vydání nebo prodloužení platnosti
lodního osvědčení pro plavidla nebo
osvědčení plovoucího zařízení
ve vnitrozemské plavbě
- malá plavidla do délky 5 m včetně Kč 300
- malá plavidla nad délku 5 m Kč 500
- přívozní plavidla Kč 400
- ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení
- o výtlaku do 15 t včetně Kč 400
- o výtlaku nad 15 t Kč 600

b) Vydání nebo prodloužení platnosti
mezinárodního osvědčení pro rekreační
plavidla pro vnitrozemskou plavbu Kč 100

c) Vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu
- určenému k přepravě nákladů Kč 1 000
- neurčenému k přepravě nákladů Kč 500

d) Vystavení zvláštního povolení pro určitou
plavbu nebo povolení k provozu plovoucího
tělesa nebo povolení pro umístění plavidla
na vodní cestě anebo povolení k provozování
zahraničního plavidla na vodních cestách
České republiky Kč 500
e) Schválení způsobilosti určeného technického
zařízení na plavidle Kč 100
za každý druh zařízení
Předmětem poplatku není

Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle uvedené v písmenu e) této položky před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení plavidla.
Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti.
Položka 39

a) Schválení technické dokumentace pro stavbu
jednoho malého plavidla nebo plovoucího
zařízení a povolení ke stavbě tohoto
plavidla nebo zařízení Kč 500
b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla Kč 2 000
c) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele
plavidla nebo změna údajů o plavidle
do plavebního rejstříku a lodních dokladů Kč 200
d) Zápis nebo zrušení zápisu zástavního práva
do plavebního rejstříku a lodních dokladů Kč 200
e) Výmaz plavidla z plavebního rejstříku Kč 200
f) Schválení opravy nebo přestavby zasahující
do konstrukce plavidla 34) Kč 500
Předmětem poplatku není

Zápis změny uvedené v písmenu c) této položky provedený před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení pro plavidlo.
Poznámka

Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou za všechny změny provedené současně v dokladech a rejstříkových záznamech jednoho plavidla.
Položka 40

a) Vydání povolení k užívání veřejného
přístavu pro provozovatele plavidla
naloženého nebezpečnými věcmi Kč 2 000
b) Vydání povolení pro přepravu nebezpečných
věcí Kč 5 000
c) Vydání povolení ke zřízení vrakoviště Kč 2 000
d) Vydání povolení pro zvláštní přepravu Kč 1 500
e) Vydání rozhodnutí o souhlasu k provozování
přístavu Kč 1 000
f) Přijetí žádosti o vymezení plochy
pro provoz vodních skútrů 34a) Kč 1 000
Osvobození

1. Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozeno vydání povolení pro plavidlo provádějící zásobování plavidel v přístavu.

2. Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno vydání povolení pro přemisťování plovoucích přístavních můstků veřejné dopravy.
Předmětem poplatku není

Vydání povolení k užívání veřejného ochranného přístavu plavidlem v zájmu jeho bezpečnosti (vodní stav, zámraza, zastavení plavby apod.) uvedené v písmenu a) této položky.
Poznámky

1. Povolením zpoplatňovaným podle písmene b) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí povolení pro přepravu určitého objemu stejného druhu nebezpečné věci bez ohledu na počet použitých plavidel stejného dopravce podle harmonogramu přepravy.

2. Správní úřad vydává povolení pro zvláštní přepravu, zpoplatňované podle písmene d) této položky, podle Čl. 1.21 Řádu plavební bezpečnosti.
Položka 41

a) Vydání námořnické knížky Kč 500

b) Vydání průkazu způsobilosti

- člena strážní služby Kč 1 500
- důstojníka Kč 2 000
- kapitána Kč 3 000
- ostatních členů posádky lodě Kč 1 000
- velitele námořní jachty nebo k vedení
rekreační jachty Kč 500

c) Vydání potvrzení průkazu způsobilosti
nebo jeho výměna Kč 400

d) Vydání potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti
- důstojníka Kč 2 000
- kapitána Kč 3 000
e) Vydání dokladu uvedeného v písmenech
a) až d) (duplikátu) náhradou za doklad
ztracený, zničený nebo poškozený Kč 400
Položka 42

a) Zápis námořního plavidla do námořního rejstříku, jde-li
- o námořní jachty, jejichž délka trupu
nepřesahuje 12 m včetně Kč 10 000
- o námořní jachty, jejichž délka trupu
přesahuje 12 m Kč 15 000
- o námořní obchodní lodě (dále jen "lodě") Kč 100 000
- o cisternové lodě nebo lodě určené
ke speciálním účelům Kč 130 000

b) Zápis rozestavěné lodě do námořního
rejstříku včetně potvrzení o zápisu Kč 50 000
- cisternové lodě nebo lodě určené
ke speciálním účelům Kč 65 000

c) Zápis o zařazení rekreační jachty do evidence rekreačních jachet, jde-li
- o rekreační jachty, jejich délka trupu
nepřesahuje 12 m včetně Kč 5 000
- o rekreační jachty, jejichž délka trupu
přesahuje 12 m Kč 10 000
Položka 43

a) Zápis výmazu námořního plavidla do námořního rejstříku včetně potvrzení o výmazu, jde-li
- o námořní jachty Kč 2 000
- o námořní lodě Kč 10 000

b) Zápis o vyřazení rekreační jachty
z evidence rekreačních jachet včetně
potvrzení o vyřazení Kč 2 000
Položka 44

a) Udělení prozatímního povolení k plavbě
lodě Kč 10 000
b) Udělení prozatímního povolení k plavbě
námořní jachtě Kč 3 000

c) Vydání lodních listin, jde-li
- o námořní nebo rekreační jachty Kč 1 000
- o námořní lodě Kč 2 500
Položka 45

a) Vydání povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu
- mezinárodní veřejné Kč 15 000
- mezinárodní neveřejné Kč 10 000
- vnitrostátní veřejné Kč 5 000
- vnitrostátní neveřejné Kč 3 000

b) Změna povolení k provozování letiště
nebo ke stanovení jeho druhu 10 %
sazby poplatků podle
písmene a) této položky
c) Vydání osvědčení (certifikátu)
o způsobilosti mezinárodního veřejného
letiště pro letadla s maximální
vzletovou hmotností
- vyšší než 10 tun Kč 30 000
- 10 tun a nižší Kč 10 000

d) Změna osvědčení (certifikátu)
o způsobilosti mezinárodního veřejného
letiště pro letadla s maximální
vzletovou hmotností
- vyšší než 10 tun Kč 1 500
- 10 tun a nižší Kč 1 000

e) Prodloužení osvědčení (certifikátu)
o způsobilosti mezinárodního veřejného
letiště pro letadla s maximální
vzletovou hmotností
- vyšší než 10 tun Kč 1 500
- 10 tun a nižší Kč 1 000
Osvobození

Od poplatku podle písmene d) této položky jsou osvobozeny subjekty zajišťující integrovaný záchranný systém a Leteckou záchrannou službu, jde-li o povolení provozovat heliporty.
Položka 46

a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zřízení
stavby nebo zařízení a provádění činností,
které nesouvisí s leteckým provozem
v ochranném pásmu letiště Kč 5 000
b) Vydání rozhodnutí o souhlasu k umístění
stavby a zařízení mimo ochranné pásmo
letiště Kč 3 000
Položka 47

a) Vydání licence k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy Kč 50 000

b) Vydání licence k provozování nepravidelné obchodní letecké dopravy letadlem s maximální vzletovou hmotností
- 10 tun a nižší nebo s celkovým počtem
sedadel pro cestující 20 včetně a menším Kč 15 000
- vyšší než 10 tun nebo s celkovým počtem
sedadel pro cestující větším než 20 Kč 50 000

c) Vydání povolení k provozování dopravy
aerotaxi Kč 15 000
d) Prodloužení platnosti licence nebo
povolení anebo změna licence nebo povolení Kč 1 500
Poznámky

1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení tuzemskému leteckému dopravci Úřadem pro civilní letectví.

2. Poplatek podle této položky se vybírá i za povolení k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy vydané zahraničnímu leteckému dopravci.
Položka 48

a) Zápis do rejstříku letadel nebo výmaz
z rejstříku letadel anebo změna údajů
zapisovaných do rejstříku letadel
pro letadla s maximální vzletovou
hmotností
- vyšší než 10 tun Kč 3 000
- 10 tun a nižší Kč 1 000

b) Vydání průkazu způsobilosti člena
leteckého personálu nebo jeho duplikátu Kč 500
Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i vydání osvědčení, dokladů, popřípadě potvrzení o vlastnictví letadla podle zvláštního právního předpisu upravujícího civilní letectví. 35)
Položka 49
a) Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě,
opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, jejich součástí
a výrobků letecké techniky 35) Kč 10 000
b) Vydání osvědčení o oprávnění k údržbě organizaci 35a)
nebo k výrobě organizaci 35b)
- do 10 pracovníků Kč 10 000
- 11 - 30 pracovníků včetně Kč 20 000
- 31 - 50 pracovníků včetně Kč 30 000
- nad 50 pracovníků Kč 40 000
c) Udělení oprávnění k projektování zástaveb a k zástavbám
leteckých pozemních zařízení Kč 10 000
d) Vydání osvědčení o oprávnění organizace k řízení
zachování letové způsobilosti 35a)
- bezmotorových letadel a letadel s pístovým motorem/motory Kč 10 000
- letadel s turbínovým motorem/motory Kč 30 000
Poznámky

1. Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá i za schválení změn výkladu řízení zachování letové způsobilosti, a to ve výši 50 % sazby poplatku.

2. Počtem pracovníků organizace uvedených v písmenu b) se rozumí počet pracovníků mimo pracovníků administrativních.
Položka 50

a) Vydání osvědčení pro výcvik leteckého
personálu Kč 10 000
b) Prodloužení platnosti nebo změna
osvědčení pro výcvik leteckého personálu Kč 1 500

c) Uznání platnosti zahraničního průkazu způsobilosti
- jde-li o občana České republiky nebo
občana členského státu Evropské unie Kč 500
- jde-li o občana státu, který není
členským státem Evropské unie Kč 1 500
Položka 51

a) Vydání povolení k provádění leteckých
prací nebo leteckých činností pro vlastní
potřebu Kč 10 000
b) Vydání povolení k létání letadla
bez pilota Kč 5 000
c) Prodloužení platnosti nebo změna povolení
k provádění leteckých prací nebo leteckých
činností pro vlastní potřebu anebo povolení
k létání letadla bez pilota Kč 1 500
Položka 52

a) Vydání rozhodnutí o pověření k poskytování
letových provozních služeb včetně
letištních Kč 10 000
b) Vydání rozhodnutí o souhlasu s poskytováním
letecké služby telekomunikační,
meteorologické, informační, při předletové
přípravě a monitorování letu nebo při
odbavovacím procesu na letišti Kč 10 000
c) Prodloužení platnosti rozhodnutí uvedených
v písmenech a) nebo b) anebo jejich změna Kč 1 500
Položka 53

a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu
létání Kč 5 000
b) Změna rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu
létání Kč 1 500
Položka 54

a) Vydání rozhodnutí o schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)

b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo významné modifikace jednotlivého letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení, schválení modifikace nebo změny Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)

c) Uznání typu letadla na základě dokladu o schválení typu letadla vydaného zahraničním leteckým úřadem včetně vydání dokladu o uznání způsobilosti typu (sazba poplatku pod písmenem C)

d) Vydání rozhodnutí o schválení nestandardní opravy (sazba poplatku pod písmenem D)

e) Ověření nebo uznání hlukové způsobilosti letadla včetně vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)

A B C D E
Sazba v Kč Sazba v Kč Sazba v Kč Sazba v Kč Sazba v KčBalóny a vzducholodě 5 000 500 1 500 - -
Kluzáky 8 000 2 500 2 500 200 -
Motorizované kluzáky
a ultralehká letadla 10 000 3 000 3 000 200 -
Letouny a vrtulníky
do 5 700 kg včetně 20 000 5 000 5 000 500 2 000
Letouny a vrtulníky
nad 5 700 kg 50 000 15 000 15 000 1 000 5 000

Poznámky

1. Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá jen za rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo za významnou modifikaci jednotlivého letadla. Významnou změnou nebo významnou modifikací se pro účely tohoto zákona rozumí takové změny nebo modifikace, které mají podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost letadla.

2. Nestandardní opravou se pro účely tohoto zákona rozumí oprava, ke které nejsou podklady součástí instrukcí pro zachování letové způsobilosti zpracovaných držitelem Typového osvědčení při schvalování typu letadla.
Položka 55

a) Vydání osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)

b) Prodloužení platnosti osvědčení letové způsobilosti, zvláštního osvědčení letové způsobilosti nebo obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla (sazba poplatku pod písmenem G)

c) Vydání zvláštního osvědčení letové způsobilosti

- s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)

- s platností nad 60 dnů (sazba pod písmenem F)

d) Vydání osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely (sazba poplatku pod písmenem F)

e) Vydání exportního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)

f) Vydání povolení k letu

- s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)

- s platností do 12 měsíců (sazba pod písmenem F)

g) Schválení letových podmínek

- pro povolení k letu s platností do 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem G)

- pro povolení k letu s platností do 12 měsíců (sazba pod písmenem F)

h) Vydání samostatného osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo prodloužení jeho platnosti

- vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo prodloužení jeho platnosti na základě předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)

- vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo prodloužení jeho platnosti bez předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba pod písmenem F)
F G

Balóny a vzducholodě 1 000 Kč 100 Kč
Kluzáky 3 000 Kč 300 Kč
Motorizované kluzáky
a ultralehká letadla 3 500 Kč 350 Kč
Letouny a vrtulníky
do 5700 kg včetně 7 000 Kč 700 Kč
Letouny a vrtulníky
nad 5700 kg 15 000 Kč 1 500 Kč

Motory-pro zástavbu
do kluzáků a ultralehkých
letadel 1 500 Kč
Motory-pístové 2 000 Kč
Motory-turbovrtulové,
turbohřídelové a proudové 3 000 Kč
Vrtule s pevným úhlem
nastavení listu 1 000 Kč
Vrtule-přestavitelné na zemi 1 500 Kč
Vrtule-stavitelné za letu 2 000 Kč
Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za změny v dokladech.
Poznámka

Bude-li vydáváno nové osvědčení letové způsobilosti společně s osvědčením kontroly letové způsobilosti vybírá se poplatek pouze za osvědčení letové způsobilosti.
Položka 56

a) Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení

- u motoru (sazba poplatku pod písmenem H)

- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem K)

b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu součásti letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení nebo změny Typového osvědčení

- u motoru (sazba poplatku pod písmenem I)

- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem L)

c) Uznání typu součásti letadla na základě dokladu o schválení typu součásti letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu včetně uznání způsobilosti typu

- u motoru (sazba poplatku pod písmenem J)

- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem M)


---------------------------------------------------------------
Motory H I J
Sazba v Kč Sazba v Kč Sazba v Kč
---------------------------------------------------------------
- pro zástavbu 3 000 1 500 1 500
do kluzáků a
ultralehkých
letadel

- pístové 6 000 3 000 3 000

- turbovrtulové, 10 000 5 000 5 000
turbohřídelové
a proudové
---------------------------------------------------------------
Vrtule K L M
Sazba v Kč Sazba v Kč Sazba v Kč
---------------------------------------------------------------
- s pevným 1 000 500 500
úhlem nastavení
listu - dřevěné

- s pevným 2 000 1 000 1 000
úhlem nastavení
listu - kovové
a kompozitové

- přestavitelné 3 000 2 000 2 000
na zemi

- stavitelné za 5 000 3 000 3 000
letu
---------------------------------------------------------------


Poznámka
Významnou konstrukční změnou se pro účely tohoto zákona rozumí změna, která má podstatný účinek na hmotnost, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost součásti letadla.
Položka 57

1. Vydání rozhodnutí o schválení typové
způsobilosti výrobků letecké techniky
k použití v civilním letectví
a) součástí výstroje letadel Kč 2 000
- vydání rozhodnutí o schválení zástavby
výrobku nebo soustavy výstroje letadla Kč 1 000
b) palubní soustavy, pokud není schvalována
v rámci typového schvalování letadla Kč 4 000
- vydání rozhodnutí o schválení zástavby
výrobku nebo soustavy výstroje letadla Kč 2 000
c) světelná zařízení a součástí soustav
světelných zařízení Kč 2 000
d) pozemní elektronická zabezpečovací zařízení
- zařízení Kč 2 000
- systém Kč 4 000
e) pozemní zařízení pro diagnostiku
a vyhodnocování způsobilosti letadel Kč 4 000
f) pozemní zdroje energií pro letadla Kč 2 000
g) letecké trenažéry Kč 15 000
h) letecké simulátory Kč 25 000
i) zařízení pro měření a vyhodnocování
brzdných účinků na pohybovaných plochách
letišť Kč 2 000
j) zařízení určená pro přepravu nákladů
na palubě letadla Kč 2 000

2. Prodloužení platnosti rozhodnutí
o schválení typové způsobilosti výrobků
letecké techniky k použití v civilním
letectví 20 %
sazby poplatků podle
bodu 1. písmen c) až j)
této položky
Předmětem poplatku není

Úkon uvedený v této položce, jde-li o výrobky nepodléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.
Poznámky

1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.

2. Za vydání rozhodnutí o schválení provozní způsobilosti výrobků se vybírají poplatky podle písmen c) až j) této položky.
Položka 58

a) Vydání rozhodnutí o zařazení železniční
dráhy do kategorie nebo o změně kategorie
železniční dráhy Kč 2 000

b) Vydání úředního povolení k provozování dráhy
- celostátní nebo regionální Kč 10 000
- speciální, tramvajové, trolejbusové
nebo vlečky s délkou její dopravní cesty
delší než 1 000 m Kč 3 000
- vlečky s délkou dopravní cesty 1 000 m
včetně a kratší Kč 1 500
- lanové Kč 1 000

c) Změna úředního povolení k provozování dráhy Kč 1 000
d) Přijetí návrhu provozovatele dráhy
na zrušení úředního povolení k provozování
dráhy Kč 500

e) Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze
- celostátní nebo regionální Kč 10 000
- speciální, tramvajové, trolejbusové
nebo vlečce Kč 3 000
- lanové Kč 1 000

f) Změna licence k provozování drážní dopravy Kč 1 000
g) Přijetí návrhu dopravce na odejmutí licence Kč 500
h) Vydání průkazu způsobilosti drážního
vozidla na drahách Kč 500
i) Vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu
zabezpečení křížení železniční dráhy
s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí
nebo o jeho změně Kč 500
j) Vydání osvědčení dopravce nebo změnu
osvědčení Kč 1 000
Poznámka

Poplatek podle písmene h) této položky se vybírá za drážní vozidla stejného typu na jedné lanové dráze pouze jednou.
Položka 59

a) Schválení typu drážního vozidla
- elektrické lokomotivy, elektrické
jednotky, motorové lokomotivy, motorové
vozy, osobní vozy nad 160 km/hod.,
vozidla dráhy speciální určená
pro přepravu cestujících, tramvaje,
trolejbusy Kč 30 000
- osobní vozy, speciálně konstruovaná

železniční vozidla s vlastním pohonem
k výstavbě, opravám a údržbě drah Kč 15 000
- nákladní vozy, speciálně konstruovaná
železniční vozidla bez vlastního pohonu
k výstavbě, opravám a údržbě drah
a vozidla lanových drah Kč 10 000

b) Schválení změny na drážním vozidle
znamenající odchylku od schváleného typu 36)
bez ohledu na počet odchylek Kč 2 000
c) Vydání průkazu způsobilosti k řízení
drážního vozidla Kč 100
d) Vydání průkazu způsobilosti k provozu
určeného technického zařízení 37) Kč 50
e) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti
fyzických osob provádějících revize
(prohlídky) určených technických zařízení
o další technická zařízení téhož druhu Kč 100
Poznámka

Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá pouze jednou i v případě, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle zvláštního předpisu. 37)

ČÁST IV
Položka 60

1. Vydání
a) oprávnění k hornické činnosti nebo
k činnosti prováděné hornickým způsobem Kč 1 000
- změna oprávnění k hornické činnosti
nebo k činnosti prováděné hornickým
způsobem Kč 500
b) povolení k hornické činnosti nebo
k činnosti prováděné hornickým způsobem Kč 1 500
- změna povolení k hornické činnosti
nebo k činnosti prováděné hornickým
způsobem Kč 750
c) povolení k nabývání, předávání, dovozu,
vývozu nebo tranzitu výbušnin Kč 500
d) povolení ke zhotovování jednoduchých
trhavin Kč 300
e) povolení trhacích prací a ohňostrojné práce Kč 300
f) povolení důlního díla nebo důlní stavby,
nezahrnuté v povolení uvedeném v písmenu b) Kč 300
g) povolení a stanovení odborných orgánů
a znalců oprávněných zpracovávat odborné
posudky a provádět zkoušky Kč 300
h) povolení k používání typu důlního stroje,
zařízení nebo pomůcky Kč 500
i) povolení k používání typu důlního
přístroje Kč 300
j) rozhodnutí o stanovení, zrušení nebo změně
dobývacího prostoru Kč 1 500
k) povolení 38) k prvému použití výbušniny
v rizikových podmínkách a v rizikovém
prostředí Kč 1 000
- změna povolení k prvému použití
výbušniny v rizikových podmínkách
a v rizikovém prostředí Kč 500

2. Vydání rozhodnutí 38)
a) o stanovení průzkumného území pro ložiskový

průzkum nebo o prodloužení doby platnosti
rozhodnutí Kč 2 000
b) o určení významných výzkumných nebo
průzkumných geologických děl Kč 1 000
c) o udělení předchozího souhlasu k podání
návrhu na stanovení dobývacího prostoru
nebo o prodloužení doby platnosti
rozhodnutí Kč 1 000
Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o zrušení nebo změně dobývacího prostoru uvedené v bodě 1 písm. j) této položky vydávané správním úřadem z vlastního podnětu.
Poznámka

Poplatek podle bodu 1 odrážek u písmen a), b) a k) této položky se vybírá, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění, změnu předmětu činnosti v povolení nebo změnu podmínek v povolení k prvému použití výbušniny.
Položka 61

1. Přijetí žádosti o

a) vydání licence k provozování zoologické
zahrady 38a) Kč 10 000
b) vydání licence na zpracování, balení nebo
přebalování kaviáru jeseterovitých ryb 38b) Kč 10 000
c) vydání licence pro výrobce nebo distributora
značek k označování exemplářů druhů
volně žijících živočichů 38b) Kč 1 000
d) vydání povolení k vývozu, dovozu nebo
přemístění exemplářů druhů volně žijících
živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků
z tuleňů nebo kožešin živočichů a dalšího
zboží vyrobeného z kožešin živočichů, na
které se vztahuje omezení dovozu 38b) Kč 1 000
e) vydání povolení k vývozu zvláště chráněných
živočichů nebo rostlin 38b) Kč 1 000
f) vydání potvrzení o putovní výstavě 38c) na
1 až 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů
nebo planě rostoucích rostlin 38b) Kč 1 000
g) vydání potvrzení o putovní výstavě na více
než 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů
nebo planě rostoucích rostlin 38b) Kč 2 000
h) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností
na 1 až 20 exemplářů druhů volně žijících
živočichů nebo planě rostoucích rostlin 38b) Kč 100
za každý exemplář
i) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností
na více než 20 exemplářů druhů volně
žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin 38b) Kč 2 000

2. Vydání
a) číslovaného kroužku k předepsanému označení
ptáka, který je exemplářem 38b) Kč 20
b) značky k označení exempláře druhu volně
žijících živočichů 38b) Kč 20
c) potvrzené fotokopie kopie pro držitele
dovozního povolení 38d) Kč 30
Osvobození

1. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo dovozcem.

2. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu nebo o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.

3. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí.

4. Od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b) této položky je osvobozeno vydání kroužku nebo jiné značky pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.

5. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu živého exempláře, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a exemplář zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.
Položka 62

a) Ověření platnosti puncovní značky Kč 20
b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní
značky nebo odpovědnostní značky Kč 200
c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené
výrobní značky nebo odpovědnostní značky Kč 40
d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické
slitiny do seznamu registrovaných slitin Kč 400
e) Vydání rozhodnutí 39) o ponechání přidělené
výrobní značky nebo odpovědnostní značky Kč 100
Předmětem poplatku není

Rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky uvedené v písmenu c) této položky vydané správním úřadem z vlastního podnětu.
Položka 63

a) Přijetí návrhu na povolení spojení
soutěžitelů 40) Kč 100 000
b) Přijetí návrhu na povolení výjimky
ze zákazu uskutečňování spojení 40) Kč 10 000
Položka 64

Přijetí žádosti o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů 41) Kč 3 000
Přijetí žádosti o změnu zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů 41) Kč 1 000
Přijetí žádosti o schválení systému certifikovaných dodavatelů 41) Kč 20 000
Přijetí žádosti o schválení změny systému certifikovaných dodavatelů 41) Kč 5 000
Položka 65
a) Přijetí žádosti o schválení prospektu
cenného papíru nebo emisních podmínek
dluhopisu anebo dluhopisového programu
včetně kombinované žádosti Kč 10 000
b) Přijetí žádosti o schválení dodatku
prospektu cenného papíru nebo doplňku
dluhopisového programu anebo změny
emisních podmínek dluhopisu Kč 5 000

c) Přijetí žádosti o povolení zúžení obsahu
prospektu Kč 3 000
d) Přijetí žádosti o povolení, aby emitent
mající povinnost sestavovat účetní závěrku
i konsolidovanou účetní závěrku mohl
uveřejnit, při plnění povinnosti uveřejnit
výroční zprávu, pouze jednu z účetních
závěrek Kč 2 000
f) Přijetí žádosti o vydání rozhodnutí
o zproštění obchodníka s cennými
papíry oznamovací povinnosti Kč 1 000

g) Přijetí žádosti o
- vydání souhlasu s uveřejněním
nabídkového dokumentu
u povinné nabídky převzetí Kč 5 000

- vydání souhlasu s uveřejněním
nabídkového dokumentu
při plnění dodatečné nabídkové
povinnosti Kč 3 000

- odložení plnění povinnosti
uveřejnit informaci o rozhodnutí
učinit nabídku převzetí nebo
o vzniku nabídkové povinnosti Kč 1 000

- prodloužení lhůty pro předložení
nabídkového dokumentu Kč 1 000

- prodloužení lhůty pro uveřejnění
nabídkového dokumentu Kč 1 000

- schválení prodloužení doby
závaznosti nabídky převzetí Kč 1 000

- povolení výjimky ze zákazu činit
právní úkony směřující k nabytí
nebo zcizení účastnických
cenných papírů cílové společnosti
po dobu závaznosti nabídky
převzetí Kč 3 000

- povolení výjimky ze zákazu
nabývat účastnické cenné papíry
po ukončení doby závaznosti
nabídky převzetí Kč 3 000

- zkrácení nebo prominutí lhůty
jednoho roku, po kterou platí
zákaz učinit další nabídku
převzetí Kč 3 000

- vydání rozhodnutí, kterým bude
povoleno vykonávat hlasovací
práva osobě, která rozhodný
podíl nenabyla v důsledku
vlastního jednání a nemohla
rozumně předpokládat,
že nabude rozhodný podíl Kč 3 000

- vydání rozhodnutí o zániku
nabídkové povinnosti Kč 3 000

- vydání rozhodnutí, kterým bude
povoleno vykonávat hlasovací
práva osobě, která je v prodlení
s plněním nabídkové povinnosti Kč 3 000
h) Přijetí žádosti o vydání předchozího
souhlasu se zdůvodněním výše
protiplnění při výkupu kótovaných
cenných papírů Kč 10 000
Osvobození

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny banky se sídlem v České republice, jde-li o vydání hypotečních zástavních listů.

2. Od poplatků podle této položky je osvobozena Česká exportní banka, a. s.
Položka 66

a) Přijetí žádosti o udělení povolení
k provozování pojišťovací nebo
zajišťovací činnosti Kč 50 000

b) Přijetí žádosti
- o registraci vázaného pojišťovacího
zprostředkovatele nebo podřízeného
pojišťovacího zprostředkovatele, anebo
výhradního pojišťovacího agenta Kč 2 000
- o registraci pojišťovacího agenta
nebo pojišťovacího makléře Kč 10 000
- o registraci samostatného likvidátora
pojistných událostí Kč 10 000
- o udělení souhlasu s nabytím účasti
v pojišťovně Kč 20 000
- o schválení převodu pojistného kmene
pojišťovny Kč 20 000
- o schválení záměru fúze, rozdělení nebo
změny právní formy pojišťovny nebo
zajišťovny, nejde-li o rozdělení
pojišťovny provozující souběžně životní
a neživotní pojištění Kč 20 000
- o udělení souhlasu s jiným finančním
umístěním nebo souhlasu s tvorbou
jiné rezervy Kč 5 000
- o udělení předchozího souhlasu se změnou
člena statutárního nebo dozorčího orgánu
nebo osoby, která má vykonávat funkci
prokuristy tuzemské pojišťovny nebo
zajišťovny anebo pověřeného zástupce
pobočky pojišťovny se sídlem v jiném státě
než je stát Evropského hospodářského
prostoru Kč 5 000

c) Vydání osvědčení o středním nebo vyšším
kvalifikačním stupni odborné způsobilosti Kč 1 000

d) Přijetí žádosti o
- povolení k činnosti organizátora
regulovaného trhu Kč 200 000
- povolení k provozování vypořádacího systému Kč 100 000
- povolení k činnosti centrálního depozitáře Kč 100 000
- povolení k činnosti obchodníka s cennými
papíry, který není bankou, nebo k poskytování
investičních služeb prostřednictvím
organizační složky Kč 50 000
- povolení ratingové agentury Kč 200 000
- registraci investičního zprostředkovatele Kč 2 000
- povolení k činnosti investiční společnosti,
k činnosti investičního fondu Kč 50 000
- povolení k veřejnému nabízení cenných papírů
zahraničního speciálního fondu na území
České republiky Kč 50 000
- povolení k vytvoření podílového fondu Kč 20 000
- povolení k nabytí účasti na obchodníkovi
s cennými papíry, organizátorovi
regulovaného trhu, vypořádacím systému,
centrálním depozitáři,
investiční společnosti a investičním fondu Kč 1 000
- povolení pro obchodníka s cennými papíry,
organizátora regulovaného trhu,
vypořádacího systému, centrálního depozitáře,
investiční společnosti a investičního fondu
k fúzi, převodu, zastavení nebo nájmu podniku,
převodu obchodního jmění a změně
právní formy Kč 20 000


e) Přijetí žádosti o změnu povolení k
- činnosti organizátora regulovaného trhu Kč 100 000
- provozování vypořádacího systému Kč 50 000
- činnosti centrálního depozitáře Kč 50 000
- činnosti investiční společnosti, k činnosti
investičního fondu Kč 10 000
- veřejnému nabízení cenných papírů zahraničního
speciálního fondu v České republice Kč 10 000
- činnosti obchodníka s cennými papíry, který
není bankou, nebo k poskytování investičních
služeb prostřednictvím organizační složky Kč 10 000

f) Přijetí žádosti o odnětí povolení
uvedeného v písmenu d) Kč 3 000


g) Přijetí žádosti o předchozí souhlas
s volbou nebo jmenováním vedoucí osoby
investiční společnosti, investičního fondu,
obchodníka s cennými papíry, který není
bankou, organizátora regulovaného trhu,
vypořádacího systému, centrálního depozitáře,
vedoucího organizační složky zahraniční osoby
s povolením k poskytování investičních služeb
a vedoucí osoba finanční holdingové osoby Kč 1 000h) Přijetí žádosti
- o povolení k rozdělení, sloučení nebo
splynutí investičních společností,
investičních fondů, obchodníků s cennými
papíry, kteří nejsou bankami nebo
provozovatelů vypořádacích systémů,
ke sloučení nebo splynutí burz cenných
papírů, organizátorů mimoburzovního
trhu a centrálního depozitáře Kč 20 000
- o povolení ke sloučení nebo splynutí
podílových fondů Kč 5 000
- o odnětí povolení k vytvoření podílového
fondu Kč 2 000
- o schválení změny statutu investičního
fondu nebo podílového fondu Kč 1 000

i) Přijetí žádosti o schválení dražebního řádu
obchodníka s cennými papíry Kč 3 000
Položka 67

a) Přijetí žádosti
- o udělení oprávnění k provozování
televizního vysílání Kč 50 000
- o prodloužení doby platnosti
oprávnění k provozování televizního
vysílání Kč 50 000
b) Přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo
o prodloužení doby platnosti oprávnění
k provozování rozhlasového vysílání Kč 15 000
c) Přijetí přihlášky k provozování převzatého
vysílání Kč 50 000

d) Přijetí žádosti o změnu údajů uvedených
- v žádosti o udělení oprávnění k provozování
televizního vysílání Kč 10 000
- v žádosti o udělení oprávnění k provozování
rozhlasového vysílání Kč 3 000
- v přihlášce k provozování
převzatého vysílání Kč 10 000
Předmětem poplatku není

1. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání podle písmene a) této položky, je-li žádost podávána podle § 21 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).

2. Přijetí žádosti o změnu údajů podle písmene d) této položky, zapisuje-li se změna do obchodního rejstříku.

ČÁST V
Položka 68

zrušena
Položka 69
a) Schválení veterinárního přípravku
a jeho zápis do Seznamu schválených
veterinárních přípravků 42) Kč 5 000
b) Vydání osvědčení výrobci veterinárních přípravků
o splnění požadavků správné výrobní praxe Kč 2 000
c) Zápis veterinárního technického prostředku
do Seznamu technických prostředků
pro veterinární použití 42) Kč 1 000
d) Změna rozhodnutí o schválení veterinárního
přípravku 42) Kč 1 000
e) Prodloužení platnosti rozhodnutí
o schválení veterinárního přípravku 42) Kč 2 000
Položka 70

1. Vydání veterinárního osvědčení 42) k přemístění zvířete mimo včel


- za jedno zvíře Kč 50
- za více než jedno zvíře Kč 100

2. Vydání veterinárního osvědčení provázejícího zvíře, které je předmětem obchodování 42)


- za jedno zvíře Kč 50
- za více než jedno zvíře Kč 100
Položka 71

Vydání veterinárního osvědčení k přepravě
živočišných produktů 42) Kč 100
Položka 72

a) Schválení a registrace obchodníka, účastníka sítě sledování,
shromažďovacího střediska, karanténního střediska,
inseminační stanice, střediska pro odběr spermatu, banky
spermatu, zařízení pro chov zvířat, včetně chovu živočichů
pocházejících z akvakultury, a jiného zařízení podílejícího
se na uvádění zvířat na trh a na obchodování s nimi 42) Kč 200

b) Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení,
v nichž se zachází se živočišnými produkty a které jsou pod
státním veterinárním dozorem 42) Kč 500


c) Registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se
zachází se živočišnými produkty nebo vedlejšími živočišnými
produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem 42) Kč 100d) Registrace dopravce přepravujícího živočišné produkty nebo
osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými
produkty s členskými státy 42) Kč 500


e) Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt
nebo pobyt, sídlo, IČ) ve schválení a registraci nebo v registraci Kč 100

f) Registrace cirkusu 42) Kč 500

g) Změna registrace cirkusu 42) Kč 100

h) Vydání rejstříku zvířat v cirkusu 42) Kč 200

i) Ověření rejstříku zvířat v cirkusu 42) Kč 100

j) Vydání rejstříku míst konání cirkusu 42) Kč 200

k) Ověření rejstříku míst konání cirkusu 42) Kč 100
Poznámky

1. Obchodníkem uvedeným v písmenu a) této položky se rozumí osoba podle § 9b veterinárního zákona 42).

2. Za změnu schválení a registrace nebo změnu registrace vybere správní úřad poplatek jako za schválení a registraci nebo registraci.

3. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene a), b), c) nebo d) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene e) této položky.
Položka 73

a) Registrace soukromého veterinárního technika 42) Kč 1 000

b) Změna registrace soukromého veterinárního technika 42) Kč 100


c) Vydání povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné
veterinární diagnostické činnosti 42) Kč 2 000

d) Vydání povolení k provozování asanačního podniku 42) Kč 3 000
e) Vydání povolení k provozování jiné veterinární asanační činnosti 42)) Kč 1 000

f) Vydání povolení k porážení zvěře ve farmovém chovu v hospodářství 42) Kč 200

g) Vydání povolení k usmrcení velkého farmového zvířete ve farmovém
chovu použitím střelné zbraně 42) Kč 200

h) Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název,
trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo, IČ) v povolení Kč 100
Poznámky

1. Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za povolení.

2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene c), d), e), f) nebo g) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene h) této položky.
Položka 74
a) Vydání rozhodnutí 43) o povolení chovu druhu zvířete
vyžadujícího zvláštní péči Kč 1 000
b) Vydání rozhodnutí 43) o udělení akreditace uživatelskému
zařízení k provádění pokusů na zvířatech Kč 10 000
c) Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení
dopravce 43) Kč 200
d) Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce pro
dlouhotrvající cesty 43) Kč 200
e) Vydání rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení o schválení
silničního dopravního prostředku nebo osvědčení o schválení
plavidla pro přepravu hospodářských zvířat 43)
za každý silniční dopravní prostředek nebo plavidlo
uvedené v žádosti Kč 200
Položka 75

Vydání rozhodnutí 43) o udělení osvědčení
pro chovná nebo dodavatelská zařízení, která
chovají nebo dodávají zvířata pro pokusné
účely Kč 5 000
Položka 76

a) Ověřování chmele hlávkového 44) Kč 250
za každých i započatých 1000 kg
b) Ověřování chmele práškového nebo
granulovaného 44) Kč 300
za každých i započatých 1000 kg
c) Vystavení odrůdového certifikátu Kč 50
d) Provedení kontroly chmele při přebalení 45) Kč 150
za každých i započatých 1000 kg
Poznámky

1. Vystavuje-li se ověřovací listina jako duplikát, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku.

2. Poplatek podle písmen a), b) a d) této položky se vyměřuje po provedení ověřování nebo kontroly chmele.
Položka 77

a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti
a hmotnosti vinných hroznů 46) Kč 250
b) Vydání prvního rozhodnutí 46) o zatřídění
jakostního vína, jakostního vína
s přívlastkem, jakostního šumivého vína
stanovené oblasti, aromatického jakostního
šumivého vína stanovené oblasti,
pěstitelského sektu, jakostního likérového
vína, Kč 300
za každých i započatých
10 000 litrů v šarži 46)
c) Vydání rozhodnutí 46) o zatřídění
jakostního vína, jakostního vína
s přívlastkem, jakostního šumivého vína
stanovené oblasti, aromatického jakostního
šumivého vína stanovené oblasti,
pěstitelského sektu, jakostního likérového
vína, pro které již bylo rozhodnutí jednou
vydáno Kč 500
za každých i započatých
10 000 litrů v šarži 46)
d) vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu
nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu
z rezervy 46a) za každých započatých 10 m 2 Kč 1

Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu a jakostního likérového vína u prvních 8 vzorků vína jednoho výrobce v jednom kalendářním roce, nepřesáhne-li množství zatřiďovaného vína 10 000 litrů včetně v šarži.

2. Vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy 46a) mladým zemědělcům 46b).
Položka 78

a) Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu
k výkonu odborných činností 47) Kč 2 000
b) Vydání rozhodnutí o uznání chovatelského
sdružení nebo rozhodnutí o uznání fyzické
či právnické osoby, popřípadě sdružení
právnických osob, za chovatelský podnik 47) Kč 2 000
Položka 79

Vydání povolení k provozování zemědělského
veřejného skladu 48) Kč 10 000
Položka 80

a) Vydání rostlinolékařského osvědčení 49)
na rostliny nebo rostlinné produkty
určené pro vývoz Kč 500
b) Přijetí žádosti o povolení dovozu nebo
přemístění škodlivých organismů, Kč 500
rostlin, rostlinných produktů a jiných
předmětů pro pokusné, vědecké
a šlechtitelské účely 49a)

c) Přijetí žádosti o povolení přechovávání
karanténního materiálu a jiné Kč 500
manipulace s ním 49)
Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny nebo rostlinného produktu k jiným než podnikatelským účelům.
Položka 81

Přijetí žádosti o

a) registraci přípravku na ochranu rostlin 49b), obsahuje-li
- pouze účinnou látku nebo účinné
látky zařazené do přílohy I ke
Směrnici 91/414/EHS Kč 5 000
- účinnou látku nebo účinné látky
nezařazené do přílohy I ke Směrnici
91/414/EHS Kč 6 000

b) zápis dalšího prostředku na ochranu
rostlin do úředního registru 49c) Kč 1 000
Zmocnění

Správní úřad sníží poplatek o 90 %, jde-li o přípravek na bázi živých organismů, potravinářských surovin, komoditních látek, rostlinných extraktů, feromonů nebo repelentů.
Položka 82

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o


a) registraci přípravku na ochranu
rostlin 49d) Kč 500
b) zápisu dalšího prostředku na ochranu
rostlin do úředního registru 49c) Kč 200
Položka 83

Přijetí žádosti o


a) rozšíření registrace přípravku
na ochranu rostlin 49e) Kč 300
b) změnu v registraci přípravku
na ochranu rostlin, nejde-li o úkony
uvedené pod písmenem a) 49f) Kč 100
Položka 84

Přijetí žádosti o zrušení registrace
přípravku na ochranu rostlin 49f) Kč 100
Položka 85

Přijetí žádosti o


a) povolení k použití neregistrovaného
přípravku na ochranu rostlin
pro účely výzkumu nebo vývoje 49g) Kč 1 000
b) povolení mimořádného uvedení na trh
a použití neregistrovaného přípravku
na ochranu rostlin 49h) Kč 1 500
Položka 86

Přijetí žádosti o

a) povolení k dovozu souběžného přípravku na ochranu rostlin 49i)
- pro obchodní použití Kč 1 000
- pro vlastní potřebu Kč 300

b) vydání osvědčení o způsobilosti
k provádění zkoušek pro účely
registrace 49j) Kč 100
c) provedení zkoušky odborné způsobilosti
pro nakládání s přípravky
na ochranu rostlin 49k) Kč 200
Položka 87


a) Vydání povolení k dovozu rozmnožovacího
materiálu Kč 500

b) Udělení licence dodavateli reprodukčního
materiálu lesních dřevin Kč 100

c) udělení licence k vyhotovování lesního
hospodářského plánu a lesní
hospodářské osnovy Kč 100

d)udělení licence pro výkon činnosti
odborného lesního hospodáře Kč 100
Položka 88

Přijetí žádosti

a) o udělení ochranných práv k nové odrůdě
rostlin 50) Kč 1 000
b) o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího
materiálu do oběhu 51) Kč 100
c) o registraci odrůdy 51) Kč 2 000
d) o prodloužení registrace odrůdy 51) Kč 500


e) o zápis dalšího udržovatele odrůdy 51) Kč 1 000
Položka 89

Přijetí návrhu na udělení nucené licence 50) Kč 3 000
Položka 90

a) Zápis změny v osobě žadatele o udělení
ochranných práv k odrůdě 50) Kč 500
b) Zápis smlouvy o převodu ochranných práv
k chráněné odrůdě nebo o převodu podílu
ochranných práv k chráněné odrůdě
do rejstříku 50) Kč 1 000
c) Zápis nucené licence, změny jména, příjmení,
obchodního firmy, trvalého pobytu nebo sídla
držitele šlechtitelských práv nebo
poskytnutí licence do rejstříku 50) Kč 200
Položka 91

Přijetí návrhu na zrušení ochranných práv 50) Kč 300
Předmětem poplatku není

Zrušení ochranných práv z podnětu správního úřadu.
Položka 92

a) Vydání povolení 52) k pěstitelskému
pálení lihu Kč 1 000
b) Vydání osvědčení 53) pro zápis označení
původu a zeměpisných označení
do rejstříku Kč 1 000
c) Vydání osvědčení 53) o splnění odborné
způsobilosti k uvádění do oběhu volně
rostoucích a pěstovaných jedlých hub
určených pro potravinářské účely Kč 500
d) Vydání osvědčení 53) pro výrobky,
potraviny nebo suroviny určené k jejich
výrobě a tabákové výrobky, včetně
čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo
konzumních brambor Kč 1 000
e) Provedení změny ve vydaném osvědčení
uvedeném v písmenech b) až d) Kč 500

f) vydání osvědčení nebo dokladu
o skutečnostech zjištěných činností
inspekce 53) Kč 1 000

g) účast na senzorických zkouškách 53) Kč 1 000

h)vydání dokladu o senzorické
zkoušce 53) Kč 1 000

i)vydání rozhodnutí o schválení postupu
a způsobu ozařování potravin
a surovin ionizujícím zářením 53) Kč 1 000
Poznámka

Za řízení předcházející vydání osvědčení podle písmen c), d) a i) této položky se vyměřuje poplatek podle položky 20 tohoto sazebníku.
Položka 93

a) Vydání rozhodnutí o schválení provozu pro výrobu 54) Kč 20 000

b) Vydání rozhodnutí o podmíněném schválení provozu pro výrobu
nebo uvádění do oběhu 54) Kč 1 000

c) Vydání rozhodnutí o schválení provozu pro uvádění
do oběhuu 54) Kč 3 000

d) Vydání rozhodnutí o registraci provozu pro výrobuu 54) Kč 5 000

e) Vydání rozhodnutí o registraci provozu pro uvádění do oběhuu 54) Kč 1 000

f) Vydání rozhodnutí o registraci provozu dopravce nebo provozu
na úrovni prvovýrobyu 54) Kč 100

g) Vydání rozhodnutí o provedení změny údajů v žádosti o schválení
nebo registraciu 54) Kč 500

h) Vydání rozhodnutí o povolení výroby nebo uvádění do oběhu
produktu ke krmeníu 54) Kč 5 000

i) Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění
biologického zkoušeníu 54) Kč 5 000
Poznámky

1. Poplatek podle písmene a) nebo c) této položky se vybere i v případě, že provoz byl již registrován podle písmene d) nebo e).

2. Za osvědčení o odborné způsobilosti vydávané podle zvláštního právního předpisuu 54) se vybírá poplatek podle položky 22 písmene b) tohoto sazebníku.

Předmětem poplatku není
Vydání rozhodnutí o změně podle písmene g) této položky u provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby.
Položka 94

Přijetí žádosti

a) o registraci hnojiva, pomocné půdní
látky, pomocného rostlinného
přípravku nebo substrátu 55) Kč 3 000
b) o prodloužení platnosti rozhodnutí
o registraci nebo o změnu rozhodnutí
o registraci hnojiva, pomocné půdní
látky, pomocného rostlinného přípravku
nebo substrátu 55) Kč 500
c) o registraci osoby podnikající
v ekologickém zemědělství Kč 1 000
Položka 95

Přijetí žádosti nebo návrhu 56)


a) o povolení nebo dočasné povolení k uvedení
biocidního přípravku na trh pro jeden typ
biocidního přípravku Kč 200 000

b) o povolení nebo dočasné povolení uvedení
biocidního přípravku s nízkým rizikem nebo
rámcovým složením na trh pro jeden typ
biocidního přípravku Kč 75 000

c) o povolení nebo dočasné povolení uvedení
biocidního přípravku, biocidního přípravku
s nízkým rizikem nebo rámcovým složením
na trh pro každý další typ biocidního
přípravku Kč 15 000

d) o změnu povolení uvedení biocidního
přípravku, biocidního přípravku s nízkým
rizikem nebo rámcovým složením na trh,
prodloužení platnosti povolení nebo
jeho obnovení Kč 55 000

e) o povolení uvedení na trh biocidního
přípravku, biocidního přípravku s nízkým
rizikem nebo rámcovým složením, který
byl již povolen v jiném členském státě
Evropských společenství (na základě
vzájemného uznávání) Kč 40 000

f) na zařazení účinné látky, účinné látky
s nízkým rizikem nebo základní látky
biocidních přípravků do seznamu účinných
látek, seznamu účinných látek s nízkým
rizikem nebo seznamu základních látek
pro jeden typ biocidního přípravku Kč 600 000

g) na zařazení účinné látky, účinné látky
s nízkým rizikem nebo základní látky
biocidních přípravků do seznamu účinných
látek, seznamu účinných látek s nízkým
rizikem nebo seznamu základních látek
pro každý další typ biocidního přípravku Kč 60 000
h) na hodnocení dokumentace předložené za
účelem zařazení účinné látky, účinné
látky s nízkým rizikem nebo základní
látky do seznamu účinných látek, seznamu
účinných látek s nízkým rizikem nebo
seznamu základních látek pro jeden typ
biocidního přípravku Kč 3 900 000

i) na hodnocení dokumentace předložené za
účelem zařazení účinné látky, účinné
látky s nízkým rizikem nebo základní
látky do seznamu účinných látek, seznamu
účinných látek s nízkým rizikem nebo
seznamu základních látek pro každý
další typ biocidního přípravku Kč 390 000
Položka 96

a) Vydání integrovaného povolení k provozu
zařízení uvedenému v příloze č. 1 k zákonu
o integrované prevenci 57) Kč 30 000
b) Vydání rozhodnutí o změně integrovaného
povolení při podstatné změně zařízení
uvedeného v příloze č. 1 k zákonu
o integrované prevenci 57) Kč 10 000
c) Vydání integrovaného povolení nebo jeho
změny při podstatné změně zařízení
neuvedeného v příloze č. 1 k zákonu
o integrované prevenci 57) Kč 5 000
Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení z podnětu správního úřadu.

ČÁST VI
Položka 97

1. Přijetí žádosti 58)
a) o registraci léčivého přípravku, o změnu
rozhodnutí nebo o prodloužení platnosti
rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Kč 2 000
b) o převod registrace nebo o povolení
souběžného dovozu léčivého přípravku Kč 2 000
c) o zrušení rozhodnutí o registraci
léčivého přípravku Kč 1 000

2. Přijetí žádosti 58)
a) o registraci homeopatického přípravku,
o změnu rozhodnutí nebo o prodloužení
platnosti rozhodnutí o registraci
homeopatického přípravku nebo o převod
registrace homeopatického přípravku Kč 2 000
b) o povolení souběžného dovozu
homeopatického přípravku Kč 2 000
c) o zrušení rozhodnutí o registraci
homeopatického přípravku Kč 1 000
Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti uvedené v bodě 1 písmenech a) a b) této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění nařízení podle Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.
Poznámka

Poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky se vybírá jen jednou, je-li žádáno do 30. června 2004 o více změn registrace léčivého přípravku, který byl v České republice a v dalších členských státech Evropské unie registrován, a to za účelem dosažení souladu podmínek této registrace s podmínkami registrace v členských státech Evropské unie.
Položka 98

Přijetí žádosti 58)


- o povolení nebo změnu povolení výroby
léčivých přípravků Kč 2 000
- o povolení nebo změnu povolení činnosti
kontrolní laboratoře Kč 2 000
- o povolení nebo změnu povolení výroby
v zařízení transfúzní služby Kč 2 000
- o povolení nebo změnu povolení výroby
medikovaných krmiv nebo veterinárních
autogenních vakcín Kč 2 000
Položka 99

1. Přijetí žádosti 58)


- o povolení nebo změnu povolení distribuce
léčivých přípravků Kč 2 000
- o rozšíření povolení distribuce Kč 2 000

2. Přijetí žádosti o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely 58a), jde-li o

a) nové léčivé látky, nové kombinace
léčivých látek, nové indikace,
nové lékové formy určené pro
nové indikace Kč 20 000
b) nové lékové formy bez určení
pro nové indikace, novou sílu Kč 10 000

c) generika nebo nové velikosti
balení Kč 8 000
d) v ostatních případech Kč 10 000
e) potraviny pro zvláštní lékařské
účely Kč 10 000
3. Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí
o stanovení maximální ceny nebo výše
a podmínek úhrady z důvodů
rozšíření indikace, omezení stávajících
podmínek úhrady nebo zvýšení
úhrady 58a) Kč 20 000
4. Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí
o stanovení maximální ceny a výše
a podmínek úhrady 58a) v ostatních
případech Kč 10 000

Předmětem poplatku není

1. Přijetí žádosti uvedené v bodech 2, 3 a 4 této položky, je-li žadatelem zdravotní pojišťovna.

2. Přijetí žádosti uvedené v bodu 2 písm. a), b), c) nebo d) této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.
Položka 100
a) Vydání povolení k zacházení s omamnými
látkami, psychotropními látkami nebo
přípravky je obsahujícími Kč 5 000
b) Vydání povolení k zacházení s prekursory -
povolení podle přímo použitelných předpisů
Evropských společenství o prekursorech
drog 59) Kč 3 000
c) Vydání povolení k zacházení s prekursory -
povolení podle přímo použitelných předpisů
Evropských společenství o prekursorech
drog 59) pro soudně toxikologické
laboratoře, laboratoře zdravotních
ústavů, specializovaná diagnostická,
vědecko-výzkumná a výuková pracoviště
vysokých škol a specializovaná
diagnostická a vědecko-výzkumná pracoviště
Akademie věd České republiky Kč 1 000
d) Vydání povolení k zacházení s prekursory -
zvláštní povolení podle přímo použitelných
předpisů Evropských společenství o
prekursorech drog 59) pro Policii
České republiky, Armádu České republiky,
Vězeňskou službu České republiky a Celní
správu České republiky Kč 500
e) Vydání povolení k zacházení s prekursory -
zvláštní povolení podle přímo použitelných
předpisů Evropských společenství o
prekursorech drog 59) Kč 5 000
f) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu
omamných látek, psychotropních látek
nebo přípravků je obsahujících Kč 1 000
g) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu
prekursorů a k vývozu pomocných látek
podle přímo použitelných předpisů
Evropských společenství o prekursorech
drog 59) Kč 1 000
h) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu
makoviny Kč 500
i) Registrace jednotlivých činností
s pomocnými látkami podle přímo
použitelných předpisů Evropských
společenství o prekursorech drog 59) Kč 3 000
j) Zvláštní registrace jednotlivých
činností s pomocnými látkami podle
přímo použitelných předpisů Evropských
společenství o prekursorech drog 59) Kč 3 000
Položka 101

a) Udělení povolení 60) pro uzavřené nakládání
s geneticky modifikovanými organismy Kč 2 000
b) Udělení povolení 60) pro uvádění geneticky
modifikovaných organismů do životního
prostředí Kč 20 000

c) Zápis 60) geneticky modifikovaného
organismu nebo genetického produktu
do Seznamu pro uvádění do oběhu Kč 30 000

d) Vydání rozhodnutí o zařazení žadatele
a genetického zdroje rostliny,
mikroorganismu, kolekce genetických
zdrojů rostlin nebo kolekce
genetických zdrojů
mikroorganismů do Národního
programu konzervace a využívání
genetických zdrojů rostlin
a mikroorganismů významných
pro výživu a zemědělství 60a) Kč 1 000


e) Vydání rozhodnutí o prodloužení
doby platnosti rozhodnutí
uvedeného v písmenu d) 60a) Kč 500

Položka 102

Přijetí žádosti o registraci nebezpečné látky 61) Kč 20 000
Položka 102A

Přijetí žádosti o

a) povolení 61a) výzkumu na lidských
embryonálních kmenových buňkách Kč 500
b) povolení 61a) dovozu linií lidských
embryonálních kmenových buněk Kč 500
c) registraci 61a) linie lidských
embryonálních kmenových buněk Kč 500
d) povolení nebo změnu povolení
činnosti tkáňového zařízení 61b) Kč 2 000
e) povolení nebo změnu povolení
činnosti odběrového zařízení 61b) Kč 2 000
f) povolení nebo změnu povolení
činnosti diagnostické laboratoře 61b) Kč 2 000

Osvobození

Od poplatku podle písmen d), e) a f) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o povolení činnosti podané do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zvláštního právního předpisu vymezujícího požadavky na zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk 61b), kterou podá provozovatel tkáňového zařízení nebo odběrového zařízení nebo diagnostické laboratoře, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zvláštního právního předpisu vykonával tyto činnosti podle zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST VII
Položka 103

Vydání úředního povolení
k dovozu nebo vývozu nebo
přepravě stanovených výrobků 62) Kč 500
Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání úředního povolení na vývoz nebo dovoz nebo přepravu stanovených výrobků pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.
Poznámka

Úřední povolení vydává správní úřad v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
Položka 104

a) Vydání povolení 63) provádět zahraniční
obchod s vojenským materiálem Kč 20 000
b) Udělení licence 63) pro vývoz vojenského
materiálu a licence na obchod s vojenským
materiálem bez přímého průvozu územím
České republiky Kč 1 000
c) Udělení licence 63) pro dovoz vojenského
materiálu Kč 1 000
Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání licence na vývoz a dovoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.
Položka 105

Udělení

a) povolení k vývozu nebo k přepravě uvnitř
Společenství zboží a technologií dvojího
užití 64) Kč 500
b) mezinárodního dovozního certifikátu Kč 500
Položka 105a

Udělení povolení k vývozu nebo dovozu zboží
nebo poskytnutí technické pomoci udělované
podle zvláštního právního předpisu 64a) Kč 500
Položka 106

Vydání povolení 65)


a) k umístění jaderného zařízení nebo
úložiště radioaktivních odpadů Kč 200 000
b) k výstavbě jaderného zařízení s výkonem
50 MWt a menším nebo pracoviště
IV. kategorie Kč 300 000
c) k výstavbě jaderného zařízení s výkonem
větším než 50 MWt Kč 100 000
d) k uvedení reaktoru do 1. kritického stavu
nebo do energetického spouštění anebo
do zkušebního provozu Kč 20 000
e) k uvedení reaktoru do trvalého provozu Kč 200 000
f) k prvnímu zavezení jaderného paliva
do reaktoru jaderného zařízení s výkonem
větším než 50 MWt Kč 100 000
g) k provedení rekonstrukce nebo jiných změn
ovlivňujících jadernou bezpečnost, radiační
ochranu, fyzickou ochranu a havarijní
připravenost jaderného zařízení nebo
pracoviště III. nebo IV. kategorie Kč 3 000
h) k nakládání s jadernými materiály Kč 1 000
i) k provozu pracoviště III. kategorie Kč 3 000
j) k provozu pracoviště IV. kategorie Kč 5 000
k) k uvádění radionuklidů do životního
prostředí Kč 1 000
l) k nakládání s radioaktivními odpady Kč 1 000
m) k vyřazování jaderného zařízení nebo
pracoviště III. nebo IV. kategorie
z provozu Kč 1 000
n) k nakládání se zdroji ionizujícího záření Kč 1 000
o) k dovozu nebo vývozu jaderných položek Kč 500

p) k přepravě
- velmi významných zdrojů ionizujícího
záření Kč 500
- jaderných materiálů Kč 2 000

q) ke zpětnému dovozu radioaktivních odpadů
vzniklých při zpracování materiálů
vyvezených z České republiky Kč 1 000
r) k provádění osobní dozimetrie a dalších
služeb významných z hlediska radiační
ochrany Kč 1 000
s) k přidávání radioaktivních látek
do spotřebních výrobků při jejich výrobě
nebo přípravě nebo k dovozu či vývozu
těchto výrobků Kč 1 000
Osvobození

Od poplatků uvedených v této položce je osvobozena Správa úložišť radioaktivních odpadů a s. p. DIAMO.
Položka 107

1. Vydání rozhodnutí o typovém schválení obalových souborů
a) typů určených pro vyhořelé jaderné
palivo z jaderných elektráren Kč 100 000
b) typů určených pro ozářené jaderné palivo
z výzkumných jaderných reaktorů Kč 100 000
c) typů určených pro čerstvé jaderné palivo
pro jaderné elektrárny Kč 50 000
d) typů určených pro čerstvé jaderné palivo
pro výzkumné jaderné reaktory Kč 10 000
e) typů určených pro ostatní jaderné materiály
nebo radioaktivní látky Kč 5 000
f) v případech opakovaného vydání rozhodnutí
uvedeného v písmenech a) až e) Kč 1 000

2. Vydání rozhodnutí o typovém schválení
a) velmi významných zdrojů ionizujícího záření Kč 5 000
b) ostatních zdrojů ionizujícího záření Kč 1 000

3. Vydání osobního radiačního průkazu Kč 50
Poznámka

Jsou-li vydávány osobní radiační průkazy zaměstnancům k žádosti jejich zaměstnavatele, je poplatníkem zaměstnavatel.

ČÁST VIII
Položka 108

1. Vydání průkazu odborné způsobilosti pro obsluhu


a) radiotelefonních, radiotelegrafních
nebo jiných vysílacích rádiových
zařízení umístěných na palubách
letadel a lodí
- radiotelefonních
Kč 400,-
- radiotelegrafních Kč 600,-
- jiných vysílacích
rádiových zařízení Kč 400,-


b) radiotelefonních a radiotelegrafních
pozemních vysílacích
rádiových zařízení letecké pohyblivé
a námořní pohyblivé služby a radiotelefonní
služby na vnitrozemských vodních cestách
- radiotelefonních Kč 300,-
- radiotelegrafních Kč 400,-

c) radiotelefonních
a radiotelegrafních pozemních vysílacích
rádiových zařízení provozovaných
v pásmu krátkých vln
- radiotelefonních Kč 300,-
- radiotelegrafních Kč 400,-

d) vysílacích rádiových
zařízení pro amatérskou
radiokomunikační službu Kč 400,-


2. Prodloužení platnosti nebo provedení
změn v průkazu odborné
způsobilosti uvedeného v bodě 1 Kč 200,-

Položka 109

a) Vydání osvědčení o oznámení komunikační
činnosti Kč 1 000,-

b) Vydání osvědčení o sdělení změny
oznámených údajů Kč 500,-

Položka 110

a) Podání návrhu na rozhodnutí sporu,
s výjimkou sporu o plnění povinnosti
k peněžitému plnění a námitky proti
vyřízení reklamace podle § 129
zákona o elektronických komunikacích,
mezi osobou vykonávající komunikační
činnost na straně jedné a účastníkem,
popřípadě uživatelem na straně
druhé Kč 200,-

b) Podání návrhu na rozhodnutí sporu,
s výjimkou sporu o plnění
povinnosti k peněžitému plnění,
mezi osobami vykonávajícími komunikační
činnosti Kč 10 000,-

c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu 4 % z této částky,
o plnění povinnosti nejméně
k peněžitému plnění Kč 200,-


d) Podání námitky proti vyřízení reklamace
podle § 129 zákona
o elektronických komunikacích Kč 100,-


e) Podání návrhu na rozhodnutí
sporu o uzavření smlouvy
mezi poskytovatelem služby
šíření rozhlasového a televizního
vysílání a provozovatelem
rozhlasového a televizního vysílání Kč 10 000

f) Podání návrhu na zpětné
uvedení telekomunikačního
koncového zařízení do provozu Kč 1 000


Poznámka

Poplatek podle položky v písmenu c) se vybere nejvýše ve výši Kč 500 000.
Položka 111

a) Vydání rozhodnutí o oprávnění k
využívání čísel Kč 5 000,-

b) Prodloužení platnosti nebo provedení
změn v oprávnění
k využívání čísel Kč 500,-


Poznámka
Poplatek podle této položky se nevybere, přiděluje-li správní úřad čísla pro tísňová volání, hlášení poruch, hovory s ohlašovnou národních a mezinárodních hovorů a informace (hlásky), které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel.
Položka 112

a) Vydání rozhodnutí o individuálním
oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů
- pro rozšíření a přenos rozhlasového
nebo televizního vysílání (rozhlasová
služba) Kč 7 000,-
- pro pevnou službu Kč 5 000,-

- pro amatérskou
radiokomunikační službu Kč 500,-
- pro ostatní radiokomunikační služby Kč 3 000,-

b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn
v individuálním oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů
- pro šíření a přenos rozhlasového
a telvizního vysílání (rozhlasová
služba) Kč 500,-


- pro pevnou službu Kč 500,-
- pro amatérskou radiokomunikační
službu Kč 200,-
- pro ostatní radiokomunikační služby Kč 500,-


c) Vydání osvědčení o změně v osobě
držitele přídělu rádiových kmitočtů Kč 1 000

d) Udělení souhlasu k převodu přídělu
rádiových kmitočtů Kč 10 000

Poznámka

Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle § 25 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
Položka 113

zrušena
Položka 114

zrušena

ČÁST IX
Položka 115
a) Vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat Kč 600
- občanům mladším 15 let Kč 100
b) Vydání cestovního pasu bez
strojově čitelných údajů Kč 1 500
- občanům mladším 15 let Kč 1 000

c) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního
průkazu totožnosti anebo cestovního dokladu
pro cizince na základě mezinárodní smlouvy Kč 200
d) Vydání hraničního průkazu nebo průkazu
pro překračování státních hranic Kč 100

e) Zápis občana mladšího 10 let do vydaného
cestovního dokladu rodiče Kč 50
za každý zápis
f) Změna v cestovním dokladu nebo zápis
titulu nebo vědecké hodnosti do vydaného
cestovního pasu, prodloužení platnosti
cestovního průkazu nebo cizineckého pasu
anebo cestovního dokladu vydaného
na základě mezinárodní smlouvy cizinci Kč 50
za každou změnu

g) Vydání cizineckého pasu se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat Kč 600
- cizincům
mladším 15 let Kč 100


h) Vydání cizineckého pasu bez
strojově čitelných údajů a bez
nosiče dat Kč 1 500
- cizincům mladším 15 let Kč 1 000
Osvobození

Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozeno první vydání cestovního dokladu vydaného cizinci Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy.
Předmětem poplatku není

1. Vydání cestovních dokladů náhradou za doklady, ve kterých správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklady s výrobní vadou, anebo jejichž certifikáty pravosti byly zneplatněny.

2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.
Položka 116

a) Povolení k pobytu cizinci Kč 1 000
b) Povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let Kč 500
c) Povolení k pobytu za účelem strpění
pobytu na území Kč 200
d) Prodloužení platnosti průkazu o povolení
k pobytu Kč 1 000
e) Prodloužení platnosti průkazu o povolení
k pobytu za účelem trvalého pobytu Kč 500
f) Prodloužení platnosti průkazu o povolení
k pobytu za účelem strpění pobytu na území Kč 200
g) Změna v průkazu o povolení k pobytu Kč 300
za každou změnu
h) Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou
za průkaz poškozený, zničený, ztracený
nebo odcizený Kč 1 000
i) Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou
za průkaz poškozený, zničený, ztracený
nebo odcizený Kč 100
j) Přidělení rodného čísla cizinci Kč 1 000
k) Vydání průkazu o povolení k pobytu Kč 500

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a), b), d), e) , g) a j) této položky je osvobozen občan členského státu Evropské unie, občan státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, jakož i jejich rodinní příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost. Osvobození se nevztahuje na rodinné příslušníky, kteří nejsou občany některého z těchto států a zpoplatňované úkony nesouvisí s uplatňováním práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie.

2. Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozen cizinec, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle zvláštního právního předpisu 66a), a od poplatku podle písmen d), g) a j) cizinec, kterému již takové povolení bylo vydáno.
Předmětem poplatku není

1. První vydání průkazu o povolení k pobytu z moci úřední při dovršení 15 let věku cizince, kterému byl povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt nebo bylo vydáno potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky.

2. Přidělení rodného čísla cizinci při jeho narození a vydání rodného listu na území České republiky.
Poznámky

1. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá, jde-li o občana členského státu Evropské unie, o občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími a jejich rodinné příslušníky bez ohledu na jejich státní příslušnost. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá i v případě, jde-li o vydání průkazu náhradou za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem strpění pobytu na území.

2. Povolením k pobytu podle písmene a) a b) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu.

3. Poplatek podle písmene k) této položky se vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, který sám není občanem některého z těchto států, pokud mu již bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky na základě práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie a žádá o vydání dalšího průkazu o povolení k pobytu.
Položka 117

zrušena
Položka 117A

a) Přijetí žádosti o udělení víza na území České republiky
- vízum k pobytu nad 90 dnů -
vízum typu D nebo D+C Kč 1 000

- vízum k pobytu nad 90 dnů
za účelem strpění pobytu -
vízum typu D nebo D+C Kč 300
b) Přijetí žádosti o udělení víza
udělovaného na hraničním přechodu
České republiky EUR 60

c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti
krátkodobého víza a doby pobytu
na toto vízum Kč 300
d) Přijetí žádosti o prodloužení doby
pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů Kč 1 000

e) Přijetí žádosti o prodloužení doby
pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů
za účelem strpění pobytu na území
včetně prodloužení platnosti víza Kč 300
f) Ověření pozvání cizince do České
republiky Kč 300
Osvobození

Od poplatků podle této položky je osvobozeno
a) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza cizinci mladšímu 6 let; od poplatku podle této položky je osvobozeno i podání žádosti o prodloužení doby pobytu na české vízum pro cizince mladšího 6 let,

b) přijetí žádosti o udělení víza za účelem strpění pobytu podle zvláštního právního předpisu 67),

c) přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu České republiky do diplomatického pasu nebo osobě, která cestuje do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády nebo Parlamentu České republiky,

d) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,

e) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o žáky, studenty, postgraduální studenty a doprovázející učitele, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,

f) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o výzkumné pracovníky ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu.
Zmocnění:

1. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.

2. Snížení nebo upuštění od poplatku u státních příslušníků třetí země může rovněž vyplývat z dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropským společenstvím a touto třetí zemí v souladu s celkovým přístupem Společenství k dohodám o usnadnění udělování víz.

3. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo, jde-li o udělení víza cizinci vráceného zpět na území České republiky orgány cizího státu.
Předmětem poplatku není

Úkon uvedený v této položce provedený správním úřadem z moci úřední.
Poznámky

1. Poplatek podle této položky se vybírá i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.

2. Poplatky se vybírají v eurech, amerických dolarech nebo v měně třetích států, ve kterých byla přijata žádost o vízum.
Položka 118

a) Registrace námořnické knížky Kč 50
b) Registrace výrobce nebo opravce měřidel Kč 200

ČÁST X
Položka 119

a) Vydání výpisu nebo opisu z katastru
nemovitostí, z dřívějších pozemkových
evidencí, z pozemkových či železničních
knih nebo zemských desek za každých i jen
započatých 20 měrných jednotek v rámci
jednoho katastrálního území Kč 100
b) Vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy
z dřívějších pozemkových evidencí, kopie
z pozemkových či železničních knih nebo
zemských desek za každou i jen započatou
stránku formátu A4 Kč 50
c) Vydání identifikace parcely nebo skupiny
souvisejících parcel posledního dochovaného
stavu dřívějších pozemkových evidencí nebo
stavu před obnovou katastrálního operátu
s parcelou nebo skupinou parcel vedených
v katastru nemovitostí za každých i jen
započatých 20 parcel z těchto písemných
operátů v každém katastrálním území Kč 100
d) Přijetí žádosti o potvrzení souladu
očíslování parcel geometrického plánu
s údaji katastru nemovitostí za každých
i jen započatých 20 parcel uvedených
v novém stavu geometrického plánu
v každém katastrálním území Kč 100
e) Přijetí žádosti o potvrzení souladu
očíslování parcel geometrického plánu
vyznačující pouze věcné břemeno s údaji
katastru nemovitostí Kč 100
f) Vydání prvé a další kopie listiny pořízené
při vydání originálu listin uvedených
v písmenech a) až c), za každou i jen
započatou stránku formátu A4 Kč 30
g) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin
ze sbírky listin katastru nemovitostí
a sbírky listin pozemkové knihy za každou
i jen započatou stránku formátu A4 Kč 50
Osvobození

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu. 68) Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu 69) je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68) je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace, 5) a Pozemkový fond České republiky jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky.

3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu a nebytového prostoru a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s bytem a nebytovým prostorem, jejichž převod je bezplatný podle zvláštního právního předpisu upravujícího vlastnictví bytů. 70)

4. Od poplatku podle písmene c) této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s privatizací nemovitého zemědělského majetku státu, jehož správcem je Pozemkový fond ČR.
Zmocnění

Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce může zvýšit správní úřad poplatek podle této položky na dvojnásobek.
Poznámky

1. Měrnou jednotkou podle písmene a) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí parcela, budova včetně rozestavěné, byt a nebytový prostor včetně rozestavěných, jsou-li evidované v katastru nemovitostí.

2. Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.
Položka 120

a) Přijetí návrhu na zahájení řízení
o povolení vkladu do katastru nemovitostí Kč 500
b) Přijetí návrhů na zahájení řízení
o povolení vkladu do katastru nemovitostí
na základě listin, které souvisejí
s výstavbou veřejně prospěšné stavby
(smluv uzavřených za účelem realizace
veřejně prospěšné stavby) pro zneškodňování
odpadu, zásobování vodou, odvádění
odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou
dopravu, veřejné školství, veřejnou správu
a obdobné veřejné účely Kč 500
za každý návrh
nejvýše v úhrnu Kč 5 000
Osvobození

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu. 68) Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu 69), je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu 68), je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.

2. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace, 5) jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu a nebytového prostoru, jejichž převod je podle zvláštních právních předpisů bezplatný, 70) a přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s uvedenými byty a nebytovými prostory.

4. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle zvláštního právního předpisu. 71)

5. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu. 29)
Poznámka

Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.
Položka 121

a) Vydání povolení k emisím skleníkových plynů Kč 10 000
b) Změna povolení k emisím skleníkových plynů Kč 3 000
Položka 122

a) Udělení pověření 72) k hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů Kč 1 000
b) Vydání rozhodnutí 72) o udělení souhlasu
k provozování zařízení k využívání nebo

k odstraňování nebo ke sběru nebo
k výkupu odpadů Kč 500
c) Vydání rozhodnutí 72) o udělení souhlasu
k upuštěním od třídění nebo odděleného
shromažďování nebo soustřeďování odpadů Kč 1 000
d) Vydání rozhodnutí 72) o udělení souhlasu
k míšení nebezpečných odpadů navzájem
nebo s ostatními odpady Kč 1 000
e) Vydání rozhodnutí 72) o udělení souhlasu
s plánovaným vývozem, dovozem nebo
tranzitem odpadů Kč 6 000
Osvobození

Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno rozhodnutí o udělení souhlasu s plánovaným vývozem nebo dovozem odpadu, kterým jsou použité pneumatiky (kód odpadu podle OECD - GK020, Položka podle celního sazebníku - 401220).
Položka 123

Vydání dodatečného potvrzení nebo ověření
dokladů, které se předkládají v řízení
před celním orgánem Kč 150
Položka 124

Vydání rozhodnutí o původu zboží Kč 350
Položka 125

Vydání rozhodnutí o sazebním zařazení zboží Kč 350

ČÁST XI
Poznámky k části XI

1. Podle této části sazebníku vybírá poplatky pouze Úřad průmyslového vlastnictví.

2. Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání, s výjimkou poplatku stanoveného v položce 128 písmenu d) tohoto sazebníku.

3. Poplatky zaplacené podle položek 128 písmen a) a g), 131, 134, 138 písmeno a), 141 písmeno a) a 142 tohoto sazebníku se nevracejí v případě zpětvzetí přihlášky nebo žádosti ani v případě zastavení řízení o přihlášce nebo žádosti.
Položka 126

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku,
spisů, úředních listin a záznamů Kč 100
za každou i
započatou stránku

Kč 15
za každou i započatou
stránku, je-li pořizována
na kopírovacím stroji
nebo na tiskárně počítače
Poznámka

Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.
Položka 127

a) Přijetí žádosti
- o první prodloužení lhůty Kč 200
- o každé další prodloužení lhůty Kč 500
- o prominutí zmeškání lhůty Kč 1 000

b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí
Úřadu průmyslového vlastnictví Kč 1 000

c) Přijetí žádosti
- o vydání osvědčení o právu přednosti
(prioritní doklad) Kč 600
- o zápis převodu Kč 600
- o zápis licence Kč 600
- o zápis zástavního práva Kč 600
- o konverzi evropské přihlášky 73) Kč 600
za každý stát, do kterého
bude přihláška zaslána
Vynálezy a dodatková ochranná osvědčení
Položka 128

a) Přijetí přihlášky vynálezu Kč 1 200
- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li)
výlučně původce(i) Kč 600

b) Přijetí žádosti
- o zveřejnění před zákonem stanovenou
lhůtou Kč 800
- o zpřístupnění překladu nároků evropské
patentové přihlášky včetně zpřístupnění
oprav překladů Kč 500

c) Přijetí žádosti o provedení úplného
průzkumu přihlášky vynálezu Kč 3 000
- za 11. a každý další uplatněný
patentový nárok Kč 500

d) Vydání patentové listiny do rozsahu
- deset stran strojopisu Kč 1 600
- za každou další stranu Kč 100

e) Zveřejnění překladu evropského
patentového spisu Kč 2 000
- za zveřejnění oprav překladu Kč 100

f) Předložení překladu evropského patentového
spisu v dodatečné lhůtě Kč 3 000
g) Přijetí žádosti o udělení dodatkového
ochranného osvědčení Kč 5 000
Položka 129

a) Přijetí žádosti o určení, zda technické
řešení spadá do rozsahu patentu Kč 5 000

b) Přijetí návrhu na zrušení
- patentu po uplynutí šesti měsíců
od nabytí účinnosti patentu Kč 2 000
- evropského patentu Kč 2 000
- dodatkového ochranného osvědčení Kč 2 000
Položka 130

Úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené
s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy
o patentové spolupráci Kč 1 500
Užitné vzory
Položka 131

Přijetí přihlášky užitného vzoru Kč 1 000
- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li)
výlučně původce(i) Kč 500
Položka 132

Přijetí žádosti o určení, zda technické
řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného
vzoru Kč 5 000
Položka 133

Přijetí návrhu na výmaz užitného vzoru
z rejstříku Kč 2 000
Položka 134

Přijetí žádosti o každé prodloužení platnosti
zápisu užitného vzoru Kč 6 000
Poznámky

1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.

2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.
Průmyslové vzory
Položka 135

a) Přijetí přihlášky průmyslového vzoru Kč 1 000
- pokud je(jsou) přihlašovatelem(li)
výlučně původce(i) Kč 500
b) Přijetí hromadné přihlášky průmyslového
vzoru Kč 1 000
- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně
původce(i) Kč 500
- za každý další průmyslový vzor obsažený
v přihlášce Kč 600
- za každý další průmyslový vzor obsažený
v přihlášce, pokud je (jsou)
přihlašovatelem(li) výlučně původce(i) Kč 300
Položka 136

Přijetí návrhu na výmaz průmyslového vzoru
z rejstříku Kč 2 000
- za každý další průmyslový vzor obsažený
v hromadně zapsaném průmyslovém vzoru Kč 800
Položka 137

Přijetí žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru


- poprvé o 5 roků Kč 3 000
- podruhé o 5 roků Kč 6 000
- potřetí o 5 roků Kč 9 000
- počtvrté o 5 roků Kč 12 000
Poznámky

1. Dojde-li k zápisu průmyslového vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za obnovu ochrany splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.

2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.
Ochranné známky a označení původu
Položka 138

a) Přijetí přihlášky
- individuální ochranné známky do tří
tříd výrobků nebo služeb Kč 5 000
- kolektivní ochranné známky do tří tříd
výrobků nebo služeb Kč 10 000
- za každou třídu výrobků nebo služeb
nad tři třídy Kč 500

b) Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného
označení do rejstříku Kč 1 000
Položka 139

a) Přijetí žádosti
- o obnovu zápisu individuální ochranné
známky Kč 2 500
- o obnovu zápisu kolektivní ochranné
známky Kč 5 000
- o obnovu zápisu individuální ochranné
známky podané po uplynutí ochranné doby,
nejpozději však do šesti měsíců od tohoto
data Kč 5 000
- o obnovu zápisu kolektivní ochranné
známky podané po uplynutí ochranné doby,
nejpozději však do šesti měsíců od tohoto
data Kč 10 000

b) Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení
neplatnosti ochranné známky Kč 2 000
Položka 140

Přijetí žádosti

- o mezinárodní zápis ochranné známky Kč 2 500
- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné
známky Kč 3 000
- o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního
zápisu ochranné známky Kč 500
Položka 141

a) Přijetí žádosti o zápis označení
původu/zeměpisného označení Kč 4 000
b) Přijetí žádosti o mezinárodní zápis
označení původu Kč 2 500
c) Přijetí návrhu na zrušení zápisu označení
původu/zeměpisného označení Kč 2 000
d) Postoupení žádosti o ochranu označení
původu/zeměpisného označení Komisi
Evropských společenství Kč 500
Poznámka

Poplatky podle položek 140 a 141 písmeno b) tohoto sazebníku se vybírají za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, podle Protokolu k Madridské dohodě, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.
Topografie polovodičových výrobků
Položka 142

Přijetí přihlášky topografie polovodičových
výrobků Kč 5 000
Položka 143

Přijetí návrhu na výmaz topografie
polovodičových výrobků z rejstříku Kč 2 000

ČÁST XII
Konzulární poplatky
Zmocnění k části XII

1. Správní úřady vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku zvýšit, snížit nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti a mohou upustit od vybrání poplatku z důvodu zahraničně politického nebo jiného veřejného zájmu.

2. Český zastupitelský úřad může upustit od vybrání poplatků podle položek 150, 151 152, 152 a 162 písm. a) provádí-li úkon v rámci programu vládní pomoci rozvojovým zemím pro tzv. vládní stipendisty.

3. České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky i za úkony stanovené v jiné části sazebníku, k jejichž provedení nejsou příslušné, ale přijímají žádost o jejich provedení.

4. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.
Poznámky k části XII

1. Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají české zastupitelské úřady a Ministerstvo zahraničních věcí.

2. Poplatky přepočítávané na cizí měny se zaokrouhlují
a) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je vyšší než 1:1 na celou jednotku měny s tím, že se zaokrouhluje dolů u částek do 0,50 (nominálu příslušné měny) a nahoru od 0,50 (nominálu příslušné měny) včetně,

b) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je nižší nebo přibližně roven poměru 1:1 na nejbližší nominální hodnotu mince nebo bankovky, u nichž zaokrouhlení dle místních podmínek odpovídá použití zaokrouhlení haléřů na české koruny.
Položka 144

zrušena
Položka 144A

1. Přijetí žádosti o udělení
a) letištního víza - vízum typu A EUR 60

b) průjezdního víza - vízum typu B EUR 60

c) víza k pobytu do 90 dnů - vízum
typu C (s dobou pobytu do 3 měsíců) EUR 60
d) víza k pobytu nad 90 dnů - vízum
typu D Kč 2 500

e) víza k pobytu nad 90 dnů - vízum
typu D+C Kč 2 800

2. Přijetí žádosti o udělení víza
s omezenou územní platností -
vízum typu B a C EUR 60
Osvobození

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni rodinní příslušníci občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.

2. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny osoby mladší 6 let.

3. Od poplatků podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o udělení víza do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů.

4. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání.

5. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni výzkumní pracovníci ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu.
Zmocnění

1. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou v jednotlivých případech od vybíraného poplatku upustit nebo jej snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.

2. Snížení nebo upuštění od poplatku u státních příslušníků třetí země může rovněž vyplývat z dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropským společenstvím a touto třetí zemí v souladu s celkovým přístupem Společenství k dohodám o usnadnění udělování víz.
Položka 145
Uzavření manželství před českým
zastupitelským úřadem Kč 5 000
Předmětem poplatku není

Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem, je-li jedním ze snoubenců český občan zdržující se v zahraničí služebně.
Položka 146

Přijetí žádostí u českého zastupitelského
úřadu Kč 750
Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti o provedení úkonu, který je zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku.
Položka 147

Vybrání pohledávky, renty a jiných dávek
nebo plnění, s výjimkou požitků ze sociálního
zabezpečení, úkony v řízení o dědictví (včetně
intervence u příslušných orgánů, vymáhání
a doručení dědictví) 4 % z vybrané
peněžní částky
nebo peněžního
ocenění dědictví
nejméně Kč 150
nejvýše Kč 2 000
Poznámky

1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vybírá se poplatek podle položky 146 tohoto sazebníku.

2. Základem poplatku za úkony v řízení o dědictví podle této položky je hodnota dědictví nesnížená o honorář právního zástupce.
Položka 148

Úschova

- peněz, cenných papírů, vkladních knížek
a jiných cenných předmětů 0,5 % z částky
nebo ceny předmětu
za každý rok
nejméně Kč 200
nejvýše Kč 20 000
- listin nebo spisů za každý rok Kč 200
Předmětem poplatku není

Úschova předmětu u českého zastupitelského úřadu za účelem doručení do České republiky.
Položka 149

a) Sepsání písemnosti o právních úkonech,
zejména smluv, závětí apod. Kč 600
b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu Kč 300
Položka 150

a) Ověření podpisu na listině i na jejím
stejnopisu nebo za uznání podpisu
za vlastní Kč 250
za každý podpis
b) Ověření podpisu na listině i na
jejím stejnopisu nebo uznání podpisu
za vlastní na listinách určených pro zápis
matriční události v cizině do Zvláštní
matriky v Brně Kč 125
c) Ověření otisku úředních razítek
a úředních podpisů (superlegalizace) Kč 600
d) Ověření otisku úředních
razítek a podpisů (superlegalizace)
na listinách určených pro zápis
matriční události v cizině do Zvláštní
matriky v Brně Kč 300
e) Ověření otisku úředních razítek a úředních
podpisů na českých dokladech nebo
listinách a ověření listiny (apostila)
určených k použití v cizině Kč 100
Osvobození

Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozena superlegalizace úmrtního listu, pokud od vystavení prvopisu cizozemského dokladu neuplynul více než 1 rok.
Položka 151
a) Ověření shody předloženého
opisu, kopie, fotokopie s listinou Kč 300
b) Ověření shody předloženého opisu, kopie,
fotokopie s listinou, jde-li o doklad určený
pro zápis matriční události v cizině
do Zvláštní matriky v Brně Kč 150
c) Ověření správnosti předloženého překladu Kč 300
d) Ověření správnosti předloženého překladu,

jde-li o doklad určený pro zápis matriční
události v cizině do Zvláštní matriky
v Brně Kč 150
e) Provedení autorizované konverze dokumentů
do elektronické podoby za každou i započatou
stránku konvertované listiny Kč 100
f) Provedení autorizované konverze dokumentů
do listinné podoby za každou i započatou
stránku konvertované listiny Kč 100
g) Opětovné vydání přístupových údajů k datové
schránce Kč 600
Poznámka

Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.
Položka 152

Vyhotovení překladu spisového materiálu


a) do jazyka českého za každou i započatou
stránku Kč 600
b) z jazyka českého za každou i započatou
stránku Kč 650
c) z jednoho cizího jazyka do druhého
za každou i započatou stránku Kč 1 000
d) z nebo do jazyka čínského, japonského,
korejského a jiných znakových jazyků
za každou i započatou stránku Kč 900
Poznámka

Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.
Položka 153

a) Vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního
listu Kč 300
b) Vyhotovení překladu rodného, oddacího
nebo úmrtního listu a jeho ověření Kč 700
Předmětem poplatku není

První vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu.
Položka 154

Změna

a) příjmení hanlivého, výstředního,
směšného, zkomoleného, cizojazyčného
nebo na dřívější příjmení Kč 100
b) jména nebo příjmení v ostatních případech Kč 1 000
Osvobození

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.

3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
Poznámky

1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné.
Položka 155
a) Vydání opisu, kopie, fotokopie nebo
výpisu z úředních záznamů, rejstříků,
evidencí, listin nebo spisů Kč 150
za každou i započatou
stránku
Kč 15
za každou i započatou
stránku, je-li pořizována
na kopírovacím stroji
nebo na tiskárně počítače
b) Vydání ověřeného výstupu
z informačního systému veřejné správy
za první stránku Kč 300
za každou další i započatou
stránku Kč 150


c) přijetí podání podle § 72
živnostenského zákona Kč 150
Poznámka

Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.
Položka 156

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti
k uzavření manželství v cizině Kč 500
Položka 157

a) Vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat Kč 1 200
- občanům mladším 15 let Kč 400

b) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního
průkazu totožnosti anebo náhradního
cestovního dokladu EU Kč 400

c) Zápis občana mladšího 10 let do cestovního
dokladu rodiče Kč 200
za každý zápis

d) Vydání cestovního pasu bez
strojově čitelných údajů a bez
nosiče dat Kč 1 600
- občanům mladším 14 let Kč 1 100
f) Změna údaje o časové platnosti
cestovního průkazu Kč 150
e) Změna údajů o občanu, zapsaném
do cestovního dokladu jeho rodiče Kč 150

g) Vydání průvodního listu pro přepravu
tělesných pozůstatků člověka Kč 200

Osvobození

Předmětem poplatku není

1. Vydání cestovního dokladu náhradou za doklad, v němž správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklad s výrobní vadou, anebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.

2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.
Zmocnění

V případech nouze správní úřad upustí od vybrání poplatku podle písmene b) této položky. Nouzí se pro účely tohoto zákona rozumí pozbytí cestovních dokladů bez vlastního zavinění.
Položka 158

Vydání potvrzení nebo písemného sdělení
o místě trvalého pobytu osob Kč 150
Poznámka

Poplatek podle této položky se vybírá za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.
Položka 159

a) Vydání osvědčení o českém státním občanství Kč 150
b) Vydání potvrzení o českém státním občanství Kč 300
Položka 160

Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý
dovoz nebo pro tranzit zbraně nebo střeliva Kč 500
Osvobození

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý dovoz nebo pro tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.
Položka 161

Potvrzení námořního protestu Kč 600
Položka 162

Přijetí žádosti

a) o vydání povolení k pobytu Kč 500

b) o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem zaměstnání na území
České republiky ve zvláštních
případech (zelená karta) Kč 1 000

c) o povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny
s cizincem, kterému bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem
zaměstnání na území České republiky
ve zvláštních případech (zelená karta) Kč 1 000

d) o vystavení výpisu z evidence
Rejstříku trestů Kč 200
Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen občan členského státu Evropské unie, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, a občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a jeho rodinní příslušníci, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, vydává-li toto povolení Ministerstvo zahraničních věcí.
Položka 163

Přijetí žádosti o zápis matriční události
v cizině do Zvláštní matriky v Brně Kč 200
Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o zápis úmrtí občana České republiky do Zvláštní matriky v Brně.____________________

1) § 31, a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

2) § 13, 20 až 23 a 36 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

2a) § 23a, 33a, 60a, 134g a 134r zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 575/2006 Sb.

2b) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

2c) § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.

3) § 10c zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb.

4) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6a) § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

7) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

8) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

9a) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

10) Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomoci států a o změně některých zákonů.

12) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).

13) Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů.

14) § 68, 69 a 70 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

15) § 71 odst. 4 zákona č. 50/1976 Sb.

16) § 71 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.

17) § 36 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

18) § 7 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

19) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

20) Například zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

21) § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

22) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

23) § 39 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

24) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

25) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 366/2001 Sb., o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu.

26) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

26a) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

26b) § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 206/2009 Sb.

27) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

28) Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

29) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

30) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.

30a) § 52c odst. 1, 6 a 7 zákona č. 247/2000 Sb.

30b) § 52b odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.

30c) § 49 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.

30d) § 52e odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.

31) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

32) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

33) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

34) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

34a) § 30a odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb.

35) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

36) § 43 odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 62 odst. 1 písm. a) a odst. 2 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 174/2000 Sb.

37) Zákon č. 266/1994 Sb.
Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů.

38) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 62/1988 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

38a) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.

38b) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.

38c) Čl. 1 bod 6 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

38d) Čl. 51 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

39) Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

40) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

41) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

42) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

43) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

44) Vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele.

45) Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.

46) Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).

46a) Čl. 5 odst. 3 písm. a) nařízení Rady ES č. 1493/1999.

46b) Čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.

47) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

48) § 16 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.

49) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

49a) § 8 zákona č. 326/2004 Sb.

49b) § 32 zákona č. 326/2004 Sb.

49c) § 54 zákona č. 326/2004 Sb.

49d) § 34 zákona č. 326/2004 Sb.

49e) § 37 zákona č. 326/2004 Sb.

49f) § 35 zákona č. 326/2004 Sb.

49g) § 44 zákona č. 326/2004 Sb.

49h) § 37 zákona č. 326/2004 Sb.

49i) § 53 zákona č.326/2004 Sb.

49j) 3§ 45 zákona č.26/2004 Sb.

49k) § 86 zákona č. 326/2004 Sb.

50) Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů.

51) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

52) Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů.

53) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.

54) Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

55) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

56) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů.

57) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.

58) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

58a) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

59) Přílohy č. 10 a 11 k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 117/2000 Sb.

60) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.

60a) Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů).

61) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

61a) Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.

61b) Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).

62) Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů.

63) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb. a zákona č. 140/1961 Sb.

64) Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.

64a) Zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.

65) § 9 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

66a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

67) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

68) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

69) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

70) § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

71) Vyhláška č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.

72) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

73) Sdělení 69/2002 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva), čl. 136 odst. 2. § 35b zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
Podmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582