Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 69
Povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování

(1) Povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka udělí na základě podané žádosti, pokud

a) žadatel je akciovou společností se sídlem v České republice nebo evropskou společností se zapsaným sídlem v České republice,

b) žadatel má splacen počáteční kapitál ve výši odpovídající částce nejméně 20 000 000 eur, který musí být nejméně v této výši tvořen peněžitými vklady,

c) majetek použitý ke splacení počátečního kapitálu má průhledný a nezávadný původ,

d) účastníkem systému je pouze osoba, u níž je zajištěna neodvolatelnost příkazů podle § 66,

e) žadatel má vhodné věcné, technické, personální a organizační předpoklady pro řádné a obezřetné provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování a jeho řídicí a kontrolní systém je vhodný z hlediska rozsahu zamýšleného systému,

f) vedoucí osoby žadatele jsou důvěryhodné, odborně způsobilé a mají dostatečné zkušenosti z hlediska řádného provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování,

g) obchodní plán žadatele včetně předpokládaného rozpočtu na první 3 účetní období je podložen reálnými ekonomickými propočty,

h) je zajištěna likvidita zúčtování příkazů přijatých systémem a finanční rizika a jsou vyloučena systémová rizika.

(2) Změnu povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování provede Česká národní banka na základě žádosti podané provozovatelem, který splňuje podmínky uvedené v odstavci 1.

(3) Česká národní banka může v povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování stanovit podmínky, které musí být dodržovány při provozování tohoto systému.

(4) V rozhodnutí o udělení povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování může Česká národní banka stanovit konkrétní podmínky směřující ke splnění požadavků stanovených v odstavci 1, které musí provozovatel při své činnosti dodržovat. Tyto podmínky může Česká národní banka stanovit nebo změnit i později, jestliže se změnily podmínky, za nichž bylo povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování uděleno.

(5) Žádost o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování a o jeho změnu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 1. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582