Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)HLAVA II

PLATEBNÍ SYSTÉM S NEODVOLATELNOSTÍ ZÚČTOVÁNÍ

§ 62
Základní ustanovení

(1) Platebním systémem s neodvolatelností zúčtování je systém, který zajišťuje převody peněžních prostředků, jestliže

a) má alespoň
1. 3 účastníky kromě účastníků uvedených v § 63 odst. 2 písm. a) až c), nebo
2. 2 účastníky kromě účastníků uvedených v § 63 odst. 2 písm. a) až c), zajišťuje-li propojení systémů uvedených v seznamech vedených Českou národní bankou podle § 68 odst. 1, vypořádacích systémů podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo vypořádacích systémů uvedených v seznamu Komise Evropských společenství, pokud alespoň jeden z těchto systémů je platebním systémem s neodvolatelností zúčtování provozovaný podle tohoto zákona,

b) je provozován na základě písemné smlouvy uzavřené mezi všemi účastníky systému nebo na základě písemných smluv uzavřených mezi provozovatelem systému a ostatními účastníky systému (dále jen „smlouva o platebním systému s neodvolatelností zúčtování"),

c) provozovateli systému bylo uděleno povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování,

d) provádí převody peněžních prostředků podle pravidel stanovených tímto zákonem a podle standardizovaných postupů dohodnutých mezi jeho účastníky a

e) jeho existenci a název oznámila Česká národní banka Komisi Evropských společenství.

(2) Platební systém s neodvolatelností zúčtování musí být provozován na principu zúčtování jednotlivých položek při současné kontrole jejich krytí nebo na principu zúčtování rozdílů (sald) vypočtených ze vzájemných pohledávek a závazků účastníků systému, popřípadě v kombinaci těchto principů; obsah těchto principů stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Systém mezibankovního platebního styku provozovaný Českou národní bankou se považuje za platební systém s neodvolatelností zúčtování.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582