Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 109
Lhůta pro připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele příjemce

(1) Poskytovatel plátce zajistí, aby peněžní prostředky byly připsány na účet poskytovatele příjemce nejpozději do konce následujícího pracovního dne po okamžiku přijetí platebního příkazu.

(2) V případě papírového platebního příkazu se plátce a jeho poskytovatel mohou dohodnout na lhůtě o 1 pracovní den delší, než je lhůta uvedená v odstavci 1.

(3) V případě platebních transakcí

a) v měně euro, nebo

b) na území České republiky v české měně,
které zahrnují nanejvýš jednu směnu měn mezi měnou euro a měnou členského státu, na jehož území ke směně měn dochází, si uživatel a jeho poskytovatel mohou dohodnout pouze lhůtu kratší, než je lhůta uvedená v odstavcích 1 a 2.

(4) V případě jiných platebních transakcí, než které jsou uvedeny v odstavci 3, si uživatel a jeho poskytovatel mohou dohodnout lhůtu odlišnou, než jaká je uvedena v odstavcích 1 a 2, nejvýše však 4 pracovní dny.

(5) Odstavce 2 a 4 se nepoužijí v případě platebních transakcí na území České republiky v české měně; pokud taková platební transakce zahrnuje směnu měn jinou než mezi měnou euro a českou měnou, mohou se plátce a jeho poskytovatel dohodnout na lhůtě o 1 pracovní den delší, než je lhůta uvedená v odstavci 1.

(6) Lhůty uvedené v odstavcích 2 až 5 počínají běžet dnem následujícím po dni, kdy nastal okamžik přijetí platebního příkazu, není-li mezi plátcem a jeho poskytovatelem dohodnuto, že lhůta počíná běžet dříve.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582