Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem (zákon č. 42/1994 Sb.)

§ (1-55)§ 5

(1) Ke vzniku a činnosti penzijního fondu je třeba povolení. O udělení povolení rozhoduje na základě písemné žádosti zakladatelů penzijního fondu Česká národní banka. Před vydáním rozhodnutí o žádosti o povolení požádá Česká národní banka o stanovisko Ministerstvo práce a sociálních věcí.

(2) V žádosti o povolení podle odstavce 1 je žadatel povinen uvést:
a) obchodní firmu a sídlo penzijního fondu,

b) výši základního kapitálu penzijního fondu,

c) věcné a organizační předpoklady pro činnost penzijního fondu,

d) odbornou způsobilost navrhovaných členů představenstva a dozorčí rady penzijního fondu,

e) depozitáře.

(3) K žádosti o povolení podle odstavce 1 musí být přiloženy
a) listiny prokazující založení akciové společnosti, splacení celého základního kapitálu a původ základního kapitálu,

b) stanovy penzijního fondu,

c) návrh statutu penzijního fondu (dále jen "statut"),

d) návrh penzijního plánu penzijního fondu (dále jen "penzijní plán").

(4) Česká národní banka neudělí povolení, jestliže návrh statutu nebo penzijního plánu nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem nebo jestliže penzijní fond nesplňuje předpoklady pro výplatu navrhovaných dávek penzijního připojištění.

(5) Pro účely tohoto zákona se považuje za bezúhonnou fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy nebo úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se prokazuje u navrhovaných členů představenstva a dozorčí rady penzijního fondu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582