Zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.)

§ (1-89)ČÁST OSMNÁCTÁ

ÚČINNOST

§ 89

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou § 31 odst. 5 a § 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9, které nabývají účinnosti dnem 23. února 2002, a části šestnácté, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ustanovení § 38 odst. 1 písm. f) nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Příloha 1
Skupiny odpadů


+---+-----------------------------------------------------------+
|Kód|Skupina odpadů |
+---+-----------------------------------------------------------+
|Q1 |Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované |
+---+-----------------------------------------------------------+
|Q2 |Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti |
+---+-----------------------------------------------------------+
|Q3 |Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby |
+---+-----------------------------------------------------------+
|Q4 |Použité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené|
| |výrobky včetně všech materiálů, součástek zařízení apod., |
| |které byly v důsledku nehody kontaminovány |
+---+-----------------------------------------------------------+
|Q5 |Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností |
| |(např. zůstatky z čištění, obalové materiály, nádoby atd.) |
+---+-----------------------------------------------------------+
|Q6 |Nepoužitelné součásti (např. použité baterie, katalyzátory |
| |apod.) |
+---+-----------------------------------------------------------+
|Q7 |Látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. |
| |znečištěné kyseliny, rozpouštědla, kalicí soli apod.) |
+---+-----------------------------------------------------------+
|Q8 |Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační |
| |zbytky apod.) |
+---+-----------------------------------------------------------+
|Q9 |Zůstatky z procesů snižujících znečištění (např. kaly |
| |z praček plynů, prach z filtrů, vyřazené filtry apod.) |
+---+-----------------------------------------------------------+
|Q10|Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu|
| |(např. třísky z obrábění a frézování, okuje apod.) |
+---+-----------------------------------------------------------+


|Q11|Odpad z těžby a zpracování nerostných surovin |
| |(například odpad z důlní těžby, kaly z těžby ropy) |
+---+-----------------------------------------------------------+
|Q12|Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.) |
+---+-----------------------------------------------------------+
|Q13|Jakékoliv materiály, látky či výrobky, jejichž užívání |
| |bylo zakázáno zákonem |
+---+-----------------------------------------------------------+
|Q14|Výrobky, které vlastník nepoužívá |
| |nebo nebude více používat (např. v zemědělství, |
| |v domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.) |
+---+-----------------------------------------------------------+
|Q15|Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při|
| |sanaci půdy |
+---+-----------------------------------------------------------+
|Q16|Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše |
| |uvedených skupin |
+---+-----------------------------------------------------------+

Příloha 2

Seznam nebezpečných vlastností odpadu

+----+----------------------------------------------------------+
|Kód |Nebezpečná vlastnost odpadu |
+----+----------------------------------------------------------+
|H1 |Výbušnost |
+----+----------------------------------------------------------+
|H2 |Oxidační schopnost |
+----+----------------------------------------------------------+
|H3-A|Vysoká hořlavost |
+----+----------------------------------------------------------+
|H3-B|Hořlavost |
+----+----------------------------------------------------------+
|H4 |Dráždivost |
+----+----------------------------------------------------------+
|H5 |Škodlivost zdraví |
+----+----------------------------------------------------------+
|H6 |Toxicita |
+----+----------------------------------------------------------+
|H7 |Karcinogenita |
+----+----------------------------------------------------------+
|H8 |Žíravost |
+----+----------------------------------------------------------+
|H9 |Infekčnost |
+----+----------------------------------------------------------+
|H10 |Teratogenita |
+----+----------------------------------------------------------+
|H11 |Mutagenita |
+----+----------------------------------------------------------+

|H12 |Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve |
| |styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami |
+----+----------------------------------------------------------+
|H13 |Senzibilita* |
| | |
+----+----------------------------------------------------------+
|H14 |Ekotoxicita |
+----+----------------------------------------------------------+

|H15 |Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního |
| |prostředí při nebo po odstraňování |
+----+----------------------------------------------------------+
* Pokud jsou k dispozici zkušební metody

Příloha 3
Způsoby využívání odpadů


+---+-----------------------------------------------------------+
|Kód|Způsob využívání odpadů |
+---+-----------------------------------------------------------+
|R1 |Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným |
| |způsobem k výrobě energie |
+---+-----------------------------------------------------------+
|R2 |Získání/regenerace rozpouštědel |
+---+-----------------------------------------------------------+
|R3 |Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají |
| |jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších |
| |biologických procesů) |
+---+-----------------------------------------------------------+
|R4 |Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin |
+---+-----------------------------------------------------------+
|R5 |Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů |
+---+-----------------------------------------------------------+
|R6 |Regenerace kyselin nebo zásad |
+---+-----------------------------------------------------------+
|R7 |Obnova látek používaných ke snižování znečištění |
+---+-----------------------------------------------------------+
|R8 |Získání složek katalyzátorů |
+---+-----------------------------------------------------------+
|R9 |Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití |
| |olejů |
+---+-----------------------------------------------------------+
|R10|Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo |
| |zlepšuje ekologii |
+---+-----------------------------------------------------------+
|R11|Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů |
| |uvedených pod označením R1 až R10 |
+---+-----------------------------------------------------------+
|R12|Úprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených |
| |pod označením R1 až R11 |
+---+-----------------------------------------------------------+


|R13|Skladování materiálů před aplikací některého z postupů |
| |uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného |
| |skladování na místě vzniku před sběrem) |
+---+-----------------------------------------------------------+

Příloha 4

Způsoby odstraňování odpadů

+---+-----------------------------------------------------------+
|Kód|Způsob odstraňování odpadů |
+---+-----------------------------------------------------------+
|D1 |Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování|
| |apod.) |
+---+-----------------------------------------------------------+
|D2 |Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných |
| |odpadů či kalů v půdě apod.) |
+---+-----------------------------------------------------------+
|D3 |Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných |
| |odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního |
| |původu apod.) |
+---+-----------------------------------------------------------+
|D4 |Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných |
| |odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.)|
+---+-----------------------------------------------------------+
|D5 |Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. |
| |ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor |
| |izolovaných navzájem i od okolního prostředí apod.) |
+---+-----------------------------------------------------------+
|D6 |Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů |
+---+-----------------------------------------------------------+
|D7 |Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno |
+---+-----------------------------------------------------------+
|D8 |Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, |
| |jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které|
| |se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1|
| |až D12 |
+---+-----------------------------------------------------------+
|D9 |Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze |
| |nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny |
| |nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů |
| |uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, |
| |sušení, kalcinace) |
+---+-----------------------------------------------------------+
|D10|Spalování na pevnině |
+---+-----------------------------------------------------------+
|D11|Spalování na moři |
+---+-----------------------------------------------------------+
|D12|Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do|
| |dolů) |
+---+-----------------------------------------------------------+
|D13|Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním |
| |některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 |
+---+-----------------------------------------------------------+
|D14|Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do |
| |D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených |
| |pod označením D1 až D13 |
+---+-----------------------------------------------------------+
|D15|Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z |
| |postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou |
| |dočasného skladování na místě vzniku odpadu před |
| |shromáždění potřebného množství) |
+---+-----------------------------------------------------------+

Příloha 5

Seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným

+----+----------------------------------------------------------+
|Kód |Složka, která podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným |
+----+----------------------------------------------------------+
|C1 |berylium; sloučeniny berylia |
+----+----------------------------------------------------------+
|C2 |sloučeniny vanadu |
+----+----------------------------------------------------------+
|C3 |sloučeniny šestimocného chrómu (VI) |
+----+----------------------------------------------------------+
|C4 |sloučeniny kobaltu |
+----+----------------------------------------------------------+
|C5 |sloučeniny niklu |
+----+----------------------------------------------------------+
|C6 |sloučeniny mědi |
+----+----------------------------------------------------------+
|C7 |sloučeniny zinku |
+----+----------------------------------------------------------+
|C8 |arzén; sloučeniny arzénu |
+----+----------------------------------------------------------+
|C9 |selen; sloučeniny selenu |
+----+----------------------------------------------------------+
|C10 |sloučeniny stříbra |
+----+----------------------------------------------------------+
|C11 |kadmium; sloučeniny kadmia |
+----+----------------------------------------------------------+
|C12 |sloučeniny cínu |
+----+----------------------------------------------------------+
|C13 |antimon; sloučeniny antimonu |
+----+----------------------------------------------------------+
|C14 |telur; sloučeniny teluru |
+----+----------------------------------------------------------+
|C15 |sloučeniny bária, s výjimkou síranu barnatého |
+----+----------------------------------------------------------+
|C16 |rtuť; sloučeniny rtuti |
+----+----------------------------------------------------------+
|C17 |thalium; sloučeniny thalia |
+----+----------------------------------------------------------+
|C18 |olovo; sloučeniny olova |
+----+----------------------------------------------------------+
|C19 |anorganické sirníky |
+----+----------------------------------------------------------+
|C20 |anorganické sloučeniny fluoru, s výjimkou fluoridu |
| |vápenatého |
+----+----------------------------------------------------------+
|C21 |anorganické kyanidy |
+----+----------------------------------------------------------+
|C22 |následující alkalické kovy a kovy alkalických zemin: |
| |lithium, sodík, draslík, vápník, hořčík v nevázané podobě |
+----+----------------------------------------------------------+
|C23 |kyselé roztoky nebo kyseliny v pevné formě |
+----+----------------------------------------------------------+
|C24 |zásadité roztoky nebo zásady v pevné formě |
+----+----------------------------------------------------------+
|C25 |azbesty (prach a vlákna) |
+----+----------------------------------------------------------+
|C26 |fosfor; sloučeniny fosforu, s výjimkou minerálních fosfátů|
+----+----------------------------------------------------------+
|C27 |karbonyly kovů |
+----+----------------------------------------------------------+
|C28 |peroxidy |
+----+----------------------------------------------------------+
|C29 |chlorečnany |
+----+----------------------------------------------------------+
|C30 |chloristany |
+----+----------------------------------------------------------+
|C31 |azidy |
+----+----------------------------------------------------------+
|C32 |PCB nebo PCT |
+----+----------------------------------------------------------+
|C33 |farmaceutické nebo veterinární přípravky |
+----+----------------------------------------------------------+
|C34 |biocidy a fytofarmaceutické přípravky (např. pesticidy |
| |apod.) |
+----+----------------------------------------------------------+
|C35 |infekční látky |
+----+----------------------------------------------------------+
|C36 |kreozoty |
+----+----------------------------------------------------------+
|C37 |izokyanatany; thiokyanatany |
+----+----------------------------------------------------------+
|C38 |organické kyanidy (např. nitrily apod.) |
+----+----------------------------------------------------------+
|C39 |fenoly; sloučeniny fenolu |
+----+----------------------------------------------------------+
|C40 |halogenovaná rozpouštědla |
+----+----------------------------------------------------------+
|C41 |organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných |
| |rozpouštědel |
+----+----------------------------------------------------------+
|C42 |organohalogenové sloučeniny, s výjimkou inertních |
| |polymerovaných materiálů a dalších látek uvedených v této |
| |příloze |
+----+----------------------------------------------------------+
|C43 |aromatické sloučeniny; polycyklické a heterocyklické |
| |organické sloučeniny |
+----+----------------------------------------------------------+
|C44 |alifatické aminy |
+----+----------------------------------------------------------+
|C45 |aromatické aminy |
+----+----------------------------------------------------------+
|C46 |étery |
+----+----------------------------------------------------------+
|C47 |látky výbušné povahy, s výjimkou látek uvedených jinde v |
| |této příloze |
+----+----------------------------------------------------------+
|C48 |organické sloučeniny síry |
+----+----------------------------------------------------------+
|C49 |jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzofuranu |
+----+----------------------------------------------------------+
|C50 |jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu |
+----+----------------------------------------------------------+
|C51 |uhlovodíky a jejich sloučeniny s kyslíkem, dusíkem nebo |
| |sírou, pokud nejsou uvedeny jinde v této příloze |
+----+----------------------------------------------------------+

Příloha 6

Sazba základního poplatku za ukládání odpadů

Kč/t
(kalendářní rok)

+-------------------+------------+------------+------------+------------------- ---+
|Kategorie odpadu |2002 až 2004|2005 až 2006|2007 až 2008|2009 a následující léta|
+-------------------+------------+------------+------------+------------------- ---+
|Nebezpečný |1100 |1200 |1400 |1700 |
+-------------------+------------+------------+------------+------------------- ---+
|Komunální a ostatní| 200 | 300 | 400 | 500 |
+-------------------+------------+------------+------------+------------------- ---+
Sazba rizikového poplatku za ukládání nebezpečných odpadů
Kč/t
(kalendářní rok)

+--------------------+------------+------------+------------+------------------ ----+
|Kategorie odpadu |2002 až 2004|2005 až 2006|2007 až 2008|2009 a následující léta|
+--------------------+------------+------------+------------+------------------ --- |
|Nebezpečný |2000 |2500 |3300 |4500 |
+--------------------+------------+------------+------------+------------------ ----+

Příloha 7
Skupiny elektrozařízení

1. Velké domácí spotřebiče

2. Malé domácí spotřebiče

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení

4. Spotřebitelská zařízení

5. Osvětlovací zařízení

6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty

8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu

10. Výdejní automaty

Příloha 8
Látky, které označují odpady za odpady perzistentních organických znečišťujících látek


-------------------------------------- -------------------------------------------
Látka Číslo CAS Číslo ES
-------------------------------------- -------------------------------------------
Aldrin 309-00-2 206-215-8
-------------------------------------- -------------------------------------------
Chlordan 57-74-9 200-349-0
-------------------------------------- -------------------------------------------
Dieldrin 60-57-1 200-484-5
-------------------------------------- -------------------------------------------
Endrin 72-20-8 200-775-7
-------------------------------------- -------------------------------------------
Heptachlor 76-44-8 200-962-3
-------------------------------------- -------------------------------------------
Hexachlorbenzen 118-74-1 200-273-9
-------------------------------------- -------------------------------------------
Mirex 2385-85-5 219-196-6
-------------------------------------- -------------------------------------------
Toxafen 8001-35-2 232-283-3
-------------------------------------- -------------------------------------------
Polychlorované bifenyly (PCB) 1336-36-3 a jiné 215-648-1
-------------------------------------- -------------------------------------------
DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4- 50-29-3 200-024-3
chlorofenyl) ethan)
-------------------------------------- -------------------------------------------
Chlordekon 143-50-0 205-601-3
-------------------------------------- -------------------------------------------
Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a
dibenzofurany (PCDD/PCDF)
-------------------------------------- -------------------------------------------
suma alfa-, beta- a gama-HCH 58-89-9, 319-84-6, 206-270-8, 206-271-3,
319-85-7 200-401-2
-------------------------------------- -------------------------------------------
Hexabrombifenyl 36355-01-8 252-994-2
-------------------------------------- -------------------------------------------

Příloha 9
Limitní hodnoty koncentrací škodlivin ve vytěžených sedimentech z vodních nádrží a koryt vodních toků--------------------------------------- -----------------------------------------------
ukazatel jednotka limit ukazatel jednotka limit
--------------------------------------- -----------------------------------------------
Zn mg/kg sušiny 600 Ba mg/kg sušiny 600
Ni mg/kg sušiny 80 Be mg/kg sušiny 5
Pb mg/kg sušiny 100 AOX 1) mg/kg sušiny 30
As mg/kg sušiny 30 uhlovodíky C 10-C 40 mg/kg sušiny 300
Cu mg/kg sušiny 100 trichlorethylen mikrog/kg sušiny 50
Hg mg/kg sušiny 0,8 tetrachlorethylen mikrog/kg sušiny 50
Cd mg/kg sušiny 2,5 BTEX 2) mikrog/kg sušiny 400
V mg/kg sušiny 180 PAU 3) mikrog/kg sušiny 6 000
Co mg/kg sušiny 30 PCB 4) mikrog/kg sušiny 200
--------------------------------------- -----------------------------------------------


V případech výskytu vyšších hodnot koncentrací určitých škodlivin ve vytěžených zeminách a hlušinách, včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků, způsobených výskytem těchto látek v dané oblasti v přirozeném pozadí, se limitní hodnoty pro využití takových materiálů v dané oblasti zvyšují na prokázané hodnoty výskytu těchto látek v přirozeném pozadí.

Laboratorní zkoušky pro účely hodnocení splnění limitů stanovených touto přílohou se provádějí podle norem uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a v příloze č. 6 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.
1) AOX - adsorbovatelné organické halogeny

2) BTEX - monocyklické aromatické uhlovodíky nehalogenované (suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů)

3) PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma anthracenu, benzo(a)anthracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(k) fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(g,h,i)perylenu, fenanthrenu, fluoranthenu, chrysenu, ideno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)

4) PCB - ostatní aromatické uhlovodíky halogenované (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180).

Příloha 10
Ekonomické činnosti posledních prodejců podle § 31g odst. 2 písm. c)


----------------------------------------------
47.11 Maloobchod s převahou potravin,
nápojů a tabákových výrobků
v nespecializovaných prodejnách,
pokud velikost prodejní plochy
přesahuje 200 m 2

47.19 Ostatní maloobchod
v nespecializovaných prodejnách,
pokud velikost prodejní plochy
přesahuje 200 m 2

47.29 Ostatní maloobchod s potravinami ve
specializovaných prodejnách, pokud
velikost prodejní plochy přesahuje
200 m 2

47.41 Maloobchod s počítači, počítačovým
periferním zařízením a softwarem

47.42 Maloobchod s telekomunikačním
zařízením

47.43 Maloobchod s audio- a videozařízením

47.52 Maloobchod s železářským zbožím,
barvami, sklem a potřebami pro
kutily

47.54 Maloobchod s elektrospotřebiči a
elektronikou

47.59 Maloobchod s nábytkem, svítidly a
ostatními výrobky převážně
pro domácnost ve specializovaných
prodejnách, pokud velikost prodejní
plochy přesahuje 200 m 2

47.64 Maloobchod se sportovním vybavením,
pokud velikost prodejní plochy
přesahuje 200 m 2

47.65 Maloobchod s hrami a hračkami, pokud
velikost prodejní plochy přesahuje
200 m 2

47.77 Maloobchod s hodinami, hodinkami a
klenoty

47.78 Ostatní maloobchod s novým zbožím
ve specializovaných prodejnách,
pokud velikost prodejní plochy
přesahuje 200 m 2

47.78.1 Maloobchod s fotografickým a
optickým zařízením a potřebami
----------------------------------------------Ekonomická činnost posledních prodejců uvedená v tabulce je v jejím prvním sloupci specifikována podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, ve znění pozdějších předpisů, a sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. září 2007 o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

Příloha 11
Způsob a podmínky stanovení výše finanční záruky nebo limitu pojistného plnění ve smyslu článku 6 přímo použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů, podklady a doklady nezbytné pro její kalkulaciČl.II zákona č. 188/2004 Sb.

Přechodná ustanovení

1. zrušen

2. Provozovatelé dopravních firem již provozovaných ke dni účinnosti tohoto zákona jsou povinni zaslat údaje o této firmě obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla nebo bydliště provozovatele do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Skládky provozované ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, které nesplňují podmínky provozování skládek stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem, lze do 16. července 2009 provozovat na základě plánu úprav skládky, schváleného místně příslušným krajským úřadem po projednání s dotčenými orgány veřejné správy. Provozovatel skládky předloží návrh plánu úprav skládky příslušnému krajskému úřadu ke schválení do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů vydaná do 1. ledna 2002 pozbývají platnosti uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Souhlasy vydané podle § 16 odst. 2 před dnem účinnosti tohoto zákona se považují za souhlasy podle tohoto zákona.

Čl. XLI zákona č. 223/2009 Sb.

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. II zákona č. 297/2009 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Povinnost stanovenou v § 27 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou provozovatelé nebo vlastníci lehce kontaminovaných zařízení povinni splnit nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Úrovní zpětného odběru podle § 30 písm. o) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro roky 2009 a 2010 rozumí procentuální podíl vypočítaný tak, že se celková hmotnost použitých přenosných baterií nebo akumulátorů zpětně odebraných jejich výrobcem v daném kalendářním roce dělí celkovou hmotností přenosných baterií nebo akumulátorů uvedených na trh v České republice jejich výrobcem v daném kalendářním roce.

3. Řízení o pokutách týkající se § 31 a § 38 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

4. Povinnost stanovenou v § 31c odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je výrobce povinen splnit nejpozději do 26. září 2009.

5. Povinnosti stanovené v § 31d, § 31g odst. 2 písm. b) a d), § 31g odst. 3 písm. a) a b), § 31g odst. 5, § 31h odst. 2 a 4, § 31i odst. 1 a § 31j odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou výrobce nebo poslední prodejce povinni začít plnit nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Návrh na zápis do Seznamu výrobců podle § 31e odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je výrobce povinen podat nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Ministerstvo životního prostředí zpřístupní Seznam výrobců podle § 31e odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na portálu veřejné správy do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Roční zprávu o bateriích a akumulátorech podle § 31f odst. 1 písm. a) nebo § 31o odst. 2 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zpracují výrobce nebo provozovatel systému poprvé za kalendářní rok 2009.

9. Minimální úroveň zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů podle § 31g odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí dosáhnout 25 % do 26. září 2012 a 45 % do 26. září 2016.

10. Výrobce je povinen zřídit místo zpětného odběru podle § 31g odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

11. Výrobce je povinen zřídit místo zpětného odběru podle § 31g odst. 2 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

12. Minimální účinnosti procesů materiálového využití stanovené v § 31j odst. 3 písm. a) až c) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí výrobce v zařízeních dosáhnout nejpozději do 26. září 2011.

13. Ustanovení § 31j odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje na přenosné baterie nebo akumulátory od 26. září 2009.

____________________

1) Směrnice Rady 75/439/EHS ze dne 16. června 1975 o nakládání s odpadními oleji, ve znění směrnic 87/101/EHS, 91/692/EHS, 2000/76/ES a 2008/98/ES.

Směrnice Rady 78/176/EHS ze dne 20. února 1978 o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého, ve znění směrnic 82/883/EHS, 83/29/EHS, 91/692/EHS. Směrnice Rady 82/883/ES ze dne 3. prosince 1982 o postupech monitorování životního prostředí ovlivněného vypouštěním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru nad ním, ve znění nařízení č. 807/2003.

Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství, ve znění směrnice 91/692/EHS a nařízení č. 807/2003.

Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem, ve znění směrnice 91/692/EHS a nařízení č. 807/2003. Směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech, ve znění směrnic 94/31/ES a 2008/98/ES a nařízení č. 166/2006. Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT).

Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, ve znění nařízení č. 1882/2003 a č. 1137/2008. Směrnice 2000/53/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností, ve znění rozhodnutí Komise 2002/525/ES, 2005/63/ES, 2005/438/ES, 2005/673/ES, 2008/689/ES a směrnic 2008/33/ES a 2008/112/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů, ve znění nařízení č. 1137/2008.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění rozhodnutí Komise 2005/618/ES, 2005/717/ES, 2005/747/ES, 2006/310/ES, 2006/690/ES, 2006/691/ES, 2006/692/ES, 2008/385/ES a směrnice 2008/35/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, ve znění směrnic 2003/108/ES, 2008/34/ES a 2008/112/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech, ve znění směrnice 2008/98/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS, ve znění směrnic 2008/11/ES, 2008/12/ES a 2008/103/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.

1a) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

8a) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

9) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

9a) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

9b) Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů.

10) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

11) Například zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11a) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

12) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12a) § 7 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

12b) § 5 a 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

13) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

13a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

14) § 45 vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, ve znění zákona č. 425/1990 Sb.

15) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

15a) Například zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů.

16) Například zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb.

17) Například zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17a) § 2 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb.

18) Například zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19) § 11 a 12 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb.

Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID).

20) Například zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb.

21) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

22) Například zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.

23) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

24) Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

25) Například zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 389/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

25a) § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

25b) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

26) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

26a) § 182 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

27) § 8 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

28) Zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 389/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

29) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

30) Například zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID).

30a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS.

Nařízení Rady (ES) č. 1195/2006 ze dne 18. července 2006, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách.

30b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS.

30c) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

30d) Například zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

30e) § 73 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

30f) § 116 občanského zákoníku.

31) Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

31a) Příloha A zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.

31b) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb., vyhlášky č. 197/2006 Sb., vyhlášky č. 388/2008 Sb. a vyhlášky č. 283/2009 Sb.

31c) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

31d) § 2, 19 a 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

31e) § 2 odst. 10 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb.

31f) § 4 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.

31g) Například směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/12/ES ze dne 23. března 1994 o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS; směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES ze dne 13. října 1998 o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.

31h) § 2 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb.

31i) § 79c odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění zákona č. 297/2009 Sb.

31j) Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

31k) § 73 a 74 zákona č. 56/2001 Sb.

31l) § 4 vyhlášky č. 243/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

31m) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/108/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

31n) § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

31o) Například zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

31p) § 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

31s) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.

31t) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, ve znění pozdějších předpisů.

31u) Například vyhláška č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka, vyhláška č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací podle kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

32) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

34) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

35) Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona č. 334/1992 Sb.

36) Příloha č. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

36a) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

36b) § 1 odst. 3 písm. e) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb.

37) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

38) Například § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

39) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů.

39) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění rozhodnutí Komise 1999/816/ES, kterým se přizpůsobují, v souladu s čl. 16 odst. 1 a čl. 42 odst. 3, přílohy II, III, IV a V nařízení Rady (EHS) č. 259/93, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2557/2001, kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2630/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999.

Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, ve znění nařízení Komise (ES) č. 334/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 354/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1552/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999.

Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním průvodním listu ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole.

Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

39a) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

39b) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.

40) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

41) § 181e odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

44) § 2 zákona č. 388/1991 Sb., ve znění zákona č. 334/1992 Sb.

45) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

45a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

46) Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.

47) Zákon č. 13/1993 Sb.

48) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

48b) § 2 zákona č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů.

48c) Například zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

49) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

50) § 29 odst. 3 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582