Zákon o myslivosti (zákon č. 449/2001 Sb.)

§ (1-71)§ 58
Působnost Ministerstva zemědělství

(1) Ministerstvo zemědělství rozhoduje ve věcech
a) opatření k zachování druhů zvěře (§ 3 odst. 1),

b) dovozu, vývozu a vypouštění druhů zvěře (§ 4 odst. 2),

c) myslivosti týkajících se organizací v oboru působnosti Ministerstva obrany,

d) uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru (§ 61 odst. 3).

(2) Ministerstvo zemědělství dále
a) řídí výkon státní správy myslivosti,

b) organizuje a řídí myslivecký výzkum a podílí se na vzdělávání v myslivosti,

c) vypracovává koncepce rozvoje myslivosti,

d) účastní se na mezinárodní spolupráci, programech a projektech,

e) dbá na zachování druhů zvěře (§ 3 odst. 1),

f) ustavuje ústřední hodnotitelskou komisi trofejí (§ 6 odst. 2),

g) pověřuje některou mysliveckou organizaci 6) vedením evidence význačných trofejí (§ 6 odst. 2),

h) pověřuje právnické osoby prováděním zkoušek pro myslivecké hospodáře (§ 35 odst. 7),

i) pověřuje právnické osoby prováděním sokolnických zkoušek, zkoušek psů z výkonu (§ 44 odst. 3) a zkoušek z myslivosti (§ 47 odst. 5),

j) pověřuje celostátně působící myslivecké organizace 6) pořádáním celostátních a mezinárodních mysliveckých výstav nebo jinými vybranými úkoly na úseku myslivosti,

k) spolupracuje s občanskými sdruženími, které působí v myslivosti,

l) zabezpečuje provádění vyšších odborných mysliveckých zkoušek (§ 58 odst. 3),

m) podporuje vybrané činnosti myslivosti poskytováním služeb nebo finančních příspěvků, zejména v oblastech výchovy a vzdělávání, podpory ohrožených a vzácných druhů zvěře, vyhodnocení chovu zvěře a chovatelských přehlídek, osvěty a propagace myslivosti, zlepšování životního prostředí zvěře, myslivecké kynologie, sokolnictví a chovu dravců, využití dravců v ochraně rostlin, preventivních veterinárních opatření a zdolávání nákaz v chovech zvěře,

n) zpracovává statistická hlášení o myslivosti.

(3) Obsahem vyšších odborných mysliveckých zkoušek je ověření znalostí myslivosti a obecně závazných právních předpisů o myslivosti a předpisů souvisejících. Tyto zkoušky neskládají absolventi střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, nebo osoby, které složily zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost. Bližší podrobnosti o obsahu a rozsahu vyšších odborných mysliveckých zkoušek, včetně způsobu jejich provádění, stanoví vyhláška.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582