Zákon o matrikách, jménu a příjmení... (zákon č. 301/2000 Sb.)

§ (1-100)§ 84

(1) K ověření správnosti údajů zapisovaných do matričních knih jsou ministerstva, ostatní správní úřady, soudy a orgány územní samosprávy povinny poskytnout potřebné informace, není-li to v rozporu se zákonem. 22)

(2) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívají ministerstvo a matriční úřady způsobem umožňujícím dálkový přístup

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců,

d) údaje z registru rodných čísel.".

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, datum a místo všech jejich změn,

b) příjmení, rodné příjmení, datum a místo všech jejich změn,

c) rodné číslo, datum a důvod jeho změny,

d) datum a místo narození,

e) adresa místa trvalého pobytu, datum a místo všech jeho změn,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) osobní stav, datum a místo všech jeho změn,

h) u ženy - datum a místo narození všech jejích dětí,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) datum a místo úmrtí, popřípadě prohlášení fyzické osoby za mrtvou,

k) datum a místo osvojení.

(5) Údaji podle odstavce 2 písm. c), které ministerstvu a matričním úřadům poskytuje Policie České republiky, jsou

a) jméno, popřípadě jména, datum a místo všech jejich změn,

b) příjmení, rodné příjmení, datum a místo všech jejich změn,

c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,

d) datum a místo narození,

e) adresa místa pobytu,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) osobní stav, datum a místo jeho změny,

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

i) datum a místo úmrtí, popřípadě prohlášení fyzické osoby za mrtvou,

j) datum a místo osvojení.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. d) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d) důvod přidělení rodného čísla,

e) den, měsíc a rok narození,

f) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(8) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívá ministerstvo a matriční úřady z informačního systému evidence občanských průkazů způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana,

b) číslo, popřípadě série občanského průkazu,

c) datum a místo vydání občanského průkazu,

d) platnost občanského průkazu,

e) číslo, popřípadě série ztracených a odcizených občanských průkazů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582