Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

§ (1-67)

§67
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Vybraná ustanovení novel
Článek II zákona č. 272/2001 Sb.
Přechodná ustanovení
1. O žádostech o zařazení žadatele do evidence žadatelů postoupených okresním úřadem Ministerstvu práce a sociálních věcí, o nichž nebylo pravomocně rozhodnuto do 31. prosince 2001, rozhodne Ministerstvo práce a sociálních věcí podle předpisů platných před 1. lednem 2002. Ode dne rozhodnutí o zařazení žadatele do evidence žadatelů je žadatel zařazen do evidence žadatelů vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
2. Doba, po kterou byl žadatel o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče v evidenci žadatelů Ministerstva práce a sociálních věcí před 1. lednem 2002, se započítává do doby, po jejímž uplynutí postoupí Ministerstvo práce a sociálních věcí kopii údajů z této evidence Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Věta první platí obdobně pro evidenci dětí vedenou Ministerstvem práce a sociálních věcí pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.
3. O žádostech o povolení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí fyzickými nebo právnickými osobami, o nichž nebylo před 1. lednem 2002 pravomocně rozhodnuto, rozhodne Ministerstvo práce a sociálních věcí podle předpisů platných před 1. lednem 2002. Opis rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně opisu žádosti a dokladů předložených k takovému rozhodnutí, zašle Ministerstvo práce a sociálních věcí krajskému úřadu příslušnému podle místa trvalého pobytu, žádala-li o vydání uvedeného pověření fyzická osoba, nebo místa sídla, žádala-li o vydání uvedeného pověření právnická osoba. Opis rozhodnutí žádosti a dokladů zašle Ministerstvo práce a sociálních věcí krajskému úřadu do 8 dnů ode dne právní moci uvedeného rozhodnutí.
Článek II zákona č. 518/2002 Sb.
Přechodné ustanovení
Bylo-li pověření k výkonu sociálně-právní ochrany vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcí před 1. lednem 2002, je příslušný ke kontrole výkonu sociálně-právní ochrany poskytované podle tohoto pověření, k udělování pokut a k odnětí pověření krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby.
Čl.IV zákona č. 315/2004 Sb.
Přechodné ustanovení
Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který má ke dni účinnosti tohoto zákona v zařízení umístěno dítě, je povinen bez zbytečného odkladu splnit oznamovací povinnost podle čl. III bodu 1 a do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl účinnosti tento zákon, zavést evidenci dětí podle čl. III bodu 4.

Poznámky:
1) Čl. 1 sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte.
§8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
1a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.
2) §87 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
2a) Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.
2b) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
3) §31 a následující zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 91/1998 Sb.
4) §86 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb.
5) §2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
6) §168 trestního zákona.
7) Například § 178 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, §2 a 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
8) Například §46 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb.
9) Například zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
9a) §115 občanského zákoníku.
10) §43 zákona o rodině.
11) § 44, 46 a §68 odst. 1 a 3 zákona o rodině.
12) §178 občanského soudního řádu.
13) §76a občanského soudního řádu.
14) Například §37, 37b a 79 zákona o rodině, §45 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, §16 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
15) §79 odst. 4 zákona o rodině.
16) § 45b a 70 zákona o rodině.
17) §69 odst. 2 zákona o rodině.
18) §45b odst. 2 zákona o rodině.
19) §69 zákona o rodině.
20) §68a zákona o rodině.
20a) §37 a 38 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
21) §20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 194/1999 Sb.
22) § 68 a 68a zákona o rodině.
23) §10 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
24) § 272 až 273a občanského soudního řádu.
25) §273a občanského soudního řádu.
26) §23 a následující zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
27) §73 zákona č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§61 a následující vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
28) §38 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
29) §292 a následující trestního řádu.
30) § 355 až 356a trestního řádu.
31) §74 odst. 2, §81 odst. 1 a §92 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
32) §5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů.
§15 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.
33) §61 odst. 6, §67 odst. 2 a 4 a §68 zákona č. 169/1999 Sb.
34) Například vyhláška č. 33/1959 Sb., o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině, vyhláška č. 14/1974 Sb., o Úmluvě o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem, vyhláška č. 132/1976 Sb., o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti, sdělení č. 34/1998 Sb., Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí.
34a) Článek 19 odst. 3 směrnice Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl.
34b) § 27 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb.
35) §12 odst. 5 vyhlášky č. 64/1981 Sb., o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy.
36) §30 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.
37) §46 zákona o rodině.
38) § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
39) §124 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
40) §3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
41) Například zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
42) §40 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění zákona č. 242/1997 Sb.
43) §45a odst. 2 zákona o rodině.
44) § 37 a 39 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
45) Například zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
46) Například §38 zákona č. 20/1966 Sb., §23 a následující zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, §73 zákona č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
47) Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.
Trestní řád.
47a) §121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
48) §8 trestního řádu.
49) §12 odst. 2 občanského zákoníku.
49a) §55 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
50) §15 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
50a) Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
51) §37b zákona o rodině.
52) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
53) §181 občanského soudního řádu.
54) §71 odst. 1 a 3 správního řádu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582