Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

§ (1-67)

ČÁST SEDMÁ
POKUTY
§59
§59 (1) Orgán sociálně-právní ochrany je oprávněn přezkoumat správnost a úplnost údajů předložených zaměstnavateli a osobami uvedenými v §53 odst. 1 písm. c) až e) potřebných pro poskytnutí sociálně-právní ochrany. Orgán sociálně-právní ochrany je oprávněn uložit zaměstnavateli a osobě uvedené v §53 odst. 1 písm. c) až e) za porušení povinnosti stanovené v §53 odst. 1 pokutu až do výše 50 000 Kč a při opětovném porušení povinnosti, za jejíž nedodržení byla již pokuta uložena, pokutu až do výše 200 000 Kč.
§59 (2) Orgán sociálně-právní ochrany je oprávněn uložit pokutu až do výše 200 000 Kč, jestliže fyzická nebo právnická osoba bez pověření provádí činnost uvedenou v §48 odst. 2 způsobem odporujícím ustanovení §5 tohoto zákona. Pokutu uloží ten orgán, který by byl příslušný k vydání pověření pro výkon takové činnosti. Pokud je k vydání pověření příslušná komise, pokutu ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností.
§59 (3) Orgán sociálně-právní ochrany, který pověření vydal, je oprávněn uložit pokutu pověřené osobě až do výše 200 000 Kč, jsou-li dány důvody pro odnětí pověření podle §50 odst. 1 písm. a) a b). Pokud vydala pověření komise, pokutu ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností.
§59 (4) Pokuty podle odstavců 1 až 3 lze uložit ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy se orgán sociálně-právní ochrany dozvěděl o porušení povinností, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinností došlo. Jde-li o povinnosti související s pověřením, k jehož vydání je příslušná komise, počíná běžet lhůta jednoho roku ode dne, kdy se o porušení povinností dozvěděla tato komise.
§59 (5) Při ukládání pokut podle odstavců 1 až 3 se přihlíží zejména k závažnosti porušení, k míře zavinění a k okolnostem, za nichž k porušení povinnosti došlo.
§59 (6) Pokutu podle odstavce 1 nelze uložit, byla-li za totéž porušení povinnosti již pokuta uložena jiným orgánem.
§59 (7) Pokuty podle odstavců 1 až 3 vybírá orgán sociálně-právní ochrany, který je uložil. Výnosy z pokut uložených obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou příjmem obce s rozšířenou působností, výnosy z pokut uložených krajským úřadem jsou příjmem rozpočtu kraje, výnosy z pokut uložených dalšími orgány sociálně-právní ochrany jsou příjmem státního rozpočtu České republiky. Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.52)

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582