Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ (1-31)

2/1969 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 8. ledna 1969
o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy
České republiky,
ve znění změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č.
34/1970 Sb., zákonem České národní rady č. 60/1988 Sb., zákonem
České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonným opatřením
předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákonem České
národní rady č. 126/1990 Sb., zákonem České národní rady č.
203/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonným
opatřením předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb.,
zákonem České národní rady č. 575/1990 Sb., zákonem České národní
rady č. 173/1991 Sb., zákonem České národní rady č. 283/1991 Sb.
a se zřetelem na ústavní zákon České národní rady č. 53/1990 Sb. a
ústavní zákon č. 101/1990 Sb.
Změna: 19/1992 Sb.
Změna: 23/1992 Sb.
Změna: 103/1992 Sb.
Změna: 167/1992 Sb.
Změna: 239/1992 Sb.
Změna: 350/1992 Sb.
Změna: 474/1992 Sb.
Změna: 548/1992 Sb.
Změna: 358/1992 Sb., 359/1992 Sb., 21/1993 Sb.
Změna: 166/1993 Sb.
Změna: 285/1993 Sb.
Změna: 47/1994 Sb.
Změna: 89/1995 Sb.
Změna: 289/1995 Sb.
Změna: 135/1996 Sb.
Změna: 135/1996 Sb. (část)
Změna: 272/1996 Sb.
Změna: 152/1997 Sb.
Změna: 15/1998 Sb. (část)
Změna: 15/1998 Sb.
Změna: 148/1998 Sb.
Změna: 63/2000 Sb.
Změna: 130/2000 Sb.
Změna: 204/2000 Sb.
Změna: 365/2000 Sb.
Změna: 154/2000 Sb., 239/2000 Sb., 257/2000 Sb., 258/2000 Sb., 458/2000 Sb.
Změna: 256/2001 Sb.
Změna: 219/2002 Sb.
Změna: 13/2002 Sb.
Změna: 47/2002 Sb., 517/2002 Sb.
Změna: 62/2003 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ
Zřízení ústředních orgánů
státní správy

§ 1

V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy,
v jejichž čele je člen vlády:
1. Ministerstvo financí,
2. Ministerstvo zahraničních věcí,
3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
4. Ministerstvo kultury,
5. Ministerstvo práce a sociálních věcí,
6. Ministerstvo zdravotnictví,
7. Ministerstvo spravedlnosti,
8. Ministerstvo vnitra,
9. Ministerstvo průmyslu a obchodu,
10. Ministerstvo pro místní rozvoj,
11. Ministerstvo zemědělství,
12. Ministerstvo obrany,
13. Ministerstvo dopravy,
14. Ministerstvo životního prostředí,
15. Ministerstvo informatiky.

§ 2

(1) V České republice působí tyto další ústřední orgány
státní správy:
1. Český statistický úřad,
2. Český úřad zeměměřický a katastrální,
3. Český báňský úřad,
4. Úřad průmyslového vlastnictví,
5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
6. Správa státních hmotných rezerv,
7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
8. Komise pro cenné papíry,
9. Národní bezpečnostní úřad,
10. Energetický regulační úřad,
11. Úřad vlády České republiky.

(2) zrušen

(3) Předsedu Českého statistického úřadu a Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident
republiky. Předsedu a členy Prezidia Komise pro cenné papíry
jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Předsedy
ostatních úřadů a orgánů uvedených v odstavci 1 jmenuje a odvolává
vláda České republiky.

ČÁST DRUHÁ
Okruh působnosti ústředních
orgánu státní správy, v jejichž čele
je člen vlády české republiky

§ 3

zrušen

§ 4

(1) Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy
pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky,
státní pokladnu České republiky, finanční trh s výjimkou dozoru
nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné
papíry, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční
kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové
včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu
zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry,
hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci
pojišťoven, penzijních fondů, ceny a pro činnost zaměřenou proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti, posuzuje dovoz
subvencovaných výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu
těchto výrobků.

(2) Ministerstvo financí zajišťuje členství v mezinárodních
finančních institucích a finančních orgánech Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské unie a dalších
mezinárodních hospodářských seskupení, pokud toto členství
nepřísluší výlučně České národní bance.

(3) Ministerstvo financí koordinuje příjem zahraniční pomoci.

§ 5

zrušen

§ 6

(1) Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem
státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v
jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou
pomoc a koordinuje vnější ekonomické vztahy.

(2) Ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy České
republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a
integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z
dvoustranné a mnohostranné spolupráce, s výjimkou věcí
náležejících do působnosti Ministerstva spravedlnosti.

(3) Ministerstvo zahraničních věcí dále zejména
a) koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy v oblasti zahraničních vztahů a jim svěřených
úsecích státní správy, působí k tomu, aby na těchto úsecích
byly dodržovány závazky vyplývající pro Českou republiku z
mezinárodních smluv, jakož i z členství České republiky v
mezinárodních organizacích,
b) zajišťuje ochranu práv a zájmů České republiky a jejích občanů
v zahraničí,
c) řídí zastupitelské úřady v zahraničí,
d) plní úkoly při zabezpečování styků s orgány cizích států
v České republice a v zahraničí,
e) plní úkoly při správě majetku České republiky v zahraničí,
f) koordinuje a zabezpečuje přípravu, sjednávání a vnitrostátní
projednávání mezinárodních smluv a dohod,
g) zabezpečuje vyhlašování mezinárodních smluv, jimiž je Česká
republika vázána,
h) sleduje dodržování a provádění mezinárodních smluv a dohod z
hlediska uplatňování zájmů zahraniční politiky České republiky,
i) uděluje souhlas v případech dovozu a vývozu vojenského
materiálu,
j) zajišťuje přípravu pracovníků pro výkon zahraničních služeb,
k) organizačně a technicky zabezpečuje volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí a plní úkoly
při volbách do Evropského parlamentu.

§ 7

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním
orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení,
základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku,
výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti,
a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou
výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

(2) Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy je podřízena
Česká školní inspekce.

§ 8

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro
umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci
církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání
neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro
rozhlasové a televizní vysílání, nestanoví-li zvláštní zákon
jinak,1a) dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu
a obchod v oblasti kultury.
------------------------------------------------------------------
1a) Např. zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon
ČNR č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové
a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

§ 9

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem
státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce,
zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, civilní
službu, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení,
nemocenské pojištění, nemocenské zabezpečení, sociální péči, péči
o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství,
péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní
pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky.

§ 10

(1) Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní
správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou
vědeckovýzkumnou činnost, zdravotnická zařízení v přímé řídící
působnosti, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých
zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních
vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci,
diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický
informační systém.

(2) Součástí Ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát
lázní a zřídel.

§ 11

(1) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní
správy pro soudy a státní zastupitelství.

(2) Ministerstvo spravedlnosti vystavuje právní posudky k
úvěrovým a garančním dohodám, v nichž je smluvní stranou Česká
republika.

(3) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní
správy pro vězeňství; je mu podřízena Vězeňská služba České
republiky. Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje telekomunikační
síť Vězeňské služby České republiky.

(4) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní
správy pro probaci a mediaci.

(5) Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při
vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv
a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu
o občanských a politických právech a koordinuje provádění
rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů.
------------------------------------------------------------------
1) Uveřejněny pod č. 120/1976 Sb. a č. 209/1992 Sb.

§ 12

(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy
pro vnitřní věci, zejména pro
a) veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve
vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost
silničního provozu,
b) jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy,
hlášení pobytu a evidenci obyvatel,
c) sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s
mezinárodním prvkem,
d) veřejné sbírky,
e) archivnictví,
f) zbraně a střelivo,
g) požární ochranu,
h) cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení
uprchlíků,
i) územní členění státu,
j) státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení
dokumentárního díla,
k) státní symboly,
l) volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu České
republiky a volby do Evropského parlamentu konané na území
České republiky,
m) krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva
a integrovaný záchranný systém.

(2) Ministerstvo vnitra zajišťuje komunikační sítě pro
Policii České republiky, složky integrovaného záchranného systému
a územní orgány státní správy.

(3) Ministerstvo vnitra zajišťuje spolupráci v rámci
mezinárodní organizace Interpol.

§ 13

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem
státní správy pro
a) státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně
ekonomickou politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky,
využívání nerostného bohatství, energetiku, teplárenství,
plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního
plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud,
b) hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro
průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský,
skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický,
papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních
hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny
a kovový odpad,
c) vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod
a podporu exportu,
d) věci malých a středních podniků a pro věci živností,
e) technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
f) průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií.

(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem
státní správy ve věcech komoditních burz s výjimkou věcí
náležejících do působnosti Ministerstva zemědělství.

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu
a) koordinuje zahraničně obchodní politiku České republiky ve
vztahu k jednotlivým státům,
b) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných
obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních dohod,
c) realizuje obchodní spolupráci s ES, ESVO, GATT a jinými
mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními,
d) řídí a vykonává činnosti spojené s uplatňováním licenčního
režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím,
e) posuzuje dovoz dumpingových výrobků a přijímá opatření na
ochranu proti dovozu těchto výrobků.

(4) Ministerstvo průmyslu a obchodu řídí puncovnictví a
zkoušení drahých kovů.

(5) Ministerstvu průmyslu a obchodu je podřízena Česká
energetická inspekce, Česká obchodní inspekce, Puncovní úřad a
Licenční úřad.

§ 14

(1) Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem
státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení,
rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů
a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu,
investiční politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví.

(2) Ministerstvo pro místní rozvoj
a) spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky
bydlení a regionální politiky státu,
b) koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální
politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností,
pokud tyto prostředky přímo nespravuje.

(3) Ministerstvo pro místní rozvoj zabezpečuje informační
metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím
a jejich sdružením.

(4) Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje činnosti spojené
s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských
regionálních struktur.

§ 15

(1) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní
správy pro zemědělství, s výjimkou ochrany zemědělského půdního
fondu, pro vodní hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené
akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti
povrchových a podzemních vod, a pro potravinářský průmysl. Je
rovněž ústředním orgánem státní správy lesů, myslivosti
a rybářství, s výjimkou území národních parků.

(2) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní
správy ve věcech komoditních burz, které organizují obchody se
zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesní výroby, včetně výrobků
vzniklých jeho zpracováním.

(3) Ministerstvo zemědělství řídí Českou zemědělskou a
potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu České
republiky, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a
Českou plemenářskou inspekci.

(4) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní
správy ve věcech veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o
potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k
novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

§ 16

(1) Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy
zejména pro
a) zabezpečování obrany České republiky,
b) řízení Armády České republiky,
c) správu vojenských újezdů.

(2) Ministerstvo obrany jako orgán pro zabezpečování obrany
a) se podílí na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu,
b) připravuje koncepci operační přípravy státního území,
c) navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě České
republiky, Radě obrany České republiky a prezidentu České
republiky,
d) koordinuje činnost ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů
samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při
přípravě k obraně,
e) řídí vojenskou zpravodajskou službu a vojenské obranné
zpravodajství,
f) zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru České republiky
a koordinaci vojenského letového provozu s civilním letovým
provozem,
g) organizuje a provádí opatření k mobilizaci Armády České
republiky, k vedení evidence občanů podléhajících branné
povinnosti a k vedení evidence věcných prostředků, které budou
za branné pohotovosti poskytnuty pro potřeby Armády České
republiky,
h) povolává občany České republiky k plnění branné povinnosti.

(3) Ministerstvo obrany v rámci evropských bezpečnostních
struktur organizuje součinnost s armádami jiných států.

(4) Ministerstvo obrany vykonává státní dozor nad radiační
ochranou ve vojenských objektech.

(5) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů ve věcech
státní správy na úseku civilní ochrany přecházejí z Ministerstva
obrany na Ministerstvo vnitra dnem nabytí účinnosti zákona
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

§ 17

Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve
věcech dopravy a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti
dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování.

§ 18

Ministerstvo informatiky je ústředním orgánem státní správy
pro informační a komunikační technologie, pro telekomunikace
a poštovní služby.

§ 19

(1) Ministerstvo životního prostředí je orgánem vrchního
státního dozoru ve věcech životního prostředí.

(2) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem
státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních
zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod, pro ochranu
ovzduší, pro ochranu přírody a krajiny, pro ochranu zemědělského
půdního fondu, pro výkon státní geologické služby, pro ochranu
horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů
a podzemních vod, pro geologické práce a pro ekologický dohled nad
těžbou, pro odpadové hospodářství a pro posuzování vlivů činností
a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které
přesahují státní hranice. Dále je ústředním orgánem státní správy
pro myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích.
Je rovněž ústředním orgánem státní správy pro státní ekologickou
politiku.

(3) K zabezpečení řídící a kontrolní činnosti vlády České
republiky Ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech
životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních
ústředních orgánů státní správy České republiky.

(4) Ministerstvo životního prostředí zabezpečuje a řídí
jednotný informační systém o životním prostředí, včetně plošného
monitoringu na celém území České republiky, a to i v návaznosti na
mezinárodní dohody.

(5) Ministerstvo životního prostředí spravuje Fond tvorby a
ochrany životního prostředí České republiky.

(6) Ministerstvu životního prostředí je podřízena Česká
inspekce životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav.

ČÁST TŘETÍ
Zásady činnosti ústředních orgánů
státní správy

§ 20

Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy uvedené
v části první (dále jen "ministerstva") plní v okruhu své
působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných
právních předpisech.

§ 21

Ministerstva se ve veškeré své činnosti řídí ústavními
a ostatními zákony a usneseními vlády.

§ 22

Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své
působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení
aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví
a řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České
republiky. O návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem
informují veřejnost.

§ 23

Ministerstva předkládají za svěřená odvětví podklady potřebné
pro sestavení návrhů státních rozpočtů republiky a pro přípravu
jiných opatření širšího dosahu. Zaujímají stanovisko k návrhům,
které předkládají vládě České republiky jiná ministerstva, pokud
se týkají okruhu jejich působnosti.

§ 24

Ministerstva pečují o náležitou právní úpravu věcí patřících
do působnosti České republiky; připravují návrhy zákonů a jiných
právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich
působnosti, jakož i návrhy, jejichž přípravu jim vláda uložila;
dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své působnosti a činí
podle zákonů potřebná opatření k nápravě.

§ 25

Ministerstva zabezpečují ve své působnosti úkoly související
se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků
a mezinárodní spolupráce. Zabezpečují ve své působnosti úkoly,
které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož
i z členství v mezinárodních organizacích.

§ 26

zrušen

§ 27

Ministerstva si navzájem vyměňují potřebné informace a
podklady. Nižší orgány státní správy jim podávají zprávy a sdělují
údaje, které si příslušná ministerstva vyžadují v rozsahu nezbytně
nutném pro plnění svých úkolů.

§ 28

(1) Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda
České republiky.

(2) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým
zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů plní
Úřad vlády České republiky. Organizační jednotkou Úřadu vlády
České republiky je Generální ředitelství státní služby.2)

(3) Vedoucího Úřadu vlády České republiky jmenuje a odvolává
vláda České republiky. Činnost Úřadu vlády České republiky řídí
vedoucí Úřadu vlády České republiky, s výjimkou organizačních věcí
státní služby a služebních vztahů státních zaměstnanců; v těchto
věcech postupuje vedoucí Úřadu vlády České republiky podle
služebního zákona.3)
------------------------------------------------------------------
2) § 11 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve
správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
3) Služební zákon.

§ 28a

Vláda může zřídit jako svůj poradní orgán Legislativní radu.
V jejím čele stojí člen vlády.


ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení

§ 29

(1) Právní poměry organizací zabývajících se v České
republice rozhlasovým a televizním vysíláním a agenturním
zpravodajstvím a jejich vztahy k ústředním orgánům České republiky
upraví zákon.

(2) Zákon též upraví právní poměry akademie věd v České
republice a její vztahy k ústředním orgánům České republiky.

§ 30

V České republice neplatí tyto předpisy:
1. zákon č. 104/1963 Sb., o zřízení a pravomoci Vládního výboru
pro cestovní ruch;
2. ustanovení § 4 vládního nařízení č. 10/1958 Sb., pokud stanoví
podřízení Ústřední správy geodézie a kartografie ministru
vnitra;
3. ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 115/1965 Sb., pokud stanoví
podřízení Ústředního geologického úřadu Ministerstvu
hornictví.

§ 31

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Vybraná ustanovení novel

Část třetí zákona č. 219/2002 Sb.

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Úřad vlády České republiky působící podle § 28 zákona č.
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, včetně práv a povinností
vyplývajících z pracovněprávních vztahů a dalších právních vztahů,
je Úřadem vlády České republiky podle tohoto zákona.Podmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582