Zákon o auditorech (zákon č. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů)

§ (1-63)§ 47
Registrace auditorů a auditorských společností ze třetích zemí

(1) Komora zaregistruje na žádost v seznamu auditorů všechny auditory a auditorské osoby ze třetích zemí, kteří předloží zprávu auditora týkající se účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti se sídlem mimo Společenství, jejíž cenné papíry jsou k rozvahovému dni přijaty k obchodování na regulovaném trhu v České republice, s výjimkou případu, kdy společnost vydává pouze dluhopisy nebo jim obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky přijaté k obchodování na regulovaném trhu v České republice a je-li jmenovitá hodnota takového cenného papíru nejméně 50 000 EUR nebo v případě dluhopisů se jmenovitou hodnotou vyjádřenou v jiné měně se ke dni vydání rovná nejméně ekvivalentu 50 000 EUR. Pro účely přepočtu se použije kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k rozvahovému dni.

(2) Na zaregistrované auditory a auditorské osoby ze třetích zemí se vztahují ustanovení tohoto zákona upravující veřejný dohled, kontrolu kvality a kárná opatření. Pokud tito auditoři a auditorské osoby ze třetích zemí podléhají systému kontroly zajištění kvality jiného členského státu nebo třetí země, který byl vyhodnocen jako rovnocenný v souladu s § 24, a tento přezkum byl u tohoto auditora nebo auditorské osoby ze třetí země proveden v průběhu předcházejících 3 let, přezkum systému kontroly zajištění kvality se nemusí provést.

(3) Pokud byla zpráva auditora týkající se účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky podle odstavce 1 vypracována auditorem nebo auditorskou osobou ze třetí země, kteří nejsou zaregistrováni u Komory podle odstavce 4, nelze tuto zprávu považovat za zprávu auditora podle tohoto zákona. To neplatí, pokud je takový auditor schválen Komorou podle § 46.

(4) Komora zaregistruje auditorskou osobu ze třetí země na základě její žádosti, pouze pokud

a) jsou splněny požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným v § 4 odst. 1 a 2,

b) většina členů správního nebo řídicího orgánu této osoby splňuje požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným v § 4 odst. 1 a 2,

c) auditor ze třetí země provádějící povinný audit jménem této osoby splňuje požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným v § 4 odst. 1 a 2,

d) audity účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky uvedené v odstavci 1 jsou prováděny v souladu s auditorskými standardy podle § 18 a s požadavky stanovenými v § 14 a 16 nebo s rovnocennými standardy a požadavky,

e) tato osoba zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup výroční zprávu o průhlednosti, která obsahuje informace uvedené v § 43 nebo která splňuje rovnocenné požadavky na zveřejnění.

(5) Rada hodnotí rovnocennost zmíněnou v odstavci 4 písm. d), pokud Evropská Komise v této věci nerozhodla dříve. Rada případně může spolupracovat s Komorou.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582