Zákon o auditorech (zákon č. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů)

§ (1-63)HLAVA III

KÁRNÁ OPATŘENÍ A KÁRNÉ ŘÍZENÍ

§ 25
Kárná opatření

(1) Za zaviněné porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, jiným právním předpisem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, etickým kodexem, vnitřními předpisy nebo auditorskými standardy lze statutárnímu auditorovi uložit některé z těchto kárných opatření

a) napomenutí,

b) veřejné napomenutí,

c) pokuta do výše 1 000 000 Kč,

d) dočasný zákaz výkonu auditorské činnosti podle § 6 nejdéle na 1 rok,

e) trvalý zákaz výkonu auditorské činnosti podle § 7.

(2) Opatření podle odstavce 1 písm. c) lze uložit současně s kárným opatřením podle odstavce 1 písm. d) nebo e).

(3) Je-li ukládáno kárné opatření podle odstavce 1 za jednání, které bylo učiněno jménem auditorské společnosti nebo v souvislosti s její činností, lze současně uložit opatření podle odstavce 1 též této auditorské společnosti s tím, že pokutu podle odstavce 1 písm. c) lze uložit až do výše 5 000 000 Kč. V tomto případě je auditorská společnost účastníkem řízení. Prokáže-li auditorská společnost, že nemohla ani při vynaložení veškeré péče zabránit statutárnímu auditorovi v jednání podle odstavce 1, opatření se jí neuloží.

(4) Je-li kárné opatření ukládáno za jednání učiněné v souvislosti s prováděním povinného auditu subjektu veřejného zájmu, lze statutárnímu auditorovi uložit pokutu do výše 2 000 000 Kč.

(5) Kárné řízení lze zahájit ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy se příslušný orgán dozvěděl o existenci důvodu pro zahájení řízení, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti auditorem došlo.

(6) Při ukládání kárného opatření se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání, způsobu jeho spáchání, jeho následkům, a okolnostem, za nichž bylo spácháno.

(7) Jedná-li se o méně závažné porušení povinnosti, lze od uložení kárného opatření upustit, pokud je možno samotné projednání kárného provinění považovat za dostačující.

(8) Výnos z uložených pokut je příjmem Komory.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582