Zákon o České obchodní inspekci

§ (1-20)

64/1986 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. října 1986
o České obchodní inspekci

Změna: 240/1992 Sb.
Změna: 22/1997 Sb., 110/1997 Sb.
Změna: 189/1990 Sb.
Změna: 71/2000 Sb.
Změna: 145/2000 Sb.
Změna: 102/2001 Sb.
Změna: 321/2001 Sb.
Změna: 205/2002 Sb.
Změna: 439/2003 Sb.
Změna: 205/2002 Sb. (část), 226/2003 Sb.
Změna: 309/2002 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy
podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu; člení se na ústřední
inspektorát a jemu podřízené inspektoráty.

(2) V čele České obchodní inspekce je ústřední ředitel,
kterého řídí Ministerstvo průmyslu a obchodu; jmenování a odvolání
ústředního ředitele se řídí služebním zákonem.1) V čele
inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel.

(3) Sídla inspektorátů stanoví ústřední ředitel.

(4) Česká obchodní inspekce je rozpočtovou organizací.
------------------------------------------------------------------
1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních
zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon).

§ 2

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické a fyzické
osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh,
poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na
vnitřním trhu nebo poskytující spotřebitelský úvěr (dále jen
"kontrolované osoby"), pokud podle zvláštních právních předpisů
nevykonává dozor jiný správní úřad, pokud tento zákon nestanoví
jinak (§ 7b).

(2) Česká obchodní inspekce kontroluje
a) dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží
nebo výrobků včetně zdravotní nezávadnosti, podmínek pro
skladování a dopravu a požadavků na osobní hygienu
a hygienickou nezávadnost provozu,
b) zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla, pokud
ověření podléhají, a zda používaná měřidla odpovídají zvláštním
právním předpisům, technickým normám, jiným technickým
předpisům, popřípadě schválenému typu,1a)
c) dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek a kvality
poskytovaných služeb,
d) dodržování ostatních podmínek stanovených zvláštními právními
předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování nebo
poskytování činností uvedených v odstavci 1,
e) zda při uvádění stanovených výrobků na trh byly podle
zvláštního právního předpisu1b) výrobky řádně opatřeny
stanoveným označením, popřípadě zda k nim byl vydán či přiložen
stanovený dokument, zda vlastnosti stanovených výrobků
uvedených na trh odpovídají stanoveným technickým
požadavkům1b) a zda v souvislosti s označením stanoveného
výrobku byly splněny i požadavky stanovené zvláštními právními
předpisy,1d)
f) zda nedochází ke klamání spotřebitele,1c)
g) zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné,1g)
h) zda osoby poskytující spotřebitelský úvěr dodržují podmínky
stanovené zvláštním právním předpisem.1f)

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na kontrolu
potravin, pokrmů a tabákových výrobků, s výjimkou kontroly
poctivosti prodeje.
------------------------------------------------------------------
1a) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona
č. 119/2000 Sb.
1b) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona
č. 71/2000 Sb.
1c) § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
zákona č. 145/2000 Sb.
1d) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve
znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.
1f) Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání
spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.
1g) Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně
některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků).

§ 3

Česká obchodní inspekce
a) zjišťuje u kontrolovaných osob nedostatky a jejich příčiny,
b) vyžaduje odstranění zjištěných nedostatků, jejich příčin a
škodlivých následků a ukládá, popřípadě navrhuje opatření
k jejich odstranění,
c) zabezpečuje a provádí systematickou kontrolu plnění opatření k
odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin,
d) zobecňuje poznatky z výkonu kontroly a předchází vzniku
nedostatků, zejména včasným odhalováním jejich příčin,
výchovným působením a zveřejňováním výsledků kontrol,
e) provádí rozbory nebo zajišťuje provedení rozborů k ověření
jakosti a bezpečnosti výrobků nebo zboží nebo pro účely
kontroly, zda nedochází ke klamání spotřebitele,1c) s výjimkou
potravin, pokrmů a tabákových výrobků; provedení těchto
rozborů zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; na náklady
kontrolovaných osob provádí rozbory nebo jejich provedení
požaduje jen tehdy, byla-li rozborem zjištěna neodpovídající
jakost a bezpečnost výrobků nebo zboží nebo jestliže bylo
prokázáno klamání spotřebitele,
f) ukládá sankční a jiná opatření podle tohoto zákona nebo podle
zvláštního právního předpisu.
------------------------------------------------------------------
1c) § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
zákona č. 145/2000 Sb.

§ 4

(1) Pracovníci České obchodní inspekce pověření plněním
jejich kontrolních úkolů (dále jen "inspektoři") jsou při kontrole
oprávněni
a) vstupovat při výkonu kontroly do provozoven, ve kterých jsou
vykonávány činnosti uvedené v § 2 odst. 1 tohoto zákona; za
škodu přitom způsobenou odpovídá stát; této odpovědnosti se
nemůže zprostit,
b) ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými
osobami, a též totožnost fyzických osob, které při kontrole
zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob
k zastupování,
c) požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, údaje
a písemná nebo ústní vysvětlení,
d) odebírat za náhradu od kontrolovaných osob potřebné vzorky
výrobků nebo zboží k posouzení jakosti a bezpečnosti těchto
výrobků nebo zboží, nejde-li o vzorky potravin, pokrmů
a tabákových výrobků, nebo k posouzení, zda nedochází ke
klamání spotřebitele.1c) Za odebrané vzorky výrobků nebo zboží
se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou
se výrobek nebo zboží v okamžiku odebrání vzorku nabízí.
Náhrada se neposkytne, jestliže se jí kontrolovaná osoba vzdá.
Nárok na náhradu nevzniká, pokud jde o výrobek nebo zboží,
které nesplňuje požadavky stanovené zvláštními předpisy,
e) požadovat od kontrolovaných osob, popřípadě orgánů, které tyto
osoby řídí, aby ve stanovené lhůtě odstranily zjištěné
nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo aby
k jejich odstranění neprodleně provedly nezbytná opatření
a podaly o nich a o jejich výsledcích ve stanovené lhůtě
zprávu České obchodní inspekci,
f) vstupovat do objektů výrobce, dovozce nebo distributora
a vyžadovat předložení příslušné dokumentace a poskytnutí
pravdivých informací. Výrobce, dovozce nebo distributor může
být inspektorem vyzván, aby mu zajistil a předložil odborná
vyjádření autorizované osoby k předmětu dozoru, nebo si
k dozoru může inspektor autorizovanou osobu za úhradu přizvat.
Cena za výkony autorizované osoby se sjednává podle zvláštního
předpisu.1e)

(2) Při plnění úkolů podle tohoto zákona se inspektoři
prokazují průkazy České obchodní inspekce bez vyzvání.

(3) Inspektoři jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech tvořících předmět obchodního tajemství,2) o nichž se
dozvěděli při plnění kontrolních úkolů nebo při plnění povinností
souvisejících s ním, s výjimkou podání potřebných informací pro
účely a v rámci trestního řízení.
------------------------------------------------------------------
1c) § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
zákona č. 145/2000 Sb.
1e) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona
č. 135/1994 Sb.
2) § 17 a násl. obchodního zákoníku.

§ 5

zrušen

§ 5a

(1) Inspektoři České obchodní inspekce jsou oprávněni
a) provádět kontrolu, zda nedochází ke klamání spotřebitele,1c) na
základě vlastního podnětu nebo podnětu jiného státního orgánu,
dále na základě podnětu spotřebitele, nebo jiné osoby, která
prokáže právní zájem ve věci; podat podnět ke kontrole může též
majitel nebo spolumajitel patentu, majitel autorského
osvědčení, majitel ochranné známky, majitel autorského práva
nebo jiného práva chráněného autorským zákonem nebo majitel
práva k zapsanému průmyslovému vzoru nebo užitnému vzoru nebo
jeho zástupce (dále jen "majitel práva duševního vlastnictví"),
b) vyzvat majitele práva duševního vlastnictví k předložení
dokumentace potřebné k posouzení, zda nedochází ke klamání
spotřebitele.3)

(2) Česká obchodní inspekce informuje toho, kdo podal podnět,
o zjištěném klamání spotřebitele3) nebo o zjištěných nedostatcích
a jejich příčinách.
------------------------------------------------------------------
1c) § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
zákona č. 145/2000 Sb.
3) § 8 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění zákona
č. 145/2000 Sb.
Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu,
vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva
duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zákona č. 121/2000 Sb.

§ 6

(1) Česká obchodní inspekce je oprávněna přizvat k účasti na
kontrole osoby odborně způsobilé podle zvláštních právních
předpisů,3a) je-li to odůvodněno povahou kontrolní činnosti. Tyto
osoby mají práva a povinnosti inspektorů podle tohoto zákona
v rozsahu pověření daného jim Českou obchodní inspekcí. Odborně
způsobilé osoby nemohou být pověřeny ukládat opatření a sankce
podle tohoto nebo jiných zákonů.3b)

(2) Kontrolované osoby jsou povinny umožnit inspektorům
a odborně způsobilým osobám přizvaným k účasti na kontrole plnit
jejich úkoly související s výkonem kontroly.

(3) Kontrolované osoby jsou povinny ve stanovené lhůtě
odstranit zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky
nebo provést neodkladně nezbytná opatření k jejich odstranění
a podat o nich a o jejich výsledcích ve stanovené lhůtě zprávu
České obchodní inspekci.
------------------------------------------------------------------
3a) Například § 11 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona
č. 71/2000 Sb., zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích
a tlumočnících.
3b) Například zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

§ 7

(1) Inspektor na základě provedené kontroly zakáže až do doby
zjednání nápravy
a) uvedení na trh, distribuci včetně nákupu, dodávky, prodeje nebo
použití výrobků nebo zboží, které neodpovídají požadavkům
zvláštních právních předpisů3c) pro činnosti uvedené v § 2,
nebo které byly neoprávněně nebo klamavě opatřeny označením
stanoveným zvláštním právním předpisem,3d)
b) používání neověřených měřidel, pokud ověření podléhají, nebo
měřidel neodpovídajících obecně závazným právním předpisům,
technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě
schválenému typu.

(2) Inspektor může po prokázaném a zjevném zjištění zdravotní
závadnosti toto zboží na místě znehodnotit nebo nařídit jeho
znehodnocení.

(3) Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor ústně
kontrolované osobě a neprodleně o něm učiní písemný záznam.

(4) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením,
může proti němu podat námitky, které se uvedou v záznamu podle
odstavce 3 , nebo je může podat písemně nejpozději do tří dnů.
Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách
rozhodne bezodkladně ředitel krajského inspektorátu, a pokud
opatření podle odstavce 1 uložil inspektor ústředního
inspektorátu, ústřední ředitel. Písemné vyhotovení rozhodnutí
o námitkách se doručuje kontrolované osobě a je konečné.
------------------------------------------------------------------
3c) Například zákon č. 634/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení
vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
elektrická zařízení nízkého napětí.
3d) Například § 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č.
71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.

§ 7a

(1) Ředitel inspektorátu je oprávněn uložit rozhodnutím
výrobci, dovozci nebo distributorovi, popřípadě osobě, která uvádí
výrobek do provozu ochranné opatření, kterým je
a) pozastavení uvádění výrobku nebo jeho výrobních partií na
trh, popřípadě uvádění výrobků do provozu na určenou dobu
v případě podezření na nebezpečí vážného ohrožení zdraví nebo
bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí, popřípadě
jiného veřejného zájmu (dále jen "oprávněný zájem"),
b) zákaz uvádění výrobku nebo jeho výrobních partií na trh,
popřípadě uvádění výrobků do provozu nebo rozhodnutí o stažení
těchto výrobků z trhu, popřípadě i z používání v případě, ve
kterém výrobky prokazatelně mohou ohrozit oprávněný zájem, nebo
v případě, že výrobky byly neoprávněně označeny a opatření
podle § 7 nevedlo k nápravě,
c) stanovení povinnosti účinným způsobem bezodkladně informovat
o tomto nebezpečí osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí
plynoucímu z výrobku, a to v případech, ve kterých bylo uloženo
ochranné opatření podle písmene a) nebo písmene b).

(2) V odůvodnění rozhodnutí o uložení ochranného opatření se
uvedou vždy též konkrétní důvody ohrožení oprávněného zájmu
stanovené zvláštním právním předpisem.3e)

(3) Odvolání podané proti rozhodnutí o ochranném opatření
nemá odkladný účinek.

(4) Náklady spojené s plněním ochranných opatření hradí ten,
kdo výrobky ohrožující oprávněný zájem uvedl na trh, popřípadě kdo
je uvedl do provozu.

(5) Zjistí-li inspektoři neplnění povinností výrobcem,
dovozcem nebo distributorem, hradí náklady spojené s dozorem
a s činností autorizovaných osob výrobce, dovozce nebo
distributor.
------------------------------------------------------------------
3e) Například § 5 nařízení vlády č. 17/2003 Sb.

§ 7b

(1) Inspektor je povinen při prokázaném zjištění nabídky,
prodeje nebo skladování výrobků nebo zboží, které neodpovídají
zvláštním právním předpisům,3f) uložit zajištění těchto výrobků
nebo zboží. Inspektor ústně oznámí opatření o zajištění výrobků
nebo zboží kontrolované osobě nebo osobě zúčastněné při kontrole
a neprodleně vyhotoví úřední záznam, ve kterém bude uveden i důvod
zajištění, popis zajištěných výrobků nebo zboží a jejich množství.
Inspektor předá kopii úředního záznamu kontrolované osobě.

(2) Česká obchodní inspekce je oprávněna uskladnit zajištěné
výrobky nebo zboží, které neodpovídají zvláštním právním
předpisům,3f) mimo dosah kontrolované osoby. Kontrolovaná osoba je
povinna zajištěné výrobky nebo zboží inspektorovi vydat.
Odmítá-li vydání, budou tyto výrobky nebo zboží kontrolované osobě
odňaty. O vydání nebo odnětí sepíše inspektor úřední záznam.
Náklady na skladování hradí kontrolovaná osoba, u které bylo
nabízení, prodej nebo skladování takovýchto výrobků nebo zboží
zjištěno. Kontrolovaná osoba není povinna uhradit náklady na
uskladněné výrobky, jestliže se prokáže, že výrobky nebo zboží
zvláštním právním předpisům3f) odpovídají.

(3) Proti uloženému opatření o zajištění výrobků nebo zboží,
které neodpovídají zvláštním právním předpisům,3f) může
kontrolovaná osoba podat do 3 pracovních dnů ode dne seznámení
s uloženým opatřením písemné námitky místně příslušnému
inspektorátu. Námitky nemají odkladný účinek. Ředitel inspektorátu
rozhodne o námitkách bez zbytečných průtahů. Jeho rozhodnutí je
konečné. Písemné rozhodnutí o námitkách se doručí kontrolované
osobě.

(4) Zajištění výrobků nebo zboží, které neodpovídají
zvláštním právním předpisům,3f) trvá do doby, než bude pravomocně
rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, případně do doby, kdy
bude prokázáno, že se nejedná o takovéto výrobky nebo zboží.
Zrušení opatření o zajištění výrobků nebo zboží, o kterých se
prokáže, že odpovídají zvláštním právním předpisům,3f) provede
písemně ředitel inspektorátu. Písemnost se doručí kontrolované
osobě. Pokud bylo zrušeno opatření o zajištění, musí být
kontrolované osobě zajištěné výrobky nebo zboží bez zbytečných
průtahů vráceny v neporušeném stavu, s výjimkou výrobků nebo zboží
použitých pro posouzení. O vrácení sepíše inspektor písemný
záznam.

(5) Ředitel inspektorátu uloží rozhodnutím kromě pokuty
i propadnutí nebo zabrání výrobků nebo zboží, které neodpovídají
zvláštním právním předpisům.3f) Vlastníkem propadnutých nebo
zabraných výrobků nebo zboží se stává stát.3g)

(6) Ředitel inspektorátu určí, že zabrané nebo propadnuté
výrobky nebo zboží budou zničeny, anebo jsou-li využitelné pro
humanitární účely, může ředitel inspektorátu určit, že budou
poskytnuty k těmto účelům, a to bezplatně. Humanitárními účely se
rozumí činnosti prováděné s cílem zajistit základní potřeby
obyvatelstva, které se ocitlo v tíživé životní situaci nebo bylo
postiženo mimořádnou událostí, kdy je opodstatněno využití
mimořádných materiálních zdrojů.

(7) Je-li rozhodnutí podle odstavce 5 pravomocné a určil-li
ředitel inspektorátu, že zabrané nebo propadnuté výrobky nebo
zboží budou zničeny, zničení se provede úředně pod dohledem
tříčlenné komise jmenované ředitelem inspektorátu. O zničení
sepíše komise protokol, který podepíší všichni tři členové komise.
Zničení se provede na náklad kontrolované osoby, která tyto
výrobky nebo zboží nabízela, prodávala nebo skladovala.

(8) Výrobky nebo zboží propadnuté nebo zabrané na základě
rozhodnutí, které nabylo právní moci, mohou být poskytnuty
k humanitárním účelům za podmínek stanovených tímto zákonem pouze
přejímajícím organizacím, jimiž mohou být
a) organizační složky a příspěvkové organizace státu nebo územních
samosprávných celků, zřízené za účelem poskytování sociální
péče nebo působících v oblasti zdravotnictví nebo školství,3h)
nebo
b) jiné právnické osoby,3i) pokud splňují následující podmínky:
1. nebyly zřízeny za účelem podnikání,
2. předmětem jejich činnosti je pouze činnost v oblastech
uvedených v písmenu a),
3. poskytují humanitární pomoc nejméně 2 roky, a
4. doloží, že nemají daňové nedoplatky nebo nedoplatky na
platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a není-li proti nim vedeno
soudní řízení.

(9) Pro humanitární účely mohou být poskytnuty výrobky nebo
zboží, které nejsou zdravotně závadné, jsou bezpečné a ze kterých
byly přejímající organizací beze zbytku odstraněny a zničeny prvky
porušující práva duševního vlastnictví. Každý výrobek nebo zboží
musí být neodstranitelnou barvou označen nápisem "humanita" tak,
aby nebyla snižována důstojnost fyzických osob, které budou tyto
výrobky užívat.

(10) O poskytnutí výrobku nebo zboží k humanitárním účelům
uzavře Česká obchodní inspekce a přejímající organizace písemnou
smlouvu,3j) která musí kromě obvyklých podstatných náležitostí
obsahovat vždy druh a množství poskytnutých výrobků nebo zboží
a dále ustanovení o smluvní pokutě pro případ porušení závazku
o poskytnutí výrobku nebo zboží výhradně pro humanitární účely
a konkrétní účel, k jakému je přejímající organizace použije;
změnou smlouvy lze tento účel změnit, při zachování souladu
s tímto zákonem. Výrobky nebo zboží budou poskytovány přejímajícím
organizacím podle pořadí došlých žádostí a s přihlédnutím
k účelnosti využití nebo naléhavosti potřeb. Odstranění prvků
porušujících práva duševního vlastnictví, jejich zničení
a příslušné označení podle odstavce 9 provede nebo zajistí na své
náklady přejímající organizace. O provedených úpravách a zničení
sepíše protokol tříčlenná komise jmenovaná ředitelem inspektorátu,
jejímiž členy mohou být majitelé práva duševního vlastnictví nebo
jejich zástupci. Protokol podepíší všichni tři členové komise.

(11) Přejímající organizace po převzetí výrobku nebo zboží je
povinna
a) neprodleně odstranit a zničit prvky porušující práva duševního
vlastnictví,
b) použít výrobky nebo zboží pouze k humanitárním účelům na území
České republiky, a
c) přijmout opatření k zabránění zneužití výrobků nebo zboží
a jejich opětovnému uvedení do obchodního styku.

(12) Česká obchodní inspekce kontroluje u přejímající
organizace plnění povinností stanovených tímto zákonem
a povinností, k nimž se přejímající organizace smluvně zavázala.

(13) Přejímající organizace po dobu 3 let od okamžiku
poskytnutí výrobků nebo zboží eviduje a archivuje pro účely
kontroly, prováděné Českou obchodní inspekcí, doklady o příjmu
výrobků nebo zboží a o odstranění a zničení prvků porušujících
práva duševního vlastnictví a jak s nimi bylo prokazatelně
naloženo. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení zvláštních
právních předpisů upravující evidenci a archivaci stanovených
dokladů.3k)
------------------------------------------------------------------
3f) § 8 odst. 2 a § 7b zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu,
vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva
duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
3g) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.
3h) Například zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České
republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon
o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady
o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
a o změně dalších zákonů, vyhláška č. 242/1991 Sb., o soustavě
zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi.
3i) Například zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích
a nadačních fondech a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech),
ve znění zákona č. 210/2002 Sb., zákon č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
3j) § 51 občanského zákoníku.
3k) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

§ 8

(1) Na základě zjištěného porušení právní povinnosti, která
může mít za následek ohrožení života nebo zdraví spotřebitelů, je
inspektor oprávněn zakázat výkon další činnosti nebo nařídit
uzavření provozovny až na dobu dvou prodejních nebo provozních dnů
následujících po dni zjištění nedostatků.

(2) Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor kontrolované
osobě a neprodleně o něm pořídí písemný záznam.

(3) Nedojde-li k odstranění zjištěného nedostatku ve lhůtě
uvedené v odstavci 1, je ředitel inspektorátu oprávněn tuto lhůtu
prodloužit, a to až do doby, kdy k odstranění nedostatku dojde.

(4) Opatření ukládané podle odstavce 3 oznámí ředitel
inspektorátu písemně kontrolované osobě.

(5) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s opatřením uloženým
podle odstavce 3, může proti němu podat nejpozději do tří dnů
písemné námitky. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných
námitkách rozhodne bezodkladně ředitel inspektorátu. Písemné
vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované osobě a
je konečné.

§ 9

(1) Ředitel inspektorátu uloží kontrolované osobě, která
a) nedodrží dohodnutý nebo stanovený termín nebo rozsah služby
nebo neposkytne službu v požadované kvalitě,
b) použije úředně neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo
měřidla neodpovídající zvláštním právním předpisům, technickým
normám, jiným technickým předpisům, případně schválenému typu,
c) nedodrží stanovené požadavky na osobní hygienu nebo hygienickou
nezávadnost provozu, popřípadě jiné požadavky stanovené
k zabezpečení zdravotní nezávadnosti zboží nebo výrobků
a jejich bezpečného používání,
d) poruší ostatní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy
pro činnosti uvedené v § 2 odst. 1 a 2, pokud právo uložit
sankční postih nemá jiný správní úřad, nebo
e) nesplní opatření uložená podle tohoto zákona,

pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Za opakované porušení povinností
v průběhu jednoho roku ode dne poslední kontroly lze uložit pokutu
až do výše 2 000 000 Kč.

(2) Ředitel inspektorátu uloží přejímající organizaci, která
porušila povinnosti podle § 7b odst. 11 a 13, pokutu až do výše
1 000 000 Kč.

(3) Inspektor na základě svého zjištění při kontrole může
uložit kontrolované fyzické osobě za méně závažné zavinění
porušení povinností uvedených v odstavci 1 pokutu až do výše
5000 Kčs bez dalšího projednání, bylo-li porušení povinnosti
spolehlivě zjištěno a kontrolovaná fyzická osoba je ochotna pokutu
zaplatit. Proti uložení takové pokuty se nelze odvolat; o tom musí
být kontrolovaná fyzická osoba předem poučena.Inspektor je
oprávněn uloženou pokutu vybrat; k jejímu uložení a vybrání
použije bloků, kterých se používá pro ukládání a vybírání pokut
v blokovém řízení o přestupcích.

(4) Ředitel inspektorátu může uložit kontrolované fyzické
osobě, která maří, narušuje nebo jinak ztěžuje výkon
kontroly, pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kčs, a to
i opětovně.

(5) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode
dne, kdy se ředitel inspektorátu o porušení povinnosti podle
odstavců 1 až 4 dověděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy
k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od
porušení 3 roky.

(6) Pokutu nebo pořádkovou pokutu nelze uložit tomu, kdo byl
za totéž jednání postižen podle jiných právních předpisů.

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

(1) Při určení výše pokuty a pořádkové pokuty se přihlíží
zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům
protiprávního jednání.

(2) O odvolání proti uložení pokuty nebo pořádkové pokuty
rozhoduje ústřední ředitel.

(3) Pokuty a pořádkové pokuty uložené podle tohoto zákona
jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.

(4) Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci
rozhodnutí o uložení pokuty.

(5) Pokutu vybírá Česká obchodní inspekce a vymáhá územní
finanční orgán3l) podle zvláštního právního předpisu.3m)
------------------------------------------------------------------
3l) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve
znění pozdějších předpisů.
3m) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.

§ 13

(1) Česká obchodní inspekce při své činnosti spolupracuje:
a) se správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti
přenesené působnosti, jakož i s jinými státními orgány
a institucemi, jejichž spolupráce je nezbytná pro výkon
kontroly,
b) s občanskými sdruženími4) za účelem zvyšování ochrany
a bezpečnosti spotřebitele, zlepšování informovanosti
a překonání nežádoucího chování spotřebitelů a podnikatelských
subjektů, působících na vnitřním trhu a vytváření příznivého
prostředí pro prodej výrobků, zboží a poskytování služeb,
c) s profesními stavovskými sdruženími, pokud budou zřízena
zvláštním zákonem.

(2) Česká obchodní inspekce
a) při své činnosti využívá stížností, oznámení a podnětů občanů,
b) zajišťuje pro občany poradensko-informační činnost.

(3) Orgány a osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) poskytují
České obchodní inspekci podklady, údaje a vysvětlení nezbytné pro
její kontrolní činnost. Vyžaduje-li to povaha věci, zejména při
zjišťování příčin nedostatků, poskytují jí kontrolní orgány
a orgány státního zkušebnictví, hygienické služby a veterinární
péče také potřebnou odbornou pomoc.

(4) Zjistí-li Česká obchodní inspekce při kontrole
skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou
v pravomoci jiných orgánů, oznámí je těmto orgánům.

(5) Obdrží-li Česká obchodní inspekce sdělení celních orgánů
o přerušení řízení o propuštění zboží do volného oběhu z důvodu
podezření, že výrobek není bezpečný nebo není označen v souladu
s právními předpisy nebo s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká
republika vázána, vydá ve lhůtě tří pracovních dnů pro tento orgán
závazné stanovisko, zda přerušení řízení považuje za důvodné
a jaká byla v konkrétním případě přijata opatření, nebo že výrobek
lze uvolnit do oběhu.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona
č. 300/1990 Sb.

§ 14

Česká obchodní inspekce oznamuje zjištění závažného porušení
podmínek stanovených pro výkon činností uvedených v § 2 odst. 1
tohoto zákona bez zbytečného odkladu příslušnému živnostenskému
úřadu.5)
------------------------------------------------------------------
5) Zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských
úřadech.

§ 15

Výkon kontroly prodeje zboží v útvarech a zařízeních
ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů vzájemně dohodnou v souladu
s tímto zákonem Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo
obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti.

§ 16

zrušen

§ 17

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahuje se na řízení
podle tohoto zákona správní řád.

(2) Pravomocná rozhodnutí ve věcech upravených tímto zákonem
jsou přezkoumatelná soudem podle zvláštních předpisů.

§ 18

Tímto zákonem není dotčena působnost orgánů, které provádějí
kontrolní činnost podle zvláštních předpisů.6)
------------------------------------------------------------------
6) Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění
pozdějších předpisů (úplné znění s působností pro Českou
republiku č. 86/1992 Sb.), zákon č. 30/1968 Sb., o státním
zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č.
84/1987 Sb.), zákon České národní rady č. 63/1986 Sb., o České
zemědělské a potravinářské inspekci, zákon č. 87/1987 Sb.,
o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb., zákon č.
526/1990 Sb., o cenách, zákon České národní rady č. 552/1991
Sb., o státní kontrole, zákon České národní rady č. 61/1992
Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky.

§ 19

Ustanovení zákona č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské,
potravinářské a obchodní inspekci, ve znění zákona č. 31/1968 Sb.,
pokud se týkají Státní obchodní inspekce, se v České socialistické
republice zrušují.

§ 20

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.

Redakce portálu BusinessInfo upozorňuje, že jediným autentickým zněním právních předpisů
je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů.Podmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582