Zákon o České obchodní inspekci

§ (1-20)

§ 9

(1) Ředitel inspektorátu uloží kontrolované osobě, která
a) nedodrží dohodnutý nebo stanovený termín nebo rozsah služby
nebo neposkytne službu v požadované kvalitě,
b) použije úředně neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo
měřidla neodpovídající zvláštním právním předpisům, technickým
normám, jiným technickým předpisům, případně schválenému typu,
c) nedodrží stanovené požadavky na osobní hygienu nebo hygienickou
nezávadnost provozu, popřípadě jiné požadavky stanovené
k zabezpečení zdravotní nezávadnosti zboží nebo výrobků
a jejich bezpečného používání,
d) poruší ostatní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy
pro činnosti uvedené v § 2 odst. 1 a 2, pokud právo uložit
sankční postih nemá jiný správní úřad, nebo
e) nesplní opatření uložená podle tohoto zákona,

pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Za opakované porušení povinností
v průběhu jednoho roku ode dne poslední kontroly lze uložit pokutu
až do výše 2 000 000 Kč.

(2) Ředitel inspektorátu uloží přejímající organizaci, která
porušila povinnosti podle § 7b odst. 11 a 13, pokutu až do výše
1 000 000 Kč.

(3) Inspektor na základě svého zjištění při kontrole může
uložit kontrolované fyzické osobě za méně závažné zavinění
porušení povinností uvedených v odstavci 1 pokutu až do výše
5000 Kčs bez dalšího projednání, bylo-li porušení povinnosti
spolehlivě zjištěno a kontrolovaná fyzická osoba je ochotna pokutu
zaplatit. Proti uložení takové pokuty se nelze odvolat; o tom musí
být kontrolovaná fyzická osoba předem poučena.Inspektor je
oprávněn uloženou pokutu vybrat; k jejímu uložení a vybrání
použije bloků, kterých se používá pro ukládání a vybírání pokut
v blokovém řízení o přestupcích.

(4) Ředitel inspektorátu může uložit kontrolované fyzické
osobě, která maří, narušuje nebo jinak ztěžuje výkon
kontroly, pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kčs, a to
i opětovně.

(5) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode
dne, kdy se ředitel inspektorátu o porušení povinnosti podle
odstavců 1 až 4 dověděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy
k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od
porušení 3 roky.

(6) Pokutu nebo pořádkovou pokutu nelze uložit tomu, kdo byl
za totéž jednání postižen podle jiných právních předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582