Zákon o cenách

§ (1-22)

526/1990 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. listopadu 1990
o cenách

Změna: 135/1994 Sb.
Změna: 151/1997 Sb.
Změna: 29/2000 Sb.
Změna: 141/2001 Sb.
Změna: 276/2002 Sb.

Změna: 124/2003 Sb. (část)
Změna: 354/2003 Sb.
Změna: 124/2003 Sb.
Změna: 484/2004 Sb.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST I
Obecná ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

(1) Zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen
výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží") pro tuzemský
trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz.

(2) Cena je peněžní částka
a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo
b) zjištěná podle zvláštního předpisu1) k jiným účelům než
k prodeji.

(3) Postup podle tohoto zákona platí i pro převody práv a
dále též pro převody a přechody vlastnictví k nemovitostem včetně
užívacích práv k nemovitostem.

(4) Zákon se nevztahuje na odměny, úhrady, poplatky, náhrady
škod a nákladů a úroky, upravené zvláštními předpisy.2)

(5) Zákon vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických
osob, federálních ústředních orgánů státní správy a příslušných
orgánů republik při uplatňování, regulaci a kontrole cen.

(6) V případech, kdy je trh ohrožen účinky omezení
hospodářské soutěže nebo to vyžaduje mimořádná tržní situace a pro
účely odvodu spotřební daně u tabákových výrobků podle zákona
o spotřebních daních,2a) mohou federální ústřední orgány státní
správy nebo příslušné orgány republik usměrnit tvorbu cen podle
tohoto zákona (regulace cen).

(7) Ústřední orgány státní správy oprávněné k regulaci cen
podle tohoto zákona (dále jen "cenové orgány") jsou určeny
zvláštními předpisy.3),4)

(8) Zvláštní předpisy určují, které další orgány (dále jen
"místní orgány") 4) jsou oprávněny regulovat ceny způsobem
stanoveným tímto zákonem.
------------------------------------------------------------------
1) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých
zákonů (zákon o oceňování majetku).
2) Zákon Slovenské národní rady č. 139/1984 Sb., ve znění zákona
Slovenské národní rady č. 192/1990 Sb.
Zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., ve znění zákona
České národní rady č. 201/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva
financí, cen a mezd České socialistické republiky
a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické
republiky č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích, ve znění
změn a doplňků.
Vyhláška Státní banky československé č. 31/1990 Sb.,
o odměnách za poskytování peněžních služeb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky
č. 240/1990 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právní
pomoci.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky
č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za
poskytování právní pomoci.
2a) Část druhá hlava V a část třetí zákona č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění zákona č. 141/2001 Sb.
3) Zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních
orgánů státní správy, ve znění zákona č. 297/1990 Sb.
4) Zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů
České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., o působnosti
orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, ve
znění pozdějších předpisů.

§ 2

Sjednávání ceny

(1) Cena se sjednává pro zboží vymezené názvem, jednotkou
množství a kvalitativními a dodacími nebo jinými podmínkami
sjednanými dohodou stran, popřípadě číselným kódem příslušné
jednotné klasifikace, pokud tak stanoví zvláštní předpis 5) (dále
jen "určené podmínky"). Podle určených podmínek mohou být součástí
ceny zcela nebo zčásti náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží,
zisk, příslušná daň 6) a clo 7).

(2) Dohoda o ceně je dohoda o výši ceny nebo o způsobu, jakým
bude cena vytvořena za podmínky, že tento způsob cenu dostatečně
určuje. Dohoda o ceně vznikne také tím, že kupující zaplatí
bezprostředně před převzetím nebo po převzetí zboží cenu ve výši
požadované prodávajícím.

(3) Prodávající nesmí zneužívat svého hospodářského postavení
k tomu, aby získal nepřiměřený hospodářský prospěch prodejem za
sjednanou cenu zahrnující neoprávněné náklady nebo nepřiměřený
zisk. Kupující nesmí zneužívat svého hospodářského postavení k
tomu, aby získal nepřiměřený hospodářský prospěch nákupem za
sjednanou cenu výrazně nedosahující oprávněných nákladů.
------------------------------------------------------------------
5) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č.
71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace
průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků
v zemědělství a lesnictví.
Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 114/1972 Sb.,
o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů.
Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 124/1980 Sb.,
o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací
výrobní povahy.
Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 117/1981 Sb.,
o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací
výrobní povahy.
6) Zákon č. 73/1952 Sb., ve znění zákona č. 107/1990 Sb.
7) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č.
228/1988 Sb., kterým se vydává celní sazebník obchodního
zboží.

ČÁST II
Regulace cen

§ 3

(1) Regulací cen se rozumí stanovení nebo přímé usměrňování
výše cen cenovými orgány a místními orgány.

(2) Rozhodnutí cenových orgánů a místních orgánů podle tohoto
zákona jsou závazná pro okruh adresátů, který je v nich vymezen.

§ 4

Způsoby regulace cen

(1) Způsoby regulace cen podle tohoto zákona jsou
a) stanovení cen (dále jen "úředně stanovené ceny"),
b) usměrňování vývoje cen v návaznosti na věcné podmínky (dále
jen "věcné usměrňování cen"),
c) usměrňování cenových pohybů v čase (dále jen "časově
usměrňované ceny"),
d) cenové moratorium.

(2) Způsoby regulace cen lze účelně spojovat.

§ 5

Úředně stanovené ceny

(1) Úředně stanovené ceny jsou ceny určeného druhu zboží
stanovené cenovými orgány jako maximální, pevné nebo minimální,
nebo místními orgány jako maximální.

(2) Maximální cena je cena, kterou není přípustné překročit.

(3) Pevná cena je cena, kterou není přípustné změnit.

(4) Minimální cena je cena, kterou není přípustné snížit.

(5) Maximální, pevné nebo minimální ceny platí pro všechny
prodávající a kupující určeného druhu zboží a jejich uplatnění
mohou cenové orgány nebo místní orgány omezit dalšími věcnými,
popřípadě časovými podmínkami. Cenové orgány mohou stanovit u
stejného zboží souběžně maximální a minimální cenu.

§ 6

Věcné usměrňování cen

(1) Věcné usměrňování cen spočívá ve stanovení podmínek
cenovými orgány pro sjednání cen. Tyto podmínky jsou
a) maximální rozsah možného zvýšení ceny zboží ve vymezeném
období, nebo
b) maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení
cen určených vstupů ve vymezeném období, nebo
c) závazný postup při tvorbě ceny nebo při její kalkulaci.

(2) Tento způsob regulace cen platí pro všechny prodávající a
kupující určeného druhu zboží.

§ 7

(1) Jestliže pro smlouvy platí ceny, které jsou v rozporu s
úředně stanovenými cenami podle § 5 nebo s věcným usměrňováním cen
uplatněným podle § 6 po vzniku smluv, smluvní strany jsou povinny
sjednat ceny odpovídající novým úředně stanoveným cenám nebo
uplatněnému způsobu věcného usměrňování cen tak, aby vstoupily v
platnost nejpozději do tří měsíců od účinnosti rozhodnutí o
úředně stanovených cenách nebo o věcném usměrňování cen.

(2) Nedohodnou-li se smluvní strany na cenách odpovídajících
novým úředně stanoveným cenám nebo uplatněnému způsobu věcného
usměrňování cen, mohou ve lhůtě uvedené v odstavci 1 od smlouvy
odstoupit. Odstupující strana je v takovém případě povinna
nahradit druhé straně náklady tím vzniklé. Odstupuje-li od smlouvy
občan jako kupující, platí postup podle zvláštního předpisu 8).
------------------------------------------------------------------
8) § 230 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

§ 8

Časově usměrňované ceny

(1) Časově usměrňovanými cenami se rozumějí ceny zboží, pro
sjednání jejichž zvýšení cenový orgán stanoví
a) minimální časový předstih pro ohlášení uvažovaného zvýšení
ceny, nebo
b) minimální lhůtu, po jejímž uplynutí lze uvažované zvýšení
ceny uskutečnit, nebo
c) časově omezený zákaz opětovného zvýšení ceny.

(2) Tento způsob regulace se uplatní, pokud prodávající
zaujímá monopolní nebo dominantní postavení (monopolní postavení
má prodávající, který není vystaven soutěži vůbec, dominantní
postavení má prodávající, který je vystaven jen nepodstatné
soutěži) na trhu konkrétního druhu zboží alespoň v jedné z
republik a jestliže cenový orgán stanoví zvláštním rozhodnutím
platným pro toto zboží rozsah zvýšení ceny, při jehož překročení
platí ohlašovací povinnost.

(3) Prodávající uvedený v odstavci 2 je povinen ohlásit
cenovému orgánu ve lhůtě nejméně jeden měsíc před zamýšleným
termínem zvýšení ceny zboží přesahující stanovený rozsah. Stejně
je povinen ohlásit cenovému orgánu i takové opakované zvýšení
ceny, v jehož důsledku by došlo k úhrnnému růstu ceny
přesahujícímu stanovený rozsah.

(4) Cenový orgán může pozastavit platnost ohlašovaného
zvýšení ceny podle odstavce 3, a to nejdéle o dva měsíce. O tomto
rozhodnutí je povinen prodávajícího vyrozumět alespoň týden před
zamýšleným termínem zvýšení ceny. Pokud tak cenový orgán v této
lhůtě neučinil, může prodávající sjednat zvýšení ceny v zamýšleném
termínu a ohlášené výši.

(5) Prodávající uvedený v odstavci 2 je povinen oznámit
kupujícímu zamýšlené jednorázové zvýšení ceny přesahující rozsah
stanovený zvláštním rozhodnutím cenových orgánů nejméně dva měsíce
před zamýšleným termínem zvýšení ceny.

(6) Jakékoliv další zvýšení ceny po uskutečněném zvýšení
podle odstavce 4 je přípustné nejdříve po uplynutí šestiměsíční
lhůty po termínu uskutečněného zvýšení, pokud cenový orgán tuto
lhůtu nezkrátí.

§ 9

Cenové moratorium

(1) Cenovým moratoriem se rozumí časově omezený zákaz
zvyšování cen nad dosud platnou úroveň na trhu daného zboží.

(2) Cenové moratorium stanoví nařízením vláda České a
Slovenské Federativní Republiky v dohodě s vládou České republiky
a s vládou Slovenské republiky a informuje o tom zákonodárné
sbory.

(3) Cenové moratorium lze stanovit nejdéle na dobu dvanácti
měsíců.

§ 10

Seznam zboží s regulovanými cenami

Zboží, u něhož se uplatňuje regulace cen podle § 5 a 6,
zařazují cenové orgány rozhodnutím do seznamu zboží s regulovanými
cenami (dále jen "seznam"). Seznam a ceny v jeho rámci stanovené a
zboží, u něhož se uplatňuje regulace cen podle § 8, uveřejňují
cenové orgány v Cenovém věstníku.

ČÁST III
Cenová evidence a cenové
informace

§ 11

Cenová evidence

(1) Prodávající jsou povinni vést evidenci o cenách
uplatňovaných při prodeji, pokud jde o
a) úředně stanovené ceny,
b) ceny podléhající věcnému usměrňování cen,
c) časově usměrňované ceny,
d) ceny spotřebního zboží prodávaného konečnému spotřebiteli.

(2) Prodávající jsou povinni uchovávat evidenci o cenách
podle odstavce 1 a kalkulace cen uvedených v odstavci 1 písm. b) a
c) tři roky po skončení platnosti ceny zboží.

§ 12

Cenové informace

(1) Prodávající, kupující, federální ústřední orgány státní
správy a příslušné orgány republik poskytují bezplatně informace a
podklady, které si cenové orgány a místní orgány vyžádají pro
potřeby vyhodnocování vývoje cen, regulace cen, cenové kontroly a
pro řízení o porušení cenových předpisů a rozhodnutí (dále jen
"cenové předpisy").

(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčena povinnost poskytovat
cenové informace podle zvláštního předpisu 9).

(3) Pracovníci, kteří zjišťují a využívají informace uvedené
v odstavci 1, jsou povinni zachovávat vůči třetím osobám
mlčenlivost o veškerých zjištěných skutečnostech, které by mohly
vést k ohrožení oprávněných zájmů zúčastněných osob. Nedodržení
této povinnosti se postihuje podle zákona.
------------------------------------------------------------------
9) Zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických
informací, ve znění zákona č. 128/1990 Sb.

§ 13

Označování zboží cenami

(1) Prodávající je povinen, pokud nejde o prodej spotřebního
zboží konečným spotřebitelům, předložit kupujícímu na jeho žádost
nabídkový ceník, obsahující ceny nabízeného zboží ve vztahu k
určeným podmínkám.

(2) Prodávající je při prodeji spotřebního zboží konečnému
spotřebiteli povinen označit je cenou platnou v okamžiku nabídky a
vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží a určeným
podmínkám, nebo je povinen zpřístupnit na viditelném místě
informaci o této ceně formou ceníků, vývěsky nebo jiným přiměřeným
způsobem.

(3) Pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví
jinak, musí být balené výrobky označeny
a) cenou baleného výrobku (dále jen "prodejní cena") a
b) cenou za měrnou jednotku množství výrobku (dále jen "měrná
cena").

(4) Nebalené výrobky volně ložené, nabízené podle hmotnosti,
objemu, délky či plochy, které jsou váženy či měřeny v přítomnosti
spotřebitele, a to jak v prodeji formou samoobsluhy, tak
i v prodeji s obsluhou, musí být označeny pouze měrnou cenou.

(5) Pro ceny uváděné v reklamě na výrobky nabízené konečnému
spotřebiteli platí ustanovení odstavců 3 a 4 obdobně.

(6) Měrnou jednotkou množství se rozumí 1 kilogram, 1 litr,
1 metr, 1 metr čtvereční nebo 1 metr krychlový výrobku, pokud není
dále nebo zvláštním právním předpisem9a) stanoveno jinak. Lze
uvádět i jiné jednotky množství v případech, kdy to odpovídá
všeobecným zvyklostem nebo to odpovídá povaze výrobku, například
1 kus, 100 g, 100 ml, 100 mm.

(7) Povinnost označovat výrobky prodejní cenou současně
s měrnou cenou podle odstavce 3 se vztahuje na balené
potravinářské výrobky, které jsou v souladu se zvláštním právním
předpisem9b) označeny údajem o množství, objemu či hmotnosti
výrobku, a na druhy nepotravinářských výrobků uvedené ve zvláštním
právním předpisu upravujícím jmenovité hmotnosti a jmenovité
objemy některých druhů hotově baleného zboží.9c)

(8) U pevných potravin nacházejících se v nálevu, u kterých
se musí podle zvláštního právního předpisu9d) uvádět kromě celkové
hmotnosti i hmotnost pevné potraviny, se měrná cena vztahuje
k udané hmotnosti pevné potraviny.

(9) Povinnost označovat výrobky prodejní cenou současně
s měrnou cenou podle odstavce 3 neplatí
a) pokud je měrná cena shodná s prodejní cenou,
b) u výrobků při prodeji s obsluhou,
c) při prodeji formou samoobsluhy na prodejní ploše menší než
400 m2,
d) u výrobků, u kterých by vzhledem k jejich povaze nebo účelu
takové označení nebylo vhodné nebo by bylo zavádějící,
e) u výrobků podléhajících významným změnám na objemu nebo
hmotnosti,
f) při změně ceny z důvodu nebezpečí znehodnocení výrobku
podléhajícího rychlé zkáze,
g) u kombinace různých výrobků v jednom obalu,
h) u výrobků, které jsou nabízeny během poskytování služby,
i) u dražeb a nabídky uměleckých děl a starožitností,
j) u výrobků nabízených v prodejních automatech.

(10) Výrobce zboží určeného ke konečné spotřebě může uvést
např. v nabídkovém ceníku, katalogu, propagačních podkladech nebo
na obalu zboží doporučenou cenu prodeje konečnému spotřebiteli
vždy však s označením "nezávazná doporučená spotřebitelská cena".

(11) Značení tabákových výrobků cenou pro konečného
spotřebitele se řídí zákonem o spotřebních daních.2a)
------------------------------------------------------------------
2a) Část druhá hlava V a část třetí zákona č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění zákona č. 141/2001 Sb.
9a) Například § 3 vyhlášky č. 331/1997 Sb., kterou se provádí
§ 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl,
dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici.
9b) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích,
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 9a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č.
119/2000 Sb.
Vyhláška č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů
hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje
v jednotkách hmotnosti nebo objemu.
Vyhláška č. 329/2000 Sb., o způsobu zhotovení hotově baleného
zboží podle objemu u kapalných výrobků.
§ 3 vyhlášky č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin
a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství
výrobku označeného symbolem "e", ve znění vyhlášky č. 24/2001
Sb.
§ 18 vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm.
a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty
k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína
a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické
nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb.
9c) Body 3 až 11 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 330/2000 Sb., kterou
se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů
přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží.
9d) Například § 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č.
119/2000 Sb. a zákona č. 306/2000 Sb.

ČÁST IV
Cenová kontrola

§ 14

(1) Cenová kontrola spočívá
a) ve zjišťování, zda prodávající nebo kupující neporušují
ustanovení tohoto zákona a cenové předpisy,
b) v ověřování správnosti předkládaných podkladů pro potřeby
vyhodnocování vývoje cen, regulace cen a pro řízení o
porušení cenových předpisů.

(2) Provádět cenovou kontrolu podle tohoto zákona jsou
oprávněny cenové orgány a místní orgány nebo jimi pověřené orgány
(dále jen "cenové kontrolní orgány"). Pracovníci těchto orgánů
jsou oprávněni v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti, pokud
není zvláštními předpisy stanoveno jinak 10)
a) vstupovat do všech prostorů kontrolovaných subjektů,
b) nahlížet do účetních a jiných podkladů,
c) požadovat od kontrolovaných subjektů vytvoření podmínek
nezbytných pro výkon cenové kontroly.

(3) Vláda předkládá každoročně do 31. ledna následujícího
roku Poslanecké sněmovně zprávu o cenové kontrole podle tohoto
zákona, obsahující zejména přehled opatření provedených cenovými
kontrolními orgány k zamezení porušování ustanovení tohoto
zákona.
------------------------------------------------------------------
10) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění
zákona č. 383/1990 Sb.

§ 15

Porušení cenových předpisů

(1) Prodávající poruší cenové předpisy, jestliže
a) prodává za cenu vyšší než maximální nebo pevnou úředně
stanovenou cenu podle § 5, nejde-li o prodej ve lhůtě uvedené
v § 7 odst. 1,
b) při prodeji za úředně stanovenou cenu podle § 5 nesplní
podmínku, na kterou cenové orgány nebo místní orgány omezily
uplatnění této ceny,
c) nerespektuje cenovými orgány stanovený maximální rozsah
možného zvýšení cen, maximální podíl promítnutí změny cen
určených vstupů nebo závazný postup při tvorbě ceny nebo při
její kalkulaci podle § 6, nejde-li o prodej ve lhůtě uvedené
v § 7 odst. 1,
d) prodává za zvýšené ceny bez dodržení podmínek a lhůt
stanovených v § 8,
e) nerespektuje cenové moratorium podle § 9,
f) nesplní své evidenční nebo informační povinnosti nebo
povinnosti v označování zboží cenami podle § 11 až 13 nebo
předá cenovému orgánu nepravdivé údaje,
g) u tabákových výrobků poruší povinnosti uložené zvláštním
právním předpisem.10a)

(2) Kupující poruší cenové předpisy, jestliže
a) kupuje za cenu nižší než minimální nebo pevnou úředně
stanovenou cenu podle § 5, nejde-li o koupi ve lhůtě uvedené
v § 7 odst. 1,
b) kupuje za cenu vyšší než odpovídá regulaci cen, pokud na
úhradu této ceny vyčerpá prostředky ze státního rozpočtu,
nejde-li o koupi ve lhůtě uvedené v § 7 odst. 1.

(3) Prodávající nebo kupující též poruší cenové předpisy,
jestliže zneužije své hospodářské postavení při sjednání ceny
podle § 2 odst. 3.
------------------------------------------------------------------
10a) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Řízení a sankce při porušení cenových předpisů

§ 16

(1) Cenové kontrolní orgány zahajují při porušení cenových
předpisů podle § 15 řízení na základě vlastního zjištění nebo na
základě oznámení.

(2) Při posuzování toho, zda došlo ke zneužití hospodářského
postavení při sjednání ceny podle § 2 odst. 3, vycházejí cenové
kontrolní orgány především z cenového vývoje na srovnatelných
trzích, potřeby dosažení přiměřeného zisku, původní ceny a vývoje
nákladů a dalších tržních podmínek hodných zřetele.

§ 17

(1) Pokud cenové kontrolní orgány zjistí, že došlo k porušení
cenových předpisů podle § 15, uloží prodávajícímu nebo kupujícímu
pokutu
a) ve výši neoprávněně získaného majetkového prospěchu za období,
v němž byl získán, nejdéle však za tři roky zpět ode dne
zjištění, pokud jeho výše přesáhne 1 000 000 Kč,
b) do výše 1 000 000 Kč, a to v případě, nedosáhne-li výše
neoprávněně získaného majetkového prospěchu 1 000 000 Kč, nebo
nelze-li neoprávněně získaný majetkový prospěch vyčíslit, nebo
jestliže neoprávněně získaný majetkový prospěch nevznikl.

(2) Při stanovení výše pokuty podle odstavce 1 písm. b)
přihlédnou cenové kontrolní orgány zejména k době trvání
protiprávního jednání, míře zavinění a rozsahu poškození
kupujících nebo prodávajících.

(3) Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne, kdy nabylo právní
moci rozhodnutí, jímž byla uložena, a stává se příjmem rozpočtu
určeného zvláštním předpisem.

(4) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se
o porušení cenových předpisů cenové kontrolní orgány dozvěděly,
nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení cenových
předpisů došlo.

(5) Jestliže tento zákon nestanoví jinak, postupují cenové
kontrolní orgány v řízení o porušení cenových předpisů podle
zákona o správním řízení.11)

(6) Nesouhlasí-li účastník řízení s rozhodnutím orgánu, který
pokutu uložil, může po vyčerpání řádných opravných prostředků
podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o opravném prostředku
návrh na přezkoumání rozhodnutí příslušnému soudu. Podání návrhu
má odkladný účinek.

(7) Při porušení cenových předpisů u ceny pro konečného
spotřebitele tabákových výrobků se postupuje podle zvláštního
právního předpisu.10a)
------------------------------------------------------------------
10a) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
11) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

§ 18

Uložením pokuty není dotčeno právo na vydání majetkového
prospěchu tomu, na jehož úkor byl získán, ani odpovědnost
prodávajícího nebo kupujícího podle zvláštních předpisů 12).
Nelze-li tento majetkový prospěch vydat tomu, na jehož úkor byl
získán, stane se příjmem příslušného rozpočtu určeného zvláštním
předpisem.
------------------------------------------------------------------
12) Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb., o přestupcích.

ČÁST V
Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 19

(1) Ceny podle tohoto zákona se uplatňují pro smlouvy
uzavírané od účinnosti tohoto zákona, nejde-li o postup podle § 7.
Smluvní strany se mohou dohodnout na uplatňování cen podle tohoto
zákona i pro již uzavřené smlouvy, nejde-li o případy podle
odstavce 2.

(2) V případech, když podle uzavřených smluv mělo dojít k
plnění do 31. prosince 1990 a k plnění dochází po tomto datu
zaviněním prodávajícího, se uplatňují ceny platné do tohoto data.

(3) Nedohodnou-li se smluvní strany na uplatňování cen podle
tohoto zákona pro plnění podle smluv uzavřených do 31. prosince
1990 s dodací lhůtou od 1. ledna 1991, může kterákoliv ze
smluvních stran od smlouvy odstoupit. Prodávající však může
odstoupit jen tehdy, jestliže prokázal kupujícímu nutné zvýšení
nákladů na zboží a kupující na odpovídající zvýšení ceny
nepřistoupil. Odstupující strana je v takovém případě povinna
nahradit druhé straně náklady tím vzniklé. Odstupuje-li od smlouvy
občan jako kupující, platí postup podle zvláštního předpisu 8).

(4) Lhůty stanovené pro oznámení zvýšení cen podle § 8
počínají dnem účinnosti tohoto zákona.

(5) U porušení cenových předpisů, k němuž došlo před
účinností tohoto zákona, se řízení včetně uložení cenových odvodů
a jejich zvýšení provede podle dosavadních předpisů.
------------------------------------------------------------------
8) § 230 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

§ 20

zrušen

§ 21

Zrušovací ustanovení

Zrušují se
1. nařízení vlády Československé socialistické republiky č.
112/1985 Sb., o státním řízení cen,
2. vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí,
cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva
financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č.
22/1990 Sb., o tvorbě a kontrole cen,
3. vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí,
cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva
financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č.
35/1990 Sb., o smluvních cenách, ve znění vyhlášek č.
170/1990 Sb., a 276/1990 Sb.

§ 22

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.

Vybraná ustanovení novel

Čl.II zákona č. 124/2003 Sb.

V případech podle § 13 odst. 9 písm. b), c) a j) zákona č.
526/1990 Sb., o cenách, ve znění tohoto zákona, neplatí povinnost
označovat výrobky prodejní cenou současně s měrnou cenou nejdéle
po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.Podmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582