Zákon o cenách

§ (1-22)

ČÁST IV
Cenová kontrola

§ 14

(1) Cenová kontrola spočívá
a) ve zjišťování, zda prodávající nebo kupující neporušují
ustanovení tohoto zákona a cenové předpisy,
b) v ověřování správnosti předkládaných podkladů pro potřeby
vyhodnocování vývoje cen, regulace cen a pro řízení o
porušení cenových předpisů.

(2) Provádět cenovou kontrolu podle tohoto zákona jsou
oprávněny cenové orgány a místní orgány nebo jimi pověřené orgány
(dále jen "cenové kontrolní orgány"). Pracovníci těchto orgánů
jsou oprávněni v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti, pokud
není zvláštními předpisy stanoveno jinak 10)
a) vstupovat do všech prostorů kontrolovaných subjektů,
b) nahlížet do účetních a jiných podkladů,
c) požadovat od kontrolovaných subjektů vytvoření podmínek
nezbytných pro výkon cenové kontroly.

(3) Vláda předkládá každoročně do 31. ledna následujícího
roku Poslanecké sněmovně zprávu o cenové kontrole podle tohoto
zákona, obsahující zejména přehled opatření provedených cenovými
kontrolními orgány k zamezení porušování ustanovení tohoto
zákona.
------------------------------------------------------------------
10) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění
zákona č. 383/1990 Sb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582