Devizový zákon

§ (1-35)


Zákon č. 219/1995 Sb., ze dne 26. září 1995
DEVIZOVÝ ZÁKON
ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č.
126/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.a zákona č. 354/2004 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) tuzemskem území České republiky,
b) tuzemcem fyzická osoba s trvalým pobytem1) v tuzemsku nebo právnická osoba se sídlem2) v
tuzemsku,
c) cizozemcem fyzická nebo právnická osoba neuvedená v písmenu b),
d) devizovými hodnotami peněžní prostředky v cizí měně, zahraniční cenné papíry a dále penězi
ocenitelná práva a závazky od nich odvozené (dále jen "finanční deriváty"),
e) cennými papíry listiny nebo je nahrazující zápisy, s nimiž je spojeno právo účasti na majetku
nebo právo na peněžní plnění,
f) zahraničními cennými papíry cenné papíry, jejichž emitentem je cizozemec,
g) tuzemskými cennými papíry cenné papíry, jejichž emitentem je tuzemec,
h) finančním úvěrem poskytnutí peněžních prostředků v české nebo v cizí měně, se kterým je
spojena povinnost k jejich vrácení v peněžní formě; za finanční úvěr se považuje i peněžní
půjčka, hypoteční úvěr, spotřebitelský úvěr, finanční leasing,
i) obchodem s devizovými hodnotami poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je
nákup nebo prodej devizových hodnot provedený na vlastní nebo cizí účet, zprostředkování
nebo jiné obstarání takového nákupu nebo prodeje, včetně přijímání a předávání pokynů k jeho
provedení nebo zajištění; za obchod s devizovými hodnotami se považuje i jejich směna;
splácení finančního úvěru v jiné měně, než v jaké byl poskytnut nebo přijat, není směnou
devizových hodnot, pokud smlouva má písemnou formu,
j) přímou investicí při plnění oznamovací povinnosti takové vynaložení peněžních prostředků
nebo jiných penězi ocenitelných majetkových práv a jiných majetkových hodnot, jehož účelem
je založení, nabytí nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů investujícího tuzemce nebo
tuzemců jako osob jednajících ve shodě na podnikání v zahraničí nebo investujícího
cizozemce nebo cizozemců jako osob jednajících ve shodě na podnikání v tuzemsku, a to
zejména některou z těchto forem:
1. vznik nebo získání výlučného podílu na podnikání včetně jeho rozšíření,
2. účast v nově vzniklém nebo existujícím podnikání, jestliže investor vlastní nebo získá
nejméně 10 % podílu na základním kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nebo nejméně 10
% podílu na vlastním kapitálu společnosti nebo nejméně 10 % hlasovacích práv nebo jiný podíl na
podnikání společnosti přesahující 10 %,
3. další poskytnutí nebo přijetí finančních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných
majetkových hodnot nebo práv v rámci ekonomických vztahů založených přímou investicí,
4. finanční úvěr spojený s dohodou o podílu na rozdělení zisku nebo s výkonem účinného vlivu
na řízení podniku,
5. užití zisku ze stávající přímé investice do této investice (reinvestice zisku),
k) devizovými orgány Ministerstvo financí a Česká národní banka,
l) devizovým místem
1. banka se sídlem v tuzemsku nebo pobočka zahraniční banky, které jsou v rozsahu bankovní
licence udělené podle zvláštního zákona,3) oprávněny provádět obchod s devizovými hodnotami
nebo platební styk4) ve vztahu k zahraničí,
2. osoba, které byla udělena podle tohoto zákona devizová licence k provádění obchodu s
devizovými hodnotami nebo k poskytování peněžních služeb,
3. osoba, které byla podle zvláštního zákona5) udělena koncese a vydána koncesní listina pro
směnárenskou činnost,
4. osoba oprávněná k provádění obchodů s devizovými hodnotami nebo k provádění platebního
styku ve vztahu k zahraničí na základě principu jednotné licence,16)
m) poskytováním peněžních služeb zprostředkování úhrad do zahraničí a přejímání úhrad ze
zahraničí.
------------------------------------------------------------------
1) Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů. Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu
cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb.
2) § 2 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
3) Část druhá zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 1 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb.
5) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
16) Zákon č. 21/1992 Sb.

§ 2
Rozdělení působnosti mezi devizovými orgány
(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají Ministerstvo financí a Česká národní banka.
(2) Ministerstvo financí vykonává působnost podle tohoto zákona vůči organizačním složkám
státu, územním samosprávným celkům, státním fondům a vůči všem osobám v oblasti úvěrů
poskytovaných nebo přijímaných Českou republikou.
(3) Česká národní banka vykonává působnost podle tohoto zákona vůči ostatním tuzemcům a vůči
cizozemcům.

§ 3
Devizová licence
(1) Pro provádění obchodů s devizovými hodnotami nebo poskytování peněžních služeb, je-li tato
činnost podnikáním,6) uděluje Česká národní banka devizovému místu, které nevykonává činnost
na základě bankovní nebo jednotné licence podle zvláštního zákona devizovou licenci, nestanoví-li
tento nebo zvláštní zákon jinak.
(2) Devizová licence se uděluje na žádost. Vydanou devizovou licenci nelze převést na jinou
osobu, ani nepřechází na právního nástupce.
(3) Česká národní banka přihlíží při rozhodování o žádosti o udělení devizové licence zejména k
technickým, organizačním a finančním předpokladům žadatele a odborné způsobilosti osob
vykonávajících řídící funkce a osob provádějících obchody s devizovými hodnotami a
poskytujících peněžní služby a k jejich bezúhonnosti a bezúhonnosti osob, které jsou zakladateli
nebo společníky žadatele, členy jeho statutárního orgánu a dozorčí rady. Za bezúhonného se pro
účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo
pro nedbalostní trestný čin majetkové povahy. Bezúhonnost se prokazuje
výpisem z rejstříku trestů ne starším než 1 měsíc. Proti rozhodnutí České národní banky lze podat
rozklad k bankovní radě České národní banky.
(4) U směnárenské činnosti 6a) nahrazuje devizovou licenci vyjádření České národní banky
vydané podle zvláštního zákona.5). Právnické osobě, pokud vykonává směnárenskou činnost
v souladu s právními předpisy nepřetržitě alespoň dvanáct měsíců před podáním žádosti o
devizovou licenci, může Česká národní banka udělit i devizovou licenci k prodeji cizí měny za
českou měnu.
(5) V devizové licenci se stanoví rozsah oprávnění, doba, na kterou se uděluje, a podmínky, které
je osoba, jíž se devizová licence uděluje, povinna dodržovat.
(6) Nabízet obchodování s devizovými hodnotami nebo poskytování peněžních služeb nesmí
osoba bez odpovídajícího rozsahu stanoveného v bankovní nebo jednotné licenci3) nebo devizové
licence nebo povolení vykonávat činnost podle zvláštního zákona.7) Zprostředkování peněžních
úhrad do zahraničí nebo přejímání úhrad ze zahraničí může jako podnikání provádět pouze osoba,
které byla udělena devizová licence k poskytování peněžních služeb.
(7) Česká národní banka vede seznam devizových míst a jim udělených devizových licencí v
souladu se zákonem upravujícím informační systémy veřejné správy. Česká národní banka seznam
uveřejní i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Seznam obsahuje tyto údaje:
a) u devizového místa obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo,
b) u devizové licence rozsah oprávnění a dobu, na kterou se uděluje.
------------------------------------------------------------------
3) Část druhá zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
6) § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.
6a) § 1 odst. 3 písm. o) zákona č. 21/1992 Sb.
7) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ
PRÁVA A POVINNOSTI TUZEMCŮ A CIZOZEMCŮ
§ 4
Práva tuzemců a cizozemců
(1) Tuzemec se může smluvně zavazovat vůči cizozemci a plnit závazky z těchto vztahů v české
nebo v cizí měně, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.
(2) Tuzemec může nabývat devizové hodnoty, nabývat majetek v zahraničí a dovážet a vyvážet
českou i cizí měnu, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.
(3) Cizozemec může v tuzemsku nakupovat peněžní prostředky v cizí měně za českou měnu a
naopak, nabývat ostatní devizové hodnoty, nabývat nemovitosti, dovážet a vyvážet českou i cizí
měnu, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.

§ 5
Oznamovací povinnost
(1) Tuzemec je povinen oznámit za účelem sestavení platební bilance České republiky, v souladu
se závazky vyplývajícími z jejího členství v mezinárodních organizacích, skutečnosti týkající se
a) peněžních pohledávek a závazků vůči tuzemcům v zahraničí a vůči cizozemcům,
b) přímých investic, finančních úvěrů, cenných papírů a s nimi souvisejících inkas a úhrad vůči
tuzemcům v zahraničí a vůči cizozemcům, operací na finančním trhu, včetně operací
prováděných prostřednictvím cizozemců,
c) zřízení a stavu účtů nebo jiných forem vkladů v zahraničí, včetně svěření peněžních prostředků
k uložení na účet v zahraničí,
a to v rozsahu, za období, ve lhůtách a způsobem stanoveným vyhláškou České národní banky nebo
na vyžádání devizového orgánu.
(2) Tuzemec je povinen, kromě skutečností uvedených v odstavci 1, oznámit na vyžádání
devizového orgánu skutečnosti týkající se transakcí spojených se zahraničním obchodem.
(3) Cizozemec, který podniká v tuzemsku, je povinen plnit oznamovací povinnost podle odstavců
1 a 2, pokud oznamované skutečnosti souvisejí s jeho podnikáním6) v tuzemsku.
(4) Centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů, pokud za
ně tuto povinnost neplní centrální depozitář, a dále obchodníci s cennými papíry jsou povinni na
vyžádání České národní banky oznámit souhrnné údaje týkající se cenných papírů, které evidují
nebo mají v úschově, správě nebo které jsou u nich uloženy, a to v členění podle země sídla nebo
bydliště vlastníka, země sídla nebo bydliště emitenta, druhu cenného papíru, jeho případné
splatnosti, odvětvové klasifikace ekonomických činností 7a) emitenta cenného papíru a u
zahraničních cenných papírů i podle odvětvové klasifikace ekonomických činností vlastníka
cenného papíru.
(5) Oznamovací povinnost podle odstavců 1 až 4 se plní vůči devizovému orgánu přímo nebo,
pokud tak stanoví vyhláška České národní banky, prostřednictvím devizového místa.
(6) Devizová místa, jejichž prostřednictvím se oznamovací povinnost plní, jsou povinna předat
oznamované skutečnosti devizovému orgánu způsobem stanoveným vyhláškou České národní
banky.
(7) Devizová místa jsou povinna nakládat s informacemi získanými v rámci plnění oznamovací
povinnosti tak, aby bylo zamezeno jejich zneužití.
------------------------------------------------------------------
7a) Opatření k zavedení Odvětvové klasifikace ekonomických činností, vyhlášené v částce 77/1993
Sb.
Opatření o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností, vyhlášené v částce 83/1995
Sb.
Opatření o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností, vyhlášené v částce 80/1998
Sb.

§ 6
zrušen

§ 7
Jiné povinnosti
(1) Úhrady do a ze zahraničí mohou být prováděny bezhotovostně pouze prostřednictvím
devizových míst s odpovídajícím rozsahem bankovní nebo jednotné licence nebo devizové licence,
pokud ze zvláštního povolení (§ 32 odst. 1 a 2) devizového orgánu nevyplývá jinak.
(2) Tuzemci a cizozemci jsou povinni předkládat devizovému místu zvláštní povolení (§ 32 odst.
1 a 2), jestliže se podle tohoto zákona vyžaduje, a na vyžádání doklady prokazující účel
požadované úhrady.
(3) Tuzemci a cizozemci jsou povinni na výzvu devizového místa označit účel úhrady došlé ze
zahraničí v případě, že není účel uveden.

§ 8
Práva a povinnosti devizových míst
(1) Devizové místo je povinno vyžadovat před provedením příslušné úhrady předložení zvláštního
povolení (§ 32 odst. 1 a 2), jestliže se podle tohoto zákona vyžaduje.
(2) Devizové místo je oprávněno vyžadovat před provedením příslušné úhrady předložení dokladů
prokazujících účel požadované úhrady.
(3) Devizové místo je oprávněno vyzvat příjemce úhrady ze zahraničí k označení jejího účelu v
případě, že tento účel není uveden.
(4) Devizové místo může provést pouze ty operace, které jsou v souladu s devizovým zákonem,
právními předpisy vydanými k jeho provedení, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká
republika vázána a které vztahy upravené tímto zákonem upravují jinak než tento zákon,
devizovými licencemi, koncesními listinami ke směnárenské činnosti vydanými podle zvláštního
zákona5) zvláštními povoleními (§ 32 odst. 1 a 2) (dále jen "devizové předpisy").
(5) Devizové místo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému devizovému orgánu
zjištěná porušení devizových předpisů nebo podezření z jejich porušení.
(6) Česká národní banka stanoví vyhláškou postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a
ze zahraničí a vůči cizozemcům.
------------------------------------------------------------------
5) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

§ 9
Obchody s devizovými hodnotami
(1) Provádět obchody s devizovými hodnotami, provádět platební styk4) ve vztahu k zahraničí
nebo poskytovat peněžní služby ve vztahu k zahraničí jako podnikání6) mohou pouze devizová
místa v rozsahu stanoveném v bankovní neb jednotné licenci3) nebo v devizové licenci, nestanoví-
li tento zákon jinak.
(2) Devizová licence se nevyžaduje k provádění obchodů se zahraničními cennými papíry. Jde-li o
podnikání osob, které jsou k výkonu určitých činností oprávněny na základě zvláštního zákona,
nevyžaduje se devizová licence také k provádění těch obchodů s devizovými hodnotami, k
provádění platebního styku ve vztahu k zahraničí nebo k poskytování peněžních služeb, k nimž
jsou takto oprávněny.
(3) Česká národní banka může stanovit vyhláškou náležitosti žádosti o udělení devizové licence,
určit, které obchody s devizovými hodnotami provádí pouze právnická osoba, a stanovit minimální
výši jejího základního kapitálu, stanovit technické, organizační a finanční předpoklady pro
provádění obchodů s devizovými hodnotami, odbornou způsobilost a bezúhonnost osob
provádějících obchody s devizovými hodnotami a stanovit podmínky pro provádění obchodů s
devizovými hodnotami. Vyhláška České národní banky může také stanovit postup devizových míst
pro nakládání s padělanými a pozměněnými peněžními prostředky v české a cizí měně.
------------------------------------------------------------------
4) § 1 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb.
6) § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.
7) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

§ 10
zrušen

§ 11
zrušen

§ 12
zrušen

§ 13
zrušen

§ 14
zrušen

§ 15
zrušen

§ 16
zrušen

§ 17
Nabývání nemovitostí v tuzemsku
(1) Pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží,10) a pozemky určené k
plnění funkcí lesa 11) (dále jen"zemědělský pozemek") mohou nabývat
a) tuzemci, s výjimkou osob uvedených v písmenu c),
b) cizozemci s českým státním občanstvím,
c) cizozemci s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských
společenství,12) pokud jsou evidováni v evidenci zemědělských podnikatelů u příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působností v tuzemsku podle zvláštního zákona,13) a jejichž
trvalý pobyt je alespoň 3 roky,
d) ostatní cizozemci pouze
1. děděním,
2. pro diplomatické zastoupení státu za podmínky vzájemnosti,
3. do společného jmění manželů, z nichž pouze jeden je českým státním občanem nebo
tuzemcem,
4. od příbuzného v řadě přímé, sourozence nebo manžela,
5. výměnou za jiný zemědělský pozemek v tuzemsku, jehož cena zjištěná podle zvláštního
právního předpisu13a) nepřevyšuje cenu původního zemědělského pozemku zjištěnou podle
zvláštního právního předpisu,13a)
6. na základě předkupního práva z titulu podílového spoluvlastnictví,
7. jde-li o zemědělský pozemek, který tvoří jeden funkční celek s nemovitou stavbou v jejich
vlastnictví, nebo
8. pokud tak výslovně stanoví zvláštní zákon.13b)
(2) Další, v odstavci 1 neuvedené nemovitosti, mohou nabývat
a) tuzemci,
b) cizozemci s českým státním občanstvím,
c) cizozemci s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských
společenství,12)
d) cizozemci právnické osoby, které umístí v tuzemsku podnik nebo organizační složku podniku a
jsou oprávněny v tuzemsku podnikat,13c)
e) ostatní cizozemci pouze
1. děděním,
2. pro diplomatické zastoupení státu za podmínky vzájemnosti,
3. do společného jmění manželů, z nichž pouze jeden je českým státním občanem nebo
tuzemcem,
4. od příbuzného v řadě přímé, sourozence nebo manžela,
5. výměnou za jinou nemovitost v tuzemsku, jejíž cena zjištěná podle zvláštního právního
předpisu13a) nepřevyšuje cenu původní nemovitosti zjištěnou podle zvláštního právního
předpisu,13a)
6. na základě předkupního práva z titulu podílového spoluvlastnictví,
7. výstavbou na vlastním pozemku,
8. jde-li o pozemek, který tvoří jeden funkční celek s nemovitou stavbou v jejich vlastnictví, nebo
9. pokud tak výslovně stanoví zvláštní zákon.13b)
------------------------------------------------------------------
10) § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
11) § 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon).
12) Hlava IVa díly 1 a 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 222/2003 Sb.
13) § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.
13a) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.
13b) Například zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné
právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách
převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
13c) § 21 obchodního zákoníku.

§ 18
zrušen

§ 19
zrušen

ČÁST TŘETÍ
DEVIZOVÁ KONTROLA
§ 20
Kontrolní orgány
(1) Devizový orgán v rámci své působnosti kontroluje dodržování devizových předpisů. V této
souvislosti je oprávněn vyžadovat potřebnou součinnost kontrolovaných osob, a to zejména
předložení požadovaných dokladů a vysvětlení.
(2) Při provádění devizové kontroly na místě se vztahy mezi devizovým orgánem a
kontrolovanými osobami řídí základními pravidly kontrolní činnosti stanovenými zvláštním
zákonem,14) pokud tento zákon nestanoví jinak.
------------------------------------------------------------------
14) Část třetí zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

§ 21
Povinnosti kontrolovaných osob
Kontrolované osoby jsou povinny v souvislosti s devizovou kontrolou poskytnout devizovému
orgánu potřebnou součinnost.

§ 22
Postup devizových orgánů
při zjištění porušení devizových předpisů
(1) Zjistí-li devizový orgán, že osoba porušila devizové předpisy (§ 8 odst. 4), stanoví jí
přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků, popřípadě přikáže ukončit nepovolenou činnost.
(2) Za porušení devizových předpisů se považuje i překročení rozsahu povolení a nedodržení
podmínek stanovených v devizové licenci, koncesní listině ke směnárenské činnosti nebo ve
zvláštním povolení (§ 32 odst. 1 a 2).
(3) Podle závažnosti a povahy porušení devizových předpisů devizový orgán ve správním řízení:
a) omezí, pozastaví či odejme devizovou licenci,
b) uloží peněžitou pokutu, a to i v případě, že ve stanovené lhůtě byly odstraněny nedostatky.
(4) Zjistí-li devizový orgán porušení devizových předpisů při výkonu směnárenské činnosti, může
navrhnout pozastavení nebo zrušení koncesní listiny ke směnárenské činnosti.
(5) Pokutu lze uložit současně i s postupem podle odstavce 1, odstavce 3 písm. a) a odstavce 4. Při
menší závažnosti a z důvodů hodných zvláštního zřetele může devizový orgán od uložení pokuty
upustit.
(6) Proti rozhodnutí devizového orgánu podle odstavce 3 lze podat rozklad. Rozklad podaný proti
rozhodnutí podle odstavce 3 písm. a) nemá odkladný účinek.
(7) Při zjištění porušení devizových předpisů bankou postupuje Česká národní banka podle
zvláštního zákona.16)
------------------------------------------------------------------
16) Zákon č. 21/1992 Sb.

Pokuty
§ 23
(1) Osobě, která porušila devizové předpisy, devizový orgán uloží pokutu podle § 22 odst. 3 písm.
b), a to:
a) při nesplnění oznamovací povinnosti včetně uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů nebo
povinnosti poskytovat součinnost devizovému orgánu při výkonu devizové kontroly až do výše
1 milionu Kč,
b) při nesplnění depozitní povinnosti až do výše 0,3 % částky povinného depozita za každý
kalendářní den neplnění depozitní povinnosti,
c) nesplní-li povinná osoba ve stanovené lhůtě opatření k nápravě jež jí bylo podle tohoto zákona
uloženo, až do výše 1 milionu Kč,
d) při jiném jednání v rozporu s devizovými předpisy až do výše 50 % částky, jíž se nedovolené
jednání týká,
e) při jednání v rozporu s devizovými předpisy, kdy nelze zjistit výši částky, jíž se nedovolené
jednání týká, až do výše 50 milionů Kč.
(2) Při souběhu porušení devizových předpisů podle písmen a) až e) může být pokuta uložena za
každé porušení devizových předpisů samostatně, a to i jedním rozhodnutím.
(3) Správní řízení pro porušení devizových předpisů podle § 22 odst. 3 lze zahájit do jednoho roku
ode dne, kdy bylo porušení devizových předpisů zjištěno, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k
porušení devizových předpisů došlo.
(4) Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k rozsahu, způsobu a době trvání porušení
devizových předpisů.

§ 24
(1) Pokuta uložená podle § 22 odst. 3 písm. b) je příjmem státního rozpočtu České republiky a je
splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty nabylo právní moci.
(2) Pokutu v době její splatnosti vybírá devizový orgán, který pokutu uložil. Vymáhání pokuty
zajišťuje finanční úřad.17)
------------------------------------------------------------------
17) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
nadpis zrušen

§ 25
zrušen

§ 26
zrušen

§ 27
zrušen

§ 28
zrušen

ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
§ 29
zrušen

ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ
§ 30
(1) Devizový orgán se při výkonu působnosti podle tohoto zákona řídí správním řádem18) s
výjimkou uvedenou v ustanovení § 3 odst. 3 a § 22 odst. 6.
(2) Správní řízení se nevztahuje na postup podle § 22 odst.1 a 4.
--------------------------------------------------------------------------
18) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

§ 31
Vztah k mezinárodním smlouvám
Ustanovení tohoto zákona se použijí, jen pokud nestanoví něco jiného mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána.
Opatření při vážných hospodářských
a finančních poruchách
§ 31a
Depozitní povinnost
(1) Depozitní povinnost je povinnost osob držet po určitou dobu na zvláštním účtu u banky v
tuzemsku stanovené procento objemu peněžních prostředků
a) z mezibankovních depozit zahraničních bank u bank v tuzemsku,
b) z depozit cizozemců, kteří nejsou bankou, u bank v tuzemsku,
c) z finančních úvěrů přijatých tuzemcem od cizozemce,
d) získaných z vydání tuzemských dluhopisů a ostatních tuzemských cenných papírů vydaných v
zahraničí, se kterými je spojeno právo na peněžní plnění.
(2) Depozitní povinnost lze uložit pouze při nepříznivém vývoji platební bilance, kdy v důsledku
přetrvávajícího nadměrného přílivu kapitálu hrozí prohloubení celkové nerovnováhy, které by
mohlo vést k vážným hospodářským a finančním poruchám a k ohrožení stability měny a které není
možné účinně odvrátit běžnými nástroji měnové politiky.
(3) Po dobu trvání depozitní povinnosti nemohou osoby, na něž se depozitní povinnost vztahuje,
volně nakládat s peněžními prostředky uloženými na zvláštním účtu a nemohou převést své právo
na jejich výplatu na jinou osobu.
(4) Česká národní banka a Ministerstvo financí stanoví vyhláškou rozsah a dobu trvání
depozitní povinnosti, osoby, které jsou z depozitní povinnosti vyňaty, a banku, u které je veden
zvláštní účet.

§ 32
Nouzový stav v devizovém hospodářství
(1) V době nouzového stavu v devizovém hospodářství, je-li bezprostředně a vážně ohrožena
platební schopnost vůči zahraničí, je zakázáno:
a) nabývat devizové hodnoty za českou měnu,
b) provádět veškeré úhrady z tuzemska do zahraničí, včetně převodů peněžních prostředků mezi
bankami a jejich pobočkami,
c) ukládat peněžní prostředky na účtech v zahraničí,
není-li vydáno devizovým orgánem zvláštní povolení.
(2) V době nouzového stavu v devizovém hospodářství, je-li bezprostředně a vážně ohrožena
vnitřní měnová rovnováha České republiky, je zakázáno:
a) prodávat tuzemské cenné papíry cizozemcům,
b) přijímat finanční úvěry od cizozemců,
c) zřizovat v tuzemsku účty cizozemcům a ukládat peněžní prostředky na účty cizozemců,
d) převádět peněžní prostředky ze zahraničí do tuzemska mezi bankami a jejich pobočkami,
není-li vydáno devizovým orgánem zvláštní povolení.
(3) Nouzový stav v devizovém hospodářství může vyhlásit vláda při nepříznivém vývoji platební
bilance, který bezprostředně a vážně ohrožuje platební schopnost vůči zahraničí nebo vnitřní
měnovou rovnováhu České republiky. Nouzový stav v devizovém hospodářství nastává dnem, v
němž jej vláda vyhlásí oznámením v hromadných sdělovacích prostředcích, a končí dnem
stanoveným vládou při jeho vyhlášení, nejdéle však uplynutím tří měsíců ode dne jeho oznámení v
hromadných sdělovacích prostředcích.
(4) Vláda při vyhlášení nouzového stavu v devizovém hospodářství současně uvede, zda jde o
nouzový stav v devizovém hospodářství, na který se vztahují zákazy uvedené v odstavci 1 nebo v
odstavci 2 anebo v obou těchto odstavcích.
(5) Každý, kdo provozuje hromadné informační prostředky včetně televizního a rozhlasového
vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti vlády neprodleně a bez úpravy obsahu
a smyslu uveřejnit informace o vyhlášení nouzového stavu v devizovém hospodářství.
(6) Devizový orgán vydá pro dobu nouzového stavu v devizovém hospodářství zvláštní povolení
podle odstavců 1 a 2 pouze z důvodu ohrožení života a zdraví osob, obrany a bezpečnosti státu a
chodu jeho diplomatických služeb a pro operace, které povedou k prokazatelnému zlepšení stavu
platební bilance. Zvláštní povolení se nevyžaduje, je-li účastníkem devizově právního vztahu Česká
republika nebo Česká národní banka.

§ 33
Přechodná ustanovení
(1) Devizové povolení udělené podle dosavadního devizového zákona19) se považuje za devizové
povolení podle tohoto zákona, jestliže se podle jeho ustanovení i nadále vyžaduje.
(2) Osoby uvedené v § 1 písm. m) bodu 2 nebo 3, které vykonávají činnost na základě devizového
povolení podle dosavadního devizového zákona, musí požádat devizový orgán o vydání devizové
licence podle tohoto zákona nejpozději do jednoho roku od nabytí jeho účinnosti, jinak devizové
povolení nebo oprávnění k výkonu činnosti uplynutím této doby zaniká.
(3) Řízení zahájená ve věci nedovolených jednání podle dosavadních předpisů, která nejsou
nedovoleným jednáním podle tohoto zákona, se dnem účinnosti tohoto zákona zastavují.
(4) Jednání uskutečněná v rozporu s dosavadním devizovým zákonem, která jsou nedovolená i
podle tohoto zákona, se postihují podle dosavadních předpisů s výjimkou uvedenou v odstavci 5.
Řízení o těchto jednáních zahájená před účinností tohoto zákona se ukončí podle dosavadních
předpisů, s výjimkou uvedenou v odstavci 5.
(5) Osoby, které se podle dosavadního devizového zákona dopustily devizového přestupku, nelze
po účinnosti tohoto zákona postihnout. Řízení ve věci devizových přestupků podle dosavadního
zákona, která nebyla ukončena pravomocným rozhodnutím, se dnem účinnosti tohoto zákona
zastavují.
------------------------------------------------------------------
19) Zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších
předpisů.

§ 34
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 228/1992 Sb., zákona č. 264/1992
Sb. a zákona č. 82/1995 Sb.,
2. vyhláška Federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 303/1992 Sb., kterou
se provádí devizový zákon, ve znění vyhlášky č. 169/ /1994 Sb.,
3. opatření České národní banky č. 282/1993 Sb., kterým se stanoví podmínky pro některé obchody
s devizovými hodnotami, prováděné bankami,
4. opatření Státní banky československé, kterým se stanoví postup devizových tuzemců
právnických osob v případě přijetí platby v devizových prostředcích v hotovosti v oblasti operativní
evidence a výkaznictví, vyhlášené v částce 103/1992 Sb.

§ 35
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1995.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
Poznámka
1) Zákon č. 159/2000 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. srpna 2000.
2) Zákon č. 362/2000 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.
3) Zákon č. 482/2001 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Čl. II zákona č. 482/2000 Sb. zrušil
1. Nařízení vlády č.129/1998 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje
devizové povolení.
2. Nařízení vlády č. 169/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.129/1998 Sb.,
kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení.
4) Zákon č. 257/2004 Sb., nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost (1. května 2004)
5) Změna devizového zákona zákonem č. 354/2004 Sb., nabyl účinnosti dnem vstupu
smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1. května 2004)Podmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582