Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání

§ (1-29)

ČÁST PÁTÁ

Pokuty

§ 20

(1) Zjistí-li Rada, že provozovatel porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo podmínky udělené licence, stanoví mu přiměřenou lhůtu k nápravě. Nedojde-li k nápravě ve stanovené lhůtě, uloží mu pokutu.

(2) Výše pokuty se stanoví podle závažnosti věci, míry zavinění a s přihlédnutím k rozsahu a dosahu vysílání a k výši získaného bezdůvodného obohacení.

(3) Pokutu ve výši od 1000 Kč do 500 000 Kč lze uložit provozovateli, který

a) neposkytne nezbytný vysílací čas pro důležitá a neodkladná oznámení v naléhavém veřejném zájmu [§ 5 odst. 1 písm. e)];

b) skartuje záznamy odvysílaných pořadů před uplynutím 30 dnů od jejich vysílání [§ 5 odst. 1 písm. f)];

c) nezabezpečí v kabelovém rozvodu umístění programů provozovatele ze zákona a provozovatele s licencí (§ 19 odst. 1);

d) neposkytne v kabelovém rozvodu bezúplatně jeden kanál k vysílání pro potřeby místně omezené oblasti (§ 19 odst. 3),

e) neposkytne provozovateli ze zákona údaje o účastnících kabelového rozvodu (§ 19 odst. 4).

(4) Pokutu od 10 000 Kč do 2 000 000 Kč lze uložit provozovateli, který poruší povinnosti stanovené tímto zákonem nebo podmínky udělené licence tím, že:

a) vysílá pořad, jehož obsah je v rozporu s povinnostmi provozovatelů uvedenými v § 5 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona;

b) vysílá pořad, který by mohl ohrozit psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých v době před 22. hodinou;

c) nedodržel stanovený časový a územní rozsah vysílání;

d) nedodržel stanovenou programovou skladbu;

e) nedodržel povinnosti stanovené pro vysílání reklam a sponzorovaných pořadů;

f) nedodržel stanovené povinnosti, pokud jde o výrobu pořadů v tuzemsku nebo vysílání takových pořadů nebo o podíl pořadů převzatých od jiných provozovatelů;

g) provedl bez souhlasu Rady změny údajů uvedených v žádosti nebo změny týkající se plnění podmínek udělených licencí, které by mohly být důvodem pro změnu nebo odnětí licence (§ 14 a 15), nebo nesplnil povinnost uvedenou v § 25a;

h) neohlásí změny údajů uvedených v přihlášce o registraci (§ 17 odst. 6);

i) nesplnil povinnosti podle § 5 odst. 1 písm. g).

(5) Pokuta ve výši stanové podle odstavce 4 se uloží i tomu, kdo provozuje vysílání, aniž by byl k tomu oprávněn (§ 3) nebo nesplnil povinnost podle § 5 odst. 2 až 4.

(6) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se Rada o porušení povinnosti dozvěděla, nejdéle však do dvou let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(7) Zaplacením pokuty podle předchozích odstavců nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů o náhradě škody, 10) ani nezanikají povinnosti stanovené tímto zákonem.

(8) Pokuta uložená podle odstavců 1 až 5 je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí, jímž byla uložena, nabylo právní moci.

(9) Výnosy z pokut, které uložila Rada, jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582