Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

ZÁKON
ze dne 8. března 2002
o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní,střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNĺ
ZBRANĚ A STŘELIVO
Hlava I
Úvodní ustanovení
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje kategorie střelných zbraní (dále jen "zbraně") a střeliva, podmínky pro nabývání vlastnictví, držení, nošení a používání zbraně nebo střeliva, práva a povinnosti držitelů zbraní nebo střeliva, podmínky pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva a pro provozování střelnic, provozování informačních systémů v oblasti zbraní a střeliva, sankce a výkon státní správy v oblasti zbraní a střeliva.
(2) Zákon se nevztahuje na
a) zbraně, střelivo a vojenskou munici, které jsou nabývány a drženy ve výzbroji ozbrojených sil České republiky,1) ozbrojených bezpečnostních sborů, ozbrojených složek celní správy, zpravodajských služeb České republiky a ozbrojených sil nebo sborů jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
b) zbraně, střelivo a vojenskou munici ve vlastnictví státu, které jsou určeny ke sbírkovým, výzkumně vývojovým nebo muzejním účelům subjekty uvedenými v písmenu a), Ministerstvem vnitra (dále jen "ministerstvo") a Ministerstvem obrany,
c) zbraně, střelivo a vojenskou munici, které jsou určeny k ověřování Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva,3)
d) zbraně, střelivo a vojenskou munici, které jsou kulturními památkami, součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo sbírkovými předměty, které jsou ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí, a
e) zřizování a provozování střelnic subjekty uvedenými v písmenech a) až c) pouze pro jejich potřebu.

§ 2
Vymezení některých pojmů
(1) Druhy zbraní a střeliva jsou vymezeny v příloze.
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) držením zbraně nebo střeliva mít
1. zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí,
2. zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo,
b) nošením zbraně nebo střeliva mít zbraň nebo střelivo u sebe, s výjimkou případů uvedených v písmenu a),
c) místem pobytu adresa trvalého pobytu občana České republiky,4) anebo adresa trvalého nebo přechodného pobytu5) cizince,6)
d) podnikatelem v oboru zbraní a střeliva fyzická nebo právnická osoba, která podle zvláštních právních předpisů7) zbraně nebo střelivo
1. vyvíjí, vyrábí, upravuje, opravuje, znehodnocuje nebo ničí,
2. uschovává, skladuje, půjčuje, přepravuje, nakupuje, prodává nebo k tomu přijímá objednávky, nebo
3. přenechává jiným nebo jejich nabytí, prodej nebo přenechávání zprostředkovává,
e) přenecháním zbraně nebo střeliva poskytnutí možnosti jiné osobě se zbraní nebo střelivem fakticky nakládat.

Hlava II
Kategorie zbraní a střeliva
§ 3
Rozdělení zbraní a střeliva
(1) Zbraně a střelivo se pro účely tohoto zákona rozdělují na
a) zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky zbraní - kategorie A (dále jen "zbraně kategorie A"),
b) zbraně podléhající povolení - kategorie B (dále jen "zbraně kategorie B"),
c) zbraně podléhající ohlášení - kategorie C (dále jen "zbraně kategorie C") a
d) ostatní zbraně - kategorie D (dále jen "zbraně kategorie D"),
e) střelivo do zbraní kategorií A až D, které není zakázané (dále jen "střelivo").
(2) Zbraněmi zařazenými do kategorií A až D se rozumí též hlavní části zbraní, kterých jsou nebo mají být jejich součástí.
(3) V pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle odstavce 1 rozhoduje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (§ 74 odst. 7).8) Postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.

§ 4
Zbraně kategorie A
Zbraněmi kategorie A jsou
a) zbraně
1. vojenské, s výjimkou pušek, samonabíjecích a opakovacích pušek, pistolí a revolverů, ověřených pro civilní použití, pokud podléhají ověřování podle zvláštního právního předpisu,
2. samočinné,
3. vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, anebo zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně),
4. palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů,
5. plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení,
6. střelná nástrahová zařízení a
7. s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu nebo s pevně vestavěnými laserovými zaměřovači;
b) střelivo
1. se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou,
2. pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku,
3. které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení, a
4. vojenská munice;
c) doplňky zbraní
1. tlumiče hluku výstřelu,
2. zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů a
3. laserové zaměřovače.

§ 5
Zbraně kategorie B
Zbraněmi kategorie B jsou
a) krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně,
b) krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem,
c) jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm,
d) dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,
e) dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,
f) dlouhé opakovací zbraně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm, a dlouhé samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm,
g) samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní, a
h) signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 19 mm.

§ 6
Zbraně kategorie C
Zbraněmi kategorie C jsou
a) jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm,
b) jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé zbraně neuvedené v § 5 písm. d) až f),
c) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintbalových zbraní, a
d) více než dvouranové zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů.

§ 7
Zbraně kategorie D
Zbraněmi kategorie D jsou
a) historické zbraně,
b) zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,
c) palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,
d) plynové zbraně na vzduchovou kartuš,
e) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J,
f) expanzní zbraně a expanzní přístroje,
g) mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N,
h) znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
i) zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně, a
j) zbraně neuvedené v kategoriích A až C.

Hlava III
Nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva
§ 8
Nabývat do vlastnictví, s výjimkou dědění (§ 66), a držet nebo nosit zbraň nebo střelivo může pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 9
(1) Zbraň kategorie A je zakázáno nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit, pokud není dále stanoveno jinak. Zákaz podle věty první se nevztahuje na vývoz nebo dovoz uskutečňovaný podle zvláštního právního předpisu.9)
(2) Policie České republiky (dále jen "policie") může udělit výjimku držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, který provádí
a) sběratelskou nebo muzejní činnost,
b) přepravu, střežení mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek nebo střežení objektů mimořádné důležitosti, anebo objektů důležitých pro obranu státu,
c) výrobní nebo obdobnou činnost, při které ke zkoušení výrobků nutně potřebuje zbraň kategorie A,
d) výuku a výcvik ve střelbě ze zbraní kategorie A, nebo
e) filmovou nebo divadelní činnost; v takovém případě musí být zbraň nevratně upravena tak, aby při střelbě z ní mohly být použity pouze cvičné náboje a nábojky.
Výjimku lze udělit, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, a lze ji časově omezit, pokud je udělena podle písmen b) až e).
(3) Jde-li o udělení výjimky k nabytí vlastnictví nebo držení zbraně uvedené v § 4 písm. a) bodě 1, která podléhá zvláštnímu režimu kontroly podle závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, musí předem vyslovit souhlas Ministerstvo obrany.
(4) Oprávnění nosit zbraň kategorie A se zaznamenává do zbrojního průkazu.

§ 10
(1) O udělení výjimky podle § 9 odst. 2 žádá držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Žádost musí obsahovat
a) jméno a příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození a místo pobytu fyzické osoby (dále jen "osobní údaje"), anebo název nebo obchodní firmu, právní formu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby (dále jen "údaje identifikující právnickou osobu"),
b) druh zbraně, značku výrobce zbraně, vzor (model), ráži a výrobní číslo zbraně, pokud je žadateli známo (dále jen "údaje o zbrani"),
c) druh zakázaného střeliva, značku výrobce střeliva, ráži střeliva a jeho počet, jde-li o žádost o udělení výjimky k nabytí vlastnictví a držení nebo nošení zakázaného střeliva,
d) druh zakázaného doplňku zbraně a jeho popis, popřípadě výrobní číslo,
e) číslo zbrojního průkazu nebo zbrojní licence a
f) účel a důvod požadované výjimky.
(2) Žádost se podává u okresního (městského, obvodního) ředitelství policie, příslušného podle místa pobytu fyzické osoby, nebo podle sídla právnické osoby (dále jen "příslušný útvar policie").
(3) Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě Evropské unie, je povinen též předložit předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením výjimky podle odstavce 1 nebo jeho prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

§ 11
(1) Platnost výjimky udělené podle § 9 odst. 2 zaniká, jestliže
a) uplynula doba, na kterou byla udělena, nebo
b) zanikla platnost zbrojního průkazu nebo zbrojní licence toho, komu byla výjimka udělena.
(2) Výjimka bude odňata, pominul-li důvod, pro který byla udělena.
(3) V případě zániku platnosti výjimky podle odstavce 1 nebo jejího odejmutí podle odstavce 2, je vlastník zbraně kategorie A povinen postupovat podle tohoto zákona (§ 64).

§ 12
(1) Zbraň kategorie B lze nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě povolení, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Střelivo do zbraně kategorie B může nabývat do vlastnictví, držet a nosit pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny.
(3) O povolení podle odstavce 1 žádá držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti musí být
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,
b) údaje o zbrani, které se povolení týká,
c) číslo zbrojního průkazu nebo zbrojní licence a
d) důvod žádosti.
(4) Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě Evropské unie, je povinen též předložit předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení podle odstavce 1 nebo jeho prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
(5) Příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B, pokud má k tomu žadatel řádný důvod. Za řádný důvod se považuje
a) provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti,
b) uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo příprava na povolání,
c) provozování koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva,
d) zajišťování ostrahy majetku a osob,
e) zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu,10) nebo
f) ochrana života, zdraví nebo majetku.
(6) Příslušný útvar policie vydá povolení k nošení zbraně kategorie B, uvádí-li žadatel důvod uvedený v odstavci 5 písm. b), c), d), e) nebo f).
(7) Na žádost žadatele se povolení podle odstavců 5 a 6 vydá jedním rozhodnutím. Tato povolení lze rovněž vydat současně s rozhodnutím o vydání zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
(8) Oprávnění nosit zbraň kategorie B se zaznamenává do zbrojního průkazu.

§ 13
(1) Platnost povolení vydaného podle § 12 zaniká, jestliže zanikla platnost zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
(2) Povolení vydané podle § 12 odejme příslušný útvar policie, pominul-li řádný důvod, pro který bylo vydáno; to neplatí, bylo-li povolení vydáno podle § 12 odst. 5 písm. f).
(3) V případě zániku platnosti povolení podle odstavce 1 nebo jeho odejmutí podle odstavce 2, je vlastník zbraně kategorie B povinen postupovat podle tohoto zákona (§ 64).

§ 14
Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet pouze držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence příslušné skupiny, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie. Tuto zbraň může držitel zbrojního průkazu nosit pouze v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po její registraci (§ 41).

§ 15
(1) Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba.
(2) Ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b) lze střílet jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu.3)
(3) Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. j) je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.
(4) Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
(5) Držitel zbraně kategorie D nesmí
a) zbraň nosit viditelně v místech, kam má veřejnost volný přístup,
b) zbraň nosit nebo s ní jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek,11) léků nebo v důsledku nemoci,
c) přechovávat větší množství bezdýmného nebo černého loveckého prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.

Hlava IV
Zbrojní průkaz
§ 16
Zbrojní průkazy a jejich skupiny
(1) Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení. Doba platnosti zbrojního průkazu je 5 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 5 let.
(2) Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin
a) A - ke sběratelským účelům,
b) B - ke sportovním účelům,
c) C - k loveckým účelům,
d) D - k výkonu zaměstnání nebo povolání, nebo
e) E - k ochraně života, zdraví nebo majetku.

§ 17
Vydání zbrojního průkazu
(1) Zbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti o vydání zbrojního průkazu musí být
a) osobní údaje a
b) údaj, o kterou skupinu zbrojního průkazu žádá.
(2) K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit
a) posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo (dále jen "zdravotní způsobilost"),
b) doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo (dále jen "odborná způsobilost"),
c) 2 fotografie o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě žadatele, zobrazující žadatele v čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrýt obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci žadatele, a splňující požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem (dále jen "fotografie") a
d) jde-li o žádost o vydání zbrojního průkazu skupiny C, též ověřenou kopii platného loveckého lístku; ověření může provést i příslušný útvar policie při předložení žádosti.
(3) Pokud se žadatel o vydání zbrojního průkazu v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky, je povinen předložit též doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků; nemůže-li takový doklad předložit, protože mu jej tento stát nevydá, předloží čestné prohlášení, ve kterém uvede, že v cizině nebyl uznán vinným pro trestný čin, pro který nemůže být považován za bezúhonného (§ 22), nebo uznán vinným z přestupku, pro který nemůže být považován za spolehlivého (§ 23).
(4) Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě Evropské unie, je povinen předložit též předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo jeho prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznam znalců a tlumočníků.
(5) Posudek podle odstavce 2 písm. a) nesmí být starší než 3 měsíce, doklad podle odstavce 2 písm. b) nesmí být starší než 1 rok a doklad podle odstavců 3 a 4 nesmí být starší než 6 měsíců ke dni podání žádosti.
(6) Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojního průkazu v případě, že proti žadateli o vydání tohoto dokladu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22.

§ 18
(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splňuje tyto podmínky:
a) má místo pobytu na území České republiky,
b) dosáhla předepsaného věku (§ 19),
c) je způsobilá k právním úkonům,
d) je zdravotně způsobilá (§ 20),
e) je odborně způsobilá (§ 21),
f) je bezúhonná (§ 22),
g) je spolehlivá (§ 23) a
h) je držitelem platného loveckého lístku, jde-li o zbrojní průkaz skupiny C.
(2) Příslušný útvar policie žádost o vydání zbrojního průkazu zamítne, jestliže žadatel nesplňuje některou z podmínek uvedených v odstavci 1.
(3) Příslušný útvar policie může žádosti o vydání zbrojního průkazu nevyhovět, jestliže je žadatelem cizinec,6) který není občanem členského státu Evropské unie nebo členského státu Organizace Severoatlantické smlouvy, i když splní všechny podmínky uvedené v odstavci 1. Na řízení podle tohoto ustanovení se nevztahuje správní řád.22)

§ 19
Věková hranice pro vydání zbrojního průkazu
(1) Zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E lze vydat jen osobě starší 21 let.
(2) Zbrojní průkaz skupiny B nebo C lze vydat jen osobě starší 18 let, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě starší 15 let, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba, jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání.
(4) Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště staršímu 16 let, pokud v osnovách školy či učiliště je zahrnuta výuka myslivosti a jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání.
(5) V případech uvedených v odstavcích 3 a 4 je nutný písemný souhlas zákonného zástupce a doporučení příslušného občanského sdružení, školy nebo učiliště. Osoba mladší 18 let smí zbraň nebo střelivo pro sportovní nebo lovecké účely používat pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně 3 roky a která zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem.

§ 20
Zdravotní způsobilost pro vydání zbrojního průkazu
(1) Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření. Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D je posuzujícím lékařem lékař zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči.
(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny D je povinen se podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře do 1 měsíce po uplynutí 30 měsíců od vydání zbrojního průkazu.
(3) Zjistí-li posuzující lékař u držitele zbrojního průkazu změnu zdravotního stavu, která má za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, je povinen vydat nový posudek o zdravotní způsobilosti a zaslat jej bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie; u držitele zbrojního průkazu skupiny D je povinen též informovat bez zbytečného odkladu zaměstnavatele.
(4) Každý lékař, který zjistí nebo nabyde důvodné podezření, že držitel zbrojního průkazu trpí nemocí, vadou nebo stavem, který vylučuje nebo omezuje držení nebo nošení zbraně, poučí jej o této skutečnosti a oznámí ji bez zbytečného odkladu posuzujícímu lékaři. Posuzující lékař pak postupuje podle odstavce 3.
(5) V případech uvedených v odstavci 3 je držitel zbrojního průkazu povinen dostavit se na vyzvání posuzujícího lékaře v určeném termínu k tomuto lékaři a podrobit se před vydáním nového posudku o zdravotní způsobilosti potřebnému vyšetření. Nemůže-li se držitel zbrojního průkazu k vyšetření dostavit ze závažných důvodů, musí tak učinit nejpozději do 1 měsíce od termínu určeného posuzujícím lékařem. Pokud se držitel zbrojního průkazu k vyšetření nedostaví, posuzující lékař tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie.
(6) Požadavky na zdravotní způsobilost podle odstavce 1, druhy prohlídek, jejich obsah, obsah lékařského posudku a dobu jeho platnosti, dále určení nemocí, vad a stavů, kdy nelze vydat kladný posudek nebo kdy jej lze vydat pouze za předpokladu odborného vyšetření specialistou, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 21
Odborná způsobilost pro vydání zbrojního průkazu
(1) Žadatel o vydání zbrojního průkazu prokazuje odbornou způsobilost zkouškou vykonanou před zkušebním komisařem. Ten po úspěšném vykonání zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti.
(2) Zkušebního komisaře určuje příslušný útvar policie.
(3) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu se skládá z teoretické a praktické části. Obsahová náplň zkoušky se musí lišit podle skupin zbrojního průkazu (§ 16 odst. 2).
(4) Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje znalost
a) tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
b) zvláštních právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně,
c) nauky o zbraních a střelivu a
d) zdravotnického minima.
(5) Praktická část zkoušky se skládá ze
a) zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a
b) střelby na pevný cíl.
(6) Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu přihlašuje na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Přihláška obsahuje údaje uvedené v § 17 odst. 1 a podává se u příslušného útvaru policie, který podané přihlášky eviduje v seznamu žadatelů o vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle data doručení a nejpozději do 1 měsíce od podání přihlášky oznámí žadateli termín a místo konání zkoušky. Oznámení o konání zkoušky musí být žadateli doručeno nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky.
(7) Pokud žadatel při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl, může se znovu přihlásit ke zkoušce podle odstavce 6 nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky. Požádá-li o určení jiného zkušebního komisaře, příslušný útvar policie jeho žádosti vyhoví.
(8) Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu hradí žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence.
(9) Obsahovou náplň teoretické a praktické části zkoušky a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu a výši odměny zkušebního komisaře stanoví prováděcí právní předpis.

§ 22
Bezúhonnost fyzické osoby
(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem
a) vlastizrady, rozvracení republiky, teroru, záškodnictví, sabotáže, vyzvědačství, válečné zrady, obecného ohrožení, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny, vraždy nebo genocidia, za který byl uložen výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 5 až 10 let,
b) uvedeným v písmenu a), za který byl uložen trest odnětí svobody na 5 až 12 let, nebo úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a lidské důstojnosti nebo jiným úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody převyšující 5 let a od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl uložen, neuplynulo alespoň 20 let,
c) uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo jiným úmyslným trestným činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl uložen, neuplynulo alespoň
1. 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest než trest odnětí svobody, nebo
2. 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky, nebo
d) spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením nebo používáním zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespoň 3 roky.
(2) Za bezúhonného podle tohoto zákona se také nepovažuje ten, kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož skutková podstata odpovídá skutkové podstatě některého z trestných činů uvedených v odstavci 1. Doba, po kterou není osoba považována za bezúhonnou, je obdobná jako v odstavci 1.
(3) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů.12) Při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu.13)

§ 23
Spolehlivost fyzické osoby
Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten,
a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil,
b) kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku používání výbušnin,
c) kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky,11) nebo
d) kdo představuje nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost svým jednáním, za které byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku
1. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
2. na úseku obrany České republiky,
3. proti veřejnému pořádku,
4. proti občanskému soužití,
5. proti majetku, nebo
6. na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení.

§ 24
Vydání nového zbrojního prů kazu
(1) Příslušný útvar policie vydá držiteli zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti nový zbrojní průkaz na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise podle § 17 odst. 1, 2 písm. a), c) a d) a odst. 4. Žadatel o vydání nového zbrojního průkazu skupiny C je povinen předložit doklad o pojištění.14)
(2) Žadatel o vydání nového zbrojního průkazu, který se v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu více než 6 měsíců nepřetržitě zdržoval mimo území České republiky, je povinen předložit doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků; nemůže-li takový doklad předložit, protože mu jej tento stát nevydá, předloží čestné prohlášení, ve kterém uvede, že v cizině nebyl uznán vinným pro trestný čin, pro který nemůže být považován za bezúhonného podle § 22 nebo uznán vinným z přestupku, pro který nemůže být považován za spolehlivého podle § 23.
(3) Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie nejméně 2 měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.
(4) Při rozhodování o vydání nového zbrojního průkazu posuzuje příslušný útvar policie také bezúhonnost a spolehlivost žadatele o vydání nového zbrojního průkazu podle § 22 a 23.
(5) Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o vydání nového zbrojního průkazu, vydá nový zbrojní průkaz výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti uvedenou v § 16 odst. 1 navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu.
(6) Příslušný útvar policie žádost o vydání nového zbrojního průkazu zamítne, nebudou-li splněny podmínky zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti nebo spolehlivosti stanovené pro vydání zbrojního průkazu nebo v případě zbrojního průkazu skupiny C žadatel o vydání zbrojního průkazu nebude držitelem platného loveckého lístku.

§ 25
Rozšíření skupin zbrojního průkazu
(1) O rozšíření skupin zbrojního průkazu žádá držitel zbrojního průkazu příslušný útvar policie formou žádosti na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, obsahující údaje podle § 17 odst. 1.
(2) K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit
a) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku,
b) posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 3 měsíce, a
c) 2 fotografie.
(3) Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu, vydá nový zbrojní průkaz výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti původního zbrojního průkazu.
(4) Příslušný útvar policie žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu zamítne, jestliže žadatel nesplňuje podmínky pro vydání zbrojního průkazu skupiny, jíž se žádost týká.

§ 26
Zánik platnosti zbrojního průkazu
(1) Platnost zbrojního průkazu zaniká, jestliže
a) uplyne doba jeho platnosti,
b) je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení,
c) nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu (§ 27),
d) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
e) obsahuje neoprávněně provedené změny,
f) obsahuje nesprávné údaje,
g) jeho držitel ukončil pobyt na území České republiky, nebo
h) jeho držitel zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.
(2) O zániku platnosti zbrojního průkazu podle odstavce 1 písm. d), e), f) nebo g) rozhodne příslušný útvar policie. Souhlasí-li držitel zbrojního průkazu s rozhodnutím, provede se záznam do protokolu. V opačném případě se vydá rozhodnutí.
(3) Zanikla-li platnost zbrojního průkazu podle odstavce 1 písm. b), d) nebo f), vydá příslušný útvar policie po předložení 2 fotografií bez žádosti nový zbrojní průkaz s dobou platnosti původního zbrojního průkazu. Z nově vydaného zbrojního průkazu musí být patrné, že nahrazuje zbrojní průkaz odcizený nebo ztracený (duplikát).

§ 27
Odnětí zbrojního průkazu
(1) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průkazu, jestliže držitel zbrojního průkazu
a) pozbyl způsobilost k právním úkonům,
b) pozbyl zdravotní způsobilost,
c) přestal splňovat podmínky bezúhonnosti podle § 22 nebo spolehlivosti podle § 23, nebo
d) skupiny B nebo C mladší 18 let přestal splňovat podmínky pro vydání zbrojního průkazu uvedené v § 19 odst. 3, 4 nebo 5.
(2) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průkazu skupiny C, přestal-li jeho držitel být držitelem platného loveckého lístku.
(3) Okresní úřad neprodleně oznámí příslušnému útvaru policie odebrání loveckého lístku nebo ukončení jeho platnosti. Střední škola nebo střední odborné učiliště, v jejichž osnovách je zahrnuta výuka myslivosti, neprodleně oznámí příslušnému útvaru policie ukončení studia držitele zbrojního průkazu skupiny C mladšího 18 let. Občanské sdružení (§ 19 odst. 3), které doporučilo vydat zbrojní průkaz skupiny B členovi mladšímu 18 let, neprodleně oznámí příslušnému útvaru policie ukončení jeho členství ve sdružení, pokud je mladší 18 let.
(4) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu podle odstavce 1 nebo 2 nemá odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen tento průkaz neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie.

§ 28
Oprávnění držitelů zbrojních průkazů
(1) Držitel zbrojního průkazu skupiny A je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely
a) zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo
b) střelivo do zbraně kategorie B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení.
(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C je oprávněn
a) podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C; tuto zbraň může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu,14)
b) přebíjet pouze pro vlastní potřebu sportovní náboje nebo lovecké náboje se středovým zápalem podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů, nebo
c) nabývat do vlastnictví střelivo nebo jednotlivé části nábojů do zbraní kategorie B nebo C.
Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů smí jen osoba starší 18 let.
(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny D je oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání
a) nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence, a
b) nosit nejvíce 2 zbraně uvedené v písmenu a) v místech, kam má veřejnost volný přístup; krátkou zbraň nesmí nosit viditelně.
Zaměstnanec obce zařazený do obecní policie nebo zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů banky může krátkou zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních povinností.
(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C,
b) nabývat do vlastnictví střelivo nebo jednotlivé díly nábojů pouze do zbraně, kterou je oprávněn držet, a to po předložení průkazu zbraně, a
c) nosit nejvýše 2 zbraně, které nesmí nosit viditelně.
(5) Držitel zbrojního průkazu smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu,14) nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

§ 29
Povinnosti držitele zbrojního průkazu
(1) Držitel zbrojního průkazu je povinen
a) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a zápalkami,
b) zabezpečit zbraň kategorie A, B nebo C a střelivo do této zbraně (§ 58),
c) zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
d) dodržovat podmínky přechovávání a skladování střeliva, střelného prachu a zápalek,
e) předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole,
f) neprodleně ohlásit kterémukoliv útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně,
g) provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový, pokud došlo ke změně jména, příjmení nebo místa pobytu držitele zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně; musí tak učinit do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklady původní,
h) mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně,
i) odevzdat zbrojní průkaz do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti podle § 26 písm. a), c) nebo g) příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá též zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně a průkaz zbraně,
j) ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně,
k) podrobit se při nošení zbraně na výzvu příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,11)
l) neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie každé použití zbraně pro účely krajní nouze nebo nutné obrany a
m) umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A.
(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny D je dále povinen do 2 měsíců po uplynutí 30 měsíců od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie.
(3) Držitel zbrojního průkazu nesmí
a) převést vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo zakázanému doplňku zbraně na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě,
b) nosit zbraň nebo s ní jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek,11) léků nebo v důsledku nemoci, nebo
c) nosit zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou nebyl vydán průkaz zbraně.
(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C nesmí přechovávat větší množství bezdýmného prachu než 1 kilogram a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.
(5) Držitel zbraně zkonstruované pro střelbu s použitím černého loveckého prachu nesmí přechovávat větší množství tohoto prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.
(6) Držitel zbrojního průkazu skupiny C je povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití. Držitel zbrojního průkazu skupiny B je povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití a v uzavřeném obalu.

§ 30
Zkušební komisař
(1) Zkušebního komisaře jmenuje na základě žádosti fyzické osoby na dobu 5 let ministerstvo. Dokladem o jmenování zkušebním komisařem je průkaz zkušebního komisaře, který vydává ministerstvo.
(2) Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která splňuje tyto podmínky:
a) dosáhla věku 30 let,
b) má minimálně úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání,
c) prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou ministrem vnitra,
d) je držitelem zbrojního průkazu a
e) není podnikatelem v oboru zbraní a střeliva.
(3) Žádost o jmenování zkušebním komisařem podává fyzická osoba na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Ministerstvo podané žádosti eviduje v seznamu žadatelů o jmenování zkušebním komisařem podle data doručení a žadateli oznámí termín a místo konání zkoušky. Oznámení o konání zkoušky musí být žadateli doručeno nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky.
(4) Obsahem žádosti o jmenování zkušebním komisařem musí být
a) osobní údaje a
b) číslo zbrojního průkazu.
(5) K žádosti o jmenování zkušebním komisařem je žadatel povinen připojit doklady prokazující splnění podmínek pro jmenování zkušebním komisařem uvedených v odstavci 2 písm. a), b) a d), čestné prohlášení o tom, že není podnikatelem v oboru zbraní a střeliva, a 2 fotografie.
(6) Zkouška odborné způsobilosti zkušebního komisaře se skládá z teoretické a praktické části.
(7) Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu a ústního pohovoru. Žadatel při ní osvědčuje znalost
a) tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
b) zvláštních právních předpisů upravujících
1. ověřování střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických předmětů a
2. oprávněné použití zbraně,
c) nauky o zbraních a střelivu a
d) zdravotnického minima.
(8) Praktická část zkoušky se skládá
a) ze zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem,
b) ze zjištění znalostí postupu při řízení střelby a
c) ze střelby na pevný cíl.
(9) Ministerstvo odvolá zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, jestliže
a) přestal splňovat podmínky podle odstavce 2 písm. d) nebo e); tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit ministerstvu,
b) závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, nebo
c) požádal o odvolání.
(10) Ministerstvo pozastaví činnost zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, jestliže
a) mu byl zajištěn zbrojní průkaz (§ 57); tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit ministerstvu, nebo
b) je důvodně podezřelý, že závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu.
Ministerstvo obnoví činnost zkušebního komisaře, pokud důvody pozastavení pominou.
(11) Obsahovou náplň teoretické části zkoušky, způsob provádění praktické části zkoušky, celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře a způsob vydání průkazu zkušebního komisaře stanoví prováděcí právní předpis.

Hlava V
Zbrojní licence
§ 31
Zbrojní licence a jejich skupiny
Zbrojní licence je veřejná listina, která právnickou osobu nebo fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a přechovávání zbraní nebo střeliva v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojní licence. Zbrojní licence se rozlišují podle důvodů užívání zbraní nebo střeliva a rozsahu oprávnění do skupin
a) A - vývoj, výroba zbraní nebo střeliva,
b) B - opravy, úpravy nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva,
c) C - nákup, prodej nebo přeprava zbraní nebo střeliva,
d) D - půjčování zbraní nebo úschova zbraní nebo střeliva,
e) E - ničení nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva,
f) F - výuka nebo výcvik ve střelbě,
g) G - zajišťování ostrahy majetku a osob,
h) H - uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti,
i) I - provozování muzejnictví nebo sbírkové činnosti a
j) J - zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu.10)

§ 32
Náležitosti žádosti o vydání zbrojní licence
(1) Zbrojní licenci vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou nebo právnickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti musí být
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,
b) důvod, pro který fyzická osoba nebo právnická osoba žádá o vydání zbrojní licence,
c) adresa místa výroby, přechovávání, skladování, používání nebo ničení zbraně nebo střeliva, způsob jejich zabezpečení a v případě žádosti o zbrojní licenci skupiny E postup používaný pro ničení zbraně nebo střeliva a odstraňování zničené zbraně nebo střeliva, pokud nejsou tyto činnosti upraveny zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána,15)
d) osobní údaje osoby, která v rámci svého pracovního zařazení zabezpečuje plnění povinností při přechovávání, skladování nebo používání zbraní nebo střeliva, a která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny (dále jen "zbrojíř") včetně čísla jejího zbrojního průkazu,
e) osobní údaje odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby, anebo osobní data odpovědného zástupce fyzické osoby, pokud byl ustanoven, a
f) údaj, o kterou skupinu zbrojní licence žádá.
(2) V žádosti o vydání zbrojní licence žadatel rovněž uvede, které kategorie zbraní nebo střeliva budou předmětem jeho podnikatelské nebo jiné činnosti. Žádá-li o oprávnění nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A nebo kategorie B, žádost odůvodní.
(3) K žádosti o vydání zbrojní licence je žadatel povinen připojit ověřenou kopii živnostenského listu nebo koncesní listiny, licence nebo dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost nebo kvalifikaci v oblasti výbušnin, anebo jiného dokladu opravňujícího žadatele k podnikatelské činnosti, pokud je důvodem uváděným v žádosti o vydání zbrojní licence podnikatelská činnost v oboru zbraní a střeliva, nebo dokladu o povolení vzdělávání na školách v oboru, ve kterém je nutné zacházet se zbraněmi a střelivem podle tohoto zákona.

§ 33
Vydání zbrojní licence
(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní licenci fyzické nebo právnické osobě, jež má místo pobytu nebo sídlo na území České republiky a
a) je držitelem koncesní listiny v oboru zbraní a střeliva, žádá-li o vydání zbrojní licence skupiny A, B, C, D, E nebo F; žadatel o vydání zbrojní licence skupiny A, B nebo E musí navíc splňovat odbornou způsobilost a kvalifikaci v oblasti výbušnin a
b) prokáže, že je oprávněna provádět činnosti, pro které žádá o vydání zbrojní licence, jedná-li se o zbrojní licenci skupiny G, H, I nebo J, a k této činnosti potřebuje zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně.
(2) Příslušný útvar policie vydá zbrojní licenci jen v případě, kdy fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby splňují podmínku bezúhonnosti podle § 22 a spolehlivosti podle § 23.
(3) Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojní licence v případě, že proti osobám uvedeným v odstavci 2 bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22.

§ 34
Prověřování bezúhonnosti a spolehlivosti
Příslušný útvar policie prověří bezúhonnost a spolehlivost osob uvedených v § 33 odst. 2 po 5 letech od vydání zbrojní licence a následně vždy po uplynutí každých 5 let nebo při jejich změně.

§ 35
Rozšíření skupin zbrojní licence
(1) O rozšíření skupin zbrojní licence žádá držitel zbrojní licence příslušný útvar policie na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence, vydá novou zbrojní licenci.
(3) Příslušný útvar policie žádost o rozšíření skupin zbrojní licence zamítne, jestliže žadatel nesplňuje podmínky pro vydání zbrojní licence skupiny, jíž se žádost týká.

§ 36
Odnětí zbrojní licence
(1) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojní licence, jestliže
a) pominul důvod, pro který byla vydána,
b) její držitel závažným způsobem nebo opakovaně porušuje ustanovení tohoto zákona, nebo
c) odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, anebo odpovědný zástupce fyzické osoby, přestal splňovat podmínku bezúhonnosti podle § 22 nebo spolehlivosti podle § 23.
(2) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojní licence podle odstavce 1 nemá odkladný účinek a držitel zbrojní licence je povinen tuto licenci neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie.

§ 37
Zánik platnosti zbrojní licence
(1) Platnost zbrojní licence zaniká, jestliže
a) nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojní licence (§ 36),
b) je ohlášena její ztráta nebo odcizení,
c) je poškozena tak, že zápisy v ní uvedené jsou nečitelné nebo je porušena její celistvost,
d) obsahuje neoprávněně provedené změny,
e) obsahuje nesprávné údaje,
f) právnická osoba zanikla, vstoupila do likvidace nebo na její majetek byl prohlášen konkurs,
g) fyzická nebo právnická osoba ukončila činnost, pro kterou jí byla vydána zbrojní licence, nebo
h) držitel zbrojní licence zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.
(2) O zániku platnosti zbrojní licence podle odstavce 1 písm. c), d) nebo e) rozhodne příslušný útvar policie. Souhlasí-li držitel zbrojní licence s rozhodnutím, provede se záznam do protokolu. V opačném případě se vydá rozhodnutí.
(3) Zbrojní licenci neplatnou podle odstavce 1 písm. a) je povinen její držitel odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti příslušnému útvaru policie.
(4) Zbrojní licenci neplatnou podle odstavce 1 písm. f) je povinen odevzdat neprodleně kterémukoliv útvaru policie její držitel a podle odstavce 1 písm. g) ten, kdo s ní přišel do styku.
(5) Zanikla-li platnost zbrojní licence podle odstavce 1 písm. b) nebo podle odstavce 2, vydá příslušný útvar policie novou zbrojní licenci bez žádosti, s dobou platnosti původní zbrojní licence. V případě ztráty nebo odcizení zbrojní licence musí být v nově vydané zbrojní licenci vyznačeno, že jde o duplikát.

§ 38
Oprávnění držitele zbrojní licence
(1) Držitel zbrojní licence skupiny A, B nebo C je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo v rozsahu kategorie uvedené ve zbrojní licenci, nebo
b) přenechávat zbraň, kterou je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru.
(2) Držitel zbrojní licence skupiny D je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň nebo střelivo kategorie C,
b) přenechávat zbraň, kterou je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru,
c) půjčovat zbraň kategorie C osobám, které jsou k jejich držení, popřípadě nošení oprávněny, nebo
d) přijímat do úschovy a uschovávat zbraň nebo střelivo kategorie uvedené ve zbrojní licenci.
(3) Držitel zbrojní licence skupiny E je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet zbraň nebo střelivo v rozsahu kategorie uvedené ve zbrojní licenci za účelem jejich zničení nebo znehodnocení.
(4) Držitel zbrojní licence skupiny F je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C,
b) přenechávat zbraň, kterou je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, nebo
c) za účelem výuky nebo výcviku svěřit za dohledu oprávněné osoby zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, kterou je oprávněn držet.
(5) Držitel zbrojní licence skupiny G je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo
b) přenechávat zbraň, kterou je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru.
(6) Držitel zbrojní licence skupiny H je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C,
b) přenechávat zbraň, kterou je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny B nebo D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, nebo
c) svěřovat za dohledu oprávněné osoby zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo, kterou je oprávněn držet, za účelem uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti.
(7) Držitel zbrojní licence skupiny I je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C.
(8) Držitel zbrojní licence skupiny J je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo
b) přenechávat zbraň, kterou je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním nebo obdobném poměru.

§ 39
Povinnosti držitele zbrojní licence
(1) Držitel zbrojní licence je povinen
a) ustanovit zbrojíře, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, a to pro každou provozovnu nebo místo uložení zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva,
b) kontrolovat, zda zbraň nebo střelivo nejsou používány k jiným účelům, než které jsou uvedeny ve zbrojní licenci, nebo zda nejsou používány osobami bez zbrojního průkazu příslušné skupiny,
c) zajistit, aby zbraň nebo střelivo držela nebo nosila fyzická osoba, která je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru a má zbrojní průkaz příslušné skupiny,
d) vydat vnitřní předpis, který stanoví zejména
1. pravidla pro používání zbraní a střeliva,
2. způsob evidence, uložení, výdej a příjem zbraní a střeliva a
3. , způsob bezpečného zacházení se zbraněmi a střelivem včetně postupu při nabíjení a vybíjení zbraně,
e) zabezpečit zbraň a střelivo proti zneužití, ztrátě nebo odcizení (§ 58),
f) neprodleně ohlásit kterémukoliv útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně, střeliva, zbrojní licence nebo průkazu zbraně,
g) dodržovat podmínky přechovávání nebo skladování střeliva, střelného prachu a zápalek,
h) na výzvu příslušnému útvaru policie předložit zbrojní licenci a zbraň, popřípadě střelivo, včetně příslušných dokladů ke kontrole,
i) ustanovit zbrojíře do 30 dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie,
j) požádat příslušný útvar policie o vydání nové zbrojní licence nebo průkazu zbraně v případech, kdy došlo ke změně názvu nebo sídla právnické osoby, jména, příjmení nebo místa pobytu fyzické osoby, místa uložení zbraně nebo změny provozovny; žádost musí být podána do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen,
k) vést evidenci
1. zbraní a střeliva, které vlastní, vydaných a přijatých zbraní, černého prachu, bezdýmného prachu a zápalek, které má u sebe, včetně přehledu o vydaném a přijatém množství, a tuto evidenci uchovávat po dobu 5 let i po ukončení činnosti,
2. související s podnikáním v oblasti zbraní a střeliva podle § 2 odst. 2 písm. d) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 let;
při ukládání archiválií postupuje podle zvláštního právního předpisu,16)
l) zajistit nejméně jednou ročně provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách vést evidenci,
m) oznámit příslušnému útvaru policie změnu odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby a jejich osobní údaje nebo změnu odpovědného zástupce fyzické osoby, pokud byl ustanoven, nebo pokud bude ustanoven nový odpovědný zástupce, a jeho osobní data; oznámení musí podat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala,
n) odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň nebo střelivo a průkaz zbraně příslušnému útvaru policie, je-li jejich držitelem,
o) ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.
(2) Držitel zbrojní licence skupiny B nebo E je dále povinen
a) při znehodnocování zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva nebo výrobě jejich řezů dodržovat postup stanovený prováděcím právním předpisem nebo schválený Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, nelze-li postupovat podle postupu stanoveného prováděcím právním předpisem,
b) označit znehodnocenou zbraň kontrolní znehodnocovací značkou přidělenou za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, přičemž musí zůstat zachováno původní výrobní číslo zbraně, a
c) vydat vlastníku zbraně potvrzení o znehodnocení zbraně nebo střeliva anebo o provedení řezu zbraně nebo střeliva.
(3) Držitel zbrojní licence skupiny E je dále povinen
a) při ničení zbraně nebo střeliva dodržovat postup stanovený prováděcím právním předpisem a
b) vydat vlastníku zbraně potvrzení o zničení zbraně nebo střeliva.
(4) Držitel zbrojní licence nesmí převést vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na osobu, která k nabytí vlastnictví ke zbrani nebo střelivu není oprávněna.
(5) Způsob vedení evidencí podle odstavce 1 písm. k) a l) stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Pokud držitel zbrojní licence vykonává činnost samostatně, neplní povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. a), c), i) a l). Je však povinen plnit povinnosti zbrojíře stanovené v § 40 odst. 1 písm. b) a e).

§ 40
Povinnosti zbrojíře
(1) Zbrojíř je povinen
a) vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, a to pouze za předpokladu, že tato fyzická osoba je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zbraň nebo střelivo používá pouze k účelu, který je uveden ve zbrojním průkazu,
b) zabezpečit zbrojní licenci, průkaz zbraně nebo další doklady vydané podle tohoto zákona proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
c) zabezpečit zbraň nebo střelivo proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
d) dodržovat podmínky přechovávání nebo skladování střeliva, střelného prachu nebo zápalek stanovené prováděcím právním předpisem a
e) plnit úkoly stanovené vnitřním předpisem vydaným podle § 39 odst. 1 písm. d).
(2) V době, kdy zbrojíř nemůže vykonávat svou funkci, přebírá jeho povinnosti uvedené v odstavci 1 odpovědný zástupce fyzické osoby, byl-li ustanoven, anebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby.

Hlava VI
Registrace zbraní a průkaz zbraně
§ 41
(1) Každá zbraň kategorie A, B nebo C musí být zaregistrována; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo.
(2) Registraci zbraně uvedené v odstavci 1 provádí příslušný útvar policie na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně. Dokladem o registraci je průkaz zbraně, který je veřejnou listinou.
(3) Příslušný útvar policie průkaz zbraně nevydá, pokud jde o zbraň
a) podléhající ověřování podle zvláštního právního předpisu,3) pokud není označena zkušební značkou, nebo
b) kategorie A, B nebo C, kterou osoba uvedená v § 42 odst. 1 není oprávněna podle tohoto zákona vlastnit, držet nebo nosit.
(4) Příslušný útvar policie vyzve vlastníka zbraně, aby předložil zbraň k ověření Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu,3) jestliže při její registraci vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, který by mohl vést k její destrukci.

§ 42
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nabyde vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, je povinna tuto skutečnost oznámit na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň. V případě nabytí vlastnictví zbraně děděním (§ 66) počíná běh lhůty k ohlášení dnem, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci.
(2) Fyzická nebo právnická osoba, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C na jinou osobu, je povinna tento převod oznámit do 10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně, není-li dále stanoveno jinak, příslušnému útvaru policie na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, a současně odevzdat průkaz zbraně.
(3) Fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C na jinou osobu, je povinna tento převod oznámit útvaru policie příslušnému podle místa provozovny,17) v níž se převod uskutečnil, a to do 1 měsíce za všechny převody v daném měsíci; je-li zbraň kategorie A, B nebo C určena k trvalému vývozu mimo území České republiky, je povinna tento převod oznámit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění převodu.
(4) Fyzická nebo právnická osoba v oznámení o nabytí vlastnictví nebo o převodu vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C uvede
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnické osoby, mezi nimiž došlo k převodu vlastnictví,
b) údaje o zbrani kategorie A, B nebo C, které se oznámení týká, včetně údaje o ověření zbraně, a
c) způsob převodu vlastnictví.

§ 43
Povinnost registrace zbraně podle § 41 se netýká zbraní, které jsou předmětem podnikání v oblasti zbraní a střeliva. V ostatních případech tuto povinnost nemá fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva (§ 44 odst. 2), nebo která dovezla zbraň na území České republiky na základě zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva (§ 46 odst. 2) s tím, že ji opět vyveze mimo území České republiky, anebo ji prováží přes území České republiky.

Hlava VII
Vývoz, dovoz a tranzit zbraní a střeliva
§ 44
Trvalý vývoz zbraní a střeliva
(1) Zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně lze trvale vyvézt mimo území České republiky pouze na základě povolení k vývozu a se souhlasem státu, do kterého má být zbraň, nebo střelivo do této zbraně, vyvezena; tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů.9)
(2) Povolením podle odstavce 1 je zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva. Ten opravňuje fyzickou osobu - držitele zbrojního průkazu, právnickou nebo fyzickou osobu - držitele zbrojní licence nebo cizince6) k nabytí vlastnictví a držení zbraně kategorie A, B nebo C, nebo střeliva do této zbraně, za účelem jejího trvalého vývozu a k trvalému vývozu mimo území České republiky.
(3) Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva vydává příslušný útvar policie. Pro cizince, kteří nemají místo pobytu na území České republiky, útvar policie příslušný podle sídla provozovny podnikatele v oboru zbraní a střeliva, u kterého zbraň kategorie A, B nebo C, nebo střelivo do této zbraně, bude zakoupena, nebo místa pobytu nebo sídla právnické osoby, která je dosavadním vlastníkem zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně.
(4) Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva se vydává na základě písemné žádosti podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti musí být
a) osobní údaje a číslo cestovního dokladu osoby, která bude zbraň kategorie A, B nebo C, nebo střelivo do této zbraně, přepravovat,
b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, pro kterou je zbraň kategorie A, B nebo C, nebo střelivo do této zbraně, určena,
c) místo, kam má být zbraň kategorie A, B nebo C, nebo střelivo do této zbraně, přepravena, pokud není shodné s místem pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby,
d) údaje o zbrani kategorie A, B nebo C,
e) údaje identifikující střelivo (druh, značka výrobce, ráže a množství),
f) údaje o druhu a množství bezdýmného nebo černého prachu,
g) údaje o označení zbraně nebo střeliva uznávanou zkušební značkou,3)
h) název hraničního přechodu, kterým zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně opustí území České republiky,
i) přepravní prostředek a
j) datum odeslání a předpokládaného převzetí zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva.
(5) K žádosti o trvalý vývoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně je žadatel povinen doložit souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
(6) Každý, kdo nabyde vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, je povinen nejpozději do 5 dnů po nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střelivu do této zbraně je trvale vyvézt mimo území České republiky.

§ 45
Trvalý dovoz zbraní a střeliva
(1) Zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně lze trvale dovézt na území České republiky pouze na základě povolení k dovozu; tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů.9)
(2) Povolením podle odstavce 1 je zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva. Ten opravňuje fyzickou osobu - držitele zbrojního průkazu, právnickou osobu - držitele zbrojní licence nebo cizince6) k držení zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně, za účelem jejího trvalého dovozu a k trvalému dovozu na území České republiky.
(3) Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva držitelům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence vydává příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
(4) Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva se vydává na základě žádosti podané podle § 44 odst. 4 písm. a) až g), i) a j). Obsahem žádosti musí být také název hraničního přechodu, kterým zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně bude dovezena na území České republiky.
(5) Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole.
(6) Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky.

§ 46
Tranzit zbraní a střeliva
(1) Dočasně dovézt, držet nebo nosit na území České republiky nebo provézt územím České republiky zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně lze pouze na základě povolení; tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů.9)
(2) Povolením podle odstavce 1 je zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti podané podle § 44 odst. 4 fyzickým nebo právnickým osobám vydat zastupitelský úřad České republiky; fyzickým nebo právnickým osobám navštěvujícím Českou republiku za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních střeleckých soutěžích, a dále fyzickým osobám, které jsou držiteli evropského zbrojního pasu, pokud tento zákon nestanoví jinak, také útvar policie na hraničním přechodu.
(4) K žádosti podle odstavce 3 je žadatel povinen předložit úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je účelem tranzitu zbraně nebo střeliva výkon práva myslivosti nebo účast na střeleckých soutěžích. V ostatních případech je povinen uvést účel tranzitu zbraní nebo střeliva.
(5) Povolení podle odstavce 2 nemusí mít lovec z členského státu Evropské unie pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec pro sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém má převáženou zbraň uvedenou, a pokud může uvést důvod své cesty, zejména předložením pozvání podle odstavce 4.
(6) Povolení podle odstavce 2 nemusí mít též ostatní držitelé evropského zbrojního pasu pro zbraně kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně v případě tranzitu, jestliže je zbraň zapsána v tomto průkazu a jestliže příslušný útvar policie předem vyslovil souhlas. Souhlas lze udělit na dobu až 1 roku. Tento souhlas se zaznamenává do evropského zbrojního pasu a lze jej prodloužit, a to vždy o 1 další rok.
(7) Cestující z třetí země, který cestuje do členského státu Evropské unie, musí při kontrole na vnější hranici Evropské unie předložit povolení každého členského státu, na jehož nebo přes jehož území hodlá se zbraní nebo střelivem cestovat.
(8) Pro držitele zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva nebo pro držitele evropského zbrojního pasu platí ustanovení tohoto zákona o oprávněních a povinnostech držitele zbrojního průkazu přiměřeně. Zbraň uvedená ve zbrojním průvodním listu pro tranzit zbraní nebo střeliva nebo evropském zbrojním pasu nepodléhá registraci podle § 41 odst. 1.

§ 47
Zánik platnosti zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva
Pro zánik platnosti zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva vydaného podle § 44, 45 nebo § 46 platí ustanovení § 37 obdobně.

§ 48
Odnětí zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva
(1) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva vydaného podle § 44, 45 nebo § 46, jestliže jeho držitel
a) pozbyl způsobilost k právním úkonům,
b) pozbyl zdravotní způsobilost, nebo
c) závažným způsobem nebo opakovaně porušuje ustanovení tohoto zákona.
(2) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz, tranzit nebo přepravu zbraní nebo střeliva podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.

§ 49
Evropský zbrojní pas
(1) Evropský zbrojní pas je veřejná listina, která jeho držitele opravňuje při cestách do jiných členských států Evropské unie vézt s sebou zbraň v něm zapsanou a střelivo do této zbraně v množství odpovídajícím účelu použití, pokud členský stát Evropské unie, do kterého nebo přes který cestuje, udělil povolení k cestě s touto zbraní. Vzor evropského zbrojního pasu stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Odchylně od odstavce 1 může lovec zbraň uvedenou v § 6 písm. a) a b), anebo sportovní střelec zbraň uvedenou v § 5 písm. a) až f) nebo v § 6 písm. a) a b), vézt s sebou bez předchozího povolení 1 nebo více těchto zbraní během cesty přes 2 nebo více členských států s cílem vykonávat loveckou nebo sportovní činnost, pokud je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém je taková zbraň nebo takové zbraně uvedeny, a pokud může prokázat účel své cesty, zejména předložením pozvání. Tato výjimka však neplatí při cestě do členského státu Evropské unie, který zakázal nabývání a držení dotyčné zbraně nebo který je podmiňuje udělením povolení. V tomto případě musí být proveden záznam v evropském zbrojním pase.
(3) Evropský zbrojní pas vydá příslušný útvar policie fyzické osobě, která má místo pobytu na území České republiky a je oprávněným vlastníkem a držitelem zbraně. Žádost o vydání tohoto pasu se podává na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, a musí obsahovat osobní údaje žadatele; k žádosti žadatel připojí 2 fotografie.
(4) Doba platnosti evropského zbrojního pasu je 5 let a může být příslušným útvarem policie prodloužena; pokud jsou v tomto pasu zapsány pouze zbraně kategorie D, je doba platnosti nejvýše 10 let.
(5) Platnost evropského zbrojního pasu zaniká, jestliže
a) uplyne doba jeho platnosti,
b) je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení,
c) zanikla jeho držiteli platnost zbrojního průkazu nebo nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu (§ 27),
d) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
e) obsahuje neoprávněně provedené změny,
f) obsahuje nesprávné údaje.
(6) O zániku platnosti evropského zbrojního pasu podle odstavce 5 písm. d), e) nebo f) rozhodne příslušný útvar policie.
(7) Držitel evropského zbrojního pasu, jehož platnost zanikla podle odstavce 5 nebo 6, je povinen jej odevzdat příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti. V případě úmrtí držitele evropského zbrojního pasu se postupuje jako při úmrtí držitele zbraně nebo střeliva (§ 65).
(8) Příslušný útvar policie evropský zbrojní pas zadrží, pokud jeho držiteli zadrží nebo odejme zbrojní průkaz.

§ 50
Přeprava zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva
(1) Podnikateli se zbraněmi kategorie A, B nebo C nebo střelivem do těchto zbraní povoluje přepravu těchto zbraní, nebo střeliva, určených k vývozu, dovozu nebo tranzitu příslušný útvar policie na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, po předložení povolení a licence Ministerstva průmyslu a obchodu k jejich vývozu nebo dovozu;9) žádost se podává i v případě přepravy 1 zbraně.
(2) Obsahem žádosti podle odstavce 1 musí být
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která uskutečňuje prodej,
b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující, nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,
c) adresa místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo dopraveno,
d) počet zbraní kategorie A, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní, které budou přepravovány,
e) údaje umožňující identifikaci každé zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní a oznámení o tom, že tyto zbraně nebo střelivo byly předmětem kontroly,
f) druh dopravy, dopravní prostředek a údaje o dopravci; to neplatí, pokud jde o přepravu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní mezi podnikateli v oboru zbraní a střeliva, a
g) datum odeslání a předpokládaného převzetí; to neplatí, pokud jde o přepravu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní mezi podnikateli v oboru zbraní a střeliva.
(3) Po přezkoumání bezpečnosti přepravy zbraní nebo střeliva vydá příslušný útvar policie jednorázový doklad o povolení přepravy obsahující údaje uvedené v odstavci 2. Tento doklad musí doprovázet zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní až do místa jejich určení a musí být předložen na požádání příslušným orgánům.
(4) Příslušný útvar policie může podnikateli v oboru zbraní a střeliva se sídlem na území České republiky vydat povolení přepravovat zbraně nebo střelivo podnikateli v oboru zbraní a střeliva se sídlem mimo území České republiky. Toto povolení může být vydáno na dobu až 3 let. V žádosti o jeho vydání podnikatel v oboru zbraní a střeliva uvede údaje podle odstavce 2 písm. a), b) a c). Platnost povolení může být rozhodnutím pozastavena nebo zrušena.
(5) Povolení podle odstavce 4 nebo jeho kopie, ověřená příslušným útvarem policie, musí doprovázet zbraně nebo střelivo až do místa určení a musí být předloženo na požádání příslušným orgánům.
(6) Ten, komu bylo vydáno povolení k přepravě zbraní nebo střeliva podle odstavce 3 nebo 4, je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přepravy zbraní nebo střeliva sdělit příslušnému útvaru policie údaje uvedené v odstavci 2.
(7) Přepravce zbraní kategorie A, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní je povinen je zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
(8) Ustanoveními předchozích odstavců není dotčena přeprava zbraní nebo střeliva jako nebezpečného nákladu podle zvláštního právního předpisu.18)
(9) Příslušný útvar policie poskytne tomu, komu bylo vydáno povolení podle odstavce 4, seznam zbraní nebo střeliva do těchto zbraní, které mohou být dovezeny na území jednotlivých členských států Evropské unie bez jejich předchozího souhlasu.

§ 51
Ustanovení společná pro trvalý vývoz, trvalý dovoz a tranzit zbraní a střeliva
(1) Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva je veřejná listina.
(2) Každý, kdo vyváží, dováží nebo prováží zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní přes státní hranice České republiky, je tuto skutečnost povinen oznámit policii a celnímu úřadu na hraničním přechodu České republiky; to neplatí, je-li vývoz nebo dovoz uskutečňován v zásilkách. Zároveň je povinen předložit povolení podle § 44, 45 nebo § 46 a 50, popřípadě evropský zbrojní pas. Povolení nebo evropský zbrojní pas musí mít vždy u sebe, pokud má u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní, a předložit jej příslušnému orgánu ke kontrole.
(3) Každý, kdo vyváží a zpětně dováží zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní, je povinen nejméně 5 pracovních dnů před datem jejich předpokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie
a) osobní údaje a číslo cestovního dokladu osoby, která přepravu uskuteční,
b) adresu místa, na které budou zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní dopraveny,
c) údaje o zbrani kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní,
d) dopravní prostředek,
e) datum předpokládaného vývozu a zpětného dovozu a
f) hraniční přechod, přes který se vývoz nebo zpětný dovoz uskuteční.
(4) Ustanovení § 44 až 46 a § 49 se nevztahují na vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, realizovaný fyzickou nebo právnickou osobou v rámci její obchodní činnosti uskutečňované podle zvláštního právního předpisu.9) Ustanovení § 46 se nevztahuje také na dočasný tranzit zbraní nebo střeliva ozbrojeného doprovodu občanů cizích států (chráněných osob), kterým je ozbrojená ochrana poskytována se souhlasem jejich státu, a to za předpokladu žádosti cizího státu o dočasný tranzit zbraní nebo střeliva.
(5) Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva se vydává na dobu, po kterou se zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo bude nacházet na území České republiky, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Orgán příslušný k vydání zbrojního průvodního listu přezkoumá podmínky, za nichž dojde k vývozu, dovozu nebo tranzitu zbraně nebo střeliva, a to zejména s ohledem na zabezpečení bezpečnosti.
(6) Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, je povinen do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat kterémukoliv útvaru policie včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu.
(7) Vláda stanoví nařízením, které zbraně nebo střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky.
(8) Seznam zbraní a střeliva, které lze dovézt na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky, předává ministerstvo ostatním členským státům Evropské unie.

Hlava VIII
Střelnice
§ 52
Provozování střelnic
(1) Střelnice pro střelbu ze zbraně kategorie A, B, C nebo D uvedené v § 7 písm. a) nebo b) je komplex zařízení a prostorů určených pro bezpečnou střelbu.
(2) Příslušný útvar policie vydá na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, povolení k provozování střelnice pouze tehdy, je-li zde zajištěno bezpečné používání zbraní a střeliva.
(3) Obsahem žádosti o povolení k provozování střelnice musí být
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu žadatele,
b) místo, kde má být střelnice provozována, a
c) osobní údaje fyzické osoby navržené k ustanovení správcem střelnice.
(4) K žádosti o povolení k provozování střelnice je žadatel povinen připojit
a) kolaudační rozhodnutí příslušného stavebního úřadu nebo jiného úřadu, je-li potřebné podle zvláštního právního předpisu,19)
b) provozní řád střelnice, obsahující zejména situační nákres střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě, ověřený znalcem v oboru balistiky, a vzor označení správce střelnice s uvedením funkce, jména a příjmení,
c) ověřenou kopii koncesní listiny provozovatele střelnice, pokud střelnice má být používána k podnikatelským účelům,
d) výpis z obchodního rejstříku, je-li žadatel v něm zapsán.

§ 53
Pozastavení provozování střelnice
(1) Příslušný útvar policie rozhodne o pozastavení provozování střelnice, jestliže
a) provozování střelnice prokazatelně ohrožuje život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo majetek, nebo
b) správce střelnice nevykonává svou funkci a provozovatel střelnice neustanoví nového správce střelnice do 30 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice.
(2) Příslušný útvar policie může rozhodnout o pozastavení provozování střelnice, jestliže se změnily podmínky, za nichž bylo vydáno povolení k jejímu provozování.
(3) Příslušný útvar policie v rozhodnutí o pozastavení provozování střelnice stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků; tuto lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit.
(4) Odvolání proti rozhodnutí o pozastavení provozování střelnice podle odstavců 1 a 2 nemá odkladný účinek.
(5) Příslušný útvar policie povolení k provozování střelnice zruší, pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny nedostatky, pro něž bylo provozování střelnice pozastaveno.

§ 54
Povinnosti provozovatele střelnice
(1) Provozovatel střelnice je povinen oznámit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice,
a) změnu provozního řádu střelnice,
b) změnu správce střelnice,
c) změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice, nebo
d) ukončení provozování nebo zrušení střelnice.
(2) Provozovatel střelnice je dále povinen vybavit střelnici lékárničkou první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis.

§ 55
Správce střelnice
(1) Správcem střelnice je osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice a může jím být jen fyzická osoba starší 21 let, která je nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E.
(2) Správce střelnice je povinen
a) při výkonu funkce nosit viditelně označení správce střelnice stanovené provozním řádem střelnice,
b) zajistit přístupnost provozního řádu střelnice,
c) zajistit ostrahu střelnice v souladu s provozním řádem,
d) zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna,
e) zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku a
f) oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie zranění nebo usmrcení osoby při provozování střelnice.

Hlava IX
Zvláštní ustanovení o nakládání se zbraněmi a střelivem
§ 56
Zadržení zbraně, střeliva, zbrojního průkazu,
průkazu zbraně a zbrojního průvodního listu
pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo
tranzit zbraní a střeliva
Příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, B, C nebo D, střelivo, zbrojní průkaz, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, aby jejich držiteli zabránil v jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený tímto zákonem. Příslušník policie, který zadržel věc uvedenou ve větě první, vydá jejímu držiteli na místě potvrzení o převzetí zadržené věci a neprodleně ji odevzdá s uvedením důvodu zadržení příslušnému útvaru policie, který rozhodne o jejím zajištění (§ 57), o odnětí zbrojního průkazu podle § 27 nebo o odnětí zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva podle § 48.

§ 57
Zajištění zbraně, střeliva, zakázaného doplňku zbraně, zbrojního průkazu,
průkazu zbraně a zbrojního průvodního listu
pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní a střeliva
(1) Příslušný útvar policie může rozhodnout o zajištění zbraně, střeliva, zakázaného doplňku zbraně, zbrojního průkazu, průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 odst. 1.
(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.
(3) Kdo přechovává zbraň, střelivo, zakázaný doplněk zbraně, zbrojní průkaz, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto podle odstavce 1, je povinen uvedené věci odevzdat bezodkladně do úschovy útvaru policie, který o jejich zajištění rozhodl. Ten o převzetí zajištěných věcí vydá potvrzení.
(4) Není-li povinnost uvedená v odstavci 3 splněna dobrovolně, může příslušný útvar policie zbraň, střelivo, zakázaný doplněk zbraně, zbrojní průkaz, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva odejmout za účelem zajištění.
(5) Pominou-li důvody, které vedly k zajištění zbraně, střeliva, zakázaného doplňku zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně, zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz nebo trvalý dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva, musí být tyto věci útvarem policie, u něhož jsou v úschově, bez zbytečného odkladu vráceny po předložení vydaného potvrzení tomu, komu byly zajištěny. Pokud není ten, komu byly věci zajištěny, totožný s jejich vlastníkem, musí být vráceny jejich vlastníkovi.

§ 58
Zabezpečení zbraní a střeliva
(1) Nošené nebo přepravované držené zbraně všech kategorií, včetně jejich hlavních částí a zakázaných doplňků nebo střelivo do nich, musí být pod neustálou kontrolou držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje.
(2) Držené zbraně kategorie A, B nebo C uschované, uložené nebo uskladněné (dále jen "přechovávané zbraně") v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů, které je však držitel těchto zbraní a střeliva povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.
(3) Více než 10 přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 nábojů se zabezpečuje v
a) uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, nebo
b) uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
(4) Více než 20 přechovávaných zbraní kategorie A, B nebo C nebo více než 20 000 kusů střeliva se zabezpečuje v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
(5) Přechovávané zbraně nebo střelivo ve výlohách musí být v provozní době zabezpečeny uzamykatelnou otevíratelnou stěnou výloh. Výlohy, skla výloh, vitrín nebo pultů musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Mimo provozní dobu se tato zbraň nebo střelivo přechovává podle odstavců 2 až 4.
(6) Přechovávaná zbraň musí být v nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru.
(7) Pokud rozměry zbraně kategorie A neumožňují její přechovávání podle předchozích odstavců, může příslušný útvar policie jejímu držiteli povolit jiný způsob jejího zabezpečení v případě, že bude řádně zabezpečena proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
(8) Příslušný útvar policie je oprávněn u držitelů zbrojních průkazů provést kontrolu zabezpečení zbraní kategorie A; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí.

§ 59
Svěření zbraně
(1) Držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence může svěřit zbraň kategorie B nebo C nebo střelivo do této zbraně jiné fyzické osobě, která není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, pouze v rámci
a) podnikání zaměřeného na výcvik a výuku ve střelbě,
b) sportovní přípravy nebo sportovních soutěží, jejichž součástí je střelba,
c) výuky k loveckým účelům,
d) přípravy na budoucí povolání související s držením nebo nošením zbraně,
e) filmové nebo divadelní činnosti, jde-li o zbraň upravenou pro střelbu nábojkami nebo cvičnými náboji, nebo
f) výuky branné přípravy nebo výuky v oboru, jehož obsahem je i výroba, opravy a zkoušky zbraní a střeliva.
(2) Svěří-li držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence zbraň nebo střelivo do používání fyzické osobě podle odstavce 1, je povinen
a) poučit tuto osobu o bezpečném zacházení se zbraní a střelivem,
b) dbát nutné opatrnosti a
c) zajistit přítomnost odpovědné osoby (instruktora), která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.
(3) Zbraň nebo střelivo do této zbraně lze svěřit fyzické osobě podle odstavce 1 jen na dobu nezbytně nutnou, a to pouze
a) k provedení střelby na střelnici, pokud nejde o střelbu ze zbraně uvedené v odstavci 1 písm. e), nebo
b) k jiné manipulaci se zbraní nebo střelivem v prostoru, který určí odpovědná osoba provádějící dohled podle odstavce 2 písm. c).
(4) Při výuce, přípravě nebo soutěžích, jejichž součástí je střelba, může osoba mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 3 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.

§ 60
Držení a nošení zbraní při zvláštních příležitostech
Osoba, která se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav, může na těchto akcích nosit zbraň, pouze
a) drží-li zbraň k provozování zábavné střelby v komerčních nebo obdobných střelnicích,
b) podílí-li se se souhlasem pořadatele na zabezpečení akce, jejíž součástí je střelba,
c) zabezpečuje-li úkoly podle zvláštního právního předpisu,10) nebo
d) pokud je to nezbytné k ochraně života, zdraví nebo majetku, a nošení zbraně povolí útvar policie příslušný podle místa konání akce.

§ 61
Veřejné vystavování zbraní a střeliva
(1) Zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně může být veřejně vystavována jen na základě povolení vydaného útvarem policie příslušným podle místa konání akce.
(2) Povolení k veřejnému vystavovaní zbraní nebo střeliva se vydává na základě písemné žádosti pořadatele výstavy, ve které uvede
a) název a sídlo pořadatele výstavy,
b) přesné označení místa a dobu trvání výstavy,
c) údaje o zbrani nebo hlavní části zbraně, údaje identifikující zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo, které mají být vystavovány,
d) množství vystavovaných zbraní, hlavních částí zbraní, zakázaných doplňků zbraní nebo střeliva a jejich vlastníky a
e) způsob vystavování a zabezpečení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva před zneužitím, ztrátou nebo odcizením.
(3) Útvar policie uvedený v odstavci 1 před vydáním povolení k veřejnému vystavovaní zbraní nebo střeliva posoudí zejména podmínky zabezpečení zbraně, zakázaného doplňku zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva proti jejich zneužití, ztrátě nebo odcizení. V rozhodnutí o povolení k veřejnému vystavovaní zbraní nebo střeliva může stanovit další podmínky pro jejich zabezpečení. Nebudou-li podmínky zabezpečení splněny, žádost o povolení musí být zamítnuta. Odvolání proti zamítavému rozhodnutí nemá odkladný účinek.

§ 62
Dojde-li v průběhu veřejného vystavování zbraně nebo střeliva k porušení podmínek jejich zabezpečení, vyzve útvar policie, který povolení vydal, držitele povolení k odstranění nedostatků. V případě neuposlechnutí výzvy nebo při opakovaném porušení podmínek zabezpečení zbraní a střeliva, útvar policie, který povolení vydal, toto zruší. O zrušení povolení okamžitě vyrozumí vystavovatele. Proti rozhodnutí o zrušení povolení se nelze odvolat.

§ 63
Znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
a výroba řezů zbraní a střeliva
(1) Znehodnotit nebo zničit zbraň kategorie A, B nebo C, zakázaný doplněk zbraně nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně. Jde-li o zbraň, která je kulturní památkou, musí být též udělen souhlas příslušného orgánu státní památkové péče s jejím znehodnocením nebo zničením nebo s výrobou jejího řezu.
(2) Vlastník zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně uvedených v odstavci 1 je povinen je před jejich znehodnocením nebo zničením nebo výrobou jejich řezu předložit příslušnému útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí podanou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis; žádost musí obsahovat
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,
b) důvod znehodnocení nebo zničení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně nebo výroby jejího řezu a
c) údaje o zbrani nebo údaje identifikující hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně.
(3) K žádosti podle odstavce 2 je žadatel povinen přiložit
a) zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně; pokud rozměry neumožňují jejich přiložení, sdělí místo jejich uložení,
b) průkaz zbraně, jde-li o registrovanou zbraň nebo hlavní část zbraně, a
c) písemný souhlas příslušného orgánu státní památkové péče, jde-li o zbraň, která je kulturní památkou,
o jejichž převzetí vydá příslušný útvar policie potvrzení.
(4) Příslušný útvar policie žádost podle odstavce 2 zamítne, pokud kriminalistickou expertizou bylo zjištěno důvodné podezření, že s touto zbraní byl spáchán trestný čin nebo přestupek.
(5) Žadatel, kterému bylo vydáno povolení podle odstavce 1, smí zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně předat ke znehodnocení nebo zničení nebo výrobě jejího řezu pouze osobě, která je k této činnosti oprávněna. Této osobě předá i střelivo, pokud ho žadatel chce nechat znehodnotit nebo zničit nebo vyrobit jeho řez. O převzetí zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva je povinna tato osoba vydat žadateli potvrzení.
(6) Žadatel, kterému bylo vydáno povolení podle odstavce 1, je povinen příslušnému útvaru policie, který povolení vydal, předložit do 10 pracovních dnů po znehodnocení nebo zničení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně nebo výrobě jeho řezu potvrzení oprávněné osoby o jejich znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu.
(7) Držitel znehodnocené zbraně nesmí v místech, kam má veřejnost volný přístup, nosit tuto zbraň viditelně. Při nošení znehodnocené zbraně je povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení.

§ 64
Postup držitele zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva po zániku jejich platnosti
(1) Držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva je povinen do 2 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti
a) převést vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně na jiného oprávněného držitele,
b) požádat příslušný útvar policie o povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně kategorie A, B nebo C nebo předat ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu střelivo osobě, která je k této činnosti oprávněna, nebo
c) požádat příslušný útvar policie o předání zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva za účelem jejího prodeje nebo úschovy.
(2) Jestliže vlastník zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní ani po opakované výzvě příslušného útvaru policie nenaloží se zbraní nebo střelivem v souladu s odstavcem 1, rozhodne příslušný útvar policie o tom, že je nabídne prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva k prodeji. Výtěžek získaný prodejem náleží, po odečtení nákladů prodeje, jejich vlastníku.
(3) Pokud se nepodaří uskutečnit prodej zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní podle odstavce 2 nejpozději do 2 let od opakované písemné výzvy příslušného útvaru policie, bude zničena.
(4) Zanikne-li právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, která byla držitelem zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraní nebo střeliva, plní podle povahy věci povinnosti stanovené v odstavci 1 ten, kdo nakládá s majetkem zaniklé právnické osoby nebo fyzické osoby - podnikatele.

§ 65
Úmrtí držitele zbraně nebo střeliva
(1) V případě smrti nebo prohlášení za mrtvého osoby, která držela zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je ten, kdo žil s takovou osobou v době její smrti nebo prohlášení za mrtvého ve společné domácnosti, povinen tuto skutečnost oznámit kterémukoli útvaru policie; to neplatí, pokud mu tato okolnost nebyla známa. O oznámení podle věty první vydá policie potvrzení.
(2) Příslušný útvar policie předává příslušnému orgánu, který provádí řízení o dědictví, informace o zemřelém vlastníku zbraně a o jeho zbrani, hlavní části zbraně, zakázaném doplňku zbraně nebo střelivu.

§ 66
Dědění zbraně nebo střeliva
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně do vlastnictví děděním a není držitelem příslušných oprávnění k jejich držení, je oprávněna do 2 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva. V případě, že tak neučiní nebo dojde k zamítnutí žádosti, je povinna postupovat podle § 64.
(2) Nabude-li vlastnictví ke zbrani uvedené v odstavci 1 děděním fyzická osoba, která má zákonného zástupce, platí pro tohoto zástupce odstavec 1 obdobně.

§ 67
Oznámení o propadnutí nebo zabrání zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva
Orgán, který v trestním řízení nebo v řízení o přestupku rozhodl o propadnutí nebo zabrání zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, zašle opis tohoto rozhodnutí opatřený doložkou právní moci příslušnému útvaru policie.

§ 68
Nálezy dokladů, zbraní nebo střeliva
(1) Každý, kdo nalezne zbrojní průkaz, zbrojní licenci, zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, evropský zbrojní pas nebo průkaz zbraně, je povinen odevzdat neprodleně tyto doklady příslušníkovi policie nebo kterémukoliv útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který je předá nejbližšímu útvaru policie. O převzetí dokladů bude nálezci vydáno potvrzení.
(2) Každý, kdo nalezne zbraň kategorie A, B, C nebo D nebo střelivo do těchto zbraní, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie. O oznámení vydá ten, kdo jej přijal, potvrzení.

§ 69
Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování
(1) Trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká u osoby, která bez povolení přechovává zbraň kategorie A, B nebo C nebo hlavní část zbraně této kategorie, pokud ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tuto zbraň nebo hlavní část zbraně dobrovolně předá do úschovy kterémukoli útvaru policie; ten o převzetí vydá potvrzení.
(2) Ten, kdo odevzdal zbraň nebo hlavní část zbraně, může ve lhůtě 2 měsíců ode dne jejího odevzdání do úschovy požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k držení této zbraně nebo hlavní části zbraně. Pokud o vydání uvedených dokladů nepožádá, nebo nebudou-li mu vydány, použije se § 64 obdobně.

§ 70
Mimořádná opatření
(1) Vláda v době trvání stavu ohrožení státu nebo válečného stavu je oprávněna ve veřejném zájmu nařídit odevzdání zbraní na určité místo do úschovy anebo omezit nebo zakázat jejich nošení.
(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 se zveřejní v hromadných sdělovacích prostředcích a vyhlásí se stejně jako zákon; účinnosti nabývá okamžikem, který je v něm stanoven.

Hlava X
Informační systémy o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích
§ 71
Informační systémy
(1) Ministerstvo vede informační systém obsahující osobní údaje a čísla průkazů zkušebních komisařů.
(2) Policie při plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona vede informační systémy obsahující údaje o
a) vydaných zbrojních průkazech a jejich držitelích,
b) vydaných zbrojních licencích a jejich držitelích,
c) registrovaných zbraních, hlavních částech zbraní, zakázaných doplňcích zbraní a vydaných průkazech zbraní,
d) vyvezených nebo provezených zbraních, střelivu nebo zakázaných doplňcích zbraní,
e) zbrojních průvodních listech pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva,
f) jednorázových dokladech o povolení přepravy a povoleních přepravovat zbraně nebo střelivo,
g) ztracených nebo odcizených zbraních, zbrojních průkazech, zbrojních licencích, průkazech zbraní a průkazech zkušebních komisařů,
h) zajištěných, zadržených, odebraných, odevzdaných, propadlých nebo zabraných zbraních, zakázaných doplňcích zbraní a zbraních nebo zakázaných doplňcích zbraní určených ke zničení nebo znehodnocení a
i) provozovaných střelnicích.
(3) Informační systémy vedené podle odstavce 2 obsahují osobní údaje v rozsahu údajů uváděných na žádosti nebo v rozsahu údajů uváděných na ostatních tiskopisech vyplňovaných podle tohoto zákona nebo údajů získaných v řízení podle tohoto zákona.
(4) Ministerstvo je oprávněno nepřetržitě vstupovat do informačních systémů policie vedených podle odstavce 2 a využívat údaje v nich uvedené k plnění svých úkolů ve věcech zbraní a střeliva.

§ 72
Uchovávání údajů a dokumentace
(1) Údaje v informačních systémech provozovaných podle § 71 mohou být uchovávány v písemné formě, na technických nosičích dat nebo způsobem kombinujícím uvedené formy a ve stejné formě i přenášeny.
(2) Údaje evidované technickými nosiči dat se uchovávají po dobu 15 let od zániku platnosti dokladů, z kterých byly údaje čerpány.
(3) Údaje evidované v písemné formě se uchovávají po dobu 5 let od zániku platnosti dokladů, z kterých byly údaje čerpány.
(4) Při uchovávání dokumentace související s vedením informačního systému se postupuje podle zvláštního právního předpisu.16)

§ 73
Poskyt ování údajů
(1) Ministerstvo nebo policie poskytuje údaje z informačních systémů vedených podle tohoto zákona, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.
(2) Ministerstvo poskytuje policii z informačního systému zkušebních komisařů údaje nezbytné pro určování zkušebních komisařů k provádění zkoušky odborné způsobilosti.
(3) Policie je oprávněna podnikatelům v oboru zbraní a střeliva, kteří zbraně nebo střelivo nakupují, prodávají, přijímají nebo k tomu vyhledávají objednávky, přenechávají zbraně nebo střelivo jiným, nebo jejich nabytí, prodej nebo přenechávání zprostředkovávají, poskytovat čísla ztracených nebo odcizených zbrojních průkazů nebo zbrojních licencí.
(4) Policejní prezidium České republiky předává potřebné informace, které má k dispozici,
a) o přepravě zbraní nebo střeliva členskému státu Evropské unie, na jehož území nebo přes jehož území budou přepraveny; o přepravě zbraní nebo střeliva fyzickými nebo právnickými osobami, které nemají místo pobytu nebo sídlo v České republice, informují nejpozději během přepravy,
b) o vydání povolení k nabytí vlastnictví nebo držení zbraně kategorie B příslušnému členskému státu Evropské unie, má-li osoba, které bylo toto povolení vydáno, místo pobytu i v tomto členském státě, a
c) o nabytí vlastnictví zbraně kategorie C příslušnému členskému státu Evropské unie, má-li osoba, která nabyla vlastnictví k této zbrani, místo pobytu i v tomto členském státě.

Hlava XI
Výkon státní správy
§ 74
(1) Státní správu ve věcech zbraní a střeliva vykonává ministerstvo, policie a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
(2) V rámci policie vykonává státní správu ve věcech zbraní a střeliva
a) Policejní prezidium České republiky,
b) útvary s územně vymezenou působností na území kraje (dále jen "správa policie v kraji") a
c) příslušné útvary policie.
(3) Ministerstvo
a) ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči Policejnímu prezidiu České republiky,
b) vydává soubory písemných testů ke zkouškám odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu a žadatelů o jmenování zkušebním komisařem,
c) vede informační systém zkušebních komisařů a poskytuje z něj policii údaje nezbytné pro určování zkušebních komisařů k provádění zkoušky odborné způsobilosti a
d) poskytuje údaje z informačních systémů vedených podle tohoto zákona, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.
(4) Policejní prezidium České republiky
a) ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči správě policie v kraji,
b) vede informační systémy podle tohoto zákona a poskytuje z nich údaje, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a
c) vykonává působnost příslušného útvaru policie ve vztahu k zastupitelským úřadům.
(5) Správa policie v kraji ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči příslušnému útvaru policie.
(6) Příslušný útvar policie plní úkoly příslušného útvaru policie podle tohoto zákona.
(7) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva rozhoduje v pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie zbraní A až D.

§ 75
(1) Dozor nad dodržováním tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení u držitelů zbrojních oprávnění vykonává
a) ministerstvo, které kontroluje dozor prováděný Policejním prezidiem České republiky, správou policie v kraji nebo příslušným útvarem policie,
b) Policejní prezidium České republiky, pokud činnost držitele zbrojní licence přesahuje územní působnost správy policie v kraji,
c) správa policie v kraji, pokud činnost držitele zbrojní licence přesahuje územní působnost příslušného útvaru policie, a
d) příslušný útvar policie, pokud činnost držitele zbrojní licence nepřesahuje rámec jeho územní působnosti.
(2) Výkon dozoru se řídí základními pravidly kontrolní činnosti podle zvláštního právního předpisu.20) Při výkonu dozoru jsou orgány dozoru uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) oprávněny
a) požadovat předložení zbraně kategorie A, B, C nebo D nebo střeliva do těchto zbraní a příslušných dokladů ke kontrole,
b) provádět kontrolu bezpečného používání zbraně nebo střeliva uvedených v písmenu a) a
c) v odůvodněných případech zajistit zbraň kategorie A, B, C nebo D nebo střelivo do této zbraně; o převzetí vydá kontrolované osobě potvrzení.

Hlava XII
Sankce a ochranná opatření
§ 76
Správní delikty
(1) Za porušení ustanovení tohoto zákona lze uložit držiteli zbrojní licence nebo provozovateli střelnice pokutu až do výše
a) 1 000 000 Kč, je-li porušen § 39 odst. 1 písm. b), c), e), g), k), n) nebo o), § 39 odst. 2 písm. a) nebo b), § 39 odst. 3 písm. a), § 39 odst. 4, § 42 odst. 1, 2 nebo 3 nebo § 54 odst. 1 písm. c),
b) 500 000 Kč, je-li porušen § 39 odst. 1 písm. a), f), i) nebo m) nebo § 54 odst. 1 písm. a) nebo d),
c) 250 000 Kč, je-li porušen § 39 odst. 1 písm. d), h) nebo j) nebo § 54 odst. 1 písm. b),
d) 100 000 Kč, je-li porušen § 39 odst. 1 písm. l), § 39 odst. 2 písm. c), § 39 odst. 3 písm. b) nebo § 54 odst. 2.
(2) Správní delikty projednává orgán dozoru uvedený v § 75 odst. 1, který při výkonu dozoru protiprávní jednání zjistil. Tento orgán též vybírá pokutu podle zvláštního právního předpisu,21) pokud ji uložil. Při ukládání pokut orgán příslušný k projednání správního deliktu vychází z povahy protiprávního jednání, charakteru a rozsahu jeho následků a přihlédne k případnému opakovanému porušení povinností nebo k tomu, že bylo porušeno více povinností.
(3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán oprávněný k uložení pokuty o porušení povinnosti dověděl, nejpozději do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
(4) Nedojde-li k dobrovolnému zaplacení pokuty ve lhůtě stanovené v rozhodnutí, předá správní orgán věc k vymáhání příslušnému finančnímu úřadu, který postupuje podle zvláštního právního předpisu.21) Výnos pokuty je příjmem státního rozpočtu.

§ 77
Ochranná opatření
(1) Osobě, která bez příslušného oprávnění přechovává zbraň kategorie A, B, C nebo D nebo střelivo, může orgán dozoru uložit vedle pokuty též jejich propadnutí nebo vyslovit jejich zabrání.
(2) Propadnutí podle odstavce 1 lze uložit, jestliže zbraň nebo střelivo náleží pachateli a byly
a) ke spáchání protiprávního jednání užity nebo určeny, nebo
b) protiprávním jednáním získány nebo nabyty za věc protiprávním jednáním získanou.
(3) Nebylo-li uloženo propadnutí podle odstavce 2, lze rozhodnout, že se zbraň nebo střelivo zabírá, jestliže náleží pachateli, kterého nelze za protiprávní jednání stíhat.
(4) Propadnutí zbraně kategorie A, B, C nebo D nebo střeliva nelze uložit nebo zabrání nelze vyslovit, je-li jejich hodnota v nápadném nepoměru k povaze protiprávního jednání. Vlastníkem propadlých a zabraných zbraní nebo střeliva se stává stát.
(5) Uložit propadnutí nebo vyslovit zabrání zbraně kategorie A, B, C nebo D nebo střeliva lze do 2 let ode dne, kdy se příslušný orgán dozoru o porušení právní povinnosti dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne porušení právní povinnosti.

Hlava XIII
Ustanovení společná
§ 78
Vztah ke správnímu řádu
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na řízení podle tohoto zákona správní řád.22)
(2) V případech, kdy se fyzické nebo právnické osobě žádající o udělení výjimky podle tohoto zákona, o vydání povolení k nabytí vlastnictví a držení zbraně kategorie A nebo B nebo střeliva do těchto zbraní, zbrojního průkazu, zbrojní licence, zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, dokladu nebo povolení k přepravě nebo o vydání evropského zbrojního pasu v plném rozsahu vyhoví, nevydává se rozhodnutí ve správním řízení.

§ 79
Zmocňovací ustanovení
(1) Vláda stanoví nařízením technické požadavky pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva k provedení § 58 odst. 2 až 5 a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami.
(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 17 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 9, § 30 odst. 11, § 39 odst. 5 a § 49 odst. 1.
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) vzor zbrojního průkazu, zbrojní licence, zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, průkazu zbraně, průkazu zkušebního komisaře,
b) vzor žádosti o udělení výjimky, o povolení, o vydání zbrojního průkazu, o rozšíření skupin zbrojního průkazu, o vydání zbrojní licence, o rozšíření skupin zbrojní licence, o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, o povolení přepravy, o vydání evropského zbrojního pasu, o jmenování zkušebním komisařem, o povolení k provozování střelnice
(4) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 3, § 39 odst. 2 písm. a) a b) a § 39 odst. 3 písm. a), stanoví vzor potvrzení o znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva a kontrolní znehodnocovací značky a stanoví dovolené výrobní provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva.
(5) Ministerstvo zdravotnictví vydá vyhlášku k provedení § 20 odst. 6 a § 54 odst. 2.

Hlava XIV
Ustanovení přechodná
§ 80
(1) Výjimka, týkající se zbraně kategorie A, udělená podle dosavadní právní úpravy, se považuje za výjimku udělenou podle tohoto zákona. Tomu, kdo je na základě této výjimky oprávněn zbraň nosit, vydá příslušný útvar policie do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nový zbrojní průkaz, v němž toto oprávnění zaznamená.
(2) Každý, kdo je ke dni účinnosti tohoto zákona oprávněn držet a nosit zbraň kategorie B, je oprávněn ji vlastnit, držet a nosit podle tohoto zákona.
(3) Každý, kdo ke dni účinnosti tohoto zákona přechovává zbraň, k jejímuž držení nebo nošení nebylo podle dosavadních předpisů nutné mít zbrojní průkaz, zbrojní licenci nebo povolení a podle tohoto zákona je zbrojní průkaz, zbrojní licence nebo povolení vyžadováno, je povinen požádat o vydání příslušného zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo povolení podle tohoto zákona nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti. V případě zbraní vyrobených do 31. prosince 1890 je třeba povinnost podle první věty splnit nejpozději do 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(4) Každý, kdo je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat střelnici, je povinen ustanovit správce střelnice a vybavit střelnici lékárničkou první pomoci podle tohoto zákona do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; osobní údaje ustanoveného správce střelnice je povinen oznámit příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne jeho ustanovení.

§ 81
(1) Zbrojní průkaz vydaný před nabytím účinnosti tohoto zákona platí po dobu v něm uvedenou, pokud není dále stanoveno jinak, a skupiny zbrojních průkazů se převádějí takto:
a) skupina A, B nebo C zůstává zachována,
b) skupina D - k výkonu zaměstnání v místech, kam nemá veřejnost volný přístup, a skupina E - k výkonu zaměstnání v místech, kam má veřejnost volný přístup, na skupinu D - k výkonu zaměstnání nebo povolání,
c) skupina F - k ochraně zdraví, života a majetku v místech, kam nemá veřejnost volný přístup, a skupina G - k ochraně zdraví, života a majetku v místech, kam má veřejnost volný přístup, na skupinu E - k ochraně života, zdraví a majetku.
(2) Platnost zbrojního průkazu skupiny H vydaného podle dosavadní právní úpravy zaniká uplynutím lhůty 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Na zbrojní průkazy skupiny D nebo E vydané podle dosavadní právní úpravy nelze od účinnosti tohoto zákona nabývat do vlastnictví zbraně kategorie A, B nebo C.
(4) Při rozšiřování skupin zbrojních průkazů vydaných před nabytím účinnosti tohoto zákona se postupuje podle § 25.
(5) Zbrojní průkaz vydaný podle dosavadní právní úpravy cizinci,6) který není občanem členského státu Evropské unie nebo členského státu Organizace Severoatlantické smlouvy, pozbývá platnosti uplynutím 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Při žádosti o vydání nového zbrojního průkazu podle § 24 se postupuje podle § 18 odst. 3.
(6) Zbrojní oprávnění vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona se považuje za zbrojní licenci a pozbývá platnosti uplynutím 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(7) Ostatní doklady vydané podle právního předpisu platného před účinností tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu stanovenou právními předpisy platnými před účinností tohoto zákona.
(6) Zbrojní oprávnění vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona se považuje za zbrojní licenci a pozbývá platnosti uplynutím 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(7) Ostatní doklady vydané podle právního předpisu platného před účinností tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu stanovenou právními předpisy platnými před účinností tohoto zákona.

§ 82
Řízení o žádosti o vydání zbrojního průkazu nebo zbrojní licence zahájené před nabytím účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.

§ 83
Z rušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních).
2. Zákon č. 13/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních).

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 156/2000 Sb.
§ 84
Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 17 odst. 3 se v písmenu d) na konci věty tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 19a) zní:
"e) rozhoduje v pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie zbraní A až D.19a)
19a) § 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních).".
2. Část druhá se zrušuje.

ČÁST TŘETĺ
Změna živnostenskéh o zákona
§ 85
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb. a zákona č. 86/2002 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupina 302 "Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví" se u oboru živnosti "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona" za slovem "uschovávání" se spojka "a" nahrazuje čárkou, za slovo "znehodnocování" se vkládají slova "a ničení", slova "podléhajících registraci podle zákona" se zrušují a ve sloupci 5 se slova "§ 63 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)," zrušují.
2. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupina 302 "Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví" u oboru živnosti "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona" se za slovem "přeprava" spojka "a" nahrazuje čárkou, za slovo "znehodnocování" se vkládají slova "a ničení", slova "do zbraní podléhajících registraci podle zákona" a slova "podléhajících registraci, podle skupiny 302 přílohy č. 3 živnostenského zákona" se zrušují a na konci textu se doplňují nové odstavce, které znějí:
"Pro výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení střeliva průkaz pyrotechnika a věk nejméně 21 let.Pro vývoj střeliva vysokoškolské vzdělání1) získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti technických věd a technologií, studijní obor teorie a technologie výbušnin".Poznámka pod čarou č. 1) zní:
"1) § 44 a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).".
Ve sloupci 5 se slova "§ 63 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), pro vývoj a výrobu střeliva § 23 odst. 1 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.," nahrazují slovy "pro vývoj a výrobu střeliva § 23 odst. 1 a pro ničení a zneškodňování střeliva § 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,".
3. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupina 302 "Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví" se zrušuje obor živnosti "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenských zbraní" včetně textu ve sloupcích 2, 4 a 5.
4. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupina 302 "Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví" se zrušuje obor živnosti "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva" včetně textu ve sloupcích 2, 4 a 5.
5. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupina 302 "Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví" se u oboru živnosti "Provozování střelnic" ve sloupci 5 zrušují slova "§ 63 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních),".
6. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupina 314 "Ostatní" se u oboru živnosti "Výuka a výcvik ve střelbě se zbraní" ve sloupci 5 zrušují slova "§ 63 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních),".

§ 86
Přechodná ustanovení
(1) Fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3 skupiny 302 živnostenského zákona s předmětem podnikání "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona" nebo "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva" na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona, v rozsahu zahrnujícím vývoj, výrobu, opravy nebo úpravy nebo znehodnocování střeliva, musí nejpozději ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou způsobilost podle tohoto zákona. Nebudou-li doklady v této lhůtě doloženy, příslušný živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.
(2) Předloží-li osoby uvedené v odstavci 1 živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou způsobilost podle tohoto zákona, postupuje živnostenský úřad při rozhodování o koncesi podle § 53 a 54. Stanovisko podle § 52 se nevyžaduje.
(3) Živnostenská oprávnění v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3 skupiny 302 živnostenského zákona s předmětem podnikání "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona", "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenských zbraní" a "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona" v rozsahu zahrnujícím nákup, prodej, půjčování, uschovávání nebo přepravu střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona a v koncesované živnosti "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva" v rozsahu zahrnujícím nákup, prodej, půjčování, uschovávání nebo přepravu vojenského střeliva, získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona, se považují za živnostenská oprávnění s předmětem podnikání podle nové právní úpravy. Živnostenský úřad vydá ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona odpovídající koncesní listinu.
(4) Při rozhodování o žádosti o koncesi, o které nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle nové právní úpravy, včetně povinnosti vyžádat si stanoviska podle § 52 a 53.
(5) Úkony provedené podle odstavců 2 a 3 jsou osvobozeny od správních poplatků.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§ 87
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003, s výjimkou ustanovení § 10 odst. 3, § 12 odst. 4, § 17 odst. 4, § 46 odst. 5 až 7, § 49, § 50 odst. 9, § 51 odst. 7 a 8 a § 73 odst. 4 zákona o zbraních, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky do Evropské unie v platnost.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

1) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb.
2) Například zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.
3) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
5) § 30 až 34, § 49 a § 65 až 87 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.
6) § 1 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb.
7) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8) § 17 zákona č. 156/2000 Sb.
9) Například zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.
10) Například zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 2 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
12) § 10 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
13) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
14) § 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
15) Například zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 305/1999 Sb., o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
17) § 17 odst. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Sb.
18) Například § 22 a 23 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 150/2000 Sb.
19) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
20) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
22) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.Podmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582