Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

§ 77
Ochranná opatření
(1) Osobě, která bez příslušného oprávnění přechovává zbraň kategorie A, B, C nebo D nebo střelivo, může orgán dozoru uložit vedle pokuty též jejich propadnutí nebo vyslovit jejich zabrání.
(2) Propadnutí podle odstavce 1 lze uložit, jestliže zbraň nebo střelivo náleží pachateli a byly
a) ke spáchání protiprávního jednání užity nebo určeny, nebo
b) protiprávním jednáním získány nebo nabyty za věc protiprávním jednáním získanou.
(3) Nebylo-li uloženo propadnutí podle odstavce 2, lze rozhodnout, že se zbraň nebo střelivo zabírá, jestliže náleží pachateli, kterého nelze za protiprávní jednání stíhat.
(4) Propadnutí zbraně kategorie A, B, C nebo D nebo střeliva nelze uložit nebo zabrání nelze vyslovit, je-li jejich hodnota v nápadném nepoměru k povaze protiprávního jednání. Vlastníkem propadlých a zabraných zbraní nebo střeliva se stává stát.
(5) Uložit propadnutí nebo vyslovit zabrání zbraně kategorie A, B, C nebo D nebo střeliva lze do 2 let ode dne, kdy se příslušný orgán dozoru o porušení právní povinnosti dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne porušení právní povinnosti.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582