Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

§ 75
(1) Dozor nad dodržováním tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení u držitelů zbrojních oprávnění vykonává
a) ministerstvo, které kontroluje dozor prováděný Policejním prezidiem České republiky, správou policie v kraji nebo příslušným útvarem policie,
b) Policejní prezidium České republiky, pokud činnost držitele zbrojní licence přesahuje územní působnost správy policie v kraji,
c) správa policie v kraji, pokud činnost držitele zbrojní licence přesahuje územní působnost příslušného útvaru policie, a
d) příslušný útvar policie, pokud činnost držitele zbrojní licence nepřesahuje rámec jeho územní působnosti.
(2) Výkon dozoru se řídí základními pravidly kontrolní činnosti podle zvláštního právního předpisu.20) Při výkonu dozoru jsou orgány dozoru uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) oprávněny
a) požadovat předložení zbraně kategorie A, B, C nebo D nebo střeliva do těchto zbraní a příslušných dokladů ke kontrole,
b) provádět kontrolu bezpečného používání zbraně nebo střeliva uvedených v písmenu a) a
c) v odůvodněných případech zajistit zbraň kategorie A, B, C nebo D nebo střelivo do této zbraně; o převzetí vydá kontrolované osobě potvrzení.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582