Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.)

§ (1-109)

ČÁST DEVÁTÁ
STÁTNÍ SPRÁVA
§87
Působnost ministerstva

Ministerstvo

a) registruje vnitřní předpisy vysokých škol,

b) vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o stavu vysokého školství a dlouhodobý záměr ministerstva (§18 odst. 4),

c) projednává a vyhodnocuje dlouhodobé záměry veřejných vysokých škol a dlouhodobé záměry soukromých vysokých škol a jejich každoroční aktualizaci,

d) rozděluje finanční prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly školství vysokým školám a kontroluje jejich využití,

e) kontroluje hospodaření veřejné vysoké školy; postupuje při tom podle zvláštního předpisu,[20]

f) uděluje státní souhlas podle §39,

g) rozhoduje o udělení akreditace studijních programů a o udělení akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v daném oboru,

h) jmenuje další členy zkušební komise podle §53,

i) sdružuje a využívá informace z matriky studentů v souladu se zvláštními předpisy,

j) v souladu s tímto zákonem řídí vysoké školy při výkonu státní správy,

k) plní úkoly nadřízeného správního orgánu vysokých škol ve správním řízení,

l) přijímá opatření podle §37, 38, 43 a 85,

m) uznává zahraniční vysokoškolské vzdělání a kvalifikaci podle §89 a 90,

n) přiznává stipendia hrazená ze státního rozpočtu podle §91,

o) materiálně a finančně zabezpečuje činnost Akreditační komise,

p) vyslovuje souhlas nebo se vyjadřuje k záležitostem uvedeným v §95,

q) poskytuje metodickou pomoc vysokým školám ve věcech přípravy statutů a dalších předpisů vysokých škol a fakult, vedení evidence studentů, statistického výkaznictví, knihovnictví, informačních systémů a zahraničních styků,

r) uděluje věcné a finanční ocenění vynikajícím studentům, absolventům studia ve studijním programu a dalším osobám za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti,

s) informuje Ministerstvo zdravotnictví o vydání rozhodnutí o udělení akreditace studijnímu programu zdravotnického zaměření, ke kterému bylo vydáno stanovisko podle § 79 odst. 1 písm. e); akreditovaný studijní program zašle Ministerstvu zdravotnictví zároveň se zaslanou informací.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582