Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš. odb. aj. vzdělávání)

§ (1-192)§ 136
Další pravidla hospodaření školské právnické osoby

(1) Školská právnická osoba

a) předkládá vyúčtování prostředků získaných ze státního rozpočtu postupem stanoveným zvláštním právním předpisem 30) tomu, kdo je poskytl,

b) provádí odpisy majetku podle zvláštního právního předpisu, 15)

c) zpracovává každoročně rozbor svého hospodaření za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, 31)

d) tvoří výsledek hospodaření sloučením výsledku hospodaření z hlavní činnosti a zisku z doplňkové činnosti po zdanění; výsledek hospodaření se tvoří po vypořádání finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 160 až 163,

e) ze zlepšeného výsledku hospodaření tvoří peněžní fondy, zlepšený výsledek hospodaření je vytvořen tehdy, jestliže skutečné příjmy hospodaření hlavní a doplňkové činnosti školské právnické osoby po zdanění jsou spolu s finančními prostředky přijatými od zřizovatele větší než její provozní náklady.

(2) Školská právnická osoba nesmí

a) zřizovat školské právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a nadace,

b) zakládat právnické osoby podle obchodního zákoníku a účastnit se na podnikání těchto osob,

c) zajišťovat závazky jiných osob,

d) poskytovat dary, s výjimkou darů poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo jiného peněžního fondu zřízeného pro sociální účely, prospěchových stipendií podle § 30 odst. 4 a ocenění podle § 31 odst. 1.

(3) Školská právnická osoba zřízená ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dále nesmí

a) přijímat a poskytovat půjčky bez předchozího souhlasu zřizovatele s výjimkou poskytování půjček z fondu kulturních a sociálních potřeb, sjednávat úvěry a směnečně se zavazovat,

b) uzavírat smlouvy o koupi najaté věci bez předchozího souhlasu zřizovatele,

c) nakupovat nebo bez předchozího souhlasu zřizovatele přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným osobám akcie či jiné cenné papíry.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582