Nařízení vlády o minimální mzdě

§ (1-7)

Nařízení vlády č. 303/1995 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. prosince 1995

o minimální mzdě

ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb.,
nařízení vlády č. 317/1998 Sb., nařízení vlády č. 131/1999 Sb.,
nařízení vlády č. 313/1999 Sb., nařízení vlády č. 162/2000 Sb.,
nařízení vlády č. 429/2000 Sb., nařízení vlády č. 436/2001 Sb.,
nařízení vlády č. 559/2002 Sb., nařízení vlády č. 463/2003 Sb.
a nařízení vlády č. 699/2004 Sb.

Vláda nařizuje podle §111 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 3/1991 Sb., a podle §4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:

§1

Toto nařízení upravuje poskytování minimální mzdy fyzické osobě v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu[1] (dále jen "zaměstnanec").

§2

§2 (1) Výše minimální mzdy činí

a) za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem 42,50 Kč,

b) za měsíc 7 185 Kč pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou,

c) 90 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o první pracovní poměr nebo obdobný pracovní vztah zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu,

d) 80 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o mladistvého zaměstnance,[2]

e) 75 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu,

f) 50 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem plného invalidního důchodu, nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod.

§2 (2) Výše minimální mzdy uvedená v odstavci 1 písm. a) se stanoví pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin; při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby se výše minimální mzdy úměrně upraví.

§2 (3) Zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou, který má sjednanou nebo povolenou kratší pracovní dobu[3] nebo neodpracoval v měsíci všechny pracovní směny, náleží minimální mzda ve výši odpovídající odpracované době.

§3

Nedosáhne-li mzda[4] zaměstnance v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, která mu náleží podle §2, zaměstnavatel mu rozdíl doplatí (dále jen "doplatek").

§4

U domáckých zaměstnanců se pro účely tohoto nařízení považuje za odpracovanou hodinu odvedená hodina práce podle normy spotřeby práce stanovené zaměstnavatelem.[6]

§5
zrušen

§6

Zrušuje se nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády České republiky č. 615/1992 Sb.

§7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Poznámky:

[1] Např. §226 odst. 2 obchodního zákoníku, zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona ČNR č. 590/1992 Sb., zákona ČNR č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb.

[2] §274 odst. 2 zákoníku práce.

[3] §86 zákoníku práce.

[4] §111 odst. 2 zákoníku práce.

§4 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.

[6] §16 zákona č. 1/1992 Sb.Podmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582