Zákon o státní sociální podpoře

§ (1-80)

Díl šestý
§43
Společná ustanovení

§43 (1) Při společné pěstounské péči manželů náleží dávky pěstounské péče jen jednomu z manželů. Ustanovení §20 odst. 2 platí obdobně.

§43 (2) Jestliže poručník o dítě osobně pečuje, náleží poručníkovi a dítěti dávky podle §37 až 42.

§43 (3) Bylo-li před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče dítě rozhodnutím příslušného orgánu dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem,[18] náleží ode dne uvedeného v rozhodnutí po dobu trvání takové péče dávky podle §37 až 40b. Dávky uvedené v § 37 až 42 náleží rovněž osobě, která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem dítěte; jde-li o totéž dítě, náleží dávka pouze jednou.

HLAVA OSMÁ
PŘÍSPĚVEK NA PÉČI O DÍTĚ V ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC
§43a
Podmínky nároku na příspěvek na péči o dítě
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Nárok na příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má nezaopatřené dítě svěřené do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

§43b
Výše příspěvku na péči o dítě v zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Výše příspěvku na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc činí za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby dítěte a koeficientu 9,00.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582