Zákon o ochraně veřejného zdraví (zákon č.258/2000 Sb.)

§ (1-133)Díl 2
Přestupky

Ukládání pokut
zrušeno

§ 92
zrušeno

§ 92a
Přestupky na úseku bezpečnosti výrobků

(1) Výrobce, dovozce, odpovědná osoba63), distributor nebo prodejce výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou, předmětu běžného užívání nebo chemické látky nebo chemické směsi určené k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní informační povinnost podle § 76 písm. a),

b) nesplní povinnost podle § 76 písm. b), nebo

c) uvede nebo dodá výrobek na trh, do oběhu, distribuuje, nabízí, vystavuje nebo prodává výrobek v rozporu s rozhodnutím podle § 84 odst. 1 písm. c).

(2) Výrobce nebo dovozce výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou nebo výrobce nebo dovozce chemické látky nebo chemické směsi určené k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou se dopustí přestupku tím, že

a) nezajistí složení stanovené v § 5 odst. 1 nebo povolené podle § 5 odst. 5,

b) nezajistí značení výrobku podle § 5 odst. 1, nebo

c) nevybaví výrobek návodem podle § 5 odst. 3.

(3) Provozovatel podniku27b), výrobce nebo dovozce předmětu běžného užívání uvedeného v § 25 písm. a) se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím vydaným na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího výkon úřední kontroly86),

b) v rozporu s § 26 odst. 1 nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie na úseku materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami87)

1. uvede nebo dodá na trh výrobek, který není bezpečný, nebo nedodrží správnou výrobní praxi,

2. nesplní povinnost zkoušet nebo hodnotit dodržení stanovených požadavků na složení nebo vlastnosti výrobku,

3. nevede dokumentaci o zkoušce nebo hodnocení dodržení stanoveného požadavku na složení nebo vlastnosti výrobku, nebo ji nevede ve stanoveném rozsahu,

4. nevybaví výrobek prohlášením,

5. nezajistí balení výrobku do bezpečného obalu,

6. uvede nebo dodá na trh výrobek, který není označen stanovenými údaji,

7. nesplní požadavek na označování, reklamu nebo obchodní úpravu výrobku, nebo

8. nezajistí sledovatelnost, nebo

c) nesplní jinou povinnost podle přímo použitelných předpisů Evropské unie na úseku materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami87), než která je uvedena v písmenu b).

(4) Odpovědná osoba63), výrobce, dovozce nebo distributor předmětu běžného užívání uvedeného v § 25 písm. b) nebo právnická nebo podnikající fyzická osoba, která přijala pověření jako odpovědná osoba63), se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 27 odst. 1 nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o kosmetických přípravcích63)

1. uvede nebo dodá na trh výrobek, který není bezpečný,

2. nesplní povinnost při posouzení bezpečnosti výrobku,

3. neplní povinnost v souvislosti s informační dokumentací k výrobku,

4. nesplní oznamovací povinnost v souvislosti s uvedením výrobku na trh nebo obsahem nanomateriálu ve výrobku,

5. nedodrží správnou výrobní praxi,

6. nesplní povinnost při odběru nebo analýze vzorku výrobku,

7. nesplní informační nebo oznamovací povinnost, pokud výrobek představuje riziko pro lidské zdraví nebo v souvislosti se závažným nežádoucím účinkem výrobku,

8. poruší zákaz v souvislosti se zkouškami na zvířeti,

9. uvede nebo dodá na trh výrobek, který není označen stanovenými údaji,

10. při označení, uvedení nebo dodání na trh nebo propagaci výrobku použije text, název, ochrannou známku, vyobrazení nebo jiný znak, který přisuzuje výrobku vlastnost nebo funkci, kterou nemá,

11. nedodrží povinnost značení výrobku v českém jazyce,

12. nepřijme v důvodném případě okamžitě nápravné opatření nezbytné k uvedení výrobku do souladu se stanoveným požadavkem nebo k jeho stažení z trhu nebo oběhu,

13. nespolupracuje s orgánem ochrany veřejného zdraví na jeho žádost na opatření k vyloučení rizika vyvolaného výrobkem, nebo

14. nepředloží orgánu ochrany veřejného zdraví na jeho žádost informaci nebo dokumentaci k prokázání shody výrobku se stanoveným požadavkem,

b) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím vydaným na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie o kosmetických přípravcích63), nebo

c) nesplní jinou povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o kosmetických přípravcích63), než která je uvedena v písmeni a).

(5) Výrobce, dovozce nebo distributor předmětu běžného užívání uvedeného v § 25 písm. c) se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 26 odst. 1 nebo 3

a) uvede na trh nebo distribuuje výrobek, který není bezpečný, nebo

b) nesplní povinnost značit výrobek nebo ho vybavit prohlášením nebo návodem.

(6) Distributor výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou, chemické látky nebo chemické směsi určené k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou se dopustí přestupku tím, že

a) distribuuje výrobek přicházející do přímého styku s vodou nebo chemickou látku nebo chemickou směs určenou k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou, který nevyhovuje hygienickému požadavku stanovenému podle § 5 odst. 1 nebo povolenému podle § 5 odst. 5, nebo

b) distribuuje výrobek přicházející do přímého styku s vodou nebo chemickou látku nebo chemickou směs určenou k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou bez návodu podle § 5 odst. 3.

(7) Distributor63) předmětu běžného užívání uvedeného v § 25 písm. b) se dopustí přestupku tím, že v rozporu s požadavky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o kosmetických přípravcích63)

a) dodá na trh výrobek, o němž má důvod se domnívat, že není v souladu se stanoveným požadavkem,

b) nezajistí stanovenou skladovací nebo přepravní podmínku výrobku,

c) dodá na trh výrobek, v jehož označení není stanovený údaj,

d) nesplní jinou povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o kosmetických přípravcích63), než která je uvedena v písmenech a) až c).

(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede na trh předmět běžného užívání uvedený v § 25 písm. b) bez určení odpovědné osoby.

(9) Výrobce nebo dovozce výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou se dopustí přestupku tím, že nezajistí ověření podle § 5 odst. 2.

(10) Prodejce předmětu běžného užívání se dopustí přestupku tím, že

a) neumístí předmět běžného užívání s prošlým datem minimální trvanlivosti odděleně nebo takový předmět běžného užívání zřetelně neoznačí,

b) nesplní povinnost podle § 27 odst. 2, nebo

c) nabízí k prodeji předmět běžného užívání s prošlým datem minimální trvanlivosti, který není bezpečný.

(11) Prodejce použitého předmětu běžného užívání uvedeného v § 25 písm. c) se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 26 odst. 4.

(12) Výrobce a dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami a provozovatel potravinářského podniku uvedený v § 26 odst. 6 se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 26 odst. 5 nepodá oznámení o zahájení, změně nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami.

(13) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v § 26 odst. 6 se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím vydaným na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího výkon úřední kontroly86),

b) v rozporu s § 26 odst. 7 nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie na úseku materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami87)

1. používá výrobek, který není bezpečný, nebo nedodrží správnou výrobní praxi,

2. nesplní povinnost zkoušet nebo hodnotit dodržení stanovených požadavků na složení nebo vlastnosti výrobku, nebo

3. nevede dokumentaci o zkoušce nebo hodnocení dodržení stanoveného požadavku na složení nebo vlastnosti výrobku, nebo ji nevede ve stanoveném rozsahu, nebo

c) nesplní jinou povinnost podle přímo použitelných předpisů Evropské unie na úseku materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami87), než která je uvedena v písmeni b).

(14) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 3000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. b) bodu 1 nebo 2, odstavce 4 písm. a) bodu 1, 2, 5, 7, 12 nebo 13, odstavce 5 písm. a), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a), odstavce 10 písm. c) nebo odstavce 13 písm. b) bodu 1 nebo 2,

b) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b), odstavce 3 písm. a) nebo c), odstavce 4 písm. a) bodu 10 nebo 14, odstavce 4 písm. b) nebo c), odstavce 7 písm. d), odstavce 9, odstavce 11 nebo odstavce 13 písm. a) nebo c),

c) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b) nebo c), odstavce 3 písm. b) bodu 6 nebo 8, odstavce 4 písm. a) bodu 8, odstavce 6 písm. b), odstavce 7 písm. b), odstavce 8, odstavce 10 písm. b) nebo odstavce 12,

d) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b) bodu 3, 4, 5 nebo 7, odstavce 4 písm. a) bodu 3, 4, 6 nebo 9, odstavce 5 písm. b), odstavce 7 písm. c) nebo odstavce 13 písm. b) bodu 3,

e) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a) bodu 11,

f) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 10 písm. a).

§ 92b
Přestupky na úseku ochrany jakosti vod

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 3 odst. 2 dopustí přestupku tím, že

a) dodá pitnou vodu, která nesplňuje hygienický požadavek stanovený v § 3 odst. 1, povolený podle § 3 odst. 4 nebo určený podle § 3a nebo § 4 odst. 6,

b) nekontroluje jakost pitné vody podle § 4 odst. 1 nebo rozhodnutí vydaného podle § 4 odst. 3 nebo 6 nebo schématu kontrol stanoveného podle § 3a odst. 7,

c) neoznámí výskyt látky nebo mikroorganismu podle § 4 odst. 6,

d) použije vodárenskou technologii, chemickou látku nebo chemickou směs v rozporu s § 5 odst. 8,

e) nedoloží zjednání nápravy v jakosti pitné vody podle § 3a odst. 2,

f) nezajistí zásobování pitnou vodou podle § 3a odst. 8, nebo

g) nesplní informační povinnost podle § 3a odst. 8 nebo 9 nebo § 4 odst. 4, 5 nebo 6.

(2) Výrobce teplé vody se dopustí přestupku tím, že

a) vyrobí nebo dodá teplou vodu v rozporu s § 3 odst. 3,

b) použije při úpravě teplé vody chemickou látku nebo chemickou směs v rozporu s § 5 odst. 10, nebo

c) nesplní informační povinnost podle § 4 odst. 4.

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 3 odst. 2, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2 nebo § 41a anebo výrobce teplé vody se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz nebo omezení nebo neprovede nápravné opatření uložené podle § 84 odst. 1 písm. e).

(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 3 odst. 2, výrobce teplé vody nebo odběratel pitné nebo teplé vody se dopustí přestupku tím, že k jímání, odběru, dopravě, úpravě, rozvodu, shromažďování a měření dodávky surové nebo pitné vody nebo pro obdobný účel použije výrobek v rozporu s § 5 odst. 11.

(5) Odběratel pitné nebo teplé vody nebo osoba v obdobném postavení, která odebírá pitnou nebo teplou vodu ve stavbě, kde se taková voda dodává veřejnosti, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 4 odst. 4

a) neprošetří příčinu nedodržení hodnoty ukazatele jakosti pitné nebo teplé vody, nebo

b) nepřijme účinné nápravné opatření.

(6) Osoba provozující činnost epidemiologicky závažnou nebo osoba poskytující péči se dopustí přestupku tím, že používá bez povolení vodu jiné jakosti.

(7) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že při výrobě teplé vody pro osobní hygienu zaměstnanců nesplní povinnost podle § 41a.

(8) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 3000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a), odstavce 3, 4 nebo 5,

b) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), d) nebo f) nebo odstavce 2 písm. b),

c) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),

d) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 nebo 7,

e) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo g) nebo odstavce 2 písm. c).

§ 92c
Přestupky na úseku koupališť a saun

(1) Provozovatel přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny, osoba uvedená v § 6d nebo osoba poskytující péči, která provozuje bazén nebo saunu, se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní povinnost k zajištění ochrany koupajících se fyzických osob podle § 6a odst. 1,

b) nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. i) nebo g),

c) nezajistí laboratorní kontrolu vody podle § 6c odst. 1 písm. a),

d) nepředá protokol o výsledku kontroly podle § 6c odst. 1 písm. d),

e) neuchovává protokol podle § 6c odst. 1 písm. c), nebo

f) nesplní informační povinnost podle § 6b.

(2) Provozovatel přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 6c odst. 1 písm. e) nesplní hygienický požadavek pro členění, vybavení nebo provoz přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny.

(3) Provozovatel přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny anebo osoba poskytující péči, která provozuje bazén, se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. f).

(4) Provozovatel umělého koupaliště nebo sauny se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní povinnost podle § 6f odst. 1 písm. a), b), c), d), e) nebo g),

b) nezveřejní údaj podle § 6f odst. 1 písm. f), nebo

c) nesplní povinnost podle § 6f odst. 1 písm. h).

(5) Provozovatel přírodního koupaliště nebo osoba uvedená v § 6d se dopustí přestupku tím, že neprovede doplňující vyšetření jakosti vody podle § 6b odst. 1.

(6) Provozovatel přírodního koupaliště provozovaného na povrchových vodách nebo osoba uvedená v § 6d se dopustí přestupku tím, že

a) poruší dočasný nebo trvalý zákaz používání vody ke koupání uložený podle § 82a odst. 1 písm. c),

b) nezajistí vyšetření dodatečného nebo dalšího vzorku vody, nebo

c) nesplní povinnost podle § 82a odst. 1 písm. b).

(7) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 3000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b),

b) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 3, odstavce 4 písm. a) nebo c), odstavce 5 nebo 6,

c) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

d) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) nebo f),

e) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo odstavce 4 písm. b).

§ 92d
Přestupky na úseku výchovy, vzdělávání a zotavování dětí a mladistvých

(1) Zařízení pro výchovu a vzdělávání, právnická nebo podnikající fyzická osoba provozující živnost uvedenou v § 7 odst. 1 nebo poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině v případě péče o více než 12 dětí současně se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 7 odst. 1 nebo rozhodnutím podle § 14 nesplní hygienický požadavek na provoz, prostorové podmínky, vybavení, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid nebo nakládání s prádlem.

(2) Zařízení pro výchovu a vzdělávání se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 7 odst. 2 nebo 3.

(3) Škola vysílající děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů, fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako pořádající osoba uvedená v § 8 odst. 2 nebo § 11a se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní ohlašovací povinnost podle § 8 odst. 3 a 4,

b) vyšle nebo přijme dítě v rozporu s § 9 odst. 1, 2 nebo 3, nebo

c) nesplní povinnost podle § 11 odst. 1.

(4) Škola vysílající děti na školu v přírodě, fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako pořádající osoba uvedená v § 8 odst. 2, § 11a nebo § 12 se dopustí přestupku tím, že

a) přijme k činnosti na zotavovací akci, jiné podobné akci, výchovně rekreačním táboře nebo škole v přírodě fyzickou osobu jako dozor, zdravotníka nebo osobu činnou při stravování, která nesplňuje podmínky stanovené v § 10 odst. 1 nebo 3, nebo

b) nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. k).

(5) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako pořádající osoba uvedená v § 8 odst. 2 nebo § 11a se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 8 odst. 2

1. nedodrží hygienický požadavek pro umístění zotavovací akce nebo výchovně rekreační akce, členění stavby nebo zařízení, vybavení, osvětlení, úklid, zásobování vodou, odstraňování odpadků nebo splaškových vod, pro ubytování, stravování nebo režim dne, nebo

2. nedodrží zákaz nebo podmínku podávání potraviny nebo jejího používání při přípravě pokrmu, nebo

b) v rozporu s § 11 odst. 2 nezajistí instruktáž fyzické osoby činné na zotavovací akci nebo výchovně rekreační akci.

(6) Škola vysílající děti na školu v přírodě na dobu 5 dnů nebo kratší, fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, která pořádá jinou podobnou akci pro děti podle § 12, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 12 nezajistí hygienicky nezávadný stav zařízení nebo zásobování akce pitnou vodou.

(7) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí přestupku tím, že ve škole nebo školském zařízení poruší zákaz nabízet k prodeji nebo prodávat potraviny, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí ve věku do ukončení povinné školní docházky.

(8) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7,

b) 30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 3, 4, odstavce 5 písm. a) nebo odstavce 6,

c) 5000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 5 písm. b).

§ 92e
Přestupky na úseku vnitřního prostředí stavby a venkovní hrací plochy

(1) Uživatel stavby uvedené v § 13 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby vnitřní prostředí pobytové místnosti v této stavbě odpovídalo hygienickému limitu chemického, fyzikálního nebo biologického ukazatele.

(2) Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 13 odst. 2 nezajistí, aby písek nebyl mikrobiálně, chemicky nebo parazitárně znečištěn, nebo

b) poruší zákaz uložený podle § 84 odst. 1 písm. h).

(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 2000000 Kč.

§ 92f
Přestupky na úseku činností epidemiologicky závažných

(1) Provozovatel činnosti epidemiologicky závažné se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21

a) nedodrží zásadu provozní hygieny,

b) nezajistí uplatnění znalosti nebo zásady osobní nebo provozní hygieny zaměstnancem nebo spolupracujícím rodinným příslušníkem,

c) nezajistí, aby výkonem činnosti epidemiologicky závažné nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví,

d) umožní fyzické osobě výkon činnosti epidemiologicky závažné v rozporu s § 19 odst. 3, nebo

e) používá kosmetický přípravek, který neodpovídá požadavkům přímo použitelného předpisu Evropské unie63).

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetické, masérské nebo regenerační a rekondiční služby, solária nebo činnosti, při níž je porušována integrita kůže, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 odst. 3 nezabezpečí lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru služby.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, kadeřnictví, holičství, pedikúry, manikúry, solária nebo činnosti, při níž je porušována integrita kůže, se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz podle § 22.

(4) Provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu se dále dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 23 odst. 5, § 24 odst. 1 písm. c) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie na úseku potravinového práva88)

1. poskytuje stravovací službu v provozovně, která nevyhovuje obecnému nebo specifickému požadavku,

2. nesplní požadavek na pojízdný nebo přechodný provoz, prodejní automat nebo jiný prostor, v němž se pravidelně připravují potraviny k uvedení na trh,

3. nesplní požadavek na přepravu potraviny nebo pokrmu,

4. nesplní požadavek na zařízení provozovny,

5. nedodrží požadavek na skladování nebo odstraňování potravinářského odpadu,

6. nesplní požadavek na zásobování vodou,

7. nedodrží předpis pro potraviny, pokud jde o přijetí potraviny, její uložení, ochranu před kontaminací, postupy pro regulaci přístupu škůdců, udržování stanovených teplot, tepelné ošetření, ochlazování nebo balení,

8. nezajistí školení,

9. nevytvoří nebo nezavede postup založený na zásadách vyplývajících z postupů založených na kritických kontrolních bodech, nepostupuje podle něj nebo nepodá důkaz, že plní požadavky analýzy rizik a kritických kontrolních bodů,

10. nepodá oznámení o zahájení nebo významné změně činnosti nebo o ukončení provozu stravovací služby,

11. podá pokrm, který není bezpečný,

12. nezajistí sledovatelnost, nebo

13. nezajistí, aby pokrm splňoval výživový požadavek,

b) nesplní jinou povinnost podle přímo použitelných předpisů Evropské unie na úseku potravinového práva88), než je uvedena v písmeni a),

c) nesplní povinnost uloženou opatřením vydaným na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího výkon úřední kontroly86),

d) v rozporu s § 23 odst. 4 neumožní fyzické osobě se zdravotním postižením vstup do stravovací části provozovny v doprovodu vodicího nebo asistenčního psa,

e) nesplní povinnost podle § 24 odst. 1 písm. a), b) nebo e),

f) nesplní povinnost uloženou podle § 82 odst. 2 písm. q) nebo nedodrží postup podle § 24 odst. 1 písm. d),

g) nesplní povinnost provést znehodnocení nebo likvidaci pokrmu, suroviny, polotovaru nebo potraviny uloženou podle § 84 odst. 1 písm. u) nebo neprokáže provedení znehodnocení nebo likvidace,

h) použije k výrobě nebo přípravě pokrmu volně rostoucí houbu bez osvědčení podle § 24 odst. 2, nebo

i) nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. n).

(5) Fyzická osoba vykonávající činnost epidemiologicky závažnou se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní povinnost podle § 20 nebo uloženou podle § 84 odst. 1 písm. v), nebo

b) padělá nebo úmyslně neoprávněně změní zdravotní průkaz.

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 3000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 4 písm. a) bodu 1 nebo 11,

b) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e), odstavce 3, odstavce 4 písm. a) bodu 7 nebo odstavce 4 písm. b), c), f), g) nebo i),

c) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a) bodu 2, 4, 9 nebo 10, nebo odstavce 4 písm. e),

d) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a) bodu 3, 6 nebo 12,

e) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a) bodu 5 nebo 13,

f) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), odstavce 2, odstavce 4 písm. a) bodu 8 nebo odstavce 4 písm. d) nebo h),

g) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5.

§ 92g
Přestupky na úseku ochrany před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která používá nebo provozuje zdroj hluku nebo vibrací, provozovatel, správce nebo vlastník zdroje hluku nebo vibrací, anebo fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako pořadatel veřejné produkce hudby nebo jako osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby poskytla stavbu, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 30 odst. 1 nezajistí, aby nebyl překročen hygienický limit hluku nebo vibrací.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která používá nebo provozuje zdroj hluku nebo vibrací nebo zdroj neionizujícího záření, provozovatel, správce nebo vlastník zdroje hluku nebo vibrací anebo fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako pořadatel veřejné produkce hudby nebo jako osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby poskytla stavbu, se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost pozastavit provoz nebo používání zdroje hluku nebo vibrací uloženou podle § 84 odst. 1 písm. m).

(3) Provozovatel letiště, které zajišťuje ročně více než 50000 vzletů nebo přistání, nebo vojenského letiště se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 31 odst. 3 nenavrhne zřízení ochranného hlukového pásma, nebo

b) na základě odborného posudku neplní povinnost podle § 31 odst. 4.

(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 33 instaluje v chráněném vnitřním prostoru stavby stroj nebo zařízení o základním kmitočtu od 4 do 8 Hz.

(5) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která používá nebo provozuje zdroj neionizujícího záření, se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní povinnost podle § 35 odst. 2 písm. a) nebo d),

b) v rozporu s § 35 odst. 3 nezastaví provoz nebo používání zdroje neionizujícího záření,

c) nepostupuje v souladu s § 35 odst. 2 písm. b), nebo

d) nesplní povinnost podle § 35 odst. 2 písm. c).

(6) Výrobce nebo dovozce laseru se dopustí přestupku tím, že nezajistí splnění povinnosti podle § 36.

(7) Provozovatel služby, při které se používá k péči o tělo zdroj neionizujícího záření, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 35 odst. 4

a) nevede nebo neuchovává evidenci, nebo

b) neukončí provoz zdroje neionizujícího záření po vyčerpání doby provozu zdroje neionizujícího záření.

(8) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 3000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 písm. a) nebo b),

b) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7 písm. b),

c) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5 písm. c) nebo odstavce 6,

d) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5 písm. d) nebo odstavce 7 písm. a).

§ 92h
Přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní povinnost ke kategorizaci prací podle § 37 odst. 2 nebo 5 nebo povinnost podle § 38 odst. 2 nebo 3,

b) nepředloží protokol nebo nepodá oznámení podle § 37 odst. 4,

c) nesplní povinnost v souvislosti s překročením biologického expozičního testu podle § 39 odst. 2,

d) nesplní povinnost evidence rizikových prací podle § 40,

e) nesplní povinnost v souvislosti s používáním biologických činitelů nebo azbestu podle § 41,

f) nedodrží rozhodčí metodu určenou podle § 80 odst. 4,

g) nesplní v souvislosti s nařízenou následnou lékařskou prohlídkou povinnost podle § 82 odst. 4,

h) nedodrží způsob nebo minimální četnost sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory pracovních podmínek, uloženou podle § 82 odst. 2 písm. f),

i) při práci s faktorem pracovních podmínek neupraveným právním předpisem nesplní povinnost uloženou podle § 82 odst. 2 písm. n),

j) nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. p), t) nebo v), nebo

k) nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku registrace, povolování a omezování chemických látek umožnit zaměstnanci přístup k informacím o chemické látce nebo chemické směsi, kterou používá nebo které je exponován78).

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel nebo fyzická anebo podnikající fyzická osoba, která provádí činnosti nebo poskytuje služby mimo pracovněprávní vztahy84), se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou k ochraně zdraví podle § 84 odst. 1 písm. s) nebo w).

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že v rozporu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku ochrany zdraví při práci

a) nezajistí, aby pracoviště nebo pracovní podmínka pro zaměstnance odpovídala stanovenému hygienickému požadavku,

b) nezajistí, aby stroj, technické zařízení, dopravní prostředek nebo nářadí byly z hlediska ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, vybaveny, upraveny nebo udržovány tak, aby odpovídaly ergonomickému požadavku,

c) nedodrží stanovený postup při zjišťování rizikového faktoru pracovních podmínek, hodnocení jeho zdravotního rizika nebo expozice zaměstnance rizikovému faktoru,

d) nepřijme k omezení působení rizikového faktoru stanovené minimální opatření k ochraně zdraví při práci,

e) neprovede stanovené měření rizikového faktoru,

f) nesplní povinnost zjistit nebo kontrolovat hodnotu rizikového faktoru,

g) nezabezpečí, aby rizikový faktor byl odstraněn nebo alespoň omezen na nejmenší rozumně dosažitelnou míru,

h) nezjistí příčinu překročení hygienického limitu rizikového faktoru,

i) neinformuje zaměstnance o tom, že výskyt biologického činitele skupin 2, 3 nebo 4 nelze odstranit nebo překročení hodnoty rizikového faktoru nelze snížit pod stanovenou nejvyšší přípustnou hodnotu,

j) nevyřadí zdroj rizikového faktoru z provozu nebo nezastaví práci, není-li možné zajistit ochranu zdraví zaměstnance,

k) nezajistí, aby práce s azbestem, s chemickým karcinogenem nebo biologickým činitelem nebo pracovní proces s rizikem chemické karcinogenity byla vykonávána v kontrolovaném pásmu,

l) kontrolované pásmo neoznačí nebo nezajistí tak, aby do něj nevstupoval zaměstnanec, který v něm nevykonává práci, opravu, údržbu, zkoušku, revizi, kontrolu, dozor nebo další práci potřebnou k ochraně zdraví,

m) nevede evidenci o kontrolovaném pásmu nebo zaměstnanci, který do kontrolovaného pásma vstupuje nebo v něm koná práci,

n) poruší zákaz výkonu stanovené práce nebo nezajistí dodržení zákazu práce nebo činnosti v kontrolovaném pásmu,

o) nevyhradí zvláštní prostor pro činnost, která je v kontrolovaném pásmu zakázána, nebo

p) jako zhotovitel stavby nedoloží dokumentaci o riziku vznikajícím při zvoleném pracovním nebo technologickém postupu nebo jako jiná osoba nedoloží informaci o okolnostech, které by mohly při činnosti na staveništi vést k ohrožení života nebo poškození zdraví.

(4) Fyzická, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že v rozporu se zákoníkem práce na úseku ochrany zdraví při práci

a) nesplní povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, nezjišťuje jejich příčinu nebo zdroj,

b) nesplní povinnost pravidelně kontrolovat úroveň rizikového faktoru pracovních podmínek,

c) nesplní povinnost dodržet stanovenou metodu nebo způsob zjištění nebo hodnocení rizikového faktoru,

d) nevede dokumentaci o vyhledání nebo vyhodnocení rizikového faktoru nebo o přijatém opatření k minimalizaci rizika,

e) nesplní povinnost provést takové opatření, aby práce zařazená jako riziková mohla být zařazena do kategorie nižší,

f) nesplní povinnost přizpůsobit přijaté opatření k minimalizaci rizika změněné skutečnosti,

g) nesplní povinnost kontrolovat dodržování opatření k minimalizaci rizika,

h) neudržuje osobní ochranný pracovní prostředek v použivatelném stavu,

i) neposkytne zaměstnanci osobní ochranný pracovní prostředek, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje nebo mu poskytne osobní ochranný pracovní prostředek, který nesplňuje stanovený požadavek,

j) neposkytne zaměstnanci bezpečnostní přestávku,

k) nesplní povinnost poskytnout zaměstnanci na pracovišti ochranný nápoj,

l) nesplní povinnost v souvislosti s výskytem nemoci z povolání,

m) nezajistí ochranu zdraví fyzické osoby zdržující se s jejím vědomím na jeho pracovišti před rizikem pro ochranu zdraví,

n) připustí, aby zaměstnanec vykonával zakázanou práci nebo práci, jejíž náročnost by neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti,

o) neinformuje zaměstnance, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena,

p) nezajistí, aby práci ve stanoveném případě vykonával pouze zaměstnanec, který má platný zdravotní průkaz nebo se podrobil zvláštnímu očkování anebo má doklad o odolnosti vůči nákaze,

q) nesdělí zaměstnanci, který poskytovatel pracovnělékařských služeb mu poskytuje pracovnělékařské služby nebo jakým druhům očkování, jakým preventivním prohlídkám anebo vyšetřením souvisejícím s výkonem práce je povinen se podrobit,

r) neumožní zaměstnanci podrobit se stanovené nebo uložené preventivní prohlídce nebo vyšetření nebo stanovenému očkování,

s) nezajistí při přijetí zaměstnance, jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního zařazení nebo druhu práce, zavedení nové technologie nebo změně výrobního nebo pracovního prostředku, změně technologického nebo pracovního postupu, nebo v případě, který má nebo může mít podstatný vliv na ochranu zdraví při práci, svému zaměstnanci nebo zaměstnanci agentury práce, který byl dočasně k zaměstnavateli přidělen, informaci nebo pokyn o ochraně zdraví nebo nezabezpečí, aby zaměstnanec jiného zaměstnavatele obdržel informaci nebo pokyn o ochraně zdraví, anebo neinformuje zaměstnankyni o expozici rizikovému faktoru nebo potřebném opatření k ochraně jejího zdraví nebo zdraví jejího dítěte,

t) nezajistí při přijetí zaměstnance, jeho převedení, přeložení nebo změně pracovní podmínky, změně pracovního zařazení nebo druhu práce, zavedení nové technologie nebo změně výrobního nebo pracovního prostředku, změně technologického nebo pracovního postupu, nebo v případě, který má nebo může mít podstatný vliv na ochranu zdraví při práci, školení svého zaměstnance o riziku plynoucím z fyzikálního, chemického nebo biologického faktoru pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek, fyzické anebo psychické zátěže,

u) nevede dokumentaci o informaci, pokynu nebo školení,

v) nezajistí dodržení zákazu kouření na pracovišti,

w) neuzavře dohodu ke koordinaci provádění opatření k ochraně zdraví zaměstnanců více zaměstnavatelů nebo jako dohodou pověřený zaměstnavatel nekoordinuje provádění opatření k ochraně zdraví zaměstnanců,

x) zaměstná zaměstnankyni, těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí, nebo zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu prací nebo na pracovišti, které jsou těmto zaměstnankyním zakázané,

y) zaměstná mladistvého zaměstnance prací nebo na pracovišti, které jsou zakázané mladistvým zaměstnancům, nebo nedodrží podmínku, za níž může mladistvý zaměstnanec výjimečně tuto práci konat z důvodu přípravy na povolání, nebo

z) nevede seznam mladistvých zaměstnanců.

(5) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako uživatel, k němuž je dočasně přidělen zaměstnanec agentury práce, nebo zaměstnavatel, k němuž je vyslán zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie, se dopustí přestupku tím, že nezajistí tomuto zaměstnanci ochranu zdraví při práci před rizikem plynoucím z fyzikálního, chemického nebo biologického faktoru pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek, fyzické anebo psychické zátěže, ačkoli k tomu má povinnost podle zákoníku práce.

(6) Fyzická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí činnosti nebo poskytuje služby mimo pracovněprávní vztahy84), se dopustí přestupku tím, že nepřijme s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb přiměřené opatření k ochraně zdraví při práci, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci84).

(7) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že v rozporu se zákonem o specifických zdravotních službách61)

a) neuzavře smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb,

b) nezajistí provedení pracovnělékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo registrujícího poskytovatele zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání,

c) neuzavře novou nebo nedoplní dosavadní písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb při změně zařazení práce do kategorie nebo změně činnosti o pracovnělékařské služby, které dosud nepožadoval,

d) při zařazení zaměstnance k práci nepostupuje podle závěru lékařského posudku o zdravotní způsobilosti,

e) neodešle zaměstnance, který o to požádal, na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku,

f) neumožní vstup na pracoviště

1. bývalému zaměstnanci pro zajištění objektivity šetření a ověření podmínek vzniku nemoci z povolání, nebo

2. pověřeným zaměstnancům orgánu ochrany veřejného zdraví za účelem ověření podmínek vzniku nemoci z povolání,

g) nezajistí pro zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání pracovnělékařské služby, nebo

h) nevede dokumentaci o pracovnělékařských službách podle vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

(8) Poskytovatel pracovnělékařských služeb se dopustí přestupku tím, že

a) nesdělí zaměstnavateli údaj podle § 39 odst. 3, nedodrží podmínky pro odběr biologického materiálu, nebo

b) neprovede pracovnělékařskou prohlídku v rozsahu stanoveném vyhláškou o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče nebo jinými právními předpisy.

(9) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 3000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), h), i) nebo j), odstavce 3 písm. d), e), f), g), h), j), k), l), n) nebo p), odstavce 4 písm. a), b), n), x) nebo y) nebo odstavce 5,

b) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo e), odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 4 písm. e), f), h), i), j), k), l), m), p) nebo r) nebo odstavce 6,

c) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, odstavce 3 písm. c), m) nebo o), odstavce 4 písm. g), odstavce 7 písm. a), b), c,) d) nebo e) nebo odstavce 8 písm. a),

d) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), odstavce 4 písm. w) nebo odstavce 7 písm. g) nebo h),

e) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo k), odstavce 3 písm. i), odstavce 4 písm. c), d), i), o), q), s), t), u) nebo v), odstavce 7 písm. f) nebo odstavce 8 písm. b),

f) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 4 písm. z).

§ 92i
Přestupky na úseku nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) při nakládání s nebezpečnou chemickou látkou nebo chemickou směsí poruší povinnost podle § 44a odst. 2, nebo

b) poruší zákaz nabízet, darovat, prodávat, dodat, přenechat nebo obstarat nebezpečnou chemickou látku nebo chemickou směs podle § 44a odst. 3 nebo 4.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poruší zákaz prodávat nebezpečnou látku nebo chemickou směs podle § 44a odst. 5,

b) v rozporu s § 44a odst. 6 nezabezpečí nakládání s nebezpečnou chemickou látkou nebo chemickou směsí fyzickou osobou odborně způsobilou nebo zaškolenou fyzickou osobou,

c) v rozporu s § 44a odst. 6 nevede nebo neuchovává záznam o školení nebo opakovaném proškolení,

d) nesplní povinnost podle § 44a odst. 7,

e) při skladování nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi nesplní povinnost podle § 44a odst. 7 nebo 8, nebo

f) nesplní povinnost při evidenci nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi podle § 44a odst. 8.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 3000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),

b) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b),

c) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. a) nebo e),

d) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d),

e) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f),

f) 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c).

§ 92j
Přestupky na úseku provozu zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb

(1) Osoba poskytující péči se dopustí přestupku tím, že

a) při výskytu infekce spojené se zdravotní péčí nebo podezření na její výskyt nesplní povinnost podle § 16 odst. 1,

b) nesplní ohlašovací povinnost podle § 16 odst. 2 nebo § 62 odst. 1 nebo 2,

c) nedodrží hygienický požadavek pro příjem nebo ošetřování fyzické osoby, zásobování vodou, úklid, výkon nebo kontrolu dezinfekce, sterilizace nebo vyššího stupně dezinfekce nebo použije jiný způsob sterilizace bez povolení podle § 17 odst. 5,

d) v rozporu s § 17 odst. 5 nevede evidenci o sterilizaci,

e) nesplní povinnost podle § 62 odst. 3, nebo

f) nesplní povinnost podle § 75a odst. 4.

(2) Osoba poskytující péči nebo právnická nebo podnikající fyzická osoba provozující prádelnu, ve které se pere zdravotnické prádlo, se dopustí přestupku tím, že nedodrží hygienický požadavek podle § 18 odst. 1 nebo postupuje v rozporu s rozhodnutím podle § 84 odst. 1 písm. o).

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c),

b) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo odstavce 2,

c) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d),

d) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e).

§ 92k
Přestupky na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví

(1) Poskytovatel zdravotních služeb nebo poskytovatel sociálních služeb se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 75b odst. 1.

(2) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí přestupku tím, že

a) jako poskytovatel určený podle § 46 odst. 5, § 53 odst. 4, § 67 odst. 12, § 70 odst. 2 nebo 4 nebo § 100f neprovede opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění,

b) v rozporu s § 15 odst. 3 neposkytne součinnost při provádění prevalenční studie infekcí spojených se zdravotní péčí,

c) nesplní povinnost podle § 45,

d) v rozporu s § 47a odst. 4 nesplní oznamovací povinnost,

e) provede očkování v rozporu s § 47 nebo § 47a,

f) neposkytne informaci podle § 51 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo nesplní povinnost podle § 54 odst. 1 nebo 2,

g) nesplní povinnost podle § 74, nebo

h) provádí laboratorní vyšetřování na virus lidského imunodeficitu bez povolení vydaného podle § 72 odst. 1.

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neprovede opatření podle § 80 odst. 1 písm. h) nebo y) nebo § 82 odst. 2 písm. l), nebo

b) nevytvoří podmínky pro provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace stanovené rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nebo nestrpí provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace v termínu stanoveném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

(4) Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, mateřská škola, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 50 se dopustí přestupku tím, že přijetím umožňuje dítěti, které se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, docházku do zařízení.

(5) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 46 odst. 4 se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 46 odst. 1 až 3 nezajistí, aby se fyzická osoba umístěná do zařízení uvedeného v § 46 odst. 4 podrobila stanovenému pravidelnému očkování, nejde-li o fyzickou osobu, u níž byla zjištěna imunita vůči infekci nebo zdravotní stav, který brání podání očkovací látky (kontraindikace).

(6) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) se nepodrobí stanovenému pravidelnému nebo mimořádnému očkování nebo se před zařazením na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění nepodrobí stanovenému zvláštnímu očkování,

b) jako zákonný zástupce nezletilé fyzické osoby, nebo fyzická osoba, které byla nezletilá fyzická osoba svěřena rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu do pěstounské péče nebo do výchovy, nezajistí, aby se tato nezletilá fyzická osoba podrobila stanovenému pravidelnému očkování, nejde-li o fyzickou osobu, u níž byla zjištěna imunita vůči infekci nebo zdravotní stav, který brání podání očkovací látky (kontraindikace),

c) se v rozporu s § 70 nepodrobí léčení infekčního onemocnění,

d) neumožní pověřenému zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví v mimořádných případech vstup do obydlí ke zjištění, zda nehrozí šíření nákazy, zvýšený výskyt přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých nebo epidemiologicky významných členovců, hlodavců nebo dalších živočichů, ke zjištění ohniska nákazy nebo k nařízení, provedení anebo kontrole protiepidemického opatření, nebo

e) nesplní povinnost stanovenou k ochraně veřejného zdraví podle § 53.

(7) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo c) nebo odstavce 3,

b) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e), g) nebo h), odstavce 4 nebo 5,

c) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b), d) nebo f),

d) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6.

§ 92l
Přestupky na úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní při provádění ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace povinnost podle § 56,

b) v rozporu s § 57 odst. 1 neprovede běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci nebo deratizaci, nebo

c) neprovede speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci nebo deratizaci nařízenou podle § 61 odst. 2 nebo nedodrží podmínku provedení speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo deratizaci stanovenou podle § 61 odst. 4.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je oprávněna provádět speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, se dopustí přestupku tím, že

a) nezajistí výkon této činnosti fyzickou osobou splňující požadavky podle § 58 odst. 1, 2 nebo 3,

b) nezajistí řízení nebo dohled nad výkonem speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace podle § 58 odst. 2 nebo 4,

c) nesplní povinnost podle § 61 odst. 1,

d) nedodrží podmínku uloženou podle § 61 odst. 4, nebo

e) nepodá oznámení podle § 61 odst. 3.

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 57 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 57 odst. 2 nezajistí provedení speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje kurs k získání znalostí pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, se dopustí přestupku tím, že nezajistí obsah nebo rozsah kursu podle § 59.

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. a), b) nebo d) nebo odstavce 3,

b) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b), odstavce 2 písm. c) nebo e) nebo odstavce 4.

§ 92m
Přestupky na úseku provozních řádů

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) vykonává činnost, k níž je třeba podle tohoto zákona vypracovat provozní řád nebo jeho změnu, bez takového provozního řádu schváleného příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví,

b) neseznámí zaměstnance nebo další osobu, která pracuje na jejím pracovišti, s provozním řádem,

c) nezajistí dodržení provozního řádu,

d) neprovede úpravu provozního řádu uloženou podle § 84 odst. 1 písm. j), nebo

e) nesplní povinnost odstranit závadu v dodržování provozního řádu uloženou podle § 84 odst. 1 písm. j).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.

§ 92n
Přestupky na úseku zajištění plnění oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní povinnost podle právního předpisu krajské hygienické stanice vydaného podle § 85,

b) nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) nebo podle § 82 odst. 2 písm. m) k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události,

c) poruší dočasný zákaz používání výrobku uložený podle § 80 odst. 5 nebo nedodrží dočasné pozastavení nebo omezení zvláštního opatření nebo jiného přímo použitelného předpisu Evropské unie podle § 80 odst. 7,

d) postupuje v rozporu s rozhodnutím vydaným podle § 84 odst. 1 písm. l),

e) nezajistí zpracování hodnocení zdravotních rizik uložené podle § 84 odst. 1 písm. q),

f) nesplní povinnost pozastavit výkon činnosti uloženou podle § 84 odst. 1 písm. b) nebo obnoví činnost, která byla pozastavena, zakázána nebo omezena v rozporu s § 84 odst. 2,

g) nesplní povinnost okamžitého uzavření provozovny uloženou podle § 84 odst. 1 písm. r) nebo otevře provozovnu v rozporu s § 84 odst. 3,

h) v rozporu s § 62a nesdělí okolnost důležitou v zájmu epidemiologického šetření,

i) se nepodrobí opatření uloženému podle § 82 odst. 2 písm. l), nebo

j) neumožní zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví nebo přizvané fyzické osobě realizaci oprávnění podle § 51 odst. 1 písm. c) nebo § 88 odst. 6, 7 nebo 8.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má ve vlastnictví, správě nebo užívání prostor, zařízení nebo pozemek, na nichž má být prováděno ochranné opatření podle § 68 odst. 1, se dopustí přestupku tím, že v nezbytném rozsahu neposkytne příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví součinnost při organizování nebo provádění ochranného opatření.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 3000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), f), g), h) nebo i),

b) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e),

c) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j) nebo odstavce 2.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582